Successfully reported this slideshow.

Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски

0

Share

1 of 8
1 of 8

More Related Content

More from Metamorphosis

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски

  1. 1. Мониторинг на медиумско известување на теми од поширок интерес www.e-society.mk
  2. 2. www.e-society.mk Станува збор за мониторинг наСтанува збор за мониторинг на начинот на кој избран примерок одначинот на кој избран примерок од медиуми известува за десет теми одмедиуми известува за десет теми од поширок општествен интерес, а коипоширок општествен интерес, а кои беа заеднички утврдени од новинарибеа заеднички утврдени од новинари и од претставници на невладинии од претставници на невладини организацииорганизации
  3. 3. Методологија • Избор на темиИзбор на теми • Избор на медиумиИзбор на медиуми • Анализирани аспектиАнализирани аспекти • Обид да се одговори на неколкуОбид да се одговори на неколку прашањапрашања www.e-society.mk
  4. 4. www.e-society.mk
  5. 5. www.e-society.mk
  6. 6. www.e-society.mk
  7. 7. www.e-society.mk Извори- локација
  8. 8. www.e-society.mk Организатор на настанот

×