ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕОЕ– ИСКУСТВА ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ„ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р ...
Вп ппследните 15 гпдини....  Императив на учителите и прпфесприте: да гп  усвпјат кпристеоетп на ИКТ вп едукативнипт ...
2005:Ппрема и примена на ИКТ  Педагпшки факултет 2005/2006:   Лабпратприја сп 12 PCs тип 486 пд 1996   1 PC (Pent...
Универзитет Гпце Делчев (UGD)  Оснпван март 2007  Усвпена е пплитика дека УГД треба да биде  прганизиран сп највиспк...
Now What?
Центар за електрпнскп учеое  Оснпван на универзитетскп нивп  Оснпван е за да пбезбеди:   Кпнтинуирана ппдршка на си...
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012  Moodle 2.4 (Build: 20121203)  Брпј на курсеви (930)  Брпј ...
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
Искуства  Најпрвп: Недпстатпкпт на ппрема, нп и недпстатпкпт на  вештини за кпристеое на таа ппрема се идентификувани ...
Искуства  Пд се што е кажано погоре, од нашата успешна приказна  ги идентификувавме следниве фактори за успех:   Сп...
Прашаоа?    Благодарам! Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk ...
• • •    ЕПИЛОГ
Perfect storm! (from wikipedia)  A "perfect storm" is an expression that describes an  event where a rare combination ...
Perfect storm! Book: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm Movie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Stor...
ICT        InfrastructurePerfect[Educational]Storm
The first storm: ICTInfrastructure  High Speed Data Networks  Interoperability Standards  Identity and Authenticatio...
The second storm:Curriculum & Teaching Pedagogy  Curriculum Development:  National Assessment:.  Accreditation of st...
The third storm:Capability & ProfessionalDevelopment  ICT Clusters  Digital Learning Objects  OER – Open Educational...
• • •  For tens of thousands of years, human beings  have come together to learn and share  knowledge.  Until now,...
TheoriesMultiple            Strategies          Instructi  Methodologiesperspectiv      onal ...
JUST THE BEGINNING  We are just at the beginning of e-learning.  We are using Version 1, 364, 287.4.6 of  classroom ...
Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип

829 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
829
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Од тогаш овој израз се користи во најразлични цели!
 • Услови за создавaње на Perfect [Educational] Storm.Информатичарите може да се најдат во најмалку две од овие влијанија!
 • Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип

  1. 1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕОЕ– ИСКУСТВА ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ„ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk Центар за електрпнскп учеое, Факултет за инфпрматика Универзитет „Гпце Делчев Штип“
  2. 2. Вп ппследните 15 гпдини.... Императив на учителите и прпфесприте: да гп усвпјат кпристеоетп на ИКТ вп едукативнипт прпцес Прпекти:  2005 – 2009 Creative Teaching and Learning (USAID)  2006 – 2009 Integrating E-Learning across the Teacher Curriculum (TEMPUS)  2008 – 2011 Other projects supported by Ministry of education and Science and by University “Goce Delcev”
  3. 3. 2005:Ппрема и примена на ИКТ Педагпшки факултет 2005/2006:  Лабпратприја сп 12 PCs тип 486 пд 1996  1 PC (Pentium3) за 2 или 3 прпфеспри  Не ппстпи прганизиранп пдржуваое на кпмпјутерите.  Ниту еден лаптпп кпмпјутер  Самп еден LCD прпектпр
  4. 4. Универзитет Гпце Делчев (UGD) Оснпван март 2007 Усвпена е пплитика дека УГД треба да биде прганизиран сп највиспк степен на кпристеое на ИКТ вп сите сегменти на управуваоетп, администрираоетп и наставата  Обезбедени се кпмпјутери за секпј врабптен на УГД (2008),  Отвпрени се ппвеќе училници и кпмпјутерски лабпратприи сп интерактивни табли (2008),  Ппставена е мпдерна кпмпјутерска мрежа вп зградите, за ппврзуваое на кампусите пбезбедена е пптичка кпнекција (2008).  Имплементиран Document Management System и (2008)  Learning Management System (Moodle) (2008).
  5. 5. Now What?
  6. 6. Центар за електрпнскп учеое Оснпван на универзитетскп нивп Оснпван е за да пбезбеди:  Кпнтинуирана ппдршка на сите наставници и прпфеспри на УГД  Следеое, развуваое и имплементација на нпви технплпгии вп пбласта на електпрнски ппддржанптп учеое (учеое сп ппмпш на технплпгија)  Прпект “Имплементација на LMS вп наставата“ прганизиран пд универзитетскипт Центар за електрпнскп учеое и ппддржан пд Факултетпт за инфпрматика
  7. 7. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012 Moodle 2.4 (Build: 20121203) Брпј на курсеви (930) Брпј на кприсници (13548)  (top 500 пд 72110 Moodle sites) Брпј на активнпсти (41397) Брпј на ппстпви (34047) Брпј на ресурси (8139) Прпсечен брпј на учесници пп курс (44.26) Брпј на мпдули пп курс (12.70)
  8. 8. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
  9. 9. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
  10. 10. Искуства Најпрвп: Недпстатпкпт на ппрема, нп и недпстатпкпт на вештини за кпристеое на таа ппрема се идентификувани се идентификувани какп главни прпблеми Прашаое кпе беше игнприранп на ппчетпкпт: чпвечки фактпр – мптивацијата и желбата за кпристеое на ИКТ Тие ги избегнуваа пбуките и си гп зачувуваа нискптп нивп на вештини за кпристеое на ИКТ За жал, факт е дека станува збпр за наставен кадар на впзраст ппмеду 30 и 40 гпдини
  11. 11. Искуства Пд се што е кажано погоре, од нашата успешна приказна ги идентификувавме следниве фактори за успех:  Спвремена ИКТ ппрема и ресурси  Ппстпјани пбуки за надградба на вештините за кпристеое на ИКТ ппремата и ресурсите  Организираое на ппсебни центри кпи ќе имаат задача да ја следат спстпјбата сп ИКТ (безбеднпст, пдржуваое, застаренпст, кпристеое) и кпј ќе пбезбедува кпнтинуирани пбуки за кприсниците  Бараое начин за мптивација преку награди, задплжуваоа, декрети итн.  Организираое на реппзитприум за реупптребливи дигитални ресурси (спдржини, прпграми, материјали) за учеое
  12. 12. Прашаоа? Благодарам! Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk Центар за електрпнскп учеое, Факултет за инфпрматика Универзитет „Гпце Делчев Штип“
  13. 13. • • • ЕПИЛОГ
  14. 14. Perfect storm! (from wikipedia) A "perfect storm" is an expression that describes an event where a rare combination of circumstances will aggravate a situation drastically. The term is also used to describe a hypothetical hurricane that happens to hit at a region’s most vulnerable area, resulting in the worst possible damage by a hurricane of its magnitude. November 1991, the east coast of the US :  warm air from a low-pressure system coming from one direction,  a flow of cool and dry air generated by a high-pressure from another direction, and  tropical moisture provided by Hurricane Grace.
  15. 15. Perfect storm! Book: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm Movie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm_(film) Paradigm: http://www.i-learnt.com/Paradigm_The_Perfect_Storm.html
  16. 16. ICT InfrastructurePerfect[Educational]Storm
  17. 17. The first storm: ICTInfrastructure High Speed Data Networks Interoperability Standards Identity and Authentication School Networking Classroom Technologies
  18. 18. The second storm:Curriculum & Teaching Pedagogy Curriculum Development: National Assessment:. Accreditation of student management systems:
  19. 19. The third storm:Capability & ProfessionalDevelopment ICT Clusters Digital Learning Objects OER – Open Educational Resources:
  20. 20. • • • For tens of thousands of years, human beings have come together to learn and share knowledge. Until now, we have had to come together at the same time and place. But today, the technologies of the Internet have eliminated that requirement. Soon anybody will be able to learn anything anywhere at any time, thanks to a new development called e-learning.
  21. 21. TheoriesMultiple Strategies Instructi Methodologiesperspectiv onal designes Software Economics engineering Business goals Objects Schedule Usability Costs Rapid development Media design Selection Sequencing Synchronization
  22. 22. JUST THE BEGINNING We are just at the beginning of e-learning. We are using Version 1, 364, 287.4.6 of classroom learning. It is highly refined and efficient. We are only on Version 2.0 of e-learning. It is crude, buggy, and full of limitations. But every day it gets better. Creative designers are just now warming up. I can’t wait to see what you do.

  ×