Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕОЕ– ИСКУСТВА ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ„ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р ...
Вп ппследните 15 гпдини....  Императив на учителите и прпфесприте: да гп  усвпјат кпристеоетп на ИКТ вп едукативнипт ...
2005:Ппрема и примена на ИКТ  Педагпшки факултет 2005/2006:   Лабпратприја сп 12 PCs тип 486 пд 1996   1 PC (Pent...
Универзитет Гпце Делчев (UGD)  Оснпван март 2007  Усвпена е пплитика дека УГД треба да биде  прганизиран сп највиспк...
Now What?
Центар за електрпнскп учеое  Оснпван на универзитетскп нивп  Оснпван е за да пбезбеди:   Кпнтинуирана ппдршка на си...
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012  Moodle 2.4 (Build: 20121203)  Брпј на курсеви (930)  Брпј ...
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
Искуства  Најпрвп: Недпстатпкпт на ппрема, нп и недпстатпкпт на  вештини за кпристеое на таа ппрема се идентификувани ...
Искуства  Пд се што е кажано погоре, од нашата успешна приказна  ги идентификувавме следниве фактори за успех:   Сп...
Прашаоа?    Благодарам! Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk ...
• • •    ЕПИЛОГ
Perfect storm! (from wikipedia)  A "perfect storm" is an expression that describes an  event where a rare combination ...
Perfect storm! Book: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm Movie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Stor...
ICT        InfrastructurePerfect[Educational]Storm
The first storm: ICTInfrastructure  High Speed Data Networks  Interoperability Standards  Identity and Authenticatio...
The second storm:Curriculum & Teaching Pedagogy  Curriculum Development:  National Assessment:.  Accreditation of st...
The third storm:Capability & ProfessionalDevelopment  ICT Clusters  Digital Learning Objects  OER – Open Educational...
• • •  For tens of thousands of years, human beings  have come together to learn and share  knowledge.  Until now,...
TheoriesMultiple            Strategies          Instructi  Methodologiesperspectiv      onal ...
JUST THE BEGINNING  We are just at the beginning of e-learning.  We are using Version 1, 364, 287.4.6 of  classroom ...
Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип

871 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Зоран Здравев - Имплементација на е-учење – Искуства од Универзитетот „Гоце Делче“ - Штип

 1. 1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕОЕ– ИСКУСТВА ПД УНИВЕРЗИТЕТПТ„ГПЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk Центар за електрпнскп учеое, Факултет за инфпрматика Универзитет „Гпце Делчев Штип“
 2. 2. Вп ппследните 15 гпдини.... Императив на учителите и прпфесприте: да гп усвпјат кпристеоетп на ИКТ вп едукативнипт прпцес Прпекти:  2005 – 2009 Creative Teaching and Learning (USAID)  2006 – 2009 Integrating E-Learning across the Teacher Curriculum (TEMPUS)  2008 – 2011 Other projects supported by Ministry of education and Science and by University “Goce Delcev”
 3. 3. 2005:Ппрема и примена на ИКТ Педагпшки факултет 2005/2006:  Лабпратприја сп 12 PCs тип 486 пд 1996  1 PC (Pentium3) за 2 или 3 прпфеспри  Не ппстпи прганизиранп пдржуваое на кпмпјутерите.  Ниту еден лаптпп кпмпјутер  Самп еден LCD прпектпр
 4. 4. Универзитет Гпце Делчев (UGD) Оснпван март 2007 Усвпена е пплитика дека УГД треба да биде прганизиран сп највиспк степен на кпристеое на ИКТ вп сите сегменти на управуваоетп, администрираоетп и наставата  Обезбедени се кпмпјутери за секпј врабптен на УГД (2008),  Отвпрени се ппвеќе училници и кпмпјутерски лабпратприи сп интерактивни табли (2008),  Ппставена е мпдерна кпмпјутерска мрежа вп зградите, за ппврзуваое на кампусите пбезбедена е пптичка кпнекција (2008).  Имплементиран Document Management System и (2008)  Learning Management System (Moodle) (2008).
 5. 5. Now What?
 6. 6. Центар за електрпнскп учеое Оснпван на универзитетскп нивп Оснпван е за да пбезбеди:  Кпнтинуирана ппдршка на сите наставници и прпфеспри на УГД  Следеое, развуваое и имплементација на нпви технплпгии вп пбласта на електпрнски ппддржанптп учеое (учеое сп ппмпш на технплпгија)  Прпект “Имплементација на LMS вп наставата“ прганизиран пд универзитетскипт Центар за електрпнскп учеое и ппддржан пд Факултетпт за инфпрматика
 7. 7. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012 Moodle 2.4 (Build: 20121203) Брпј на курсеви (930) Брпј на кприсници (13548)  (top 500 пд 72110 Moodle sites) Брпј на активнпсти (41397) Брпј на ппстпви (34047) Брпј на ресурси (8139) Прпсечен брпј на учесници пп курс (44.26) Брпј на мпдули пп курс (12.70)
 8. 8. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
 9. 9. Моментална ситуација – резултатидобиени во Декември 2012
 10. 10. Искуства Најпрвп: Недпстатпкпт на ппрема, нп и недпстатпкпт на вештини за кпристеое на таа ппрема се идентификувани се идентификувани какп главни прпблеми Прашаое кпе беше игнприранп на ппчетпкпт: чпвечки фактпр – мптивацијата и желбата за кпристеое на ИКТ Тие ги избегнуваа пбуките и си гп зачувуваа нискптп нивп на вештини за кпристеое на ИКТ За жал, факт е дека станува збпр за наставен кадар на впзраст ппмеду 30 и 40 гпдини
 11. 11. Искуства Пд се што е кажано погоре, од нашата успешна приказна ги идентификувавме следниве фактори за успех:  Спвремена ИКТ ппрема и ресурси  Ппстпјани пбуки за надградба на вештините за кпристеое на ИКТ ппремата и ресурсите  Организираое на ппсебни центри кпи ќе имаат задача да ја следат спстпјбата сп ИКТ (безбеднпст, пдржуваое, застаренпст, кпристеое) и кпј ќе пбезбедува кпнтинуирани пбуки за кприсниците  Бараое начин за мптивација преку награди, задплжуваоа, декрети итн.  Организираое на реппзитприум за реупптребливи дигитални ресурси (спдржини, прпграми, материјали) за учеое
 12. 12. Прашаоа? Благодарам! Д-р Зпран Здравев, zoran.zdravev@ugd.edu.mk Д-р Игпр Стпјанпвиќ, igor.stojanovik@ugd.edu.mk Центар за електрпнскп учеое, Факултет за инфпрматика Универзитет „Гпце Делчев Штип“
 13. 13. • • • ЕПИЛОГ
 14. 14. Perfect storm! (from wikipedia) A "perfect storm" is an expression that describes an event where a rare combination of circumstances will aggravate a situation drastically. The term is also used to describe a hypothetical hurricane that happens to hit at a region’s most vulnerable area, resulting in the worst possible damage by a hurricane of its magnitude. November 1991, the east coast of the US :  warm air from a low-pressure system coming from one direction,  a flow of cool and dry air generated by a high-pressure from another direction, and  tropical moisture provided by Hurricane Grace.
 15. 15. Perfect storm! Book: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm Movie: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Perfect_Storm_(film) Paradigm: http://www.i-learnt.com/Paradigm_The_Perfect_Storm.html
 16. 16. ICT InfrastructurePerfect[Educational]Storm
 17. 17. The first storm: ICTInfrastructure High Speed Data Networks Interoperability Standards Identity and Authentication School Networking Classroom Technologies
 18. 18. The second storm:Curriculum & Teaching Pedagogy Curriculum Development: National Assessment:. Accreditation of student management systems:
 19. 19. The third storm:Capability & ProfessionalDevelopment ICT Clusters Digital Learning Objects OER – Open Educational Resources:
 20. 20. • • • For tens of thousands of years, human beings have come together to learn and share knowledge. Until now, we have had to come together at the same time and place. But today, the technologies of the Internet have eliminated that requirement. Soon anybody will be able to learn anything anywhere at any time, thanks to a new development called e-learning.
 21. 21. TheoriesMultiple Strategies Instructi Methodologiesperspectiv onal designes Software Economics engineering Business goals Objects Schedule Usability Costs Rapid development Media design Selection Sequencing Synchronization
 22. 22. JUST THE BEGINNING We are just at the beginning of e-learning. We are using Version 1, 364, 287.4.6 of classroom learning. It is highly refined and efficient. We are only on Version 2.0 of e-learning. It is crude, buggy, and full of limitations. But every day it gets better. Creative designers are just now warming up. I can’t wait to see what you do.

×