Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Messi ABC

572 views

Published on

E-käsiraamatu "Messi ABC" eesmärgiks on anda lugejale põhilised teadmised edukaks messil osalemiseks.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Messi ABC

 1. 1. Messi ABC E-käsiraamat 2012
 2. 2. K Ä S I R A A M A T Messi ABCMeie e-käsiraamatu eesmärgiks on anda lugejale põhilised teadmisededukaks messil osalemiseks.Sisukord Miks osaleda eksponendina messil? Messi tugevused ja nõrkused Valik messil osalemise eesmärke Messistendi töötaja peab kindlasti teadma Lehekülg 4 Millele peaks mõtlema enne messi? Tööplaani koostamine Messil osalemise kulud Messistendi asukoht, suurus ja tüüp Lehekülg 10 Õnnestunud osalemise tosin kuldreeglit Lehekülg 20 Kuidas messil müüa? Messimüügi eripära Soovitused külastajaga suhtlemiseks Takistused külastajaga suhtlemisel Lehekülg 22 Mess lõppenud – mis edasi? Kontaktileht Lubaduste täitmine Messi tulemuste hindamine This work is licensed under the Creative Commons Attribution -NoDerivs 3.0 Estonia License. To view a copy Lehekülg 25 of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/ 3.0/ee/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
 3. 3. S I S S E J U H A T U S Sissejuhatus E-käsiraamatu autorite eesmärgiks on anda lugejale põhilised juhised, mis on vajalikud, et eksponendina messil edukalt osaleda. Kirjapandu tugineb autorite pikaajalisel praktilisel kogemusel messide korraldamisel ja koostööl eksponen- tidega. Klientide eesmärkidele vastavate kontseptsioonide, stendikujunduste väljatöötamine, personalikoolituse läbiviimine või PR-kampaaniate planeerimine on allikaks soovitustele, millele lugejate tähelepanu juhtida ja mille eest hoiatada. Praktikas kogetut on ilmestatud näidete ja tähelepanekutega ekspertidelt. Käsiraamat on üles ehitatud, järgides messil osalemise loogikat – alustades messil osalemise kavandamisest, jätkates vahetu tööga messil ja lõpetades soovitustega messijärgseks tööks. Head lugemist! Autorid Tiiu Hinnov Tiit Sarv, MBA Reet Sink Taveco Disain OÜ turundusjuht, Profexpo OÜ juhataja Messiproff OÜ juhataja juhatuse liige Tallinna toidumesside korraldaja Töökogemus messide Töökogemus messide 1993. aastast. korraldamise valdkonnas alates korraldamise valdkonnas alates aastast 1996. aastast 1988. Toimetanud ja küljendanud sisuturundusagentuur PRBMessi ABC 3
 4. 4. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Miks osaleda eksponendina messil? Mess annab ettevõttele unikaalse võimaluse samaaegselt ellu viia kõiki turunduseesmärke alates toodete müügist kuni mainekujunduseni. Mess annab ettevõttele unikaalse võimaluse samaaegselt ellu viia kõiki turunduseesmärke alates toodete müügist kuni mainekujunduseni. Messi põhifunktsioon on kommunikatsioon. Mida paremini tunneme oma klienti ja mida paremini klient tunneb meid, seda suurem on tõenäosus lepingute sõlmimiseks ja müügi edasiseks kasvuks osapoolte vahel. Messe ei asenda infotehnoloogia uued ja atraktiivsed lahendused. Pigem vastu- pidi – toodete ja teenuste suurenev valik raskendab otsuste langetamist, nõuab täiendavat infot. Seetõttu muutuvad aina olulisemaks kogemuste vahetamine, isiklikud kontaktid ja usaldussuhted. Pidevalt on vaja tähelepanu pöörata nii uute kontaktide loomisele kui ka vanade hoidmisele. Keeruline on leida teist sellist turunduslahendust, mis annaks võimaluse tutvustada ettevõtet ja tooteid sinu juurde ise tee leidnud kliendile.Messi ABC 4
 5. 5. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Messi tugevused ja nõrkused Messi tugevateks külgedeks võib lugeda järgmist: • messile saabuvad külastajad, potentsiaalsed kliendid, kes on valdavalt kõrge huvi ja ostusooviga; • messikülastajad on avatud, valmis looma kontakte, vastu võtma pakutavat infot ja kavandama koostööd; • vastastikuse mõju ja meelte kaudu Õigetel messidel osalemine on ühele organisatsioonile suurepärane võimalus tajutava tulemusel tekivad messi- tundma õppida oma sihtrühma, olla nähtaval külastajal tavasuhtlusest meelde- ja suhelda vahetult potentsiaalsete uute kontaktidega. jäävamad muljed, sügavamad koge- Messil osalemisel on oluline eesmärgi sõnas- mused ja elamused, mis aitavad tamine. Ülikoolil on see enamasti kvali- lähendada tooteid, teenuseid, brände teetsete ehk sihtrühma kuulujate kontaktide kogumine ja tagasiside küsimine, et olla oma ja ka ettevõtteid; turundustegevustes veelgi personaalsem ning tulemuslikum. • mess annab nii eksponentidele kui ka Samuti on messidel hea võimalus tutvuda oma külastajatele kontsentreeritud pildi konkurentide tegevusega. majandusharu turusituatsioonist; • mess aitab suurendada ja parandada turu läbipaistvust; Jane Palm Tallinna Tehnikaülikooli • mess annab võimaluse võrrelda turundusspetsialist erinevate pakkujate hindu, toodete ja teenuste ostu-müügi tingimusi; • mess aitab avastada uusi turge ning müügivõimalusi; • messil toimub intensiivne infovahetus kõigi osaliste vahel; • mess on kõigi osaliste neutraalne kohtumispaik; • mess „tasandab“ organisatsioonide suuruse (käibe, tootmismahu) ja loob väikse- matele suhteliselt samaväärsed võimalused esitluseks ning tähelepanuks; • messil ei ole ettevõtte ega väljapaneku suurusel domineerivat tähendust – suurus ei ole edu eelduseks.Messi ABC 5
 6. 6. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Messi nõrkadeks külgedeks on nimetatud järgmisi: • suur aja- ja eelarvekulu võrreldes teiste kommunikatsioonivahenditega; • ettenägematud kulud eelarves, mille osakaal küll kogemuste suurendes väheneb; • ebaregulaarne osalemine loob pinnase kogenematusest tingitud vigadele, tegematajätmistele, tähtaegade ületamisele; • täiendav personali värbamine ja koolitamine on aja- ning ressursimahukas; • tulemuste mõõtmine ja investeeringute tasuvuse hindamine võib olla keeruline; • risk, et eesmärgid jäävad saavutamata, kuna puudub katsetamise võimalus; • oskamatu käitumine ja ebapädev suhtlemine kliendiga kahandab usaldusväärsust ning seetõttu suureneb oht oma kliente kaotada. Enne messil osalemist tuleks läbi mõelda järgmised neli küsimust. • Mida sa soovid messil osalemisega saavutada (eesmärk)? • Millistel messidel sa peaksid osalema (messi valik)? • Kuidas messil osaleda (osalemise viis)? • Milliste kulude ja mõjuga sa messil osaleda soovid (messi edu)?Messi ABC 6
 7. 7. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Messil on oluline roll ettevõtte kommunikatsioonieesmärkide saavutamisel. Süvenev trend tootekonkurentsilt kommunikatsioonikonkurentsile tõstab oluliselt messi rolli ettevõtte lävimises ja infovahetuses. Et paremini mõista ja ära kasutada kõiki võimalusi, käsitleme osalemise eesmärke eraldi rühmades. Valik messil osalemise eesmärke Välismaistel messidel osalevad tootejuhid ja Kontaktieesmärgid: erinevatele turgudele spetsialiseerunud töötajad, kes toovad turiste Eestisse ja üritavad • kontaktide hoidmine olemasolevate leida võimalikult palju uusi kontakte ning klientidega; müüa Eestit kui sihtkohta. Isiklik suhtlus ning tekkiv kontakt annab alati edaspidisele suht- • kontaktide taasloomine endiste lusele hoopis teise mõõtme. Koostöö on kind- klientidega; lasti tulemusrikkam. Ka veebist võib leida kon- takte, kuid selline töö on enamasti palju aja- ja • kontaktide loomine uute potent- ressursikulukam. On kultuuriruume, kus isikliku siaalsete klientidega; kontaktita on pea võimatu äri ajada ja usaldus- • vahetu ja vahendatud kontakt teiste väärsust välja teenida. Messil leitavad kon- taktid on hea eeltöö korral alati oluliselt kvali- sihtgruppidega (press, liidud, oma teetsemad. töötajad). Kodumaistel messidel (peamiselt Tourest) osaleb Estravel kui konkreetne tootemüüja ja Mõjutamiseesmärgid: peamine eesmärk on Estraveli tuntud brändi alt pakkuda messil kõikvõimalikke tooteid. • emotsionaalne ja ratsionaalne mõju- Messi raames on meie müük alati väga suur ja tamine; Eestis on õnneks Touresti kaubamärk end eriti hästi sisse töötanud. Müüme nii kohapeal • organisatsiooni, toodete või teenuste messihallis kui ka kontorites ning kõiki tuntuse tõstmine; messipakkumisi on võimalik tellida nii telefoni teel kui ka elektroonilistest kanalitest. Estravel • toote- ja teenusekompetentside tuleb nii inimestele lähemale, messihallis saab esitlemine; rääkida ettevõtte esindajatega, paljudele • organisatsiooni imago parandamine. küsimustele saab kohe kohapeal ja kiirelt vastused. Samamoodi ei tasu alahinnata taas Müügieesmärgid: inimlikku kontakti, mis niiviisi suheldes tekib. • müügilepingute sõlmimine; • müügi ettevalmistamine. Mari-Liis Rüütsalu Suhte-eesmärgid ehk sihtauditooriumi Estravel AS turundusdirektor mõjutamise eesmärgid: • suhete säilitamine vanade või uute institutsioonidega; • suhete säilitamine või loomine meediaga; • suhtumiste muutmine lähtuvalt majandusharu probleemidest.Messi ABC 7
 8. 8. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Infoeesmärgid: • turu tundmaõppimine; • uute konkurentide ja tarnijate tundmaõppimine; • personali värbamine; • uute müügikanalite ülesehitamine; • klientide eelistuste ja arvamuste tundmaõppimine; • toodete turuküpsuse kontroll. Motivatsioonieesmärgid: • personali motiveerimine; • partnerite, edasimüüjate motiveerimine. Loetelu ei ole kaugeltki lõplik ega ammendav. Esitatud eesmärkide süsteem kinnitab vaid seda, et mess on mitmemõõtmeline ja pakub erinevaid võimalusi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Messil osaleja eesmärgid võivad varieeruda sõltuvalt tegevusvaldkonnast, turupositsioonist, klientide sihtrühmast. Tavapärane on, et eksponent püüab eesmärkide kohaselt kõnetada konkreet- seid sihtgruppe. Kitsalt eksponendi huvidest lähtumine on ebapiisav. Tuleb hoolikalt kontrollida ja hinnata, millised on seosed eksponendi eesmärkide ja eksponenti huvitavasse sihtrühma kuuluvate külastajate eesmärkide vahel.Messi ABC 8
 9. 9. M I K S O S A L E D A M E S S I L ? Nende seoste tundmine ja kasutamine loovadki eelduse tulemuslikuks messil osalemiseks. Kui organisatsiooni eesmärgid on enne messi täpselt sõnastatud, on võimalik pärast ürituse lõppu hinnata osalemise tulemuslikkust. Sealjuures on oluline, et meeskonnaliikmetest igaüks peaks teadma nii ettevõtte messil osalemise eesmärke kui ka oma ülesandeid. Isiklikud eesmärgid Iga töötaja töö messil on edukas, kui organisatsiooni eesmärgid on tõlgitud isiklike eesmärkide keelde: mida mina messil saavutama pean? Eelistama peaks panustamist kohtumiste kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Kohtumiste eesmärgid peaksid olema mõõdetavad, fikseeritud, realistlikud, vastama tegelikule olukorrale. Töötaja peaks täpselt teadma, milleks valmis- tuda, ja looma selleks mõned võimalikud pidepunktid, lähtudes individuaal- setest ülesannetest ja eesmärkidest. Näiteks: kui palju peaks messil tegema otsemüüki, mitu potentsiaalset kliendisuhet peaks looma, kui palju leppida kokku kohtumisi ja tootetutvustusi messijärgseks perioodiks jne. Messistendi töötaja peab kindlasti teadma ja tundma: • tooteid ja teenuseid; • hindu ja hanketingimusi; • konkurente ja konkureerivaid tooteid; • sihtgruppe; • messi oodatavat külastajastruktuuri; • tähtsamaid kliente ja huvigruppe; • külastajaid ja nende eesmärke; • külastaja kontaktilehe vormi täitmise korda; • stendi töökorraldust ja distsipliini; • messi rolli firmale, majandusharule; • messihalli ja messikeskusega seonduvat; • ettevõtte messil osalemise eesmärke; • oma eesmärki ja töökohustusi.Messi ABC 9
 10. 10. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Millele peaks mõtlema enne messi? Eduka messil osalemise tagab läbimõeldud tööplaan ja ajakava, mida algusest peale jälgitakse ning millest ka kinni peetakse. Eduka messil osalemise tagab läbimõeldud tööplaan ja ajakava, mida algusest peale jälgitakse ning millest ka kinni peetakse. Ajakaval on suurem tähtsus messidel, mille ettevalmistusperiood on pikk ning mis toimuvad pikemate ajaliste intervallidega või on geograafiliselt kaugel. Kui on püstitatud eesmärgid ja määratletud sihtrühmad, siis tuleks välja valida need tooted, teenused või ka sõnumid, mis külastajatele enim huvi võiks pakkuda. Kuigi viimane on tavapäraselt osa kogu ettevõtte turunduse eest vastutaja tööst, siis messil osalemiseks tuleks kokku panna eraldi meeskond ja määrata juht, kelle vastutusalaks on tegevuskava elluviimine ja kontroll ning töökorraldus ja ­jaotus meeskonnas.Messi ABC 10
 11. 11. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Ajakava koostamisel tuleb silmas pidada: • messikorraldaja kehtestatud tähtaegu: registreerimine, stendiehituse ja teenuste tellimuste esitamine, kataloogi- ja pressiinfo edastamine jne; • eksponendi tegevusega seotud tähtaegu: stendi kujunduskavandi loomine ja tellimine, trükiste koostamine ja tootmine, reklaami planeerimine, kutsete lähetamine jne. Messile minnes tee selgeks esmalt eesmärgid Tööplaani koostamine — millise tulemusega tagasi koju tahaksid tulla? Ühtlasi hinda, kas sul on piisavalt res- Meeskonna loomine ja tegevused: sursse. et hallata hiljem kiirelt ja efektiivselt saadud kontakte ning millise osa neist kontaktidest tahad kindlasti ka reaalseks • kohustuste ja vastutuse jagamine müügiks pöörata. Lähtuvalt eesmärkidest meeskonnas; pane paika juba taktikalised küsimused alates stendi suurusest ja kujundusest kuni messil • detailse eelarve koostamine; viibiva personali tööjaotuseni. Arvesta ka sellega, et tänapäeva messidel ei käida enam • messipersonali valik ja koolitus; niisama uudistamas, jutt on konkreetne ja • majutuse ja transpordi broneerimine; reeglina tahetakse sõlmida vettpidavaid ning tavapärasest soodsamaid hinna- ja tarne- • reklaamikampaania planeerimine, kokkuleppeid. Seega ole valmis tõsisteks läbi- kutsete väljasaatmine; rääkimisteks väga väsitavas ja mürarohkes messikeskkonnas. • aruande koostamine, tulemuste Välismessid on hea võimalus tunnetada reaal- hindamine, kogutud kontaktide set konkurentsi ja panna oma tugevused maksma, et kogu messil osalemiseks tehtud läbitöötamine pärast messi; suur investeering kordades tagasi teenida. • järgmise messi kavandamine. Suhtlemine messikorraldajaga: Katre Kõvask • messikorraldajale registreerimiseks Premia Foods AS turundusdirektor vajaliku info edastamine; • messil osalemiseks vajaliku dokumentatsiooni esitamine; • messipinna rendi, osavõtumaksu, teenuste eest tasumine; • stendi ehituse ja teenuste tellimine.Messi ABC 11
 12. 12. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Messistendi kujundus ja ehitus: Enne messi mõtle, kas soovid standardpaketti või erikujundust ning kuidas standardstendiga samasuguste kõrval välja paista. • stendikujunduse kontsept- siooni loomine (standard- pakett või erikujundus); • stendi kujunduskavandi koostamine ja tellimine; • eksponeeritavate toodete valik ja ettevalmistus; • messil osalemisega seotud reklaammaterjalide, ärikingituste jm tellimine; • kindlustuslepingute sõlmimine ja turvalisuse tagamine; • eksponaatide lähetamise, transpordi ja tolli korraldamine; • laopindade reserveerimine (eksponaatide pakendile, taarale). Töö messi ajal: • messistendi ehitus, eksponaatide ülesseadmine ja muu ettevalmistustöö (1–2 päeva enne messi avamist); • messi ajal stendis toimuvate ürituste programmi koostamine ja läbiviimine: press, VIP-külalised, esitlused jms; • külastajate vastuvõtt, kontaktide kogumine, infovahetus; • messi sulgemisel töö lõpetamine stendis, eksponaatide demonteerimise, pakkimise, tagasisaatmise korraldamine jms.Messi ABC 12
 13. 13. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Messil osalemise kulud: Kui organiseeritakse ühisstendi, tuleb enne osalejatega kokku saada ja selgeks teha, mida soovitakse: kas riigistendiga välja minna või • osavõtumaks (võimalikud on soodus- iga ettevõte eraldi. Kindlasti ei soovita tused, nt varajasele registreerijale); ettevõttel välja minna ühe degusteerimis- lauaga, sest väljapaneku järgi hinnatakse • stendipinna üür (erinevad hinnad, nt partneri võimekust. nurgastendil kõrgem kui rivistendil, Tihti määravad edukuse pisiasjad: kas kõik vajalik on stendis käepäraselt ja mugavalt, et suurematel pindadel madalam hind mitu päeva tööd teha ja potentsiaalseid jms); kliente võõrustada: istumiskoht, toodete degusteerimiskoht ja -nõud, ka võimalus pak- • stendiehituse teenus (messikorraldaja kuda kohvi/teed. Samuti vajadusel jooksva pakutav standardpakett või oma vee, laoruumi, elektri olemasolu terveks öö- päevaks, internetiühendus ja koristamine. stendiehitaja teenus erikujunduse Meie negatiivne kogemus puudutab toote- teostamiseks); näidiste ja messile kaasavõetud tarvikute transporti. Võrdle alati hindu, kas näiteks • erikujundus ehk nn individuaalprojekt külmkapp tasub kaasa võtta või kohapealt – disaineri tööd; rentida – välismessidel võivad hinnaerine- vused olla mitmekordsed. • tehniliste teenuste ja messiks vaja- Mõtle läbi messil jagatavate trükimaterjalide liku inventari kulud (üldjuhul rendi- sisu ja kogused, sõltuvalt sellest, kas suhel- kulu), sh näiteks: mööbel, valgustid, dakse äripartneritega või püütakse tavatarbijat. sobiva võimsusega elektriühendused, Kindlasti kasuta kohapealset pressikeskust – pane sinna ettevõtte kohta materjale, sest AV-tehnika, vee- ja kanalisatsiooni- tavaliselt käivad ajakirjanikud pressikeskusest läbi. ühendus, suruõhk, helivõimendus, Seega – korralik ettevalmistus ja läbimõeldud internetiühendus, montaažitööd, pisiasjad messil tagavad mugava töökeskkonna! tõstuki rent, tasu riputuspunktide eest jms; • stendi koristamine messi ajal; Sirje Potisepp Eesti Toiduainetööstuse Liidu • dekoratsioonid: rohelised taimed, juhataja lilled, klaasid, kangad; • visuaalne kujundamine: tekstid, pildid, postrid, roll-up´id, viidad jms; • stendi programm: videoklipid, arvutigraafika, esinejad, koolitajad; • tuleohutuse ja ohutustehnika kontroll, load ja maksud; • muud load (nt kauplemisluba);Messi ABC 13
 14. 14. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I • personalikulud oma ettevõtte töötajatele või värvatud töötajatele (tõlgid, tehni- lised konsultandid, esinejad): töötasu, honorarid; • lähetuskulud: transport, majutus, päevaraha; • esinduskulud: maiustused, karastusjoogid, lõuna- ja õhtusöögid klientidele, VIP- külaliste, pressi jt vastuvõtt; • kindlustus, transport ja toll; • muud kulud: personali vormiriietus, bürootarbed, parkimistasud, lisaeksponendi- kaardid, meened külastajatele jm esinduskulud. Infovahetuse, PR- ja reklaamikulud Osalemise kuludest eraldiseisvana tuleks planeerida üht suuremat kuluvald- konda, milleks on messi eel, ajal ja järel tehtavad kulud infoedastusele, suhte- korraldusele ja reklaamile. Messiks valmistudes mõtle läbi, kes on sinu siht- grupp ja selle alusel arvesta, milliseid ja mis koguses trükiseid sul vaja võiks minna. • Reklaamid ja artiklid erinevates meediakanalites: trükk, veeb, TV, raadio, sotsiaalmeedia, välireklaam jm. • Trükised: tootekirjeldused, hinnakirjad, ettevõtte tutvustus, kutsed või kirjad, visiitkaardid, reklaambukletid, külastajaankeedid. • Otsepostitused: post, e-kirjad ja andmebaasid.Messi ABC 14
 15. 15. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Messistendi suurus, asukoht ja tüüp Messistendi suurus Eduka messil osalemise üheks eelduseks on stendi õige planeerimine. Võtme- sõnadeks on siin stendi asukoht, kujundus ja eksponaatide paigutus ning perso- nalile loodud töötingimused. Soovitavalt peaks messistendil olema kolm funktsionaalset ala: • esitlusala eksponaatidele, infokandjatele, tootedemonstrat- sioonideks jm tegevusteks; • läbirääkimisala külastajatega isiklike kontaktide loomiseks ja pikemateks kohtumisteks; • kõrvalruumid laole, kööginurgale või personali puhkealale. Stendi suurust planeerides võiks soovituslikult aluseks võtta 4–5 m² ühe töötaja kohta. Lisaks tuleks arvestada järgmiste aspektidega. • Tooted – tuleb teha valik, milliseid tooteid, näidiseid ja kui palju kavatsetakse esitleda. Tähtis on mõelda ka sellele, kuidas kavatsetakse esitlust korraldada, kui mitmele külastajale korraga (juuresolijate arv), kui suur on teenindus- piirkond, ohutsoon vms. • Külastajad – arvestada tuleks messile oodatava külastajate arvu, olulise siht- rühma suuruse, struktuuri, aga ka erinevate külastajatüüpide ja käitumis- tavadega. Stendi planeerimise aluseks võib olla näiteks tegevuskava, kus eelnevalt otsustatakse, kas külastajaga suheldakse n-ö üle leti, kutsutakse ta läbirääkimisalale, palutakse osaleda grupile mõeldud esitlusel, koolitusel. Mida suurem on prognoositav stendi sisealale kutsutav külastajate arv, seda rohkem on stendi vaja jätta vaba pinda liikumiseks. Samuti peaks jääma ruumi segamatus õhkkonnas silmast silma kõnelusteks.Messi ABC 15
 16. 16. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I • Tegevused – oluliselt mõjutavad vajaliku stendipinna suurust kõik stendil toi- muvad tegevused. Näiteks moedemonstratsioonid, tooteesitlused, töövõtete tut- vustused, masinate ja seadmete vahetu töötamine, koolitused, aga ka publikule suunatud meelelahutus, loosimised jms. • Muu vajalik ERISTU, eelista standardstendile omapärast • Võimalikud abivahendid, toodete lähenemist, et visuaalselt teiste seast silma paista. Teistsugune ei ole alati liiga kulukas. varu ja taara nõuavad laopindu. Toiduainete puhul tuleb arvestada LOO stendikujundusega MEELEOLU, mis annab edasi sinu toote või teenuse iseloomu. nii külmkappide, -lettide, aga ka TOETA stendikujundust sooja, sõbraliku ja sanitaartingimustest tuleneva aktiivse teenindamisega. Pane stend elama. kraanikausi vajadusega. • Toodete esitlemiseks võivad eraldi pinda vajada AV-seadmed, ekraan, Katriin Jüriska poodiumid jms. MTÜ Uuskasutus tegevjuht • Planeerides läbirääkimisala, võib piiriks olla vaid eelarve, fantaasiast siin tõenäoliselt kellelgi puudu ei tule. Vaieldamatult on stendi suuruse ja külastajate tähelepanu köitmise ning ligitõmbavuse vahel ilmne seos. Messistendi asukoht Tegevuse edukust messil võib oluliselt mõjutada stendi asukoht. Kui on otsus- tatud pinna suurus, tuleks stendile messihallis parim koht leida. Mida varem messile registreeruda, seda laiem on asukohavalik ja võimalus soovitud koht ka saada. Alljärgnevalt mõned aspektid, millega tuleks arvestada. • Toote või teenuse eripära – suure osavõtjate arvu ja laia temaatikaga messidel jagatakse eksponendid teema- või tootepõhiselt eri messihallidesse või teema- piirkondadesse. Isegi väga kitsa valdkonna messidel võib olla struktureeritud paigutus. Sellistel messidel soovitame leppida ka väiksema pinnaga, aga olla seal, kust sihtrühma kuuluvad külastajad sind kõige tõenäolisemalt leida võiksid.Messi ABC 16
 17. 17. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I • Külastajate liikumine – asukohta valides tuleks uurida senist kogemust, kuidas toimub külastajate tavapärane liikumine. Kas on piirkondi, mis on ülerahvas- tatud; millised on peamised ühendusteed; kus kulgeb pidev, aga ebaoluline „rahvamassi“ liikumine; millised alad on kui välja surnud? Väikeste mõõtmetega stendi puhul võiks eelistada pigem messihalli sellist piirkonda, kus toimub külas- tajate pidev liikumine. Võimalikud eelistatud asukohad: • halli sisse- või väljapääsu juures; • peamiste vahekäikude ääres või ristumis- kohtades; • toitlustus- ja puhkekohtade läheduses; • halli kõrgemalt tasandilt hästi vaadel- davates piirkondades. • Konkurentide asukoht – võimalusel võiks arvestada messil osalevate konkurentide või koostööpartnerite asukohtadega. Kas olla konkurendile lähemal või temast kaugemal, see tuleb igaühel endal läbi mõelda. • Tehnilised tingimused ja vajadused – stendi asukohta mõjutavad ka toodete eksponeerimiseks vajalikud tehnilised tingimused. Mitte igal pool messihallis ei ole võrdselt lihtne ega võimalik rajada veeühendusi, ehitada kahekordseid stende või paigutada suuregabariidilisi eksponaate. Seega tuleks kaaluda, kas parema koha nimel loobuda mõnest eksponaadist või muuta esitluse vormi (nt purjeka asemel esitleda filmi avamereregatist pakutava purjeka osavõtul). • Stendikujundus – õige asukoht aitab kaasa aktsente loova ja funktsionaalse disainilahenduse leidmisele.Messi ABC 17
 18. 18. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Messistendi tüüp Vastavalt stendi kujule ja avatusele Ühest küljest avatud reastend on kõige enam levinud just väikse- mate stendide korral. Taolise stendi eeliseks on palju kasulikku seina- pinda, kuid puuduseks vähene avatus ehk kontaktipind külastajaga suht- lemiseks. Nurgastendil jäävad kaks külge avatuks, mis loob paremad eeldused eksponeerimiseks ja külastajate tähelepanu võitmiseks. Kolmest küljest avatud stend – poolsaar – loob hea avatuse, külastajad saavad läheneda mitmelt poolt. Taoline stend lubab luua väga häid ja omanäolisi disaini- lahendusi. Suur kontaktipind eeldab suuremaarvulist personali. Neljast küljest avatud stend – saar – on kõigist külgedest avatud ja on külasta- jatele hästi tähelepandav. Saarekujuline stend eeldab individuaalkujundust ning annab hea võimaluse disaineritööks.Messi ABC 18
 19. 19. M I L L E L E P E A K S M Õ T L E M A E N N E M E S S I Vastavalt stendi kujundusele Standard- ehk tüüpstend Messikorraldaja pakub omalt poolt välja erineva suuruse ja sisustusega stendid (nimetatakse ka standardpakettideks või tüüpstendideks). Tüüpstendi kujundus on lihtne ja enamikel juhtudel minimaalse vajaliku mööbliga, säästes nii raha kui ka planeerimisele kuluvat tööaega. Stendi puuduseks võib olla vähene funktsionaalsus ja piiratud ruum välja- panekule. Kui selliseid stende on reas palju, on üsna raske võita külastaja tähelepanu. Piiratud võimalused stendikujunduses saab korvata tegevustega stendis. Eri- ehk individuaalkujundus Selle loomisel lähtutakse messil osalemise eesmärgist ja firma turundusstrateegiast tervikuna. Kujunduses arvestatakse eksponendi erisoove, korpo- ratiivset stiili ja messil planee- ritud tegevusi. Stendi teostu- seks kasutatakse enamasti mittestandardseid kujundus- elemente, materjale ja valgustust. Erikujundusega messistendide planeerimine ja teostus eeldab tihedat koostööd eksponendi, disaineri ja stendiehitaja vahel. Oskusliku tegutsemise korral on tulemus üldjuhul funktsionaalne ja messil osalemise õnnestumist toetav. Pea meeles! Kui oled otsustanud oma stendi planeerimisel erikujunduse kasuks, telli messikorraldajalt puhas messipind mitte standard- ehk tüüpstend.Messi ABC 19
 20. 20. T O S I N K U L D R E E G L I T Õnnestunud osalemise tosin kuldreeglit Sellest peatükist leiad näpunäiteid, millele tuleks messiks valmistudes ja stendi kujundust planeerides tähelepanu pöörata. Sellest peatükist leiad näpunäiteid, millele tuleks messiks valmistudes ja stendi kujundust planeerides tähelepanu pöörata. 1. Vali stendile õige ja eesmärgipärane koht messihallis. Hea asukoht mõjutab oluliselt messil osalemise tulemuslikkust. 2. Kavanda oma stend mõjuvaks potentsiaalse külastaja kõigile meeltele. Katseta stendikujunduse mõju mõne neutraalse, valdkonnavälise eksperdi peal. 3. Karda jääda tähelepanuta. Ole omapärane ja avatud suhtlemisele, kontakti luues pühendu vaid vestluspartnerile. 4. Hoia stendikujundus lihtne, kuid funktsionaalne. Meeskonna liige töötab tõhusamalt mugavas ja hästi organiseeritud keskkonnas.Messi ABC 20
 21. 21. T O S I N K U L D R E E G L I T 5. Loo aktsente ja kasuta värve, kuid hoia nende arv minimaalne. Eriti tuleks ülepakkumist vältida väiksemate stendide kujundamisel. 6. Rõhuta eksponeeritavat toodet. Esitle vaid parimat ja uuemat oma toote- valikust. Väldi ülepakkumist. 7. Väärtusta stendi õige ja piisava valgus- tuse tähtsust. Halvasti valgustatud poolpime stend ei pälvi külastaja tähelepanu. 8. Kasuta kujunduses võimalikult suuri ja selgeid logosid, elusuuruses pilte. Eeltingimuseks on vektorgraafikas logod ja kõrge resolutsiooniga pildid. 9. Kasuta lühikesi tekste ja arvesta keelekeskkonda. Sea fookus ühele-kahele kindlale sõnumile. Püüa vältida mahukat teksti väikses kirjas. 10. Kasuta AV-programmide demonstreerimiseks ainult väga head tehnikat. Ära kasuta AV-lahendusi väikestel stendidel, kus messi melu ja valgustus rikuvad sinu püüdlused. 11. Karda teha selliseid vigu, mis võivad kahjustada ettevõtte usaldusväärsust ja mainet. Nende heastamiseks võib hiljem kuluda palju aega ja energiat. 12. Ole mõtetes loov ja julge spetsialistilt nõu küsida. Usalda professionaalseid nõuandjaid, informeeri neid piisavalt oma soovidest ja mõtetest.Messi ABC 21
 22. 22. K U I D A S M E S S I L M Ü Ü A ? Kuidas messil müüa? Messil edu saavutamisel on oluline roll inimestel, kes messistendil töötavad. Messil edu saavutamisel on oluline roll inimestel, kes messistendil töötavad. Kogu personal peab olema hästi informeeritud ja ette valmistatud, parimal juhul läbinud vastava koolituse. Messimüügi eripära Messi piiratud kestus tähendab intensiivset müügitegevust, mis eeldab messi- stendi töötajalt: • suurepärast toote või teenuse tundmist; • head suhtlemisoskust; • head vaimse ja füüsilise pinge taluvust.Messi ABC 22
 23. 23. K U I D A S M E S S I L M Ü Ü A ? Müügiesindajal tuleb messil täita kolme rolli: • ettevõtte esindaja, kes on maine looja ja usalduse tekitaja. Konkureerivate toodete erinevused võivad olla olematud, kuid ostja eelistab toodet, mida talle esitleb usaldusväärsem ja sümpaatsem müüja; • konsultant, kes on erialaselt kompetentne ja usaldusväärne. Potentsiaalse kliendiga suheldes tuleks enne, kui midagi soovitada, tema vajadusi ja nõud- misi analüüsida. Konsultandil avaneb messil võimalus demonstreerida oma erialast pädevust, luues sellega usaldust; • veenja, kes viib kliendi otsuse langetamiseni. Veenja roll on aidata kliendil otsustada mitte survet avaldades, vaid kliendi usaldust võites. Hoidu kii- rustamisest, mis muudab kliendi kahtlustavaks ja ettevaatlikuks. Soovitav on lähenemine läbi kasu, mida pakutav toode või teenus kliendile toob. Soovitused külastajaga suhtlemiseks: Esimese asjana mõtle kaks korda üle, mis on mu eesmärk ja kas messil osalemine aitab • ole ise aktiivne kontakti loomisel; mind kuidagi selle eesmärgi saavutamisele lähemale. Kui oled kindel, sea messile • veendu, kas külastaja kuulub siht- konkreetsed ja mõõdetevad eesmärgid. Pärast rühma, esitades sissejuhatavaid seda on juba lihtne otsustada, mida ma messil tegema pean, kuidas välja nägema, mida ja küsimusi; kuidas pean rääkima ning mida on vaja kindlasti kaasa võtta. Tee ainult neid asju, mis • uuri välja kliendi soovid ja vajadused, sind eesmärgile lähemale viivad. Mess on esitades suunavaid küsimusi; eelkõige B2B turundus. Sellest tulenevalt on kaks kõige olulisemat asja millele rõhku • esitle toodet või teenust kliendi pöörata esiteks usaldusväärsus – kas vajadusi järgides; messikülastajale jääb mulje, et olen usaldusväärne – ja teiseks lisaväärtus • täida kontaktilehte (vt lk 25); potentsiaalsele kliendile – kas külastaja saab • lepi kokku järgmised tegevused; esimeste sekunditega aru, mis on tema kasu, kui ta sinuga äri alustab? • lõpeta vestlus, et jõuaksid suhelda järgmise kliendiga. Lauri Betlem Valio Eesti AS müügidirektorMessi ABC 23
 24. 24. K U I D A S M E S S I L M Ü Ü A ? Takistused külastajaga suhtlemisel Ehkki külastaja on messile saabudes avatud uuele infole ja suhtlusele, tuleb ette tõrjuvaid hoiakuid, mille enamlevinud põhjused on: • ostusunni kartus; • psühholoogilise surve kartus; • negatiivne kogemus müüjatega suhtlemisel; • pakkuja või pakutav ei ärata usaldust; • info ja atraktiivsuse üleküllus; • aja nappus. Eksponendi ebasoovitav käitumine messistendil, mis peletab külastajaid: • kolleegide, teiste eksponentidega külastaja juuresolekul rääkimine, jättes külastaja tähelepanuta; • igavlev ja tegevusetu istumine; • avalik söömine ja joomine; • avalik telefoniga rääkimine; • suletud pooside, ligipääsmatu kehakeele kasutamine; • külastajatele messi puuduste üle kurtmine; • konkurentide kritiseerimine.Messi ABC 24
 25. 25. M E S S L Õ P P E N U D — M I S E D A S I ? Mess lõppenud – mis edasi? Plaanipärane, koordineeritud ja järjekindel töö pärast messi tagab messil saavutatud kontaktide realiseerumise müügiks. Plaanipärane, koordineeritud ja järjekindel töö pärast messi tagab kontaktide realiseerumise müügiks. Selle eesmärgi saavutamiseks on oluline kasutada üht- set kontaktilehte, mille eksponent täidab iga vähegi asjaliku külastaja kohta. Tähtis on kogutava info arusaadavus ja mõistetavus. Külastajalt saadud visiitkaardi saab lehele lisada, kuid visiitkaart ei ole kunagi piisavalt informatiivne. Külastaja kontaktileht peaks sisaldama: • ettevõtte nimi; • planeeritav kasutusvaldkond; • aadress, telefon, e-post; • vajaliku eelarve, rahalise katte • külastaja nimi, amet; olemasolu; • otsustusõiguse ulatus; • tõenäoline ostu sooritamise aeg; • soovitav järgmise kontakti aeg; • erisoovid, lisateave; • toode, artikkel, teenus, mille vastu • järgmised tegevused. huvi tuntakse;Messi ABC 25
 26. 26. M E S S L Õ P P E N U D — M I S E D A S I ? Lubaduste täitmine Näide sagedasest olukorrast. Vahetult pärast messi on emotsioon värske ja tahe kõiki messil antud lubadusi kohe täitama asuda suur. Esmaspäeval tööle jõudes ootab aga ees hulk sõnumeid püsi- klientidelt, kes kõik tagasisidet ootavad. Eelistaksid kohe alustada messijärgse tege- vusega, aga pead vastama rutiinsetele kõnedele. Märkamatult mööduvad päevad ja paar nädalat hiljem märkad messil kogutud kontaktide faili. Otsustad lõpuks maha istuda ja kohe tegutseda. Siiski loobud varsti, sest liiga palju aega on messist möö- dunud ja paljud kliendid messil kogetu unustanud. Kui sa ei võta messil loodud kontaktidega vahetult pärast messi ühendust, on see nende jaoks signaal, et sa ei ole huvitatud nendega kliendisuhte loomisest. Messil kogutud kontaktide realiseerimiseks ettevõttele kasulikus suunas on oluline kõigi messil antud lubaduste täitmine võimalikult lühikese ajaperioodi jooksul. Täita tuleb kõik külastajatele antud konkreetsed lubadused: täiendav tooteinfo, vastused konkreetsetele küsimustele, messilt puudunud toodete info, hinna- pakkumised jne. Soovitav on meeles pidada ka neid kutsutud kliente, kes messile ei tulnud, ja saata neile info messil pakutud uudiste, tootearenduste jms kohta. Tänukiri või tähelepanuavaldus stendi külastanutele Ettevõtte mainet klientide silmis tõstab kohe pärast messi saadetud tänukiri. Vanad kliendid, uued potentsiaalsed kliendid ja koostööpartnerid – kõik keda saab kvalifitseerida vähegi oluli- seks, peaksid külastamise ja huvi ülesnäitamise eest tänukirja saama. Soovitav on kirjale lisada foto sten- dist, et kirja saajale meelde tule- tada, kellega on tegu.Messi ABC 26
 27. 27. M E S S L Õ P P E N U D — M I S E D A S I ? Pärast täiendava info või tänukirja saatmist tuleb loodud kontaktidega, potent- siaalsete klientidega, edasi töötada. Kehtib põhimõte „kes ees, see mees”, kuna messikülastajatega võtavad nüüd ühendust paljud messil osalenud eksponendid. Samuti kinnitavad kiire tagasiside, vastused messil esitatud küsimustele ja müügi- pakkumised suurt huvi kliendi vastu. Messi tulemuste hindamine Tulemuste hindamisega jõuame tagasi teema algusesse. Messil osalemisega seoses püstitatud eesmärgid saavad hinnangud. Kõige parem on hinnata mõõdetavaid eesmärke ja püstitatud ülesandeid: • kutsutud külastajatest saabus tegelikult stendi – arv; • loodud kliendikontaktid (täidetud klien- dilehed, küstluste ankeedid jt) – arv; Oleme oma ettevõttega viimasel kolmel aastal • tellimused klientidelt – arv; käinud kantselei-, hobi- ja kunstikaupade mes- sidel Venemaal (peamiselt Moskvas). Esialgu • külastaja „vihjed“ ostusoovidest– arv; alustasime vaikselt, väikese stendi ja tagasi- • otsemüük või lepingud – €; hoidliku kujundusega. Sel kevadel aga võtsime rohkem pinda ja tellisime kauni disainstendi, • messil kokku lepitud kohtumised – arv. mis pälvis paljude messikülaliste tähelepanu ja heakskiidu. Vene messide puhul olen koge- Ülaltoodut võib vaadelda eraldi vanade nud järgmist. Esiteks on kõige olulisem kohal- olek ise — st mess ongi kohtumispaik, kus kaks ja uute klientide lõikes. poolt võivad kokku saada. Teiseks, kui on soov eriti silma paista, tuleks teha disainstend, kuid Infoeesmärkide hindamisel võib mõõta sellel ei pruugi olla otsest korrelatsiooni klien- järgmist: tide arvuga või messi tõttu saadud lepingute arvuga. Disainstend on enesereklaamiks ning staatuse eksponeerimiseks. Ja kolmandaks – • messil jagatud flaierid, esitlus- väga oluline, et messilt saadud kontaktid hil- materjalid, tootenäidised – arv; jem korralikult läbi töötataks. Igast kliendist võib saada teile kasulik lepingupartner! Tuleb • jagatud firmakingitused – arv; meeles pidada, et mess ei ole mitte eesmärk • tooteesitlust, degusteerimist omaette, vaid fookuspunkt ajas ja kohas, kus müüjad ja ostjad kohtuvad. Kogu müügiks jälginud külastajad – arv; vajalik töö tehakse ju ikka ära enne ja pärast • seminaril, koolitusel osalejad – arv; messi! • meediakajastused – arv. Tarmo Lausing OOO Frederik (Sankt-Peterburg) direktorMessi ABC 27
 28. 28. M E S S L Õ P P E N U D — M I S E D A S I ? Hinnangud oma stendis toimunud tegevustele: • külastajate küsitlused, loosimised; • toodete hindamise, katsetamise kokkuvõtted. Messilt kogutav info: • uued ideed tootearenduses, reklaamis, turunduses; • konkurentide vaatlused, tähelepanekud; • osalemised seminaridel, konverentsidel jm messi ajal toimunud üritustel. Tulemusi hinnates ja analüüsides saab välja tuua erinevaid suhtarve: kontaktide arv tunnis või ühe töötaja kohta, kontaktide hind (jagades kulutused kontaktide arvuga) jne. Kokkuvõtetest ei tohiks puududa meeskonnaliikmete hinnangud: tähtsamad tulemused, eksimused, ettepanekud töökorralduse muutmiseks jne. Asjakohane aruanne paneb punkti lõppenud messile. Aruanne peaks sisaldama järgmist: • koondab messikorraldajalt saadud statistika (külastajate arv, struktuur, hinnangud); • annab ülevaate stendi külastajatest: arv; kutsutud vs uued; uued potentsiaalsed kliendid – nende profiil; • potentsiaalsete klientide huviobjektid, üksikasjad; • kutsutud külastajate saabumine, mittesaabumine; • tagasiside pressilt; • kokkuvõte tegelikest kuludest; • kriitika ja vead stendi kujunduses, funktsionaalsuses, mõjus, personali töös; • soovitused järgmisteks messideks.Messi ABC 28
 29. 29. M E S S L Õ P P E N U D — M I S E D A S I ?Messidest osavõtul on tähtis osalemise järjepidevus. Uuel turul, uues toote-segmendis alustajale on soovitav ühel ja samal messil käia mitmel järjestikuselaastal või korral. See loob reeglina külastajates usaldust, näitab jätkusuutlikkust,arenguvõimet, annab pildi ettevõtte ambitsioonidest, inimestest ja kultuurist. Levinud on väljend: „Pärast messi on enne messi”, mis viitab saadud kogemuste talletamisele ja neist õppimisele, et järgmisel messil veelgi parem ja edukam olla. Soovime edu ja tarkust messidel osalemisel! Küsimused ja kommentaarid on oodatud: messiabc@hot.ee

×