Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Активно Граѓанско Учество

1,425 views

Published on

Презентација на Наде Наумовска на тема: „Активно Граѓанско Учество“ од одржаната Тркалезна Маса на 07.07.2009 од страна на Метаморфозис.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Активно Граѓанско Учество

 1. 1. Што е активно граѓанско учество? Слободен пристап до информации од јавен карактер Фондација Институт отворено општество – Македонија Скопје, јули 2009 година
 2. 2. ЗАКОН ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП Правото на слободен пристап до информации  се уредуваат услови, начин и постапка за остварување на право на слободен пристап до информациите од јавен карактер ЦЕЛ НА ЗАКОНОТ  да обезбеди јавност и отвореност во работењето на имателите на информации  да овозможи физичките и правните лица да остваруваат право на слободен пристап до информации од јавен карактер
 3. 3. ШТО Е ТОА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР? Правото на слободен пристап до информации  информација во која било форма која ја создал и со која располага имателот на информацијата, односно со неа располага само имателот на информацијата согласно неговите надлежности БАРАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИЈА  секое физичко и правно лице
 4. 4. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации Искуствата на ФИООМ и партнерите во барање на информации  Проект: Добро владеење  Програма: Јавна администрација  Програма: Јавно здравство  Македонско здружение на млади правници  Младински образовен форум
 5. 5. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ - 1460  Државни институции • Претседател на РМ • Собрание на РМ Правото на слободен пристап до информации • Влада на РМ • Министерства • Народна банка на Република Македонија • Централен регистар на РМ • Совет за радиодифузија на РМ • Агенции во РМ • Комисии • Фондови • Заводи • Архиви во РМ • Дирекции • Управи • Бироа • Центри • Институти
 6. 6. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Судска власт Правото на слободен пристап до информации • Уставен суд • Врховен суд • Управен суд на Република Македонија • Републички судски совет • Академија за обука на судии и јавни обвинители • Народен правобранител на РМ • Државни правобранителства • Обвинителства на РМ • Апелациони судови • Основни судови • Судови за прекршоци
 7. 7. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Сите општини во РМ Правото на слободен пристап до информации  Јавни претпријатија во РМ • Јавни претпријатија за стопанисување со станбен и деловен простор • Јавни претпријатија за комуналии и водостопанисување • Јавни претпријатија за шумарство • Јавни претпријатија за радиодифузна дејност • Јавни претпријатија за стопанисување со спортски објекти • Јавни претпријатија со разновидни дејности
 8. 8. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Јавни установи во РМ Правото на слободен пристап до информации • Центри за Социјална работа • Институти • Јавни Културни Установи • Библиотеки • Театри • Музеи • Јавни установи со разновидни дејности • Средношколски домови во РМ • Студентски домови во РМ
 9. 9. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Здравствени установи во РМ Правото на слободен пристап до информации • Заводи • Општи болници • Здравствени домови • Заводи за здравствена заштита • Клиники и клинички центри • Специјални болници • Психијатриски болници • Останати здравствени установи
 10. 10. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Образовни институции во РМ Правото на слободен пристап до информации • Високообразовни институции • Работнички универзитети • Училишта за средно образование • Училишта за основно образование • Градинки
 11. 11. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Политички партии во РМ • ВМРО-ДПМНЕ • ВМРО-Народна Партија • Демократска лига на Бошњаците Правото на слободен пристап до информации • Демократска Партија на Албанците • Демократска Партија на Србите во Македонија • Демократска партија на Турците на Македонија • Демократска унија за интеграција • ДОМ-Демократска обнова на Македонија • Демократски сојуз • Либерално Демократска Партија • Либерална партија на Македонија • Нова социјалдемократска партија НСДП • Партија за движење на Турците во Македонија • Партија за демократски просперитет • Социјалдемократски Сојуз на Македонија • Социјалистичка партија на Македонија • Партија за економска обнова • Партија на зелените • Сојуз на Титови леви сили
 12. 12. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Правни и физички лица кои вршат Правото на слободен пристап до информации јавни овластувања во РМ • Комори, акционерски друштво и синдикати • Банки • Осигурителни компании • Интернет провајдери и кабелски оператори
 13. 13. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Интернет провајдери и кабелски оператори • Он нет- Скопје Правото на слободен пристап до информации • Сонет - Скопје • Неотел-Скопје • Ултранет Ултра Дооел-Скопје • Мт нет-Скопје • Марнет-Скопје • Macedonia On line-Скопје • Пет нет ДОО-Гевгелија • Фокус Нет-Штип • Телекабел-Скопје • Кејблтел ДООЕЛ-Скопје • Имиџ-Штип • Имиџ-Скопје • Теленет-Скопје • Теленет-Штип • ТВ Медиа-Скопје
 14. 14. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Интернет провајдери и кабелски оператори • МДС-Скопје Правото на слободен пристап до информации • Битолска кабелска телевизија-Битола • Микс-Нет-Битола • Моби-Битола • Игмас-Нет-Битола • Богател-Богданци • ТВ-Бос-Струмица • Вива Нет-Берово • Кабел-Струмица • Кабел-ви- Виница • Медиа-Нет-Струмица • Спајдер-Гевгелија • ГИВ-Гостивар • Супер хит-Градско
 15. 15. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Интернет провајдери и кабелски оператори • Г-ОН-Дебар Правото на слободен пристап до информации • ГИВ-Делчево • Омега Нет-Демир Хисар • Енерџис-Демир Капија • Инел интернационал-Кавадарци • КТВ Кале 2001-Кичево • Филаделфија-2002-Кочани • Крателсат-Виница • Евростил-Крива Паланка • Кабел-ски-Прилеп • Глобал-Нет ктв-Крушево • ТВ-Нет • Кабел-л-нет-с.Лабуништа • Камсат-Виница • Медиа-мос-Струмица • КА-МИ-Струмица • КТ-Селеко ДОО-Неготино
 16. 16. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Интернет провајдери и кабелски оператори • Г-ОН-Дебар Правото на слободен пристап до информации • ГИВ-Делчево • Омега Нет-Демир Хисар • Енерџис-Демир Капија • Инел интернационал-Кавадарци • КТВ Кале 2001-Кичево • Филаделфија-2002-Кочани • Крателсат-Виница • Евростил-Крива Паланка • Кабел-ски-Прилеп • Глобал-Нет ктв-Крушево • ТВ-Нет • Кабел-л-нет-с.Лабуништа • Камсат-Виница • Медиа-мос-Струмица • КА-МИ-Струмица • КТ-Селеко ДОО-Неготино
 17. 17. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ  Интернет провајдери и кабелски оператори • Скрембл- Ново Село Правото на слободен пристап до информации • Инфел–КТВ доо-Охрид • Атика-Охрид • Кабел-риз-Кочани • КТП-Пехчево • КДС-Кабел Нет-Прилеп • КДС-Кабел Нет-плус-Прилеп • КДС-ВТ-Пробиштип • ТРД ТО-МИ ДОО-Радовиш • Канал 16-Ресен • Кабел кам-Росоман • ДООЕЛ Градска кабловска телевизија-Струга • Нет-Кабел-Струмица • Кабел Нет-Струмица • РОБИ-Штип • ДООЕЛ Г-ктв- Струга • Сити- Свети Николе
 18. 18. ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ Правото на слободен пристап до информации  Ако некој не е на листата не значи дека не е имател!
 19. 19. ПРАВОТО НА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИЈА ОПФАЌА  Увид Правото на слободен пристап до информации  Фотокопија  Препис  Електронски запис
 20. 20. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации БАРАЊЕ ( Образец ПП……) До ----------------------------------------------------------------------------- (имател на информацијата) БАРАЊЕ за пристап до информации од јавен карактер Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), од имателот ја барам следната информација од јавен карактер: ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- (опис на информацијата која се бара) Форма во која се бара информацијата: - а) увид - б) препис - в) фотокопија - г) електронски запис - д) друго---------------------------------------------------------------------- (се наведува бараната форма, со заокружување)
 21. 21. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации БАРАЊЕ Начин на доставување на информацијата: - а) по пошта - б) телефон - в) факс - г) е-маил - д) друго----------------------------------------------------------------------- (се наведува бараниот начин, со заокружување) Барател на информацијата:------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- (назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) Застапник / полномошник на барателот на информацијата: ----------------------------------------------------------------------------------------------- (назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) (Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер) Во--------------------- Датум-------------200---година
 22. 22. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАНАТА ИНФОРМАЦИЈА Позитивен одговор (увид, препис, фотокопија или електронски запис) ОДБИВАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО БАРАЊЕТО Одбивање за информација која е исклучок од начелото за слободен пристап (член 6) Известување –информацијата е објавена
 23. 23. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации ПРАВО НА ПРАВНА ЗАШТИТА Право на жалба во рок од 8дена до Комисијата Рок на одлучување на Комисијата 15дена од денот на приемот на жалбата
 24. 24. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации ИНФОРМАЦИИ И ПРАВНА ПОМОШ Македонско здружение на млади правници Бесплатна телефонска линија: 0 0 -4 -2 2 80 4 2 Контак лице: Јасмина Брезовска Телефон: 0 3 2 8 2 2 0 70 е-mail: brezovskaj@yahoo.co.uk
 25. 25. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации www.komspi.mk КОРИСНИ САЈТОВИ
 26. 26. Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации www.spinfo.org.mk КОРИСНИ САЈТОВИ
 27. 27. Фондација Институт отворено општество – Македонија БЛАГОДАРАМ Наде Наумовска 02 244 44 88 / локал 116 nnade@soros.org.mk

×