Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prevencio socidrogalcoholdef

293 views

Published on

Presentació realitzada a socidrogalcohol el març de 2012.
Prevenció sobre drogues en l'àmbit de la familia
Avaluació del programa universal connecta

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prevencio socidrogalcoholdef

 1. 1.  2
 2. 2. Eines de planificació estratègicai marc conceptual: Estratègia Nacional de Prevenció Llei Salut Pública/ Agència de Salut Pla d’acció Europeu Estratègia Europea Llibre Blanc de la Prevenció Pública Pla d’actuació sobre drogues Pla Salut Mental i Addiccions Pla de Salut 2011-2015 Estratègia Nacional
 3. 3. Pla d’Actuació en Prevenció: Estructura Principis: visió, missió, principis rectors, col·lectius prioritaris Objectius: generals, específics, operacionals Nivells operatius, àmbits d’intervenció i actuacions Temporització Família: Coordinació Formació Instruments de suport Qualitat Cartera de serveis Increment del coneixement
 4. 4. Marc conceptual i teòric:Factors de risc: «Predisposen a l’inici, manteniment i desenvolupament d’una addicció» Individuals Socials Micro ( escola, grup d’iguals i família) Macro ( societat, economia, cultura) Factors de protecció: «Modulen o limiten el consum de drogues»
 5. 5. Factors de risc familiars Exposició a les drogues Específics Exposició directa (modelatge) Actituds dels progenitors Conflicte familiar Inespecífics Estil educatiu Exposició al estrès Psicopatologia Negligència Abús
 6. 6. Factors de Risc Familiars
 7. 7. Factors de Protecció Familiars vsResiliència
 8. 8. Competències parentals    
 9. 9. De la prevenció de conductes de risc a lestriple P (Programes de Parentalitat + )Recomanació (2006) 19 del comitè de Ministres del Conselld’Europa sobre Polítiques de Recolzament al Exercici Positiu de laParentalitat «Consciència dels drets i deures dels infants, i de les responsabilitats i obligacions com a progenitors»Educació parental com instrument(polítiques d’igualtat, diversitat familiar i de rols parentals, dedesenvolupament individual i foment de competències, integradoraintergeneracional, vinculadora amb xarxes de recolzament social)
 10. 10. Connecta: marc conceptual    ObservacióFase Impersonal Introducció d’alternatives Explicitud Anàlisi de les de la Verbalització conseqüències objectiu de canvi forma d’actuar Fase personal
 11. 11. Conceptes clau:
 12. 12. Implementació Direcció estratègica Coordinació Formadors
 13. 13. Connecta: Antecedents2002 Fullet adreçat a mares i pares Els pares i mares com a models Com parlar amb els fills: la comunicació Els límits i les normes El grup d’amics
 14. 14. Connecta: Antecedents2001-2002 2 tallers 10 hores, “Pares com a iguals”2003 Guia Connecta2004 Monogràfics: Alcohol, Tabac i CànnabisPresentació a la Secretaria de família2005 Edició monogràfic estimulants i drogues de síntesi2005 1ª Jornada de formadors 1ªEdició del programa connecta amb pares i mares Una modalitat de taller 220 tallers
 15. 15. Connecta: Antecedents2006 2ª Jornada de formadors AVALUACIÓ Universitat de Girona EFECTES DEL TALLER: actituds expectatives de conducta, coneixements en relació al fenomen del consum de drogues. TALLER D’APROFUNDIMENT Transculturalitat Treball amb les emocions Tallers per a pares, mares i fills 2ªEdició del programa connecta amb pares i mares Dues modalitats de taller 337 tallers Nou programa d’avaluació Secretaria de Famílies
 16. 16. Connecta: Antecedents2007 Incorporació de l’Equip d’Avaluació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull 3ª Edició del programa connecta 118 Tallers Proposta de sessió de seguiment Elaboració de la proposta de bones pràctiques de difusió del connecta per les AMPES2008 3ª Jornada de formadors 4ª Edició del programa connecta 179 Tallers Repensar els tallers Avaluació
 17. 17. 2009 5ª Edició del programa 176 tallers2010Pòster I Jornada de Recerca en Salut PúblicaPunt de trobadaCreació de l’associació“Connecta”2011 6ª Edició del programa Avaluació 150 tallers
 18. 18. Cobertures
 19. 19. Cobertures
 20. 20. Connecta:avaluacióObjectius:Avaluar els efectes del programa sobre els estils educatius i les creences al voltant delconsum de droguesDescriure les habilitats parentals dels pares i mares que atenen un programa deprevenció universalObservar diferències de gènere en la percepció del rol parentalObservar diferències entre rol parental i nivell d’escolarització dels fills/esMètode:FASE Pilot Disseny del mètode de recollida de dades: qüestionari i entrevistaFASE d’avaluació: Mostreig aleatori de conveniència Passació pre i post tallers
 21. 21. Connecta: avaluacióINSTRUMENT: 54 ítems dividits en tres escales amb resposta tipusLikert de 5 punts (1-5)Escala A (20 ítems) avalua freqüència (mai-sempre) de conductesrelacionades amb estils educatiusEscala B (20 ítems) avalua el grau d’acord (gens-totalment) en relacióa actituds i idees preconcebudes sobre estils educatius i el consum dedroguesEscala C (14 ítems) avalua grau de necessitat percebuda (gens-molta)d’informació i dhabilitats de comunicació sobre consum de drogues,sexualitat i lús de les Tic Escala A Escala B Escala C Alfa de 0,72 0,78 0’92 Cronbach
 22. 22. ESCALES A,B,CEscala A: freqüència (mai- Escala B: grau d’acord Escala C: necessitatsempre) de conductes (gens-totalment) en relació percebuda (gens-molta)relacionades amb estils a actituds i idees d’informació i dhabilitats deeducatius preconcebudes sobre comunicació sobre consum consum de drogues de drogues, sexualitat i lús de les Tic Parental Bonding Instrument (PBI, Parker, Tupling i Brown, 1997) Escala de Cohesión y Adaptabilidad familiar (CAF, Polaino-Lorente i Martínez, 1996)
 23. 23. RESULTATS: FASE PILOT N= 89 participants. Provincia de Barcelona 73,3% (n=67)mares 24,7% (n=22) pares Edat mitjana= 47,5 anys (DT = 6,56) - Importància del vincle institucions socialitzadores (item 12: 83,1%) - Reforçament positiu (item 13: 76,4%) - Coherència en lestabliment de límits (item 9: 49,4%)A - Traspàs de responsabilitats als fills/es (ítem 2: 47,2%) - Disponibilitat de temps (item 5: 44,9%) - Baix risc del consum d’alcohol de cap de setmana (item 2: 60,7%) - Consum de drogues relacionat amb malestar iB poca comunicació en la família (ítem 1: 49,4%) - Recursos sobre als límits i les normes (ítem 2: 49,4%) - Habilitats de comunicació (item 1: 42,7%)C - Consciència de ser models - Informació sobre drogues (items 7: 40,4%)
 24. 24. Diferències de gènere Factors de protecció Estructurals:A Disposició de temps Funcionals:  Dedicació de temps  Comunicació  Reforçament positiuB  Expectatives de consum  Supervisió  Percepció normativa favorable al consum d’alcohol
 25. 25. Diferències en nivell educatiuA  Diferències significatives en escales A i B  Dones puntuen més alt: Infantil i primàriaB Fills en les dues etapes educatives
 26. 26. CONCLUSIONS  Prevenció del consum de drogues des de la promoció de la parentalitat positiva  Empoderament a les famílies  Treball amb mètode experiencial, no únicament informatiu  Diferències de gènere a tenir en compte  Diferències en funció del nivell educatiu dels fills/es
 27. 27. Novetats: Família

×