Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад

662 views

Published on

Презентација на Маркус Икстад
на конференцијата „Одржливост на новите медиуми“, 11 мај 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад

 1. 1. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcОдржливост на новитемедиуми:Предизвици и трендовиМаркус ИкстадДиректор на News, Streamworks InternationalКонференција „Одржливост на новитемедиуми“11-ти мај 2013г., Скопје, Р. Македонија
 2. 2. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcПредизвици:„Потешкотиите со профитирањето од дигиталнатасодржина остануваат клучен проблем зафинансирањето на професионалното новинарство наинтернет… Наместо да ги прифатат можностите и дасе соочат со предизвиците на дигитализацијата,старите медиумски производители покажувааттенденција на држење до старите навики“.(Мапирање на дигиталните медиуми-Извештај наФондациите Отворено општество, 5-ти јуни 2012г.)
 3. 3. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcПредизвици:• До 2009-та година македонските издавачи навесници не пријавуваа значителни промени вотиражот пред рекламните агенти. Во прватаполовина на 2009 година, издавачите конечно гопризнаа намалувањето на бројот на читатели ипотврдија само една третина во споредба сопретходниот број на читатели.
 4. 4. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcПредизвици:• Телевизијата остана доминантен медиум воМакедонија и во 2010 година (77,3 отсто однаселението ја користеше како примарен извор навести.• Пресвртницата настана со подемот на интернетоткако примарен извор на вести, кој денес гизасенува весниците (со 35 наспроти 34 отсто),додека радио-станиците го држат четвртото местосо 13 отсто.
 5. 5. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcШто може да заклучиме одова?• Проблемот не е во публиката• Но тиражот не може да се замени само сотековните приходи од CPM (цена за илјадаприкажувања)• Едноставна репродукција или пренамена насодржините од печатените медиуми = недостиг одпоттикнувачки содржини• Обемот на работа и недостиг на внимание/ресурсипотребни за продукција на новите медиуми =често занемарување на авторските права
 6. 6. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdc„Светло на крајот на тунелот“:• Весниците, како новински брендови вокомбинација со нивните интернет-верзии, сè уштесе вториот најпосетуван извор на вести за јавноста.• Доколку се земат предвид само печатенитеизданија, весниците би паднале на третото место,зад интернетот. Читателите на печатени медиумиво Македонија се сконцентрирани во групи напомлада и средна возраст.
 7. 7. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdc„Светло на крајот на тунелот“:• Демографските истражувања покажуваатрелативно високо претпочитување надневните весници кај лицата на возрастод 14 до 32 години и оние на возраст од42 до 59 години• Рекламните агенции сè уште не ја следатпубликата доволно и во голема мераостануваат лојални на традиционалнитемедиуми.
 8. 8. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcМодели за профитирање:„The soft pay-wall“:• NY Times од САД прв го примени моделот „softpay-wall“ (пропустлив систем за наплата), кој начитателите им овозможува пристап до 20бесплатни написи месечно без дигиталнапретплата• The Washington Post во март најави дека ќе госледи овој пример, дозволувајќи пристап до 20бесплатни написи месечно – написите до кои сепристапува преку друштвените медиуми инадворешните пребарувачи нема да бидатвклучени во бројот на прочитани бесплатнинаписи
 9. 9. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcМодели за профитирање:„Soft pay-wall“:• Дупките во „Soft pay-wall“ (пропустлив систем занаплата) не претставуваат грешка, туку стратегија.Times повеќе се потпира на претплатниците какоизвор на приходи: Рекламирањето доживеа пад во2012 година• „Ако ви се допаѓаме до толку, па сте подготвени дапробиете URL-адреса само за да ѕирнете штокриеме... на крајот сепак ќе ни дадете и пари.”- David Carr, медиумски кореспондент во сегментотБизнис на New York Times
 10. 10. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcМодели за профитирање:„ Soft pay-wall“:
 11. 11. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcМодели за профитирање:„Непропустлив систем за наплата“:• Во Обединетото Кралство, се смета деканепропустливиот систем за наплата е причината западот на тиражот на The Times од NewsInternational, кој го зазема последното место задконкурентните новински изданија- PADD-извештај од истражувањето за читатели нанационално ниво
 12. 12. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcМодели за профитирање:„Непропустлив систем за наплата“:• Непропустливите системи за наплата не се ориентирани кондруштвените медиуми: написите поставени зад овие системи неможат да се споделуваат со оние корисници на Твитер и Фејсбуккои не се претплатници.• Падот на тиражот покажува дека оваа публика е онаа којавесниците не смеат да си дозволат да ја загубат.• Непропустливиот систем за наплата често се споредува совраќањето кон „традиционалниот новински модел“ загенерирање приходи.• Доколку доволен број весници се пренасочат од приходитеприбрани од реклами кон продавање содржини директно начитателот, тоа би значело драматично раздвижување вотековниот модел за дистрибуција на вести, кој претежно сепотпира на сообраќајот од пребарувачите.
 13. 13. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcКумулативен пораст на публика• Доколку системите за наплата се прифатат какостандард, читателите ќе мораат да одлучуваат коиизданија ќе ги добијат нивните пари и нивнаталојалност.• Последните статистики ја истакнуваат популарноста нановинските брендови и нивната релевантност запотрошувачите и покрај документираната дигиталнатранзиција и промената на потрошувачките навики.• Во Обединетото Кралство, конкретно во секторот заквалитет, читаноста е значително зголеменаблагодарение на корисниците на интернет, при штосите отворени веб-локации бележат зголемување начитаноста од 58 % до 188 %:
 14. 14. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcКумулативен пораст на публика Печатени (во илјади)Само веб-локација (во илјади)Нето печатени + веб-локација (Нето - во илјади)Процентуална зголеменост со веб-локација (%)КвалитетFinancial Times 1.636 751 2.387 +45,9The Daily Telegraph 4.170 7.822 11.992 +187,6The Daily Telegraph/The Sunday Telegraph 4.881 7.614 12.495 +156,0The Guardian 4.305 8.425 12.729 +195,7The Guardian/The Observer 4.969 8.184 13.153 +164,7The Independent 2.944 3.392 6.336 +115,2The Independent/The Independent on Sunday 3.560 3.291 6.851 +92,4The Independent/The Independent on Sunday/i 5.206 3.094 8.300 +59,4The Times 5.117 388 5.506 +7,6The Times/The Sunday Times 7.174 501 7.675 +7,0
 15. 15. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcКумулативен пораст на публикаСредишен пазарDaily Express 3.638 483 4.121 +13,3Daily Express/Sunday Express 4.485 480 4.965 +10,7Daily Mail 11.289 8.729 20.018 +77,3Daily Mail/The Mail on Sunday 13.951 8.068 22.019 +57,8 ПопуларниDaily Mirror 8.252 2.781 11.033 +33,7Daily Mirror/Sunday Mirror 9.996 2.665 12.660 +26,7Daily Mirror/Sunday Mirror/The People 10.639 2.640 13.279 +24,8Daily Record 1.667 821 2.488 +49,3Daily Record/Sunday Mail 2.024 802 2.826 +39,6Daily Star 3.927 414 4.341 +10,5Daily Star/Daily Star Sunday 4.408 412 4.821 +9,3The Sun 15.213 2.205 17.418 +14,5
 16. 16. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcПоделба на приходите со рекламни видеапред почетокот на посакуваното видео:• „80 % од корисниците на интернет низ светот гледаат видеана интернет“ (Video Aptitude)• Сепак, повеќето веб-локации кои сакаат да воведат видеосе соочуваат со неколку пречки:- Трошоци за набавка на содржината- Трошоци за продукција- Трошоци за хостинг/месечен сообраќај• = помалку видеа достапни на интернет во суштинската првафаза од развојот на новинарството на интернет: тестирањенови содржини за привлекување на нова публика прекуинтернет.
 17. 17. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcПоделба на приходите со рекламни видеапред почетокот на посакуваното видео:• Пред 11 години, холандската компанија „zoom in“ прва го воведе бизнисмоделот насочен кон:– Отстранување на таквите пречки и проблеми– Олеснување на првата фаза од развојот на онлајн-видеа за новинскивеб-локации.• Како?– Агрегација на видео содржини од продуценти– Грижа за продукцијата– Видеото да се стави на располагање на веб-локациите со поделба наприходите на три дела: една третина за веб-локацијата, една третиназа „zoom in“ и една третина за производителот на содржината, какошто е AP. Моделот е веќе успешен и функционира во 26 пазари, произведувасодржини на 14 јазици и опслужува 1600 веб-локации.
 18. 18. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdc„Ветената земја на можности“:• Мултимедијална продукција:– Интерактивно раскажување приказни кои јаактивираат публиката,– Максимално ги користи денешнитетехнологии– Создава уникатни содржини– Ја одржува и зголемува постојната лојалносткон брендот– Генерира приходи преку системи за наплатаи/или CPM
 19. 19. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcРезултатот?За споредба, лани во ОбединетотоКралство луѓето кои ги посетувале веб-локациите на весниците во просек на нивтрошеле по минута и пол дневно.
 20. 20. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcКако понатаму?• Верба во вредноста на брендот и одредишнатавеб-локација• Заштита на авторските права, но и отвореносткон моќта на друштвените медиуми со целзголемување на посетеноста• Креативност, наместо рестриктивност сонепропустливи системи за наплата• Производство на уникатни мултимедијалнисодржини со цел градење на вредноста набрендот
 21. 21. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcРезултатот?• Во шесте дена по пуштањето во употреба наSnow Fall на 20-ти декември 2012 година, веб-локацијата забележа повеќе од 3,5 милионипрегледи и 2,9 милиони посетители, од коиречиси една третина беа нови посетители навеб-локацијата на Times.• Набрзо се навлекоа: корисниците поминувааоколу 12 или повеќе минути ангажирани вопроектот.
 22. 22. #mediumi #медиумиwww.metamorphosis.org.mk/nmdcКако понатаму?Задржете ги и зголемувајте ги приходитеи публикатаThis project was funded, in part, through U.S. Embassy grant. The opinions, findings and conclusions or recommendationsexpressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State.

×