Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

1
„„Часови по приватност“Часови по приватност“
„„Приватноста е само твоја!“Приватноста е само твоја!“
2
Правна рамка за заштита наПравна рамка за заштита на
личните податоциличните податоци
ЧАС ПО ПРИВАТНОСТЧАС ПО ПРИВАТНОСТ
Институционална рамкаИнституционална рамка
Искуства и предизвициИскуства и предизвици
ПрепоракиПрепораки
1
2
3
4
55
3
ДОМАШНИ ПРОПИСИДОМАШНИ ПРОПИСИ
• Правото на заштита на личните податоци, како основно
право на човекот и граѓанинот е загарантирано со
Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се
гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци
• Законот за заштита на личните податоци („Службен
весник на Република Македонија бр. 7/05, 103/08,
124/10, 135/11 и 43/14))
Правна рамкаПравна рамка
4
МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИМЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ
• Закон за ратификација на Конвенција за заштита на
физичките лица која се однесува на автоматската
обработка на личните податоци на Совет на Европа
бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република
Македонија бр. 7/05)
• Закон за ратификација на Дополнителен протокол кон
Конвенцијата во врска со надзорните тела и
прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник
на Република Македонија бр. 103/08)
– Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци
и слободниот проток на таквите податоци на
Европскиот парламент и Советот на Европската унија
од 24 октомври 1995 година
Правна рамкаПравна рамка
5
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
Статус:Статус:
ССамостоен и независен државен орган со својство наамостоен и независен државен орган со својство на правно лицеправно лице
Раководење:Раководење:
Директор и заменик директорДиректор и заменик директор
Одговорност:Одговорност:
Пред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај заПред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај за
работата на Дирекцијатаработата на Дирекцијата
Мисија:Мисија:
ДДа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото наа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото на
заштита на личните податоци и негова целосна заштитазаштита на личните податоци и негова целосна заштита
Институционална рамкаИнституционална рамка
6
НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТАНАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ РЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕРЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕ
ОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
• Генерички/ општи обукиГенерички/ општи обуки
• Специјализирани обукиСпецијализирани обуки
• Посебни обуки според баранаПосебни обуки според барана
програма од страна на контролоротпрограма од страна на контролорот
Институционална рамкаИнституционална рамка
7
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕНЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ
• Не се регистрирани сите збирки на лични податоци во
Централниот регистар
• Се собираат преобемни податоци во Изјавите за тајност
• Нема воспоставено процедура за правото на пристап и
исправка на личните податоци
• Нема примена на соодветни технички мерки за пристап
до системот за вршење видео надзор
• Контролорот (училиштето) не применува соодветни
технички и организациски мерки за обезбедување тајност
и заштита на обработката на личните податоци, итн.
8
АНАЛИЗИАНАЛИЗИ
• 83% од родителите веруваат дека и децата треба да внимаваат
на своите лични податоци.
• Социјалните мрежи најмногу ги плашат родителите, па 68%
сметаат дека ова е најголемата закана,
• 76% од родителите сметаат дека децата недоволно се
едуцираат во училиштето кое го посетуваат.
• 46% од учениците тврдат дека додека користат социјални
мрежи се консултираат со политиките на приватност, додека
37% тоа го прават само понекогаш
• 60% од родителите би се обратиле до ДЗЛП доколку се соочат
со злоупотреба
• Од вкупниот број на примени претставки во ДЗЛП, дури 60%
се во насока на злоупотреба на личните податоци на
социјалните мрежи.
9
АНАЛИЗИАНАЛИЗИ
10
ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА
• Право наПраво на информираност, пристап, исправкаинформираност, пристап, исправка ии бришењебришење
• Обврска на чување на личните податоци и „паметно“Обврска на чување на личните податоци и „паметно“
однесување на интернетоднесување на интернет
11
ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ
12
13
14
15
16
17
РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
 Изработка на презентации од ученици
 Одржување на трибина и работилници во рамки на
училиштето
 Одржани дебати и дискусии на час
 Дисеминација на знаења и информации на родители
 Пишување колумна во весник на тема од координатор
 Ажурирање на веб страна на училиштето
 Изработка на хамери, изложба на цртежи на тема
 Одржана презентација на наставнички колегиум во школо
 Подготовка и снимање видео материјал со сценарио за
реконструкција на случај за злоупотреба на лични податоци
18
19
ВАЖНО!ВАЖНО!
Внимавај каде и кому ги даваш своите лични податоци, ама
не давај ни туѓи - без согласност!
20
ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна наПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна на
координаторите)координаторите)
 Почести средби и консултации со Дирекцијата за заштита на
личните податоци
 Користење на класните часови како простор во наставниот
план за настава како превенција и достава на информации во
случај на злоупотреба на личните податоци
 Поголема будност на наставниот кадар, посебно на
раководителите на паралелки за појава на злоупотреба и
говор на омраза
 Поголема соработка меѓу надлежните институции: училишта,
МОН, Град Скопје, МВР, центрите за грижа на млади, НВО
 Потреба од обука на наставници во насока на заштита на
личните податоци на ученици и злоупотреба на приватноста
 Потреба од дополнителен материјал, брошури, прирачници
21
ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ
 Институционалното работење има успех ако е во симбиоза со НВО
и други партнер организации
 Наставниците се мотивирани бидејќи реално се соочуваат со
прашања од ученици (а и од родители) за кои немаат секогаш
точен одговор
 Потребно е да се изнајдат системски решенија за воведување на
правото на приватност во образовниот процес, особено во
средното образование
 Потребна е дополнување на наставните содржини, нови концепти
и програмски содржини и нивно збогатување со информации за
заштита на личните податоци на социјалните мрежи, превенција
од злоупотреба, политиките на приватност на социјалните мрежи,
 Ефективна и „паметна“ употреба на ИКТ во образованието
 Националната стратегија за равој на образование нужно е да го
следи развојот на технологијата
22
Големата слобода која ни ја дава интернетот значи
и голема одговорност
Не прави лажни профили на социјални мрежи за да
навредиш некого, само затоа што не можеш тоа да му го
кажеш в лице!
Фејсбук е само социјална мрежа, а не твој приватен живот!
Ако ти е досадно, излези и запознај некого!
#не мрази, www.bezbednonainternet.org.mk;
http://nemrazi.mk;
Размисли добро пред да ги објавиш своите лични податоци
на порталите за забава и дружење
23
Благодарам за вниманието!Благодарам за вниманието!
Лилјана ПецоваЛилјана Пецова--ИлиескаИлиеска
Дирекција за заштита на личните податоциДирекција за заштита на личните податоци
бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонијабул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонија
телтел. +389 2 3230 635. +389 2 3230 635
e-mail:e-mail: liljana.pecova@privacy.mkliljana.pecova@privacy.mk
Дирекција за заштита на лични податоциДирекција за заштита на лични податоци
1 of 23

Recommended

Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска by
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија ПировскаПријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска
Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија ПировскаMetamorphosis
965 views11 slides
Media Fact Checking by
Media Fact CheckingMedia Fact Checking
Media Fact Checkingbezrabotni
1.1K views12 slides
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F... by
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...Metamorphosis
726 views18 slides
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска by
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаMetamorphosis
1.2K views14 slides
Ana Trpovska En by
Ana Trpovska EnAna Trpovska En
Ana Trpovska EnMetamorphosis
473 views17 slides
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T... by
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...Metamorphosis
627 views17 slides

More Related Content

Similar to Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

Приватноста во образовниот систем by
Приватноста во образовниот системПриватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот системesocietymk4
267 views14 slides
Zoran Trajchevski - Privacy in the media by
Zoran Trajchevski - Privacy in the mediaZoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the mediaMetamorphosis
331 views11 slides
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... by
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
823 views15 slides
Национален форум за интернет надзор by
Национален форум за интернет надзорНационален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзорInfoproject
579 views16 slides
Participacija i prava na deteto prezentacija by
Participacija i prava na deteto prezentacijaParticipacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacijaucilistepomerka
4.3K views17 slides
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p... by
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...Metamorphosis
398 views16 slides

Similar to Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова (14)

Приватноста во образовниот систем by esocietymk4
Приватноста во образовниот системПриватноста во образовниот систем
Приватноста во образовниот систем
esocietymk4267 views
Zoran Trajchevski - Privacy in the media by Metamorphosis
Zoran Trajchevski - Privacy in the mediaZoran Trajchevski - Privacy in the media
Zoran Trajchevski - Privacy in the media
Metamorphosis331 views
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... by Metamorphosis
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis823 views
Национален форум за интернет надзор by Infoproject
Национален форум за интернет надзорНационален форум за интернет надзор
Национален форум за интернет надзор
Infoproject579 views
Participacija i prava na deteto prezentacija by ucilistepomerka
Participacija i prava na deteto prezentacijaParticipacija i prava na deteto prezentacija
Participacija i prava na deteto prezentacija
ucilistepomerka4.3K views
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p... by Metamorphosis
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Filip Stojanovski - Privacy policies on the internet and a Code for privacy p...
Metamorphosis398 views
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma... by Metamorphosis
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Personal Data Protection Aspects of Inclusive e-Government by Ms. Marijana Ma...
Metamorphosis369 views
ISI Roundtable Presentation by Jovan Petrov
ISI Roundtable PresentationISI Roundtable Presentation
ISI Roundtable Presentation
Jovan Petrov224 views
Безбедност на децата на интернет by esocietymk4
Безбедност на децата на интернетБезбедност на децата на интернет
Безбедност на децата на интернет
esocietymk4614 views
Водич: „Како до политики за приватност?“ by Metamorphosis
Водич: „Како до политики за приватност?“Водич: „Како до политики за приватност?“
Водич: „Како до политики за приватност?“
Metamorphosis312 views

More from Metamorphosis

Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... by
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
638 views48 slides
Вовед на темата говор на омраза by
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
690 views19 slides
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза by
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
660 views8 slides
Иницијативи против говор на омраза by
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
505 views10 slides
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans by
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansMetamorphosis
506 views25 slides
IPA mehanizam-1 by
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1Metamorphosis
646 views19 slides

More from Metamorphosis(20)

Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... by Metamorphosis
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis638 views
Вовед на темата говор на омраза by Metamorphosis
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis690 views
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза by Metamorphosis
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis660 views
Иницијативи против говор на омраза by Metamorphosis
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis505 views
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans by Metamorphosis
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis506 views
Techsoup balkans dhe global by Metamorphosis
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis435 views
комуникациска цел или зошто комуницираме by Metamorphosis
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis602 views
Внатрешна комуникација by Metamorphosis
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis499 views
Целна јавност или кого наговараме by Metamorphosis
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis422 views
Кризна комуникација by Metamorphosis
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis542 views
Алатки за комуникација со медиумите by Metamorphosis
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis499 views
Управување со настани by Metamorphosis
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis394 views
Начини и алатки за комуникација by Metamorphosis
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis477 views
Комуникација со медиумите by Metamorphosis
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis436 views
Основи на процесот на планирање на комуницирањето by Metamorphosis
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis442 views
Комуникациски пораки или што соопштуваме by Metamorphosis
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis361 views
Совети за подобра презентација by Metamorphosis
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis472 views
Односи со јавноста поим и потреба by Metamorphosis
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis560 views
Податоци и отворени податоци by Metamorphosis
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis1K views

Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова

 • 1. 1 „„Часови по приватност“Часови по приватност“ „„Приватноста е само твоја!“Приватноста е само твоја!“
 • 2. 2 Правна рамка за заштита наПравна рамка за заштита на личните податоциличните податоци ЧАС ПО ПРИВАТНОСТЧАС ПО ПРИВАТНОСТ Институционална рамкаИнституционална рамка Искуства и предизвициИскуства и предизвици ПрепоракиПрепораки 1 2 3 4 55
 • 3. 3 ДОМАШНИ ПРОПИСИДОМАШНИ ПРОПИСИ • Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и граѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци • Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11 и 43/14)) Правна рамкаПравна рамка
 • 4. 4 МЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИМЕЃУНАРОДНИ ПРОПИСИ • Закон за ратификација на Конвенција за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци на Совет на Европа бр.108 од 1981 година („Службен весник на Република Македонија бр. 7/05) • Закон за ратификација на Дополнителен протокол кон Конвенцијата во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на податоци („Службен весник на Република Македонија бр. 103/08) – Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци и слободниот проток на таквите податоци на Европскиот парламент и Советот на Европската унија од 24 октомври 1995 година Правна рамкаПравна рамка
 • 5. 5 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ Статус:Статус: ССамостоен и независен државен орган со својство наамостоен и независен државен орган со својство на правно лицеправно лице Раководење:Раководење: Директор и заменик директорДиректор и заменик директор Одговорност:Одговорност: Пред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај заПред Собранието на РМ преку доставување на Годишен извештај за работата на Дирекцијатаработата на Дирекцијата Мисија:Мисија: ДДа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото наа обезбеди транспарентност и информираност на граѓаните за правото на заштита на личните податоци и негова целосна заштитазаштита на личните податоци и негова целосна заштита Институционална рамкаИнституционална рамка
 • 6. 6 НАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТАНАЧИН НА ДЕЛУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕПРЕВЕНТИВНО ДЕЛУВАЊЕ РЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕРЕПРЕСИВНО ДЕЛУВАЊЕ ОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕОБУКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР • Генерички/ општи обукиГенерички/ општи обуки • Специјализирани обукиСпецијализирани обуки • Посебни обуки според баранаПосебни обуки според барана програма од страна на контролоротпрограма од страна на контролорот Институционална рамкаИнституционална рамка
 • 7. 7 НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕНЕДОСЛЕДНОСТИ ВО СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ • Не се регистрирани сите збирки на лични податоци во Централниот регистар • Се собираат преобемни податоци во Изјавите за тајност • Нема воспоставено процедура за правото на пристап и исправка на личните податоци • Нема примена на соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење видео надзор • Контролорот (училиштето) не применува соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, итн.
 • 8. 8 АНАЛИЗИАНАЛИЗИ • 83% од родителите веруваат дека и децата треба да внимаваат на своите лични податоци. • Социјалните мрежи најмногу ги плашат родителите, па 68% сметаат дека ова е најголемата закана, • 76% од родителите сметаат дека децата недоволно се едуцираат во училиштето кое го посетуваат. • 46% од учениците тврдат дека додека користат социјални мрежи се консултираат со политиките на приватност, додека 37% тоа го прават само понекогаш • 60% од родителите би се обратиле до ДЗЛП доколку се соочат со злоупотреба • Од вкупниот број на примени претставки во ДЗЛП, дури 60% се во насока на злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи.
 • 10. 10 ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈАПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ/МЛАДАТА ПОПУЛАЦИЈА • Право наПраво на информираност, пристап, исправкаинформираност, пристап, исправка ии бришењебришење • Обврска на чување на личните податоци и „паметно“Обврска на чување на личните податоци и „паметно“ однесување на интернетоднесување на интернет
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17 РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИРЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ  Изработка на презентации од ученици  Одржување на трибина и работилници во рамки на училиштето  Одржани дебати и дискусии на час  Дисеминација на знаења и информации на родители  Пишување колумна во весник на тема од координатор  Ажурирање на веб страна на училиштето  Изработка на хамери, изложба на цртежи на тема  Одржана презентација на наставнички колегиум во школо  Подготовка и снимање видео материјал со сценарио за реконструкција на случај за злоупотреба на лични податоци
 • 18. 18
 • 19. 19 ВАЖНО!ВАЖНО! Внимавај каде и кому ги даваш своите лични податоци, ама не давај ни туѓи - без согласност!
 • 20. 20 ПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна наПРЕДИЗВИЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРКИ (дадени од страна на координаторите)координаторите)  Почести средби и консултации со Дирекцијата за заштита на личните податоци  Користење на класните часови како простор во наставниот план за настава како превенција и достава на информации во случај на злоупотреба на личните податоци  Поголема будност на наставниот кадар, посебно на раководителите на паралелки за појава на злоупотреба и говор на омраза  Поголема соработка меѓу надлежните институции: училишта, МОН, Град Скопје, МВР, центрите за грижа на млади, НВО  Потреба од обука на наставници во насока на заштита на личните податоци на ученици и злоупотреба на приватноста  Потреба од дополнителен материјал, брошури, прирачници
 • 21. 21 ЗАКЛУЧОЦИЗАКЛУЧОЦИ  Институционалното работење има успех ако е во симбиоза со НВО и други партнер организации  Наставниците се мотивирани бидејќи реално се соочуваат со прашања од ученици (а и од родители) за кои немаат секогаш точен одговор  Потребно е да се изнајдат системски решенија за воведување на правото на приватност во образовниот процес, особено во средното образование  Потребна е дополнување на наставните содржини, нови концепти и програмски содржини и нивно збогатување со информации за заштита на личните податоци на социјалните мрежи, превенција од злоупотреба, политиките на приватност на социјалните мрежи,  Ефективна и „паметна“ употреба на ИКТ во образованието  Националната стратегија за равој на образование нужно е да го следи развојот на технологијата
 • 22. 22 Големата слобода која ни ја дава интернетот значи и голема одговорност Не прави лажни профили на социјални мрежи за да навредиш некого, само затоа што не можеш тоа да му го кажеш в лице! Фејсбук е само социјална мрежа, а не твој приватен живот! Ако ти е досадно, излези и запознај некого! #не мрази, www.bezbednonainternet.org.mk; http://nemrazi.mk; Размисли добро пред да ги објавиш своите лични податоци на порталите за забава и дружење
 • 23. 23 Благодарам за вниманието!Благодарам за вниманието! Лилјана ПецоваЛилјана Пецова--ИлиескаИлиеска Дирекција за заштита на личните податоциДирекција за заштита на личните податоци бул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонијабул. „Гоце Делчев“ бр. 8, Скопје, Македонија телтел. +389 2 3230 635. +389 2 3230 635 e-mail:e-mail: liljana.pecova@privacy.mkliljana.pecova@privacy.mk Дирекција за заштита на лични податоциДирекција за заштита на лични податоци