Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски

678 views

Published on

Граѓанските организации и медиумите

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Граѓанските организации и медиумите - Ристе Змејковски

  1. 1. Мониторинг на медиумско известување на теми од поширок интерес www.e-society.mk
  2. 2. www.e-society.mk Станува збор за мониторинг наСтанува збор за мониторинг на начинот на кој избран примерок одначинот на кој избран примерок од медиуми известува за десет теми одмедиуми известува за десет теми од поширок општествен интерес, а коипоширок општествен интерес, а кои беа заеднички утврдени од новинарибеа заеднички утврдени од новинари и од претставници на невладинии од претставници на невладини организацииорганизации
  3. 3. Методологија • Избор на темиИзбор на теми • Избор на медиумиИзбор на медиуми • Анализирани аспектиАнализирани аспекти • Обид да се одговори на неколкуОбид да се одговори на неколку прашањапрашања www.e-society.mk
  4. 4. www.e-society.mk
  5. 5. www.e-society.mk
  6. 6. www.e-society.mk
  7. 7. www.e-society.mk Извори- локација
  8. 8. www.e-society.mk Организатор на настанот

×