Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiantuntijapalveluiden hyodyntaminen-metsatilan-sukupolvenvaihdoksessa

Asiantuntijapalveluiden hyodyntaminen-metsatilan-sukupolvenvaihdoksessa

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Asiantuntijapalveluiden hyodyntaminen-metsatilan-sukupolvenvaihdoksessa

 1. 1. Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen metsätilan sukupolvenvaihdoksessa Olli Lukkarinen, Neuvonta-asiantuntija
 2. 2. Metsänomistajan tärkein päätös - Oletko koskaan miettinyt (tehän olette…) metsäomaisuutesi siirtämistä hallitusti jälkipolville? Asia ei välttämättä ole juuri nyt mielestäsi ajankohtainen mutta toimenpide kannattaa suunnitella ajoissa huolellisesti.  Koskaan ei ole liian aikaista ajatella sukupolvenvaihdosta, tai ainakin hankkia tietoa ajoissa - Hyvällä suunnittelulla ja oikealla tavalla suoritetulla vaihdoksella savutetaan huomattavia taloudellisia hyötyjä esimerkiksi verotuksen suhteen.  Riittävän ajoissa aloitettu suunnittelu mahdollistaa erilaisten verotusvaihtoehtojen vertailun Omistusjärjestelyiden suunnittelun aloitusta on helppo siirtää ja ajatella, että kyllä se aika hoitaa… March 13, 20172
 3. 3. Lähtökohtia omaisuudenjärjestelyille • Jokainen tapaus on ainutkertainen • Ulkopuolinen voi antaa neuvoja ja tehdä laskelmia. • Päätös aina asianosaisten (koskaan ei päätöstä tehdä pelkästään verotuksellisista näkökohdista). • Jokainen päättää omasta omaisuudestaan elinaikanaan. • Perintöoikeus (perintökaari) ei rajaa elinaikana omaisuuden luovutuksia. • Perintökaari toteutuu vasta kuoleman jälkeen. • Sukupolvenvaihdos on tärkein yksittäinen toimi tarkasteltaessa metsätalouden kannattavuutta metsä kiertoaikana (n. 70v). • Metsä vaihtaa keskimäärin omistajaa kaksi kertaa puun elinaikana. 24/1/20173
 4. 4. Sukupolvenvaihdoksen tavat • Perintö, aika hoitaa… • Perinnönjako ja ositus  kuolinpesän purkaminen. • Testamentti, jossa määrätään metsän omistuksesta omistajan kuoleman jälkeen. • Kauppa. • Ns. lähisukulaisten kauppa (kauppa ¾ käyvästäarvosta). • Kauppa, hallintaoikeus pidättäen (elinikäinen tai määräaikainen). • Lahjoitus. • Lahjoitus, hallintaoikeus pidättäen (elinikäinen tai määräaikainen). • Maatilan sukupolvenvaihdos. - Edellytyksenä on, että jatkaja ryhtyy harjoittamaan tilalla maataloutta todellisessa tulonhankkimistarkoituksessa. March 13, 2017 Presenter name 4
 5. 5. Varojen arvostaminen Suunniteltaessa omistusjärjestelyä on kohteena olevan omaisuuden arvo aina jotenkin määritettävä. − Luovutuksen arvon määrityksen lähtökohtana pyrittävä käyttämään käypää arvoa, mikäli saatavissa. − Verohallinnolta ohje eri varallisuuserien arvon määrittämiseen, mikäli muuta arviota omaisuuden arvosta ei ole osoittaa. − Maatalous- ja metsämaalle löytyvät taulukkoarvot maakunnittain verottajan arvostamisohjeesta, kuten myös esim. rakennuksille ja tonteille. − Mikäli omaisuuden arvostuksessa on tulkinnanvaraa, ennakkoratkaisun (385 €) hakeminen omaisuuden arvosta ja veron määrästä on erittäin suositeltavaa. 24/1/20175
 6. 6. Metsän arvon määrittäminen • Tila-arvio edellyttää riittävän tiedon hankkimista metsän ominaisuuksista. • Ellei parempaa tietoa metsän käyvästä arvosta käytettävissä, arvostamisohjeen arvot käyttökelpoisia. • Tilakohtainen ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma käytännössä edellytys tila- arvion laatimiseksi. • Metsään.fi palvelusta saa hyvää pohjatietoa, mutta luotettavan arvioinnnin tekeminen vaatii puustotietojen maastotarkastuksen. • Arvioijalla vastuu työn laadukkaasta toteutuksesta.
 7. 7. Summa-arvomenetelmä Maan ja puuston arvot määritetään erikseen metsikkökuvioittain ja saadut osien arvot lasketaan yhteen. - laskennallinen tuottoon perustuva maapohjan arvo - taimikoiden arvo - puuston hakkuuarvo - mahdollinen odotusarvolisä Näin saatua summa-arvoa korjataan ns. kokonaisarvon korjauksella. • Ilman korjausta menetelmä johtaa metsän laskennallista tuottoa korkeampiin arvoihin. • Kokonaisarvon korjaus on menetelmän suurin yksittäinen heikkous, koska sen suuruuden määrittäminen on pitkälti arvioijan ammattitaidosta ja harkinnasta riippuvainen.
 8. 8. Vertailu- ja vaihtoehtolaskelmat • Perustuvat − Omaisuuden arvoon − Oikeuskäytäntö (lainsäädäntö ja KHO:n ennakkoratkaisut) − Vero-ohjeet − Perintö- ja lahjaverotaulukot − Luovutusvoittovero − Varainsiirtovero • Veroedut − Luovutusvoittoverovapaus − Metsävähennys − Metsätilan metsälahjavähennys − Maatilojen luovutuksen verohuojennukset • Perinnön arvostus − Perunkirjoitusarvo − Omaisuuden jaon suunnittelu osituksessa ja perinnönjaossa
 9. 9. Verosuunnittelusta • Omaisuuserien arvojen selvittämisen jälkeen yleensä tehdään tapauskohtaisesti vaihtoehtolaskelmat eri tilanteisiin: Perintö Lahja Kauppa perintövero lahjavero varainsiirtovero Ositus ja perinnön- metsälahja- metsävähennys jako vähennys luovutusvoittovero hallintaoikeuden pidätys lahjan pilkkominen 24/1/20179
 10. 10. Vertailulaskelmat
 11. 11. Rahoituslaskelma 24/1/201711
 12. 12. Osaamista tarvitaan laaja-alaisesti • Älä arvaa, jos et tiedä varmasti. Selvitä! • Hallitset menetelmät joita käytät. • Kyky hankkia tarvittavat tiedot esim. yhteistyökumppaneilta. • Hallitset lainsäädännön. • Pystyt perustelemaan tehdyt arviot. • Osaat koostaa arvion ja arviolausunnon. • Olet puolueeton. • Annat täydellisen tiedon asiasta.
 13. 13. Stora Enson palvelut sukupolvenvaihdoksissa • Aloituskeskustelut (maksuton) • Metsäsuunnitelman laatiminen / päivitys • Luovutuksen arvon määrittäminen (metsänarvio + muut arvot) • Vaihtoehtolaskelmat verovaikutuksista • Rahoituslaskelma uudelle metsänomistajalle • Vaihtoehtojen esittely päätöksenteon pohjaksi • Asiakirjojen laadinta Allekirjoittanut toimii päätoimisesti omistusjärjestelyiden ja verotusasioiden parissa olli.lukkarinen@storaenso.com / 040-7418715. March 13, 2017 Presenter name 13
 14. 14. Helsingin metsäpalvelupiste • Pääkaupunkiseudun metsänomistajien asiointipiste • Kaikki metsäomaisuuden hoitamiseen liittyvät palvelut yhdestä paikasta • Palvelut − Puukauppaa ilman välikäsiä − Tähtitili − Tähtiasiakasohjelma ja edut − Metsänhoito − Metsäverotus − Sukupolvenvaihdos • Lisäksi tilaisuuksia, tapahtumia ja matkoja Kirsi Nordström 040 572 9669 kirsi.nordstrom@storaenso.com Lasse Maunula 040 546 3204 lasse.maunula@storaenso.com Palvelua Vilhonkatu 4:ssä jo 20 vuotta

×