Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מזכר 48

148 views

Published on

בטאון מס 48 "מזכר" של מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מזכר 48

  1. 1. 48 ‫גיליון‬ ‫תשע"ו‬ 2016 ‫אפריל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ג‬ :‫ושם‬ ‫ויד‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫אתגרי‬
  2. 2. 23 ,‫יקרים‬ ‫קוראים‬ ‫להם‬ ‫יאה‬ ,‫ולגבורה‬ ‫לשואה‬ ‫הזיכרון‬ ‫יום‬ ‫אחריו‬ ‫ומעט‬ ,‫הפסח‬ ‫חג‬ ,‫לחירות‬ ‫מעבדות‬ ‫צאתנו‬ ‫את‬ ‫מציין‬ – ‫האחד‬ .‫לזה‬ ‫זה‬ ‫קרובים‬ ‫שיהיו‬ ‫הבלתי‬ ‫המעבר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫מסמל‬ ,‫טרגי‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ‫גם‬ – ‫והשני‬ .‫לבנך‬ ‫והגדת‬ ‫במצוות‬ ‫מצווים‬ ‫אנו‬ ‫ובשניהם‬ .‫לתקומה‬ ‫משואה‬ ‫נתפס‬ ‫ומש‬ ‫זו‬ ‫ממצווה‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫נגזרים‬ ‫הלאומי‬ ‫והאתוס‬ ‫הזיכרון‬ ‫שימור‬‫ב‬ .‫וכקבוצה‬ ‫כפרטים‬ ‫נוהגים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבו‬ ‫האופן‬ ‫על‬ ‫מהותי‬ ‫באופן‬ ‫פיעים‬ ‫כרוח‬ ‫הכל‬ ,‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫משתנים‬ ‫ההנצחה‬ ‫ואופן‬ ‫הזיכרון‬ ‫טקסי‬ ‫למעט‬ ,‫הפסח‬ ‫שהגדת‬ ‫בעוד‬ ‫אך‬ .‫הזיכרון‬ ‫מעצבי‬ ‫וכדעת‬ ‫התקופה‬ ‫עוד‬ ‫נתונה‬ ‫אינה‬ ‫השונות‬ ‫העם‬ ‫עדות‬ ‫של‬ ‫במסורת‬ ‫קטנים‬ ‫שינויים‬ ‫ושעה-שעה‬ ‫יום-יום‬ ‫עומד‬ ‫ועיצובו‬ ‫השואה‬ ‫שזיכרון‬ ‫הרי‬ ,‫לוויכוח‬ ‫השימוש‬,‫השואה‬‫הכחשת‬‫לצד‬‫המחודשים‬‫האנטישמיות‬‫גלי‬.‫למבחן‬ ‫הבלתי‬ ‫והמאבק‬ ,‫פוליטיות‬ ‫למטרות‬ ‫שנעשה‬ ‫השואה‬ ‫בזכר‬ ‫התדיר‬ ‫בזכר‬ ‫העיסוק‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫דמותה‬ ‫על‬ ‫פוסק‬ .‫בהווייתנו‬ ‫מרכזי‬ ‫לעניין‬ ‫השואה‬ ‫מוסר‬ ‫לגבי‬ ‫הן‬ ,‫הזה‬ ‫הנורא‬ ‫מהאסון‬ ‫הנגזרות‬ ‫לשאלות‬ ‫התשובות‬ ‫בין‬ ,‫התשובות‬ ‫את‬ ‫יקבלו‬ ‫בגזענות‬ ‫המאבק‬ ‫לגבי‬ ‫והן‬ ‫ולאומי‬ ‫אישי‬ ‫להפקת‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬ ‫את‬ ‫מחנכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫היתר‬ ‫ניצולי‬‫של‬‫הארגונים‬‫מרכז‬‫את‬‫הביא‬‫זה‬‫מרכזי‬‫עניין‬.‫מהשואה‬‫לקחים‬ ‫שהוקדש‬ ‫מיוחד‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫לערוך‬ ,‫ושם‬ ‫יד‬ ‫בשיתוף‬ ,‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ביום‬ ."‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫"אתגרי‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫אלה‬ ‫לשאלות‬ ‫ואנשי‬ ‫רבנים‬ ,‫מחנכים‬ ,‫היסטוריונים‬ ,‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫השתתפו‬ ‫העיון‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫נישבה‬ ‫אחת‬ ‫רוח‬ ‫אבל‬ – ‫חלוקות‬ ‫היו‬ ,‫כצפוי‬ ,‫הדעות‬ .‫רוח‬ ‫מצוות‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫הנאותה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ :‫הדברים‬ .‫הניצולים‬ ‫עוד‬ ‫בינינו‬ ‫יחיו‬ ‫לא‬ ‫בהם‬ ‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫גם‬ ‫לבנך‬ ‫והגדת‬ .‫זה‬ ‫חשוב‬ ‫עיון‬ ‫ליום‬ ‫ככולו‬ ‫רובו‬ ‫מוקדש‬ "‫"מזכר‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫גיליון‬ ‫ומהנה‬ ‫מועילה‬ ‫קריאה‬ ‫המערכת‬ ‫דבר‬‫תוכן‬ ‫העניינים‬ ‫היו"ר‬ ‫של‬ ‫משולחנה‬ ‫שנה‬ ‫ציינו‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ,‫רוזן‬ ‫מאיר‬ ‫של‬ ‫לפטירתו‬ ‫מסור‬ ‫ציבור‬ ‫ואיש‬ ‫דיפלומט‬ ‫והמדינה‬ ‫העם‬ ‫את‬ ‫ששרת‬ ‫הוועדה‬ ‫כאיש‬ :‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫כמשפטן‬,‫אטומית‬‫לאנרגיה‬ ‫ישראל‬ ‫כשגריר‬ ,‫דייויד‬ ‫קמפ‬ ‫הסכמי‬ ‫מחברי‬ ‫בין‬ ‫שהיה‬ – ‫הפיתוח‬ ‫מלווה‬ ‫מפעל‬ ‫כראש‬ ,‫ובוושינגטון‬ ‫בצרפת‬ .‫ועוד‬ ‫הבונדס‬ ‫פוגרום‬ ‫את‬ ‫שעבר‬ ‫אחרי‬ ,13 ‫בן‬ ‫כנער‬ ‫ארצה‬ ‫הגיע‬ ‫מאיר‬ ‫ועיצבה‬ ‫בבשרו‬ ‫עמוק‬ ‫נחרטה‬ ‫זו‬ ‫חוויה‬ .‫בחיים‬ ‫ונותר‬ ‫יאש‬ .‫וצודקת‬ ‫חזקה‬ ‫במדינה‬ ‫בצורך‬ ‫אמונתו‬ ‫ואת‬ ‫אישיותו‬ ‫את‬ ‫פיצוי‬ ‫לקבל‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫שואה‬ ‫ניצול‬ ‫היה‬ ‫שמאיר‬ ‫הגם‬ ‫גרמניה‬ ‫ממשלת‬ ,‫שכן‬ — ‫גורם‬ ‫משום‬ ‫יאש‬ ‫פוגרום‬ ‫על‬ ‫חרף‬ ,‫לפוגרום‬ ‫מאחריותה‬ ‫בחלק‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫הכירה‬ ‫לא‬ ‫ההמוני‬ ‫ההרג‬ ‫תחילת‬ ‫את‬ ‫מסמל‬ ‫שהוא‬ ‫העובדה‬ .‫ברומניה‬ ‫להקים‬ ,‫החדשה‬ ‫במדינתו‬ ‫להיבנות‬ ‫הצליח‬ ‫מאיר‬ ‫מבלי‬ – ‫אותה‬ ‫לשרת‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫והקדיש‬ ‫לתפארת‬ ‫משפחה‬ ‫רבים‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ .‫זכויותיו‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫מבלי‬ ,‫לתבוע‬ ,‫המוות‬ ‫ומרכבת‬ ‫ובוקרשט‬ ‫ביאש‬ ‫מהפוגרומים‬ ,‫מרומניה‬ ‫המדינה‬ ‫שיחס‬ ‫הגם‬ .‫הולם‬ ‫פיצוי‬ ‫עדיין‬ ‫מקבלים‬ ‫לא‬ ‫האחרונות‬ ‫ובשנים‬ ,‫השנים‬ ‫במרוצת‬ ‫השתנה‬ ‫לניצולים‬ ,‫חייהם‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫אמיתי‬ ‫לניסיון‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫מהסיוע‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולים‬ ‫שאינם‬ ‫ניצולים‬ ‫עדיין‬ ‫נותרו‬ ‫העובדה‬ ‫בגלל‬ ‫אם‬ ‫בין‬ — ‫המדינה‬ ‫להם‬ ‫שמושיטה‬ ‫היכולת‬ ‫חוסר‬ ‫בשל‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ,‫כניצולים‬ ‫הוכרו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ .‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫קצבת‬ ‫על‬ ‫להתקיים‬ ‫לחפש‬‫לסוגיהם‬‫התקשורת‬‫כלי‬‫נוהגים‬‫השואה‬‫יום‬‫ערב‬ ‫אותם‬ ‫ושל‬ ‫הריק‬ ‫המקרר‬ ‫של‬ :‫אומללות‬ ‫סיפורי‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ,‫אוכל‬ ‫לבין‬ ‫תרופות‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫עדיין‬ ‫שנאלצים‬ ‫ניצולים‬ ‫שר‬ ‫של‬ ‫תכניתו‬ ‫על‬ ‫מתבשרים‬ ‫אנו‬ ‫ושם‬ ‫פה‬ .‫קיימים‬ ‫והם‬ ‫בתכנית‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ ‫כמה‬ ‫עוד‬ ‫שמוסיף‬ ‫אחר‬ ‫או‬ ‫זה‬ ‫תום‬ ‫אחרי‬ ‫שנים‬ ‫ושתיים‬ ‫שבעים‬ .‫לסייע‬ ‫שעשויה‬ ‫חדשה‬ ‫לערוך‬ ‫העת‬ ‫הגיעה‬ ,‫המחנות‬ ‫ושחרור‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫זכויות‬ ‫כמה‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫במקום‬ :‫מסודרת‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫תכנית‬ ‫בעריכת‬ ‫דחוף‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫טלאי‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫טלאי‬ – ‫שהולכת‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫והבריאות‬ ‫הרווחה‬ ‫בתחומי‬ ‫כוללת‬ .‫מבעבר‬ ‫שונים‬ ‫וצרכיה‬ ,‫ומזקנת‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫קורא‬ ‫השואה‬ ‫יום‬ ‫ערב‬ ‫ציבור‬ ‫כלפי‬ ‫ובנדיבות‬ ‫ברגישות‬ ‫לנהוג‬ ‫לממשלה‬ ‫השואה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫המדינה‬ ‫הקמת‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫חייבים‬ ‫אנו‬ ‫שלו‬ ‫זה‬ ‫הניצולים‬ ‫שציבור‬ ‫נשכח‬ ‫בל‬ .‫פריחתה‬ ‫ואת‬ ‫שגשוגה‬ ‫את‬ :‫התחומים‬ ‫בכל‬ ‫למדינה‬ ‫ותרם‬ ‫כוחותיו‬ ‫בכל‬ ‫התגייס‬ ‫בימים‬ .‫והתרבות‬ ‫המדיניות‬ ,‫המדע‬ ,‫הכלכלה‬ ,‫הביטחון‬ ‫להרשות‬ ‫המדינה‬ ‫יכולה‬ ,‫כלכלית‬ ‫ופריחה‬ ‫שפע‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫צדקתה‬ ‫שלגבי‬ ‫זו‬ ‫קדושה‬ ‫למטרה‬ ‫כספים‬ ‫לייחד‬ ‫לעצמה‬ .‫הישראלי‬ ‫בציבור‬ ‫חולקים‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫והצדקתה‬ ‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫היו"ר‬ ‫של‬ ‫משולחנה‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫גיליון‬ ‫אור‬ ‫רואה‬ "‫"מזכר‬ ‫כנס‬ ‫לקיום‬ ‫בצמוד‬ ,‫השואה‬ ‫הוראת‬ ‫על‬ ‫מרכז‬ ‫מארגן‬ ‫אותו‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ .‫השואה‬ ‫והנחלתו‬ ‫השואה‬ ‫זכרון‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫שלקח‬ ‫המשימות‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫הבאים‬ ‫לדורות‬ .‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫האזעקה‬ ‫צפירת‬ ‫השואה‬ ‫ביום‬ ‫שבה‬ ,‫כשלנו‬ ‫במדינה‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫דום‬ ‫עומדים‬ ‫ואזרחיה‬ ‫האוויר‬ ‫חלל‬ ‫את‬ ‫מפלחת‬ ‫מקדישים‬ ‫התקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫כאשר‬ ,‫הארץ‬ ,‫הניצולים‬ ‫ולעדויות‬ ‫השואה‬ ‫על‬ ‫לסרטים‬ ‫שידוריהם‬ ‫את‬ ‫האלימות‬ ,‫הזוועות‬ ‫לסיפורי‬ ‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫נחשפים‬ ‫ילדינו‬ .‫והמוות‬ ‫שומעים‬ ‫אנו‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ .‫מבוקר‬ ‫בלתי‬ ‫מידע‬ ‫סופגים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫על‬ ‫לבטיהם‬ ‫ואת‬ ‫הנבוכים‬ ‫המורים‬ ‫קולות‬ ‫את‬ ‫בנפשם‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬ ‫אירע‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫לילדים‬ ‫להסביר‬ ‫ניתן‬ .‫הרכה‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ‫זו‬ ‫מסיבה‬ ‫המועברים‬ ‫המסרים‬ ‫ברמת‬ ‫והן‬ ‫הכלים‬ ‫ברמת‬ ‫הן‬ ‫למורים‬ ‫החלטתו‬ ‫על‬ ‫החינוך‬ ‫שר‬ ‫את‬ ,‫לכן‬ ,‫מברכים‬ ‫אנו‬ .‫לילדים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫הלימודים‬ ‫במערכת‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫לכלול‬ .‫היסודיים‬ ‫שחלה‬ ‫ההתקדמות‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫שמחים‬ ‫אנו‬ .‫אחר‬ ‫ובנושא‬ ‫על‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫לתביעות‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫במתן‬ ‫בטיפול‬ ,‫שנה‬ ‫לפני‬ ,‫לתפקיד‬ ‫כניסתו‬ ‫מאז‬ .‫ולשכתו‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ‫ידי‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬ ‫השר‬ ‫מקצה‬ ‫בה‬ ‫השלישית‬ ‫הפעם‬ ‫זוהי‬ .‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫זכו‬ ‫שלא‬ ‫אלה‬ ‫לטובת‬ ‫הנחות‬ ‫למתן‬ ‫שקל‬ ‫מיליון‬ 30 ‫השר‬ ‫הפנה‬ ‫לאחרונה‬ ,‫בעבר‬ ‫הממשלות‬ ‫עמדת‬ ‫לעומת‬ ‫חד‬ ‫ובמפנה‬ ;‫לתרופות‬ ‫ניצולים‬ 18,500–‫ל‬ ‫סיוע‬ ‫לאשר‬ ‫לאחרונה‬ ‫החליט‬ ‫אף‬ ‫ועד‬ ‫ובגטאות‬ ‫במחנות‬ ‫ושהו‬ 1953 ‫אחרי‬ ‫ארצה‬ ‫שהגיעו‬ .‫קופחו‬ ‫היום‬ ‫לגורלם‬ ‫אמיתיים‬ ‫והבנה‬ ‫רגישות‬ ‫מגלה‬ ‫האוצר‬ ‫שר‬ ,‫העבר‬ ‫עוולות‬ ‫לתיקון‬ ‫ופועל‬ ‫השואה‬ ‫שרידי‬ ‫של‬ ‫ולמצבם‬ .‫קודמים‬ ‫אוצר‬ ‫שרי‬ ‫שהפגינו‬ ‫ליחס‬ ‫ומעבר‬ ‫מעל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ,‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫להביע‬ ‫מבקש‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ .‫לפועלו‬ ‫הערכתו‬ ‫אביטל‬‫קולט‬ ‫חברתי‬ ‫לשוויון‬ ‫המשרד‬ ‫בתמיכת‬ ‫לאור‬ ‫יוצא‬ 48 ‫גיליון‬ ‫תשע"ו‬ 2016 ‫אפריל‬ ‫ד‬‫ח‬‫ו‬‫י‬‫מ‬‫ן‬‫ו‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ג‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫אתגרי‬ ‫ושם‬ ‫ויד‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ 4 ‫ם‬‫ובעול‬ ‫בארץ‬ 10 ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫אתגרי‬ :‫עיון‬ ‫יום‬ 31 ‫השואה‬ ‫יום‬ ‫לטקסי‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫יוזמות‬ ‫מלחמת‬ ‫שאחרי‬ ‫באירופה‬ ‫הבריחה‬ ‫תנועת‬ 34 ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫אשנב‬ ‫לפתוח‬ ‫תוכל‬ ‫עתידית‬ ‫טכנולוגיה‬ 39 ‫העבר‬ ‫אל‬ ‫המוסר‬ ‫של‬ ‫סוציולוגיה‬ :‫ושואה‬ ‫מודרניות‬ ‫על‬ 40 ?‫מוסרית‬ ‫סוציולוגיה‬ ‫או‬ 44 ?‫בפולין‬ ‫רעות‬ ‫רוחות‬ ‫נושבות‬ ‫האם‬ 46 ‫לראשונה‬ ‫נפגשים‬ ‫העקורים‬ ‫מחנות‬ ‫וילידי‬ ‫ילדי‬ 47 ‫ביטולה‬ ‫יהודי‬ ‫מורשת‬ ‫לשימור‬ ‫חדש‬ ‫פארק‬ 49 ‫באסיה‬ ‫שפורח‬ ‫האופנה‬ ‫טרנד‬ :‫שיק‬ ‫היטלר‬ 51 ‫יגל‬ ‫רומן‬ ‫של‬ ‫לזכרו‬ :‫מחבר‬ ‫נפרדים‬ 52 ‫זכויות‬ 54 ‫הספרים‬ ‫מדף‬ ‫על‬ ‫חדש‬
  3. 3. 45 ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ,‫פון-רנסה‬ ‫רוברט‬ ‫יאן‬ ‫ד"ר‬ ‫הגרמני‬ ‫השופט‬ ‫ומשפטיים‬ ‫מנהליים‬ ‫עיכובים‬ ‫להסרת‬ ‫שפעל‬ ,‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫פיצויים‬ ‫תשלום‬ ‫שעיכבו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בגטאות‬ ‫כפייה‬ ‫כעובדי‬ ‫שהועסקו‬ ,‫פון-רנסה‬ .‫משמעתי‬ ‫לדין‬ ‫הועמד‬ ,‫הנאצים‬ ‫לאלו‬ ‫פיצויים‬ ‫להסדיר‬ ‫ביקש‬ ,SS ‫לחבר‬ ‫נכד‬ ,‫הנאצים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ "‫גטאות‬ ‫כ"עובדי‬ ‫שהועסקו‬ .‫הכספים‬ ‫את‬ ‫במכוון‬ ‫עיכבו‬ ‫הרשויות‬ ‫כי‬ ‫וחשף‬ ‫בשמה‬ ‫"פגיעה‬ :‫נגדו‬ ‫המשמעתי‬ ‫להליך‬ ‫העילה‬ ‫להעמדתו‬ ‫העילה‬ ."‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫לתק‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫שהעניק‬ ‫ראיונות‬ ‫היא‬ ‫לדין‬‫מ‬ ‫השיטות‬‫את‬‫לחשוף‬‫במטרה‬,‫הישראלית‬‫שורת‬ ‫כדי‬ ,‫במכוון‬ ‫הגרמניות‬ ‫הרשויות‬ ‫פעלו‬ ‫בהן‬ ‫הגטאות‬ ‫לעובדי‬ ‫הפיצויים‬ ‫תשלום‬ ‫את‬ ‫לעכב‬ ‫הגרמני‬ ‫הבונדסטאג‬ ‫שהעביר‬ ‫חוק‬ ‫למרות‬ — .‫העניין‬ ‫להסדרת‬ ‫קולט‬ ‫אמרה‬ ‫התביעה‬ ‫דבר‬ ‫היוודע‬ ‫אם‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫שציבור‬ ‫מאליו‬ ‫“מובן‬ ‫כי‬ ‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ,‫מייצגים‬ ‫אנו‬ ‫אותם‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫מעמידים‬ ‫כאשר‬ ‫להבליג‬ ‫או‬ ‫אדיש‬ ‫להישאר‬ ‫מדרכו‬ ‫שיצא‬ ‫בכך‬ ‫חטאו‬ ‫שכל‬ ‫אדם‬ ‫למשפט‬ ‫אביטל‬ ‫פעלה‬ ‫בנוסף‬ ."‫לניצולים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫לאחר‬ ,‫צעדים‬ ‫במספר‬ ‫בפ�ב‬ 28 ‫-ב‬ :‫בגרמניה‬ ‫ישראל‬ ‫ושגריר‬ ‫החוץ‬- ‫בישראל‬ ‫גרמניה‬ ‫לשגריר‬ ‫מכתב‬ ‫נשלח‬ ‫רואר‬ ‫הניצולים‬ ‫לב‬ ‫רחשי‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫דרישה‬ ‫ובו‬ ,‫מכן‬‫לאחר‬.‫בגרמניה‬‫המתאימים‬‫לדרגים‬‫כאן‬ ‫וה�ש‬ ‫אביטל‬ ‫בין‬ ‫פגישה‬ ‫נערכה‬ ,‫במרץ‬ 1 ‫-ב‬- ‫ויוחנן‬ ‫הראלי‬ ‫מרדכי‬ ‫גם‬ ‫השתתפו‬ ‫בה‬ ,‫גריר‬ ‫רוחם‬ ‫מורת‬ ‫לידיעתו‬ ‫הובאה‬ ‫בפגישה‬ .‫רון‬ ‫שבפעם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ,‫בישראל‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫אחרי‬ ‫הראשונה‬ .‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫שעזר‬ ‫אדם‬ ‫לדין‬ ‫מעמידים‬ ‫יזיקו‬ ‫המשפט‬ ‫הדי‬ ‫כי‬ ‫לשגריר‬ ‫נאמר‬ ‫כמו-כן‬ ‫הופצה‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ .‫גרמניה‬ ‫של‬ ‫הטוב‬ ‫לשמה‬ ‫של‬ ‫העמדתו‬ ‫על‬ ‫המוחה‬ ‫עצומה‬ ‫באינטרנט‬ .‫לדין‬ ‫פון-רנסה‬ ‫צירת‬ ‫של‬ ‫ובנה‬ ‫אס.אס‬ ‫לאיש‬ ‫נכד‬ ,‫פון-רנסה‬ -‫הסוציאל‬ ‫מהמפלגה‬ ‫לשעבר‬ ‫בונדסטאג‬ ‫העשור‬ ‫במהלך‬ ‫אחראי‬ ‫היה‬ ,‫דמוקרטית‬ ‫תשלום‬ ‫יישום‬ ‫אחר‬ ‫המעקב‬ ‫על‬ ‫הקודם‬ ‫נהגו‬ ‫בהן‬ ‫שנים‬ ,‫הגטאות‬ ‫לעובדי‬ ‫הפיצויים‬ ‫מתביעות‬ 90%-‫כ‬ ‫לפסול‬ ‫גרמנים‬ ‫שופטים‬ ‫נטען‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫שונות‬ ‫בטענות‬ ‫הפיצויים‬ ‫לעובדי‬ ‫שניתנו‬ ‫הזעומות‬ ‫האוכל‬ ‫"מנות‬ ‫כי‬ ‫העבודה‬ ‫עבור‬ ‫הוגן‬ ‫תשלום‬ ‫היוו‬ ‫הגטאות‬ ‫מדובר‬ ‫שאין‬ ‫לחלופין‬ ‫או‬ ,‫עליהם‬ ‫שנכפתה‬ ‫יכלו‬ ‫הגטאות‬ ‫תושבי‬ ‫שכן‬ ,‫כפייה‬ ‫בעבודת‬ ‫הוא‬ ."‫הנאצים‬ ‫בידי‬ ‫ההעסקה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫שלא‬ ‫בכך‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫עמיתיו‬ ‫את‬ ‫האשים‬ ‫אלא‬ ,‫ומומחים‬ ‫היסטוריונים‬ ‫עם‬ ‫התייעצו‬ ‫חלקי‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫החלטותיהם‬ ‫את‬ ‫ביססו‬ ."‫"ויקיפדיה‬ ‫באתר‬ ‫שאיתרו‬ ‫הפי‬ ‫תביעות‬ ‫לבדיקת‬ ‫ביסודיות‬ ‫פעל‬ ‫הוא‬‫ב‬ ‫קיים‬ ‫ואף‬ ,‫רבים‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬‫עם‬ ‫נפגש‬,‫צויים‬ ‫מרכז‬ ‫הנהלת‬ ‫עם‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫בישראל‬ ‫פגישות‬ ‫את‬ ‫וביקש‬ ,‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ,‫ואכן‬ .‫בעניין‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫דעתם‬ ‫חוות‬ ‫עמדת‬ ‫לשינוי‬ ‫הביאו‬ ‫הם‬ .‫פרי‬ ‫נשאו‬ ‫מאמציו‬ ‫לעובדי‬ ‫הפיצויים‬ ‫בנושא‬ ‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫להרחקתו‬ ‫גם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫אך‬ ,‫הגטאות‬ ‫לפני‬ ‫ששלח‬ ‫רשמי‬ ‫במכתב‬ .‫בנושא‬ ‫מהטיפול‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫המשפטים‬ ‫לשר‬ ‫שנים‬ ‫כחמש‬ ‫התלונן‬ ,‫הועסק‬ ‫שבה‬ ,‫נורדריין-וסטפאליה‬ ‫להתנכלויות‬ ‫קורבן‬ ‫שהפך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫פון-רנסה‬ ‫במערכת‬ ‫גורמים‬ ‫מצד‬ ‫מסיביות‬ ‫אישיות‬ ‫הגיע‬ ‫זו‬ ‫רדיפה‬ ‫של‬ ‫שיאה‬ .‫הגרמנית‬ ‫המשפט‬ ‫הגרמניות‬ ‫המשפט‬ ‫רשויות‬ ‫החלטת‬ ‫עם‬ .‫משמעתית‬ ‫תביעה‬ ‫נגדו‬ ‫להגיש‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שסוכנות‬ ‫חשפה‬ ‫גרמנייה‬ ‫היסטוריונית‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפה‬ AP ‫האמריקנית‬ ‫הידיעות‬ ‫דיווח‬ ‫כך‬ ,‫הנאצי‬ ‫המשטר‬ ‫עם‬ 30-‫ה‬ ‫בשנות‬ .‫במרץ‬ 30-‫ה‬ ‫מים‬ ‫בגיליונו‬ ‫הבריטי‬ "‫ה"גרדיאן‬ ‫לעי‬ ‫סיפקה‬ ‫הידיעות‬ ‫סוכנות‬ ,‫הדיווח‬ ‫פי‬ ‫על‬‫מ‬ ‫על‬ ‫ונבחר‬ ‫שהופק‬ ‫חומר‬ ‫אמריקניים‬ ‫תונים‬ .‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫אמרה‬ ‫לגילוי‬ ‫בתגובה‬ ‫כי‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫אמריקאית‬ ‫ידיעות‬ ‫שסוכנות‬ ‫לכך‬ ‫"ההוכחה‬ ‫המשטר‬ ‫עם‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפה‬ ‫ולדווח‬ ‫להמשיך‬ ‫שתוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ – ‫הנאצי‬ ‫התע‬ ‫מכונת‬ ‫את‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫שירתה‬ – ‫משם‬‫ב‬ ‫ניתנת‬ ‫ובלתי‬ ‫מחרידה‬ ‫והיא‬ ‫הנאצית‬ ‫מולה‬ ‫המידע‬ ‫הזרמת‬ ‫את‬ ‫מסביר‬ ‫זה‬ .‫לתפיסה‬ ‫האמ‬ ‫בעיתונות‬ ‫שהודפס‬ ‫והמסולף‬ ‫החלקי‬‫ב‬ ‫היתה‬ AP ‫אם‬ .‫המלחמה‬ ‫במהלך‬ ‫ריקאית‬ ‫באופן‬ ‫אפשר‬ ,‫אז‬ '‫המחיר‬ ‫את‬ ‫'לשלם‬ ‫מוכנה‬ ‫של‬ ‫האובייקטיביות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬ ‫לתהות‬ ‫מוצדק‬ ."‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בשנים‬ ‫דיווחיה‬ ‫שפרסמה‬ ‫מאמר‬ ‫על‬ ‫מסתמך‬ "‫"הגרדיאן‬ ‫העת‬ ‫בכתב‬ ‫שארנברג‬ ‫הרייט‬ ‫ההיסטוריונית‬ Studies in Contemporary History ‫האקדמי‬ ‫המפלגה‬ ‫עליית‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫היא‬ ‫בו‬ ‫הצליחה‬ ,1933-‫ב‬ ‫בגרמניה‬ ‫לשלטון‬ ‫הנאצית‬ ‫במדינה‬ ‫לפעול‬ ‫להמשיך‬ AP ‫הידיעות‬ ‫סוכנות‬ ‫עם‬ ‫הדדי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫הסכם‬ ‫בעקבות‬ ‫זרים‬ ‫תקשורת‬ ‫כלי‬ ,‫מנגד‬ .‫הנאצי‬ ‫המשטר‬ ‫ידיעות‬ ‫וסוכנויות‬ ‫עצמו‬ "‫ה"גרדיאן‬ ‫כמו‬ ‫בגר‬ ‫לפעול‬ ‫הפסיקו‬ ‫אמריקניות-בריטיות‬‫ב‬ ‫שהע‬ ‫משום‬ ‫שהותקפו‬ ‫לאחר‬ ‫חלקן‬ ,‫מניה‬‫ב‬ ‫הפכה‬AP-‫ש‬‫קרה‬‫כך‬.‫יהודים‬‫עיתונאים‬‫סיקו‬ ‫גרמניה‬ ‫מתוך‬ ‫לעולם‬ ‫הראשי‬ ‫המידע‬ ‫לצינור‬ ‫במודע‬—‫לו‬ ‫סייעה‬ ‫מהמקרים‬ ‫ובחלק‬ ‫הנאצית‬ .‫מפשעיו‬ ‫חלק‬ ‫לטייח‬—‫במודע‬ ‫שלא‬ ‫או‬ ‫עם‬ AP ‫חתמה‬ ,‫שארנברג‬ ‫של‬ ‫לטענתה‬ ‫לפרסם‬ ‫שלא‬ ‫התחייבה‬ ‫בו‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫הנאצים‬ ‫מבית‬ ‫הרייך‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫"שמחליש‬ ‫חומר‬ ‫סוכנות‬ ‫התייחבה‬ ‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ."‫ומחוץ‬ ‫יחידת‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫שעבדו‬ ‫כתבים‬ ‫להעסיק‬ AP ‫היא‬ ‫הדוגמאות‬ ‫אחת‬ .‫הנאצית‬ ‫התעמולה‬ ‫אשר‬ ,‫הסוכנות‬ ‫מצלמי‬ ‫אחד‬ ,‫רות‬ ‫פרנץ‬ ‫של‬ .‫ה-אס.אס‬ ‫של‬ ‫התעמולה‬ ‫ביחידת‬ ‫חבר‬ ‫היה‬ ‫אישית‬ ‫נבחרו‬ ‫מגרמניה‬ ‫שהתמונות‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫למנגנון‬ ‫אפשרה‬ ‫גם‬ ‫הסוכנות‬ ,‫היטלר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חופשיים‬ ‫ושימוש‬ ‫גישה‬ ‫הנאצי‬ ‫התעמולה‬ ‫פרסומי‬ ‫לצורכי‬ ‫שלה‬ ‫התמונות‬ ‫בארכיון‬ .‫אנטישמית‬ ‫תעמולה‬ ‫גופות‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ,‫שארנברג‬ ‫ לטענת‬ ‫שצילם‬ ,‫אוקראינה‬ ,‫בלבוב‬ ‫סוהר‬ ‫בתי‬ ‫בתוך‬ ‫והופצו‬ ‫היטלר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אישית‬ ‫נבחרו‬ ,‫רות‬ ‫סוכנות‬ ‫דרך‬ ‫האמריקנית‬ ‫לתקשורת‬ ‫להפיץ‬ ‫ש"במקום‬ ‫קרה‬ ‫כך‬ .‫הידיעות‬ ‫אלפי‬ ‫עם‬ ‫בלבוב‬ ‫הפוגרומים‬ ‫של‬ ‫תמונות‬ ‫האמרי‬ ‫התקשורת‬ ,‫היהודים‬ ‫הקורבנות‬‫ב‬ ‫קור‬ ‫את‬ ‫שהראו‬ ‫תמונות‬ ‫רק‬ ‫קיבלה‬ ‫קנית‬‫ב‬ ‫הצבא‬ ‫ופושעי‬ ‫הסובייטית‬ ‫המשטרה‬ ‫בנות‬ ‫החוקרת‬ ‫אמרה‬ ,"'‫ה'ברוטאליים‬ ‫האדום‬ ."‫ל"גרדיאן‬ ‫הגרמנייה‬ ‫של‬ ‫"הדיווח‬ :‫נאמר‬ ‫לטענות‬ AP ‫בתתגובת‬ ‫שלהם‬ ‫ופעולות‬ ‫אנשים‬ ‫מתאר‬ ‫שארנברג‬ ‫מוכרים‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫המלחמה‬ ‫ובמהלך‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ ,‫הידיעות‬ ‫מסוכנות‬ ‫נמסר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ."AP-‫ל‬ ‫שלה‬‫והארכיונים‬‫המסמכים‬‫את‬‫בודקת‬‫היא‬ ‫דובר‬ ."‫התקופה‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫"הבנה‬ ‫לצורך‬ ‫הידיעות‬ ‫שסוכנות‬ ‫הבריטי‬ ‫לעיתון‬ ‫מסר‬ AP '‫פעולה‬ ‫'שיתפה‬ ‫היא‬ ‫לפיה‬ ‫טענה‬ ‫כל‬ ‫"דוחה‬ ‫הוא‬ ‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫תיאור‬ .‫הנאצי‬ ‫המשטר‬ ‫עם‬ ‫היו‬ ‫אחרים‬ ‫זרים‬ ‫תקשורת‬ ‫וארגוני‬ AP-‫ש‬ ‫משנת‬ ‫הנאצי‬ ‫המשטר‬ ‫מצד‬ ‫ללחץ‬ ‫נתונים‬ ‫לגירוש‬ ‫ועד‬ 1932-‫ב‬ ‫לשלטון‬ ‫היטלר‬ ‫עליית‬ AP ‫הנהלת‬ .1941-‫ב‬ ‫מגרמניה‬ ‫הוכנות‬ ‫לאיסוף‬ ‫שפעלה‬ ‫בשעה‬ ‫ללחץ‬ ‫התנגדה‬ ‫ואובייקטיביות‬ ‫חיוניות‬ ,‫מדויקות‬ ‫חדשות‬ ."‫והמסוכנת‬ ‫האפלה‬ ‫בתקופה‬ ‫לדין‬‫העמדתו‬‫על‬‫מחה‬‫הארגונים‬‫מרכז‬ ‫שואה‬‫ניצולי‬‫למען‬‫שפעל‬‫שופט‬‫של‬ ‫יוגבל‬:‫בכנסת‬‫אושר‬ ‫שניתן‬‫הטרחה‬‫שכר‬ ‫מניצולים‬‫לגבות‬ ‫שנייה‬ ‫בקריאה‬ ‫אישרה‬ ‫הכנסת‬ ‫מליאת‬ ‫רדיפות‬ ‫נכי‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫ושלישית‬ ‫שכר‬ ‫יוגבל‬ ‫לפיו‬ ,)22 '‫מס‬ ‫(תיקון‬ ‫הנאצים‬ .‫שואה‬ ‫מניצולי‬ ‫לגבות‬ ‫שניתן‬ ‫הטרחה‬ ‫הטרחה‬ ‫שכר‬ ‫גובה‬ ‫את‬ ‫מגבילה‬ ‫ההצעה‬ ‫בעד‬ ‫לגבות‬ ‫שניתן‬ ‫בחוק‬ ‫הקבוע‬ ‫המרבי‬ ‫בדבר‬ ‫מנהלית‬ ‫החלטה‬ ‫לפי‬ ‫הזכאות‬ ‫לגבי‬ ,‫בנוסף‬ .‫חודשיים‬ ‫תגמולים‬ ‫תשלום‬ ‫רק‬ ‫שמזכה‬ ‫מנהלית‬ ‫החלטה‬ ‫לפי‬ ‫זכאות‬ ‫שכר‬ ‫סכומי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫שנתי‬ ‫במענק‬ ‫ואולם‬ ,‫יותר‬ ‫ונמוכים‬ ‫נפרדים‬ ‫טרחה‬ ‫השבה‬ ‫חובת‬ ‫נקבעה‬ ‫לא‬ ‫לכך‬ ‫בהקשר‬ -‫כמו‬ .‫טרחה‬ ‫שכר‬ ‫כבר‬ ‫שנגבה‬ ‫במקרה‬ ‫לגבי‬ ‫הבהרות‬ ‫במפורש‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ ,‫כן‬ ‫פרקטיקות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הקיים‬ ‫הדין‬ ‫המרבי‬ ‫הסכום‬ ‫של‬ ‫גביה‬ ‫כגון‬ ‫פסולות‬ ‫ללא‬ ‫פעולה‬ ‫או‬ ,‫מטפלים‬ ‫מספר‬ ‫בידי‬ ‫מוצע‬ ‫עוד‬ .‫מפורשת‬ ‫הסמכה‬ ‫קבלת‬ ‫שכר‬ ‫גביית‬ ‫על‬ ‫עונשית‬ ‫עבירה‬ ‫לקבוע‬ ‫וכן‬ ,‫המרבי‬ ‫הסכום‬ ‫על‬ ‫העולה‬ ‫טרחה‬ ‫החלטה‬ ‫לפי‬ ‫תשלומים‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫מוצע‬ .‫עיקול‬ ‫מפני‬ ‫מוגנים‬ ‫יהיו‬ ‫מנהלית‬ ‫ככל‬ ‫לסייע‬ ‫מבקשת‬ ‫זו‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫שכר‬ ‫דרישות‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫הניתן‬ ‫ואף‬ ‫סבירות‬ ‫שאינן‬ ,‫מופרזות‬ ‫טרחה‬ .‫החוק‬ ‫לשון‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולות‬ ‫אינן‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫מבקשת‬ ‫ההצעה‬ ‫דין‬ ‫לעורכי‬ ‫שמותר‬ ‫המרבי‬ ‫הטרחה‬ ‫שכר‬ — ‫שואה‬ ‫מניצולי‬ ‫לגבות‬ ‫טיפול‬ ‫ולגורמי‬ ,‫ומתמעטת‬ ‫ההולכת‬ ,‫מבוגרת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫וגורמי‬ ‫דין‬ ‫עורכי‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ומתקשה‬ :‫החוק‬‫מיוזמי‬‫שי‬‫נחמן‬‫ח"כ‬‫לדברי‬.‫טיפול‬ ‫במדינת‬‫חיים‬‫שואה‬‫ניצולי‬‫אלף‬89‫"מעל‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫חיים‬ ‫מהם‬ ‫אלף‬ 45 ,‫ישראל‬ ‫מאבדים‬ ‫אנחנו‬ ‫שחולף‬ ‫יום‬ ‫כל‬ .‫העוני‬ ‫שיכולנו‬ ‫וטוב‬ ‫הטבע‬ ‫בדרך‬ ‫מהם‬ ‫עשרות‬ ‫המשימה‬ .‫איתנו‬ ‫שנשארים‬ ‫לאלה‬ ‫לעזור‬ ‫לאותם‬ ‫לסייע‬ ‫היא‬ ‫בה‬ ‫מחויבים‬ ‫שאנחנו‬ ‫שנותיהם‬ ‫את‬ ‫איתנו‬ ‫שחיים‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ."‫שניתן‬ ‫ככל‬ ‫ולהקל‬ ‫האחרונות‬ ‫הנאצי‬‫המשטר‬‫עם‬‫פעולה‬‫שיתפה‬AP ‫הידיעות‬‫סוכנות‬:‫חדש‬‫מחקר‬ ‫את‬ ‫תפסיק‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הודיעה‬ ‫הולנד‬ ‫ממשלת‬ ,‫הולנד‬ ‫יוצאי‬ ‫שואה‬ ‫לניצולי‬ ‫הרנטה‬ ‫תשלומי‬ .‫קצבאות‬ ‫כפל‬ ‫האוסר‬ ‫ההולנדי‬ ‫החוק‬ ‫חרף‬ ‫של‬ ‫התערבותו‬ ‫לאחר‬ ‫התקבלה‬ ‫ההחלטה‬ ‫שנפגש‬ ‫גפני‬ ‫משה‬ ‫ח"כ‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫יו"ר‬ ‫חֹוֹור‬ ְ‫ס‬ ֶ‫ב‬ ‫'יל‬ ִ‫ג‬ ‫בישראל‬ ‫הולנד‬ ‫שגריר‬ ‫עם‬ . ְ‫לּוח‬ ְ‫ּפ‬ ‫ניצולי‬ ‫לרווחת‬ ‫הרשות‬ ‫מנהלת‬ ‫לדברי‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫שעדכנה‬ ,‫רוס‬ ‫עפרה‬ ,‫השואה‬ ‫ניצולים‬ 600-‫בכ‬ ‫מדובר‬ ,‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫הבעיה‬ ‫התעוררה‬ ‫שלגביהם‬ ‫הולנד‬ ‫יוצאי‬ ‫הולנד‬ ‫ממשלת‬ ‫הודעת‬ .‫קצבאות‬ ‫כפל‬ ‫של‬ ‫ועדת‬ ‫בשם‬ ‫פנתה‬ ‫שרוס‬ ‫לאחר‬ ‫באה‬ ‫הרלוונ‬ ‫לגורמים‬ ‫ישראל‬ ‫וממשלת‬ ‫הכספים‬‫ב‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫על-מנת‬ ,‫הולנד‬ ‫בממשלת‬ ‫טיים‬ ‫אמר‬ ‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ .‫שנוצרה‬ ‫הבעיה‬ ‫הולנד‬ ‫ממשלת‬ ‫את‬ ‫"משבח‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫גפני‬ ‫שהכירו‬ ‫על-כך‬ ,‫בישראל‬ ‫הולנד‬ ‫שגריר‬ ‫ואת‬ ‫ולא‬ ,‫השואה‬ ‫בניצולי‬ ‫התמיכה‬ ‫בחשיבות‬ ,‫אלו‬ ‫עניינים‬ ‫על‬ ‫לגבור‬ ‫לביורוקרטיה‬ ‫נתנו‬ ‫לממשלת‬.‫הנכון‬‫המוסרי‬‫השיקול‬‫על‬,‫ובכלל‬ ‫היעילה‬ ‫מההתנהלות‬ ‫ללמוד‬ ‫מה‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫ניצולי‬ ‫בעניין‬ ‫הולנד‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫והמהירה‬ ."‫השואה‬ ‫ההולנדית‬ ‫הרנטה‬ ‫לקבל‬ ‫ימשיכו‬ ‫מהולנד‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫רנסה‬ ‫פון‬ ‫השופט‬ .‫משמעתי‬ ‫לדין‬ ‫הועמד‬ ‫היהודי‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫פיורלו‬ ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ "‫באמריקה‬ ‫"יהודים‬ ‫התעמולה‬ ‫בחוברת‬ "‫אנושיים‬ ‫"לא‬ ‫הכיתוב‬ ‫עם‬ AP ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫היהודים‬ ‫לתיאור‬
  4. 4. 67 ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫חמישה‬‫כל‬‫מבין‬‫ארבעה‬‫כמעט‬ ‫באנ‬ ‫נתקלו‬ ‫בישראל‬ ‫נוער‬ ‫בני‬‫מ‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫טישמיות‬ ‫ברמה‬ ‫ומדובר‬ ,‫ובאינטרנט‬ ‫מזה‬ ‫שתועדה‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫מסקר‬ ‫עולה‬ ‫כך‬ — ‫שנים‬ ‫שלוש‬ .‫השמצה‬ ‫נגד‬ ‫הליגה‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ 500 ‫שהקיף‬ ,‫הסקר‬ ‫נערך‬ ,18-‫ו‬ 15 ‫הגילאים‬ ‫בין‬ ‫גיאוקרטוגפיה‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫שמספר‬ ‫והעלה‬ ‫נחשפים‬ ‫ישראלים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫אחוזים‬ 84 .‫באינטרנט‬ ‫לשנאה‬ ‫לתוכן‬ ‫עדים‬ ‫היו‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הישראלים‬ ‫מבין‬ .2015 ‫בשנת‬ ‫באינטרנט‬ ‫גלוי‬ ‫אנטישמי‬ ‫הופנה‬ ‫שהתוכן‬ ‫אמרו‬ ‫אחוזים‬ 16 ,‫אלה‬ ‫בשנת‬ ,‫השוואה‬ ‫לשם‬ .‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫אליהם‬ ‫דיווחו‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מבין‬ ‫אחוזים‬ 69 ,2013 ‫אמרו‬ ‫אחוזים‬ 13-‫ו‬ ,‫אנטישמי‬ ‫בתוכן‬ ‫שנתקלו‬ .‫אליהם‬ ‫ישירות‬ ‫הופנה‬ ‫שהתוכן‬ ‫בתוכן‬ ‫נתקלו‬ ‫שהם‬ ‫אמרו‬ ‫המגיבים‬ ‫מרבית‬ ‫פעם‬ ‫ולעתים‬ ‫בחודש‬ ‫פעם‬ ‫לפחות‬ ‫אנטישמי‬ ‫נתקלים‬ ‫שהם‬ ‫שהשיבו‬ ‫כאלו‬ ‫היו‬ .‫בשבוע‬ .‫יומיומי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ברשת‬ ‫באנטישמיות‬ ‫בטכ‬ ‫היטב‬ ‫המתמצאת‬ ‫מפותחת‬ ‫"כחברה‬‫ב‬ ,‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫כמו‬ ‫יציב‬ ‫לא‬ ‫באזור‬ ‫נולוגיה‬ ‫נחשפים‬ ‫ישראלים‬ ‫נוער‬ ‫שבני‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אנטישמי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשנאה‬ ‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫יותר‬ ‫גרינבלט‬ ‫ג'ונתן‬ ‫אמר‬ ,"‫החברתית‬ ‫במדיה‬ ‫כי‬ ‫הוסיף‬ ‫הוא‬ .‫השמצה‬ ‫נגד‬ ‫הליגה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫לגבי‬ ‫חשובה‬ ‫תזכורת‬ ‫משמשים‬ ‫"הנתונים‬ ‫המנוצלות‬ ,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫את‬ ‫להרעיל‬ ‫המבקשים‬ ‫אלו‬ ‫בידי‬ ‫לעתים‬ ."‫יהודים‬ ‫שנאת‬ ‫באמצעות‬ ‫האינטרנט‬ ‫הציג‬ ,‫האנטישמיות‬ ‫בהגדרת‬ ‫שפתח‬ ‫הסקר‬ ‫אנטי‬ ‫גילויים‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫צורות‬ ‫הנוער‬ ‫לבני‬‫ב‬ ‫אנטיש‬ ‫בגילויים‬ ‫נתקלו‬ ‫האם‬ ‫ושאל‬ ‫שמיים‬‫ב‬ ‫מהנשאלים‬ 94% .‫באינטרנט‬ ‫שכאלה‬ ‫מיים‬ ‫באמצעות‬ ‫אנטישמי‬ ‫לתוכן‬ ‫נחשפו‬ ‫כי‬ ‫דיווחו‬ ‫אינ‬ ‫באתרי‬ ‫ובתגובות‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פוסטים‬‫ב‬ ‫לקריקטורות‬ ‫נחשפו‬ ‫כי‬ ‫העידו‬ 92% .‫טרנט‬ .‫אנטישמיים‬ ‫וסמלים‬ ‫תמונות‬ ,‫אנטישמיות‬ ‫בעמודים‬ ‫נתקלו‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫מהמשיבים‬ 89% ‫העידו‬88%,‫החברתיות‬‫ברשתות‬‫אנטישמיים‬ ‫אנטישמיים‬ ‫שירים‬ ‫או‬ ‫וידאו‬ ‫בקטעי‬ ‫צפו‬ ‫כי‬ ‫אינטרנט‬ ‫באתרי‬ ‫נתקלו‬ ‫כי‬ ‫סיפרו‬ 73%-‫ו‬ ‫במסגרת‬ ‫נשאלו‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ .‫אנטישמיים‬ ‫ברשתות‬‫אנטישמי‬‫לתוכן‬‫החשיפה‬‫על‬‫הסקר‬ 76% ‫כי‬ ‫העלו‬ ‫הנתונים‬ .‫פופולריות‬ ‫חברתיות‬ 47% ,‫בפייסבוק‬ ‫אנטישמיות‬ ‫לגילויי‬ ‫נחשפו‬ ,‫באינסטגרם‬ 39% ,‫ביוטיוב‬ ‫לכך‬ ‫נחשפו‬ 40 ‫כמעט‬ .‫בוואטסאפ‬ 18%-‫ו‬ ‫בטוויטר‬ 31% ‫אנטישמי‬ ‫בתוכן‬ ‫שנתקלו‬ ‫אלה‬ ‫מבין‬ ‫אחוזים‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫אמרו‬ ‫לעומת‬ ,‫מענה‬ ‫לו‬ ‫לתת‬ ‫או‬ ‫עליו‬ ‫לדווח‬ ‫מנת‬ .2013 ‫בשנת‬ ‫אחוזים‬ 33 :‫אירופה‬‫מיהודי‬ 40% ‫הגדול‬‫האיום‬—‫האנטישמיות‬ ‫קהילות‬ ‫מנהיגי‬ ‫בקרב‬ ‫שנערך‬ ‫חדש‬ ‫סקר‬ ‫מה�מ‬ ‫אחוז‬ 40 ‫כ י‬ ‫מגלה‬ ,‫באירופה‬ ‫יהודיות‬ ‫האיום‬ ‫היא‬ ‫האנטישמיות‬ ‫כי‬ ‫סוברים‬ ‫שיבים‬ ‫היהודיים‬ ‫החיים‬ ‫עתיד‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫החמור‬ ‫שנערך‬ ‫בסקר‬ ‫הופיע‬ ‫האמור‬ ‫הנתון‬ .‫בארצם‬ ‫יהודים‬ ‫מנהיגים‬ ‫בקרב‬ ‫השלישית‬ ‫הפעם‬ ‫זו‬ ‫שנערך‬ ‫הסקר‬ .‫באירופה‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫ומעצבי‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ ‫פורסם‬ ,‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫מדי‬ ‫קהילתי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המרכז‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנאספו‬ ‫תשובות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫הג'וינט‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ .‫מרואיינים‬ 314 -‫מ‬ ‫שנרשמו‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫הראשון‬ ‫הסקר‬ ‫השקת‬ ‫מאז‬ ‫הג'וינט‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 10 ‫רק‬ ,‫שנה‬ ‫באותה‬ .‫שנים‬ ‫שמונה‬ ‫לפני‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫דירגו‬ ‫מהנשאלים‬ ‫אחוזים‬ .‫קהילותיהם‬‫מול‬‫הניצב‬‫ביותר‬‫החמור‬‫כאיום‬ ,‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫לפני‬ ‫שנערך‬ ,‫שלאחריו‬ ‫בסקר‬ ‫תואמות‬ ‫התוצאות‬ .‫אחוז‬ 26-‫ל‬ ‫עלה‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ‫דאגה‬ ‫על‬ ‫המצביעים‬ ‫אחרים‬ ‫סקרים‬ ,‫אנטישמיות‬ ‫בשל‬ ‫היהודים‬ ‫בקרב‬ ‫גוברת‬ ‫אירופה‬ ‫במערב‬ ‫שנאה‬ ‫פשעי‬ ‫ריבוי‬ ‫בעקבות‬ ‫ג'יהאדיסטיות‬ ‫והתקפות‬ ‫לישראל‬ ‫הקשורות‬ .‫בטולוז‬ ‫מהפיגוע‬ ‫החל‬ ,‫יהודיות‬ ‫מטרות‬ ‫על‬ ‫מתוך‬ ‫שליש‬ ‫כמעט‬ ,‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לפני‬ ‫לסקר‬ ‫שהשיבו‬ ‫אירופיים‬ ‫יהודים‬ 5,847 ‫"שוקלים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫אמרו‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ,‫ועדיין‬ .‫האנטישמיות‬ ‫בגלל‬ "‫הגירה‬ ‫ברצינות‬ ‫בקרב‬ ‫הג'וינט‬ ‫של‬ ‫הסקרים‬ ‫שלושת‬ ‫בכל‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ ,‫אירופה‬ ‫יהדות‬ ‫מנהיגי‬ ‫הרציני‬ ‫כאיום‬ ‫פנימיות‬ ‫בעיות‬ ‫מדרגים‬ ‫"ניכור‬ ‫של‬ ‫הבעיה‬ .‫קהילותיהם‬ ‫מול‬ ‫ביותר‬ ‫דורגה‬ "‫היהודיים‬ ‫הקהילה‬ ‫מחיי‬ ‫יהודים‬ ‫של‬ ‫ממחצית‬ ‫יותר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫החמורה‬ ‫כבעיה‬ ‫התבו‬ ‫של‬ ‫הגובר‬ ‫השיעור‬ ‫וכן‬ ,‫מהמשיבים‬‫ב‬ ‫כאיום‬ ‫הנשאלים‬ ‫מרבית‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דורג‬ ‫ללות‬ .‫קהילותיהם‬ ‫מול‬ ‫הניצב‬ ‫ביותר‬ ‫החמור‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גוברת‬ ‫אנטישמיות‬ :‫סקר‬ ‫הסתיים‬ ‫בגרמניה‬ ‫החוקתי‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בקשת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫שימוע‬ ‫מרץ‬ ‫חודש‬ ‫בתחילת‬ ‫שדו‬ ,‫במדינה‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫ראשי‬‫מ‬ ‫הנאו-נאצית‬ ‫המפלגה‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫רשים‬ ‫להחלטת‬ ‫הצדדים‬ ‫ממתינים‬ ‫כעת‬ .‫לחוק‬ ‫מחוץ‬ .‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בבית‬ ‫שנערך‬ ‫בדיון‬ ‫המפתח‬ ‫מעדי‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫ההוצאה‬ ‫בסוגיית‬ ‫החוקתי‬ ‫המשפט‬ ‫הולגר‬‫היה‬‫לחוק‬‫מחוץ‬‫הנאו-נאצית‬‫המפלגה‬ ‫בתפקידים‬ ‫כעשור‬ ‫במשך‬ ‫כיהן‬ ‫אשר‬ ,‫אפפל‬ -‫הנאו‬ NPD-‫ה‬ ‫מפלגת‬ ‫בצמרת‬ ‫בכירים‬ 2013-‫ו‬ 2011 ‫השנים‬ ‫ובין‬ ,‫במדינה‬ ‫נאצית‬ ‫שהאשמות‬ ‫עד‬ ,‫המפלגה‬ ‫בראש‬ ‫עמד‬ ‫אף‬ ‫הוא‬ ,‫קטינים‬ ‫כלפי‬ ‫מצדו‬ ‫מיניות‬ ‫הטרדות‬ ‫בדבר‬ ‫נציגי‬ .‫הבכירה‬ ‫מהמשרה‬ ‫לפרוש‬ ‫אותו‬ ‫חייבו‬ ‫בעדותו‬ ‫רבות‬ ‫תקוות‬ ‫תלו‬ ‫בגרמניה‬ ‫הרשויות‬ ‫נגד‬ ‫לפעול‬ ‫שירצה‬ ‫הנחה‬ ‫מתוך‬ ,‫אפפל‬ ‫של‬ ‫הפו‬ ‫הקריירה‬ ‫לסיום‬ ‫שהביאו‬ ‫לשעבר‬ ‫חבריו‬‫ב‬ .‫נכזבה‬ ‫תקוותם‬ ‫אך‬ ,‫שלו‬ ‫ליטית‬ ,"‫ברצינות‬ ‫הזו‬ ‫המפלגה‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫"אין‬ ‫בבית‬ ‫השופטים‬ ‫בפני‬ ‫בעדותו‬ ‫אפפל‬ ‫אמר‬ ‫יתר‬ ‫"מעריכים‬ .‫קרלסרוהה‬ ‫בעיר‬ ‫הדין‬ ‫בראשה‬ ‫העומדים‬ .‫כוחה‬ ‫את‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫למשוך‬ ‫כדי‬ ‫מוסכמות‬ ‫שבירת‬ ‫מביימים‬ ,‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫והוא‬ ."‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫שכאלה‬ ‫מוסכמות‬ ‫בשבירת‬ ‫שעסק‬ ‫משום‬ ‫בבית‬ NPD-‫ה‬ ‫סיעת‬ ‫כראש‬ ‫שכיהן‬ ‫בעת‬ ‫הוא‬ .‫סקסוניה‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫המחוזי‬ ‫הנבחרים‬ ‫את‬ ‫והאשים‬ ‫השואה‬ ‫קורבנות‬ ‫בזיכרון‬ ‫פגע‬ ‫גרמניה‬ ‫את‬ ‫ששחררו‬ ‫הברית‬ ‫בעלות‬ ‫״רוצחות‬ ‫בהיותן‬ ‫הנאצי‬ ‫מהמשטר‬ .‫המונים״‬ ‫כי‬ ‫שטען‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אפפל‬ ‫הפוליטית‬ ‫בחשיבותה‬ ‫להפריז‬ ‫אין‬ ‫להוציאה‬ ‫רצוי‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ,NPD-‫ה‬ ‫של‬ 5,200 ‫שעם‬ ‫מאחר‬ — ‫לחוק‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫נציגיה‬ ‫ועשרות‬ ‫הרשמיים‬ ‫חבריה‬ ‫מחוזיים‬ ‫פרלמנט‬ ‫בתי‬ ,‫בעיריות‬ ‫האירופי‬ ‫בפרלמנט‬ ‫אחד‬ ‫נציג‬ ‫ואפילו‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫סכנה‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫מפלגה‬ — ‫בגרמניה‬ ‫הרשויות‬ ‫נציגי‬ ,‫מנגד‬ .‫בגרמניה‬ ‫פנים‬ ‫ביטחון‬ ‫סוכנויות‬ ‫ראשי‬ ,‫פנים‬ ‫שרי‬ — ‫הקי‬ ‫הימין‬ ‫בפעילות‬ ‫העוסקים‬ ‫ומומחים‬‫ב‬ ‫במשך‬ ‫השופטים‬ ‫בפני‬ ‫שטחו‬ ,‫בגרמניה‬ ‫צוני‬ ‫הקו‬ ‫למכביר‬ ‫ראיות‬ ‫הדיונים‬ ‫ימי‬ ‫שלושת‬‫ב‬ ‫לפעילות‬ ‫הנאו-נאצית‬ ‫המפלגה‬ ‫בין‬ ‫שרות‬ ‫השראה‬ ‫ויצירת‬ ‫הגרמנית‬ ‫החוקה‬ ‫נגד‬ ‫זרים‬ ‫נגד‬ ‫בעיקר‬ ,‫אלימות‬ ‫לתקיפות‬ ‫רוחנית‬ .‫ומהגרים‬ ‫פליטים‬ — ‫הפוליטית‬ ‫פעילותה‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫הוכחת‬ ‫אלימות‬ ‫לתקיפות‬ NPD-‫ה‬ ‫של‬ ‫והרעיונית‬ ‫סביבן‬ ‫העיקריות‬ ‫הסוגיות‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫הגרמניות‬ ‫החוק‬ ‫רשויות‬ ‫מאמצי‬ ‫התמקדו‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ,‫ה-נאצית‬ ‫המפלגה‬ ‫את‬ ‫להפליל‬ ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫מאז‬ .‫לחוק‬ ‫מחוץ‬ ‫להוצאתה‬ ‫בגרמניה‬ ‫הוצאה‬ ‫אחת‬ ‫מפלגה‬ ‫רק‬ ,‫השנייה‬ ‫מערבית‬ ‫שלוחה‬ :‫לחוק‬ ‫מחוץ‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫שפעילותה‬ ,‫הקומוניסטית‬ ‫המפלגה‬ ‫של‬ ‫הרשויות‬ ‫ניסו‬ 2002-‫ב‬ .50-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫נאסרה‬ ‫מחוץ‬ NPD-‫ה‬ ‫להוצאת‬ ‫להביא‬ ‫בגרמניה‬ :‫חרוץ‬ ‫בכישלון‬ ‫הסתיים‬ ‫המאמץ‬ ‫אך‬ ,‫לחוק‬ ‫סוכנים‬ ‫הפעילו‬ ‫שהרשויות‬ ‫מצאו‬ ‫השופטים‬ ‫לאסוף‬ ‫כדי‬ ,‫במפלגה‬ ‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫השופטים‬ .‫בשורותיה‬ ‫המתרחש‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫להשתמש‬ ‫היו‬ ‫יכולות‬ ‫הרשויות‬ ‫כי‬ ‫העריכו‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫המפלגה‬ ‫את‬ ‫להפליל‬ ‫כדי‬ ‫בסוכנים‬ .‫נגדה‬ ‫משפטית‬ ‫לפעול‬ ‫אפשרות‬ ‫את‬ ‫שיחזק‬ ,‫משפטי‬ ‫לכישלון‬ ‫מחשש‬ ‫עד‬ ‫נמנעו‬ ,NPD-‫ה‬ ‫של‬ ‫הציבורי‬ ‫מעמדה‬ ‫לבית‬ ‫בעניין‬ ‫מחודשת‬ ‫מפנייה‬ ‫הרשויות‬ ‫כה‬ ‫המש‬ ‫ההתגברות‬ ‫אך‬ ,‫החוקתי‬ ‫המשפט‬‫ב‬ ‫פעילי‬ ‫מצד‬ ‫האלימות‬ ‫מעשי‬ ‫של‬ ‫מעותית‬ ‫״משבר‬ ‫תחילת‬ ‫מאז‬ ‫בעיקר‬ — ‫קיצוני‬ ‫ימין‬ ‫אכיפת‬ ‫מערכת‬ ‫ראשי‬ ‫את‬ ‫הביאו‬ ,‫הפליטים״‬ ‫את‬ ‫שוב‬ ‫לקחת‬ ‫להחלטה‬ ‫בגרמניה‬ ‫החוק‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫הוצאה‬ ‫בקשת‬ ‫ולהגיש‬ ‫הסיכון‬ .‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫לחוק‬ ?‫בגרמניה‬ ‫לחוק‬ ‫מחוץ‬ ‫הניאו-נאצים‬ ‫יוצאו‬ ‫האם‬ ‫לגרש‬ ‫דורשת‬ ‫בקנדה‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ,92-‫ה‬ ‫בן‬ ‫אוברלנדר‬ ‫הלמוט‬ ‫את‬ ‫מהמדינה‬ ‫המבו‬ ‫הנאצים‬ ‫הפושעים‬ ‫מעשרת‬ ‫אחד‬‫מ‬ ‫שירת‬ ‫אוברלנדר‬ .‫ויזנטל‬ ‫מכון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קשים‬ ‫הנאצים‬ ‫של‬ ‫המוות‬ ‫יחידות‬ ,'‫ב'איינזצגרופן‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫לרציחתם‬ ‫באחריות‬ ‫שנשאו‬ .‫באוקראינה‬ ‫יהודים‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫ראשי‬ ‫דורשים‬ ‫במכתבם‬ ‫לסאגה‬ ‫סוף‬ ‫לשים‬ ‫מקאלום‬ ‫ג'ון‬ ‫ההגירה‬ ‫משר‬ ‫ולגרשו‬ — ‫שנים‬ 20 ‫מזה‬ ‫הנמשכת‬ ‫המשפטית‬ ‫בקנדה‬ ‫נמצא‬ ‫"הוא‬ .‫המדינה‬ ‫מתחומי‬ ‫על‬ ‫חרטה‬ ‫הביע‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬ ‫באופן‬ ‫להישלל‬ ‫חייבת‬ ‫הקנדית‬ ‫אזרחותו‬ .‫מעשיו‬ ‫זועמת‬ ‫במדינה‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫קהילת‬ .‫מיד‬ ‫נמצא‬ ‫עדיין‬ ‫המוות‬ ‫ביחידת‬ ‫שחבר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לגרש‬ ‫זמן‬ ‫הגיע‬ .‫חוקי‬ ‫בלתי‬ ‫באופן‬ ‫בקנדה‬ ‫בשנת‬ ‫נמלט‬ ‫אוברלנדר‬ .‫המכתב‬ ‫לשון‬ ,"‫אותו‬ ‫קיבל‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫שנים‬ ‫ושש‬ ‫לקנדה‬ 1954 .‫הנאצי‬ ‫עברו‬ ‫את‬ ‫שהסתיר‬ ‫לאחר‬ — ‫אזרחות‬ ‫כבר‬ ‫החלו‬ ‫בקנדה‬ ‫היהודית‬ ‫הקהילה‬ ‫ראשי‬ ‫לשלול‬‫בדרישה‬‫משפטי‬‫מאבק‬‫לנהל‬1995-‫ב‬ ‫אולם‬ ,‫מהמדינה‬ ‫אותו‬ ‫ולסלק‬ ‫אזרחותו‬ ‫את‬ .‫בעניין‬ ‫סופית‬ ‫פסיקה‬ ‫התקבלה‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫או�ב‬ ‫כי‬ ‫מקומי‬ ‫שופט‬ ‫קבע‬ ‫שנים‬ 16 ‫לפנ י‬ .‫הנאצי‬ ‫עברו‬ ‫את‬ ‫והסתיר‬ ‫שיקר‬ ‫אכן‬ ‫רלנדר‬ ‫הקבינט‬ ‫החליט‬ ‫פסיקה‬ ‫אותה‬ ‫בעקבות‬ ‫ערכאה‬ ‫אולם‬ ,‫אזרחותו‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫הקנדי‬ ‫את‬‫לו‬‫והשיבה‬‫ערעורו‬‫את‬‫קיבלה‬‫יותר‬‫גבוהה‬ ‫אזרחותו‬ ‫נשללה‬ ‫נוספות‬ ‫פעמיים‬ .‫האזרחות‬ ‫לאורך‬ .‫כנה‬ ‫על‬ ‫אותה‬ ‫השיבו‬ ‫משפט‬ ‫ובתי‬ — ‫הנאצי‬ ‫לצבא‬ ‫בכפיה‬ ‫גויס‬ ‫כי‬ ‫טען‬ ‫השנים‬ ‫הוא‬ .‫יהודים‬ ‫ברצח‬ ‫השתתף‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫וכי‬ ‫מהצבא‬ ‫להימלט‬ ‫מנסה‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ,‫טען‬ ‫גם‬ .‫אותו‬ ‫הורגים‬ ‫היו‬ — ‫נאצי‬‫מפושע‬‫אזרחות‬‫לשלול‬‫דרישה‬:‫קנדה‬ ‫בסלו‬ ‫שנערכו‬ ‫הכלליות‬ ‫הבחירות‬ ‫תוצאות‬‫מ‬ ‫"סל�ו‬ ‫מפלגת‬ ‫כי‬ ‫מעלות‬ ‫במרץ‬ 6 ‫-ב‬ ‫בקיה‬- ‫בתמיכתם‬ ‫מפורסמים‬ ‫שראשיה‬ ,"‫שלנו‬ ‫בקיה‬ ‫מושבים‬ 14-‫ול‬ ‫מהקולות‬ 8%‫ל‬ ‫זכתה‬ ,‫בנאצים‬ .‫בפרלמנט‬ 150 ‫מתוך‬ ‫עמד‬ ,‫קוטלבה‬ ‫מריאן‬ ,‫המפלגה‬ ‫יו"ר‬ ‫"סלובקיה‬ ‫הנאצית‬ ‫המפלגה‬ ‫בראש‬ ‫בעבר‬ ‫זו‬ ‫מפלגה‬ .‫בחוק‬ ‫נאסרה‬ ‫שפעילותה‬ ,"‫ביחד‬ ‫והביעה‬ ‫מהגרים‬ ‫נגד‬ ‫רבות‬ ‫הפגנות‬ ‫ארגנה‬ ‫מלחמת‬ ‫בזמן‬ ‫סלובקיה‬ ‫במדיניות‬ ‫תמיכה‬ ‫למשטר‬ ‫כפופה‬ ‫שהייתה‬ ,‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫בה‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ .‫מרצון‬ ‫הנאצי‬ ‫נבחר‬ ‫כבר‬ ‫בעבר‬ .‫בסלובקיה‬ ‫נבחר‬ ‫קוטלבה‬ ‫כהונתו‬ ‫ובמהלך‬ ,‫מקומית‬ ‫מועצה‬ ‫כראש‬ ‫נאט"ו‬ ‫ארגון‬ ‫נגד‬ ‫משרדו‬ ‫בחזית‬ ‫שלט‬ ‫הציב‬ ,‫הסלובקי‬ ‫החוץ‬ ‫שר‬ .‫האמריקאים‬ ‫ונגד‬ :‫בחירתם‬ ‫לאחר‬ ‫אמר‬ ,‫לייצ'ק‬ ‫מירוסלב‬ ‫יהיה‬ .‫לפרלמנט‬ ‫פאשיסטית‬ ‫מפלגה‬ ‫"בחרנו‬ ‫באירופה‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫לנו‬ ."‫עכשיו‬ ‫לפרלמנט‬‫לראשונה‬‫תיכנס‬‫ניאו-נאצית‬‫מפלגה‬:‫סלובקיה‬ ‫האנטישמיות‬ ‫בשירות‬ ‫הטכנולוגיה‬ ?‫סוף‬ ‫לזה‬ ‫ישימו‬ ‫האם‬ .‫בגרמניה‬ ‫ניאו-נאצית‬ ‫גאווה‬ ‫מפגן‬ ‫אוברלנדר‬ ‫הלמוט‬ .‫אזרחותו‬ ‫את‬ ‫לשלול‬
  5. 5. 89 ‫לחקירת‬ ‫המרכז‬ ‫בראש‬ ‫העומד‬ ,‫רומל‬ ‫ינס‬ ‫ימשיך‬ ‫כי‬ ‫אומר‬ ,‫בגרמניה‬ ‫הנאצים‬ ‫פשעי‬ ‫להעמדתם‬ ‫ולהביא‬ ‫מלחמה‬ ‫פושעי‬ ‫לחפש‬ ‫סוכנות‬ ‫של‬ ‫בכתבה‬ ‫שהובאו‬ ,‫לדבריו‬ .‫לדין‬ ‫יותר‬ ‫לקשה‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫הופכת‬ ‫עבודתו‬ ,‫רויטס‬ ,‫קשישים‬ ‫החשודים‬ .‫צנועות‬ ‫תוצאות‬ ‫ומניבה‬ ‫הופך‬ ‫כך‬ .‫האישומים‬ ‫את‬ ‫מכחישים‬ ‫ורובם‬ ‫לבהול‬ ‫והרשעתם‬ ‫לדין‬ ‫להעמדתם‬ ‫המרוץ‬ ‫המש‬ ‫שרי‬ ‫העניקו‬ ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ .‫רומל‬ ‫עבור‬‫מ‬ ‫שחוקר‬ ‫למשרד‬ ‫בגרמניה‬ ‫המדינות‬ ‫של‬ ‫פטים‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬ ‫עוד‬ ,‫בראשותו‬ ‫הנאצים‬ ‫פשעי‬ ‫את‬ ‫שהמשרד‬ ‫לפני‬ ,‫בעבודה‬ ‫להמשיך‬ ‫נוספות‬ .‫תיעוד‬ ‫למרכז‬ ‫יהפוך‬ ‫העניקה‬ 2011-‫ב‬ ‫דמיאניוק‬ ‫ג'ון‬ ‫של‬ ‫הרשעתו‬ .‫חדשה‬ ‫משפטית‬ ‫טריטוריה‬ ‫החקירות‬ ‫למשרד‬ ‫בנעשה‬ ‫שמעורבות‬‫הראשונה‬‫הפעם‬‫הייתה‬‫זו‬ ‫מספקת‬ ‫עילה‬ ‫הייתה‬ ‫השמדה‬ ‫במחנה‬ .‫מסוים‬ ‫פשע‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ,‫לאשמה‬ ‫שביצע‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬ 70 ,‫דמיאניוק‬ ‫של‬ ‫הרשעתו‬ ‫דויד‬‫עבור‬‫מדי‬‫מאוחר‬‫נעשתה‬‫לא‬,‫פשעיו‬‫את‬ ‫בתאי‬ ‫נספו‬ ‫ואחותו‬ ‫שהוריו‬ ‫יהודי‬ ,‫היידן‬ ‫ואן‬ ‫מדי‬ ‫מאוחר‬ ‫לא‬ ‫"לעולם‬ .‫בסוביבור‬ ‫הגזים‬ ‫שאפילו‬ ‫חמורים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫שהפשעים‬ ‫בגלל‬ ‫קרה‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫היום‬ .84-‫ה‬ ‫בן‬ ‫היידן‬ ‫ואן‬ ‫אומר‬ ,"‫מתורבתת‬ ‫בחברה‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫הרחיב‬ ‫דמיאניוק‬ ‫משפט‬ ‫חקירות‬ ‫לגל‬ ‫והוביל‬ ‫האפשריים‬ ‫החשודים‬ ‫שעבדו‬ ‫ואחרים‬ ‫רופאים‬ ,‫שומרים‬ ‫של‬ ‫חדש‬ .‫למשפט‬ ‫כעת‬ ‫ועומדים‬ ‫ההשמדה‬ ‫במחנות‬ ‫בשנה‬ ‫הורשע‬ ‫משפטי‬ ‫מניע‬ ‫אותו‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫החשבונות‬ ‫"מנהל‬ ,‫גרונינג‬ ‫אוסקר‬ ‫שעברה‬ ‫ששמר‬ ,‫הנינג‬ ‫ריינולד‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,"‫אושוויץ‬ ‫של‬ ‫יועמד‬ ,‫טרמל‬ ‫ארנסט‬ ,‫אחר‬ ‫שומר‬ .‫במחנה‬ ,‫זפקה‬ ‫הוברט‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ .‫באפריל‬ ‫לדין‬ ‫בריאותו‬ ‫בשל‬ ‫מתעכב‬ ,‫באושוויץ‬ ‫רופא‬ ‫ראיות‬ ‫גם‬ ‫כעת‬ ‫בוחן‬ ,‫רומל‬ .‫הרופפת‬ ‫ומחפש‬ ‫לשעבר‬ ‫המועצות‬ ‫מברית‬ ‫המגיעות‬ ‫נאצים‬ ‫של‬ ‫עקבותיהם‬ ‫את‬ ‫בארגנטינה‬ ‫עולה‬ ‫האינטנסיבית‬ ‫פעילותו‬ .‫אליה‬ ‫שברחו‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫נטייתם‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬ ‫עשו‬ ‫מה‬ ‫לשאול‬ ‫גרמנים‬ .‫השואה‬ ‫בתקופת‬ ‫הנאציים‬ ‫הפושעים‬ ‫גם‬ ,‫הקורבנות‬ ‫כמו‬ ‫חיים‬ ‫והתחילו‬ ‫העבר‬ ‫זוועות‬ ‫את‬ ‫הדחיקו‬ ‫שמתנ‬ ‫הגרמנים‬ ‫מעטים‬ ‫כיום‬ .‫חדשים‬‫ב‬ ,‫לדין‬ ‫הקשישים‬ ‫הפושעים‬ ‫להעמדת‬ ‫גדים‬ ‫המיד‬ ‫בריאותם‬ ‫כי‬ ‫הטוענים‬ ‫שיש‬ ‫למרות‬‫ב‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫הדיונים‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫רדרת‬ ‫גרמניה‬ ‫את‬ ‫מבקרים‬ ‫אחרים‬ .‫למגוחכים‬ ‫רבים‬ ‫נאצים‬ ‫לבכירים‬ ‫בעבר‬ ‫שאפשרה‬ ‫את‬ ‫כעת‬ ‫להרשיע‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,‫מהדין‬ ‫לחמוק‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫בשנות‬ .‫הזוטרים‬ ‫החיילים‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫גרמניה‬ ‫במערב‬ ‫המשפט‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫לדין‬ ‫להעמיד‬ ,‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ,‫להוטה‬ ‫מהגרמנים‬ ‫רבים‬ .‫היטלר‬ ‫של‬ ‫דברו‬ ‫עושי‬ ‫"בני‬ ‫הכול‬ ‫בסך‬ ‫היו‬ ‫נאצים‬ ‫אותם‬ ‫כי‬ ‫אז‬ ‫טענו‬ .‫הפיהרר‬ ‫של‬ "‫ערובה‬ 2008-‫ב‬ ‫שפורסם‬ ‫ממחקר‬ ‫העולים‬ ‫נתונים‬ 2005-‫ל‬ 1945 ‫בין‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מעלים‬ ‫משפט‬ ‫בבתי‬ ‫נאצים‬ ‫פושעים‬ 6,656 ‫הורשעו‬ ‫אלף‬ 36-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מתוך‬ ,‫גרמניה‬ ‫במערב‬ ‫רומל‬ .‫חשודים‬ ‫אלף‬ 170-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫חקירות‬ ‫גישה‬ ‫נוקט‬ ‫אבל‬ ‫העבר‬ ‫בכישלונות‬ ‫מכיר‬ ‫רבים‬ ‫אחר‬ ‫רדפו‬ ‫שלא‬ ‫מטריד‬ ‫"זה‬ :‫פרגמטית‬ ‫מי‬ ‫אחרי‬ ‫ארדוף‬ ‫אני‬ ‫היום‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ .‫כך‬ ‫כל‬ ."‫יכול‬ ‫שאני‬ "‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫"אגיע‬ :‫בגרמניה‬ ‫הנאצים‬ ‫צייד‬ ‫בן‬ ‫גרמני‬ ,‫צאפקה‬ ‫הוברט‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ ‫במחנה‬ ‫ס"ס‬ ‫כאיש‬ ‫שירת‬ ‫כי‬ ‫המואשם‬ 95 ‫בו‬ ‫שהתה‬ ‫בה‬ ‫בתקופה‬ ‫אושוויץ‬ ‫ההשמדה‬ ‫בפ�ב‬ 29 ‫-ב‬ ‫נדחה‬ ,‫ומשפחתה‬ ‫פרנק‬ ‫אנה‬- ‫המשפט‬ ‫בית‬ .‫הרפואי‬ ‫מצבו‬ ‫בשל‬ ‫רואר‬ ‫מסר‬ ‫המדינה‬ ‫שבצפון‬ ‫נויברנדנבורג‬ ‫בעיר‬ ‫גבוה‬ ‫דם‬ ‫מלחץ‬ ‫סובל‬ ,‫חולה‬ ‫צאפקה‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ערכאה‬ .‫אובדניות‬ ‫וממחשבות‬ ‫בעבר‬ ‫קבעה‬ ‫הגרמני‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫התביעה‬ ‫אך‬ ,‫לדין‬ ‫כשיר‬ ‫אינו‬ ‫צאפקה‬ ‫כי‬ .‫למשפט‬ ‫הדרך‬ ‫נסללה‬ ‫וכך‬ ‫ערערה‬ ‫בני‬ 3,681 ‫לרצח‬ ‫בסיוע‬ ‫מואשם‬ ‫צאפקה‬ ‫החודש‬ ‫במהלך‬ ‫באושוויץ-בירקנאו‬ ‫אדם‬ ‫ועד‬ 1944 ‫אוגוסט‬ 15-‫מ‬ :‫במחנה‬ ‫שירת‬ ‫בו‬ ‫תקופה‬ ‫באותה‬ .‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫בספטמבר‬ 14 ,‫מגורשים‬ ‫עם‬ ‫רכבות‬ 14 ‫למחנה‬ ‫הגיעו‬ .‫וגרמניה‬ ‫יוון‬ ,‫סלובניה‬ ,‫מפולין‬ ‫בעיקר‬ ,‫מהולנד‬ ‫שהגיעה‬ ,‫האלה‬ ‫הרכבות‬ ‫באחת‬ ‫גורשו‬ ‫אשר‬ ,‫ומשפחתה‬ ‫פרנק‬ ‫אנה‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫המסתור‬ ‫מקום‬ ‫שהתגלה‬ ‫לאחר‬ ‫לאושוויץ‬ ,‫אנה‬ ‫של‬ ‫אמה‬ .‫באמסטרדם‬ ‫בדירה‬ ‫שלהם‬ ‫אנה‬ .‫ומתשישות‬ ‫מרעב‬ ‫במחנה‬ ‫מתה‬ ,‫אדית‬ ‫ברגן‬ ‫במחנה‬ ‫בהמשך‬ ‫מתו‬ ‫מרגוט‬ ‫ואחותה‬ ,‫אוטו‬ ,‫האב‬ .‫באוקטובר‬ ‫הועברו‬ ‫אליו‬ ,‫בלזגן‬ ‫ששרד‬ ‫הקרובה‬ ‫משפחתו‬ ‫מבני‬ ‫היחיד‬ ‫היה‬ .‫באושוויץ‬ ‫כאסיר‬ ,‫השואה‬ ‫את‬ ‫שטיפל‬ ‫כסניטר‬ ‫באושוויץ‬ ‫שירת‬ ‫צאפקה‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫האישום‬ ‫בכתב‬ .‫ס"ס‬ ‫באנשי‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫נרצחו‬ ‫שבמקום‬ ‫לכך‬ ‫מודע‬ ‫היה‬ ‫תרם‬ ‫במחנה‬ ‫בפעילותו‬ ‫וכי‬ ,‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫טוען‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫הוא‬ .‫המחנה‬ ‫לעבודת‬ ‫למי‬ "‫ראשונה‬ ‫"עזרה‬ ‫העניק‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫להגנתו‬ ‫מהו‬ ‫שידע‬ ‫בלי‬ ‫באסירים‬ ‫טיפל‬ ‫וכן‬ ‫שצריך‬ .‫המחנה‬ ‫בשטח‬ ‫מתחולל‬ ‫ומה‬ ‫הקרמטוריום‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫גם‬ ‫באושוויץ‬ ‫שירת‬ ‫צאפקה‬ ‫ריצה‬ ‫הוא‬ .1946-‫ב‬ ‫עוד‬ ‫בפולין‬ ‫לדין‬ ‫הועמד‬ .‫מאסר‬ ‫שנות‬ ‫ארבע‬ ‫בזמנו‬ ‫קשישים‬ ‫ס"ס‬ ‫אנשי‬ ‫נגד‬ ‫דומים‬ ‫משפטים‬ ‫בשנים‬ ‫מתנהלים‬ ‫באושוויץ‬ ‫ששירתו‬ ‫ברחבי‬ ‫שונים‬ ‫במקומות‬ ‫האחרונות‬ ‫היא‬ ‫הגרמנית‬ ‫התביעה‬ ‫מדיניות‬ .‫גרמניה‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ "90-‫ה‬ ‫"בדקה‬ ‫לדין‬ ‫להעמיד‬ ‫לפי‬ .‫ההשמדה‬ ‫במחנות‬ ‫ששירתו‬ ‫גרמנים‬ ‫ששירתו‬ ‫ס"ס‬ ‫חברי‬ 6,500 ‫מתוך‬ ,‫הערכות‬ 50-‫כ‬ ‫רק‬ ,‫המלחמה‬ ‫את‬ ‫ושרדו‬ ‫באושוויץ‬ .‫הורשעו‬ ‫גם‬ ‫בגרמניה‬ ‫נפתח‬ ‫פברואר‬ ‫בחודש‬ ‫שומר‬ ,94 ‫בן‬ ,‫הנינג‬ ‫ריינהולד‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ ‫לרצח‬ ‫בסיוע‬ ‫שמואשם‬ ,‫באושוויץ‬ ‫לשעבר‬ ‫במשפטו‬ .‫אדם‬ ‫בני‬ ‫אלף‬ 170 ‫לפחות‬ ‫של‬ ,‫מאירופה‬ ‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫עשרות‬ ‫מעידים‬ ‫אחר‬ ‫נאצי‬ .‫וישראל‬ ‫ארה"ב‬ ,‫קנדה‬ ‫הוא‬ ‫דומים‬ ‫פשעים‬ ‫בגין‬ ‫לדין‬ ‫שהועמד‬ ‫כ"מנהל‬ ‫שתואר‬ ,94 ‫בן‬ ,‫גרונינג‬ ‫אוסקר‬ ‫בשנה‬ ‫נידון‬ ‫הוא‬ ."‫אושוויץ‬ ‫של‬ "‫החשבונות‬ ‫סיוע‬ ‫על‬ ‫מאסר‬ ‫שנות‬ ‫לארבע‬ ‫שעברה‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ .‫יהודים‬ ‫אלף‬ 300 ‫של‬ ‫לרצח‬ ‫של‬ ‫"הטבח‬ ‫שכונה‬ ,94 ‫בן‬ ,‫ליפשיץ‬ ‫האנס‬ ‫אינו‬ ‫כי‬ ‫שנמצא‬ ‫לאחר‬ ‫הופסק‬ ,"‫אושוויץ‬ .‫לדין‬ ‫לעמוד‬ ‫כשיר‬ ‫בגרמניה‬ ‫היום‬ ‫נערכים‬ ‫אלה‬ ‫משפטים‬ ‫ג'ון‬ ‫במשפט‬ ‫שנוצר‬ ‫התקדים‬ ‫בעקבות‬ ‫לדין‬ ‫להעמיד‬ ‫ניתן‬ ‫לפיו‬ ,2011-‫ב‬ ‫דמיאניוק‬ ‫צוות‬ ‫ואנשי‬ ‫שומרים‬ ‫כמו‬ ,"‫רקק‬ ‫"דגי‬ ‫גם‬ .‫ההשמדה‬ ‫במחנות‬ ‫ששירתו‬ ,‫נמוכה‬ ‫בדרגה‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫הקושרת‬ ‫עדות‬ ‫ללא‬ ‫גם‬ ,‫זאת‬ .‫קונקרטיים‬ ‫רצח‬ ‫למעשי‬ ‫ואישי‬ ‫ישיר‬ ‫לרצח‬ ‫ב"סיוע‬ ‫אלה‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫האשמתם‬ ‫בין‬ ‫ההשוואה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫מתאפשרת‬ "‫המוני‬ ‫מספר‬ ‫לבין‬ ‫במחנה‬ ‫שלהם‬ ‫השירות‬ ‫תקופת‬ .‫במהלכה‬ ‫בו‬ ‫שנרצחו‬ ‫האנשים‬ 16-‫ב‬ ‫צעדו‬ ‫לטביים‬ .‫אס.אס‬ ‫ותיקי‬ ‫כ-אלף‬ ‫כשבידיהם‬ ,‫לטביה‬ ‫בירת‬ ‫בריגה‬ ‫במרץ‬ ‫הנאצים‬ ‫בשורות‬ ‫שלחמה‬ ‫היחידה‬ ‫דגלי‬ ‫נערכת‬ ‫הצעדה‬ .‫השניה‬ ‫העולם‬ ‫במלחמה‬ ‫התפרקות‬ ‫מאז‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מסורתי‬ ‫באופן‬ ‫ותיקי‬ ‫כל‬ ‫משתתפים‬ ‫ובה‬ ,‫המועצות‬ ‫ברית‬ ‫חבריהם‬ ‫לזכר‬ ‫במפגן‬ ‫הנאציות‬ ‫היחידות‬ .‫המלחמה‬ ‫בימי‬ ‫שנהרגו‬ ‫משתתפת‬ ‫לא‬ ‫אמנם‬ ‫לטביה‬ ‫ממשלת‬ ‫את‬ ‫מונעת‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫הצעדה‬ ‫בארגון‬ ‫מדי‬ ‫מוחה‬ ‫רוסיה‬ ‫ממשלת‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ .‫קיומה‬ ‫כנגד‬ ‫בלטביה‬ ‫רשמיים‬ ‫גורמים‬ ‫בפני‬ ‫שנה‬ '‫הבושה‬ ‫'מצעד‬ ‫אותה‬ ‫ומכנה‬ – ‫הצעדה‬ ‫קיום‬ ‫ויזנטל‬ ‫שמעון‬ ‫ומרכז‬ ‫יהודים‬ ‫ארגונים‬ ‫וגם‬ ‫לטביה‬ .‫הועיל‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ ,‫מחאה‬ ‫הביעו‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫הרשמית‬ .‫לאס‬ ‫גויסו‬ ‫הלוחמים‬ ‫לאחר‬ ‫בכפייה‬ .‫אס‬ ‫על‬ ‫נכבשה‬ ‫שלטביה‬ ‫אין‬ ‫ולכן‬ ,‫גרמניה‬ ‫ידי‬ ‫פושעי‬ ‫בהם‬ ‫לראות‬ ‫שהמ‬ ‫אלא‬ .‫מלחמה‬‫ב‬ .‫שונה‬—‫מסתבר‬‫ציאות‬ .‫האס‬ ‫לוחמי‬ ‫מרבית‬ ‫כאלו‬ ‫גם‬ ,‫הלטבים‬ ‫אס‬ ,‫בצעדה‬ ‫שהשתתפו‬ ‫התגייסו‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנאצי‬ ‫הצבא‬ ‫לשורות‬ ‫אותם‬ ‫הכריח‬ ‫לא‬ ‫ואיש‬ ‫אידיאולוגיה‬ ‫מתוך‬ ‫נערך‬ ‫המבישה‬ ‫הצעדה‬ ‫מול‬ .‫כך‬ ‫לפעול‬ ‫אבטחו‬ ‫רבים‬ ‫משטרה‬ ‫וכוחות‬ ,‫מחאה‬ ‫מפגן‬ .‫להתלקחות‬ ‫מחשש‬ ‫האירוע‬ ‫את‬ ‫הודיע‬ ‫אוסטריה‬ ‫של‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫בתחילת‬ ‫ושופטים‬ ‫תובעים‬ ‫כי‬ ‫במרץ‬ 12-‫ב‬ ‫מלחמת‬ ‫בנושא‬ ‫שיעורים‬ ‫לקבל‬ ‫יידרשו‬ ‫דרכם‬ ‫שנויה‬ ‫פסיקה‬ ‫בעקבות‬ ‫זאת‬ ,‫השנייה‬ ‫העולם‬ ‫המרכז-אירופית‬ ‫במדינה‬ ‫שניתנה‬ ‫במחלוקת‬ ‫בחודש‬ .‫שואה‬ ‫ניצולי‬ ‫בקרב‬ ‫זעם‬ ‫ועוררה‬ ‫הדרומית‬ ‫בעיר‬ ‫הפרקליטות‬ ‫החליטה‬ ‫שעבר‬ ‫שכינה‬ ‫ימני‬ ‫עיתון‬ ‫נגד‬ ‫תיק‬ ‫לסגור‬ ‫גראץ‬ ‫מטהאוזן‬ ‫הריכוז‬ ‫ממחנה‬ ‫ששוחררו‬ ‫אסירים‬ ‫התביעה‬ ."‫ו"מגפה‬ "‫המונים‬ ‫"רוצחי‬ 1945-‫ב‬ ‫להבין‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫המגזין‬ ‫טענת‬ ‫את‬ ‫קיבלה‬ ‫פושעים‬ ‫חלקם‬ ,‫אסירים‬ ‫של‬ ‫ששחרורם‬ ‫לאי-נוחות‬ ‫לגרום‬ ‫הייתה‬ ‫עלולה‬ ,‫לשעבר‬ .‫האוסטרי‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫במגזין‬ ‫שפורסם‬ ,‫המדובר‬ ‫במאמר‬ ‫היס‬ ‫באופן‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ,‫שעבר‬ ‫בקיץ‬ "‫"אאולה‬‫ב‬ ‫זרע‬ ‫הריכוז‬ ‫ממחנה‬ ‫האסירים‬ ‫שחרור‬ ,‫טורי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬ ‫למועקה‬ ‫וגרם‬ ‫הרס‬ ‫נכתב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫פעילותו‬ ‫באזור‬ ‫המקומית‬ ‫אסירים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫כי‬ ‫"העובדה‬ ‫כי‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫רב‬ ‫לנזק‬ ‫גרם‬ ‫ממטהאוזן‬ ‫שוחרר‬ ‫ורק‬ ,‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכח‬ ‫המקומית‬ ‫על‬ ‫מערערים‬ ‫ריכוז‬ ‫מחנות‬ ‫של‬ ‫פטישיסטים‬ ."‫היום‬ ‫כך‬ ‫באושוויץ‬ ‫ששירת‬ .‫אס.אס‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫משפטו‬ ‫נדחה‬ ‫במחנה‬ ‫פרנק‬ ‫אנה‬ ‫של‬ ‫שהותה‬ ‫בעת‬ ‫השואה‬ ‫על‬ ‫ילמדו‬ ‫באוסטריה‬ ‫שופטים‬ ‫לטביה‬ ‫בבירת‬ ‫צעדו‬ .‫האס.אס‬ ‫ותיקי‬ ‫רומל‬ ‫ינוס‬ .‫מוותר‬ ‫לא‬ ‫בריגה‬ .‫האס.אס‬ ‫ותיקי‬ .‫לצעוד‬ ‫ממשיכים‬ ,‫המחאות‬ ‫למרות‬ ‫צאפקה‬ ‫הוברט‬ .‫הבריאותי‬ ‫מצבו‬ ‫למרות‬ ‫לדין‬ ‫יעמוד‬ ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬‫ובעולם‬ ‫בארץ‬
  6. 6. 1011 ‫השקפה‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ – ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫“אתגרי‬ ‫העיון‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫כותרתו‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מעידים‬ ,‫קיומו‬ ‫עצם‬ ‫כמו‬ ,“‫השואה‬ ‫אלא‬ ,‫פתרונה‬ ‫על‬ ‫מלבוא‬ ‫רחוקה‬ ‫שהסוגיה‬ ‫חשוב‬ ,‫רבדיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫בנושא‬ ‫שהטיפול‬ ‫גם‬ ,‫חינוך‬ ‫אנשי‬ .‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫פני‬ ‫לעיצוב‬ ‫ואנשי‬ ‫ארגונים‬ ‫ראשי‬ ,‫חוקרים‬ ,‫היסטוריונים‬ ‫והציעו‬ ‫שאלות‬ ‫במהלכו‬ ‫העלו‬ ‫ודת‬ ‫רוח‬ ‫והשקפת‬ ‫ניסיונו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ — ‫פתרונות‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫במסגרת‬ ‫נערך‬ ‫הדיון‬ .‫עולמו‬ “‫השואה‬ ‫מורשת‬ ‫“מהי‬ — ‫הראשון‬ :‫פאנלים‬ — ‫השני‬ ,‫גוטרמן‬ ‫בלה‬ ‫ד“ר‬ ‫של‬ ‫בהנחייתה‬ ‫החינוך‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ — ‫לעתיד‬ ‫עבר‬ ‫“בין‬ ‫של‬ ‫בהנחייתה‬ “‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫במורשת‬ ‫המובילות‬ ‫“הדרכים‬ — ‫והשלישי‬ ‫הבר‬ ‫לילי‬ ‫את‬ .‫שיק‬ ‫נעמה‬ ‫ד“ר‬ ‫של‬ ‫בהנחייתה‬ “‫לזיכרון‬ ‫מרכז‬ ‫יו“ר‬ ,‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫פתחו‬ ‫העיון‬ ‫יום‬ ,‫שלו‬ ‫ואבנר‬ ‫השואה‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ .‫ושם‬ ‫יד‬ ‫הנהלת‬ ‫יו“ר‬ ‫ההנצחה‬ ‫לאתר‬ ‫“בכניסה‬ :‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫על‬ ‫שנבנה‬ ,‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫העולמי‬ ‫הסחר‬ ‫במרכז‬ ‫בספ‬ ‫בתשעה‬ ‫שפוצצו‬ ‫המגדלים‬ ‫חורבות‬‫ב‬ ‫כתוב‬ ‫ועליו‬ .‫זיכרון‬ ‫לוח‬ ‫נקבע‬ ,2000 ‫טמבר‬ No day shall erase you from ‫באנגלית‬ ‫יימחק‬ ‫לא‬ ‫“שמך‬ — the memory of time ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫כאן‬ ‫התכנסנו‬ .“‫הימים‬ ‫מזיכרון‬ ‫שנה‬ 70 ‫זיכרון‬ ‫מהו‬ ‫לברר‬ ‫שמטרתו‬ ‫במסע‬ ‫עם‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫השואה‬ ‫אחרי‬ ‫מאתנו‬ ‫חלק‬ .‫הזיכרון‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫הספר‬ .‫הבית‬ ‫חורבן‬ ‫על‬ ‫ומתפללים‬ ‫אבלים‬ ‫עדיין‬ ‫כולנו‬ .‫גדליהו‬ ‫צום‬ ‫את‬ ‫מקיים‬ ‫עדיין‬ ‫חלקנו‬ .‫ספרד‬ ‫גירוש‬ ‫ואת‬ ‫האינקוויזיציה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫בליל‬ ‫מסובים‬ ‫כולנו‬ .‫לדור‬ ‫מדור‬ ‫עובר‬ ‫הזיכרון‬ ‫את‬ ‫וקוראים‬ ‫מצרים‬ ‫יציאת‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ,‫הסדר‬ .‫אותנו‬ ‫מעצב‬ ‫בעצם‬ ‫הזיכרון‬ .‫ההגדה‬ ‫אותה‬ ,‫ועמוק‬ ‫נכון‬ ‫הזה‬ ‫הדבר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫האינסטי‬ ‫הפחד‬ ‫בתופעת‬ ‫נתקלתי‬ ‫שלא‬ ‫עד‬‫ב‬ ,‫הם‬ .‫בפורטוגל‬ ‫האנוסים‬ ‫של‬ ‫העמוק‬ ‫נקטיבי‬ ,‫אליהם‬ ‫תגיע‬ ‫עוד‬ ‫שהאינקוויזיציה‬ ‫מחשש‬ ‫התמלאו‬ ,‫בוטלה‬ ‫שכבר‬ ‫אחרי‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ .‫בדלת‬ ‫דופק‬ ‫היה‬ ‫שמישהו‬ ‫אימת‬ ‫כל‬ ‫אימה‬ ‫השואה‬‫זיכרון‬‫עיצוב‬‫אתגרי‬‫של‬ ‫המתמשך‬ ‫בתהליך‬ ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫השלובים‬ ‫נדבכים‬ ‫שלושה‬ ‫הם‬ ‫והנצחה‬ ‫חינוך‬ ,‫לימוד‬ ‫ניצולי‬ ‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫שערך‬ ‫מיוחד‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫בשואה‬ ‫העיסוק‬ ‫אלה‬ ‫ורגישות‬ ‫מורכבות‬ ‫בסוגיות‬ ‫בהרחבה‬ ‫עסק‬ ,‫ושם‬ ‫יד‬ ‫בשיתוף‬ ,‫השואה‬ ‫׀‬ ‫מריאן‬ ‫עמרי‬ ‫׀‬ ‫לדור‬ ‫שייכת‬ ‫“אני‬ :‫אביטל‬ ‫קולט‬ ‫הציווי‬ ‫עם‬ ‫וחיה‬ ,‫השואה‬ ‫את‬ ‫ששרד‬ ‫השאלה‬ ‫אבל‬ .‘‫לשכוח‬ ‫ולא‬ ‫‘לזכור‬ ‫רוצים‬ ‫או‬ ‫זוכרים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ,‫היא‬ ‫שיזכרו‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ?‫לזכור‬ “?‫אופן‬ ‫ובאיזה‬ ‫בעתיד‬ ‫רובחה‬ ‫ינאי‬ :‫צילום‬ ‫המכביה‬ ‫בכפר‬ ‫העיון‬ ‫ליום‬ ‫הגיעו‬ ‫משתתפים‬ ‫מאות‬ ‫השקפה‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ – ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫וחיה‬ ,‫השואה‬ ‫את‬ ‫ששרד‬ ‫לדור‬ ‫שייכת‬ ‫“אני‬ ‫השאלה‬ ‫אבל‬ .‘‫לשכוח‬ ‫ולא‬ ‫‘לזכור‬ ‫הציווי‬ ‫עם‬ ‫מה‬ ?‫לזכור‬ ‫רוצים‬ ‫או‬ ‫זוכרים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ,‫היא‬ ?‫אופן‬ ‫ובאיזה‬ ‫בעתיד‬ ‫שיזכרו‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫ואת‬ ‫הנרטיב‬ ‫את‬ ‫מעצבים‬ ‫גם‬ ‫שאנחנו‬ ‫כיוון‬ ‫היום‬‫אחריותנו‬‫מהי‬‫השאלה‬‫נשאלת‬,‫הזיכרון‬ ‫מי‬ ‫יש‬ .‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫שננחיל‬ ‫הזיכרון‬ ‫לסוג‬ ‫העם‬ ‫רצח‬ ,‫שנה‬ 100 ‫עד‬ 50 ‫שבעוד‬ ‫שחושש‬ ‫ייזכר‬ ‫האנושית‬ ‫בהיסטריה‬ ‫והגדול‬ ‫המתוכנן‬ ‫כמובן‬ ‫ישנה‬ .‫היהודית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫פרק‬ ‫כעוד‬ ‫לבדוק‬ ‫מצווים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫והאופן‬ ,‫הבא‬ ‫לדור‬ ‫מועבר‬ ‫ידע‬ ‫איזה‬ ‫תיכלל‬ ‫לא‬ ‫שהשואה‬ ‫ההחלטה‬ ‫האם‬ .‫נמסר‬ ‫ומה‬ ?‫נכונה‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נכונה‬ ‫הבגרות‬ ‫בבחינות‬ ‫במת‬ ‫לפולין‬ ‫המסעות‬ ‫של‬ ‫האפקטיביות‬‫ב‬ ‫שהכנסת‬ ‫שחושב‬ ‫מי‬ ‫יש‬ .?‫הנוכחית‬ ‫כונתם‬ ‫שגם‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫חוק‬ ‫לחוקק‬ ‫צריכה‬ ‫ומחנות‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ,‫הרחוק‬ ‫העתיד‬ ,‫בעתיד‬ ‫כמי‬ ,‫לצערי‬ .‫זיכרון‬ ‫טקסי‬ ‫יקיימו‬ ‫צה“ל‬ ‫שבערך‬ ‫להעיד‬ ‫יכולה‬ ‫אני‬ ,‫בכנסת‬ ‫שכיהנה‬ ‫אינם‬ ,‫בכנסת‬ ‫שמחוקקים‬ ‫מהחוקים‬ ‫אחוז‬ 70 ‫אחרי‬ ‫שאם‬ ‫שמאמין‬ ‫מי‬ ‫בינינו‬ ‫ויש‬ .‫מיושמים‬ ‫האתוס‬ ‫עם‬ ‫חיים‬ ‫עדיין‬ ‫אנחנו‬ ,‫שנה‬ 5,000 ‫קריאת‬ ‫של‬ ‫מסורת‬ ‫ויצרנו‬ ,‫מצרים‬ ‫יציאת‬ ‫של‬ ‫מסורת‬ ‫ליצור‬ ‫ואפשר‬ ‫צריך‬ ,‫הפסח‬ ‫הגדת‬ ‫שרבים‬ ,‫הרשמיים‬ ‫הטקסים‬ ‫במקום‬ .‫חדשה‬ ,‫להם‬ ‫בנוסף‬ ‫ואולי‬ ,‫בהם‬ ‫חלק‬ ‫נוטלים‬ ‫אינם‬ ,‫תתכנס‬ ‫בעולם‬ ‫יהודית‬ ‫משפחה‬ ‫שכל‬ ‫נרצה‬ ‫יחד‬ ‫ותקרא‬ ‫תאריך‬ ‫באותו‬ ,‫לשנה‬ ‫אחת‬ .“‫השואה‬ ‫הגדת‬ ‫את‬ ,‫טקסט‬ ‫על‬ ‫ושם‬ ‫ליד‬ ‫אביטל‬ ‫הודתה‬ ‫דבריה‬ ‫בתום‬ ‫להוקיר‬ ‫ובקשה‬ ‫העיון‬ ‫יום‬ ‫לארגון‬ ‫תרומתו‬ ‫המאוד‬ ‫לסגל‬ ‫ומיוחדת‬ ‫גדולה‬ ‫“תודה‬ ‫אבי‬ ‫המנכ“ל‬ ,‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫מצומצם‬ .‫הכנס‬ ‫את‬ ‫שארגנה‬ ‫ארמה‬ ‫ועדי‬ ‫רוזנטל‬ 70-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ :‫שלו‬ ‫אבנר‬ ,‫הטבע‬ ‫בדרך‬ .‫המלחמה‬ ‫סיום‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬ ,‫וחוקרים‬ ‫מחנכים‬ ‫וכן‬ ‫הניצולים‬ ‫ציבור‬ ‫לאורך‬ ‫האם‬ ?‫יתפתחו‬ ‫הדברים‬ ‫לאן‬ :‫שואלים‬ ‫זיכרון‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫איזה‬ ?‫זיכרון‬ ‫יתקיים‬ ‫הדורות‬ ‫והאם‬ ,‫ושלכם‬ ‫שלי‬ ‫הנכדים‬ ‫האם‬ ?‫זה‬ ‫יהיה‬ ‫החובה‬ ‫את‬ ‫שנה‬ 20 ‫בעוד‬ ‫יחושו‬ ,‫ילדיהם‬ ‫יזכרו‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ,‫כן‬ ‫ואם‬ ?‫השואה‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ?‫לביטוי‬ ‫לבוא‬ ‫עשוי‬ ‫שלהם‬ ‫הזיכרון‬ ‫וכיצד‬ ‫שלל‬‫ואת‬‫הסקרים‬‫ממצאי‬‫את‬‫בוחנים‬‫כשאנו‬ ‫סוציולוגיים‬ ,‫היסטוריונים‬ ‫של‬ ‫ההתבטאויות‬ ‫זיכרון‬ ‫להנצחת‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ,‫תרבות‬ ‫וחוקרי‬ ‫אנו‬ ‫עליו‬ ‫התחום‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ,‫בישראל‬ ‫השואה‬ .‫מעודד‬ ‫אף‬ ‫אולי‬ ,‫טוב‬ ‫במצב‬ ‫נמצא‬ ‫מופקדים‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫חיוב‬ ‫של‬ ‫התודעה‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫עמוק‬ ‫ומושרשת‬ ‫נעוצה‬ ‫שמחוץ‬ ‫נרחבים‬ ‫במעגלים‬ ‫אף‬ ‫ומתקיימת‬ ‫אחר‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫לעקוב‬ ‫חשוב‬ .‫לישראל‬ ‫אלה‬ ;‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫המתרחשים‬ ‫התהליכים‬ ‫מקבילות‬ ‫ממערכות‬ ‫ומושפעים‬ ‫משפיעים‬ .‫בארץ‬ ‫כאן‬ ,‫באירופה‬ ‫השואה‬ ‫בנושא‬ ‫העיסוק‬ ‫לגבי‬ ‫אירופי‬ ‫והוגה‬ ‫חוקר‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫מתוך‬ ‫אצטט‬ ‫היסטוריון‬ ,‫ג‘אדט‬ ‫טוני‬ ,‫חד-מחשבה‬ ‫מעמיק‬ ‫ההיס‬ ‫על‬ ‫המרתק‬ ‫בספרו‬ .‫בריטי-אמריקאי‬‫ב‬ ‫השנייה‬ ‫במחצית‬ )2005( ‫אירופה‬ ‫של‬ ‫טוריה‬ ,‫השואה‬ ‫אל‬ ‫מתייחס‬ ‫ג‘אדט‬ ,20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ :‫כדלהלן‬ ,‫היינה‬ ‫היינריך‬ ‫סיכם‬ ,‫היהודים‬ ‫עבור‬ ‫אלא‬ .‫לאירופה‬ ‫הכניסה‬ ‫כרטיס‬ ‫היא‬ ‫הטבילה‬ ‫מחיר‬ ‫כאשר‬ ,1825-‫ב‬ ‫היו‬ ‫האלה‬ ‫שהדברים‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫היה‬ ,‫המודרני‬ ‫העולם‬ ‫אל‬ ‫הכניסה‬ ‫הכניסה‬ ‫מחיר‬ ‫ואילו‬ .‫מעיקה‬ ‫יהודית‬ ‫מורשת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫השנייה‬ ‫במחצית‬ ,‫כיום‬ ‫לאירופה‬ ‫המבקשים‬ ‫על‬ ]...[ ‫לחלוטין‬ ‫שונה‬ ,20-‫ה‬ ,‫המילה‬ ‫מובן‬ ‫במלוא‬ ,‫אירופאים‬ ‫להיות‬ ‫המבקשים‬ ‫אלה‬ ]...[ 21-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫בשחר‬ ‫לקבל‬ ‫צריכים‬ 21-‫ה‬ ‫במאה‬ ‫לאירופה‬ ‫להיכנס‬ ‫חדשה‬ ‫מורשת‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫עצמם‬ ‫על‬ ‫ההתייחסות‬ ‫נקודת‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ומעיקה‬ .‫הטבילה‬ ‫איננה‬ ,‫כיום‬ ‫לאירופה‬ ‫הנכונה‬ ‫כרטיס‬ ‫היא‬ ‫בשואה‬ ‫ההכרה‬ .‫ההשמדה‬ ‫היא‬ .‫לאירופה‬ ‫זמננו‬ ‫בין‬ ‫הכניסה‬ ‫שלנו‬ “‫“הביתי‬ ‫בהקשר‬ .‫לישראל‬ ‫ונשוב‬ ‫המחקר‬ ‫ממצאי‬ ‫את‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫להכיר‬ ‫ראוי‬ ,‫ז“ל‬ ‫כהן‬ ‫אריק‬ ‫פרופסור‬ ,‫חשוב‬ ‫חוקר‬ ‫של‬ ‫לחקר‬ ‫שהתמסר‬ ,‫בר-אילן‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫ומע‬ ‫מורים‬ ,‫תלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫השואה‬ ‫זיכרון‬‫ב‬ ‫שד“ר‬ ‫מחקר‬ ‫מתוך‬ .‫בישראל‬ ‫חינוכיות‬ ‫רכות‬ 90-‫ל‬ 80 ‫שבין‬ ‫עולה‬ ,2009-‫ב‬ ‫פרסם‬ ‫כהן‬ ‫במערכת‬ ‫ומהמורים‬ ‫מהתלמידים‬ ‫אחוז‬ ‫והממלכתית-דתית‬ ‫הממלכתית‬ ‫החינוך‬ ,‫השואה‬ ‫את‬ ‫לזכור‬ ‫שחשוב‬ ‫סבורים‬ ‫בישראל‬ ‫ושצריך‬ ,‫הווייתם‬ ‫על‬ ‫השפיעה‬ ‫שהשואה‬ ‫למשל‬ ,‫כך‬ .‫השואה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫ללמוד‬ ‫על‬ ‫הצהירו‬ ‫הנסקרים‬ ‫מהתלמידים‬ ‫אחוז‬ 94 ‫אחוז‬ 83 .‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫לשימור‬ ‫מחויבותם‬ ‫מעוניינים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫דיווחו‬ ‫תלמידים‬ ‫מאותם‬ ‫נושאים‬ ‫כמעט‬ ‫אין‬ .‫השואה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫ללמוד‬ .‫גורפת‬ ‫כה‬ ‫הסכמה‬ ‫קיימת‬ ‫לגביהם‬ ‫אשר‬ ‫הציבור‬ ‫ביחס‬ ‫דרמטי‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫בעת‬ ‫בה‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ .‫הניצולים‬ ‫דור‬ ‫בני‬ ‫אל‬ ‫הצעיר‬ ‫ילידי‬ ‫היו‬ ‫שנים‬ ‫“במשך‬ :‫שלו‬ ‫אבנר‬ ‫לרבות‬ ,‫שונות‬ ‫תהיות‬ ‫שהביעו‬ ‫הארץ‬ ‫‘כצאן‬ ‫והמכאיב‬ ‫הטעון‬ ‫המושג‬ ‫השמעת‬ ‫משתנה‬ ‫זה‬ ‫יחס‬ ‫כיצד‬ ‫ראינו‬ .‘‫לטבח‬ ‫ביחס‬ ‫מהפך‬ ‫חל‬ .50-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬ ‫שהיום‬ ‫עד‬ ,‫השואה‬ ‫שורדי‬ ‫אל‬ ‫הציבור‬ “‫תרבות‬ ‫כגיבורי‬ ,‫ככלל‬ ,‫נתפשים‬ ‫הם‬ ‫הארגונים‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ,‫אביטל‬ ‫וקולט‬ ‫ושם‬ ‫יד‬ ‫יו"ר‬ ,‫שלו‬ ‫אבנר‬ .‫השואה‬ ‫זיכרון‬ ‫עיצוב‬ ‫למאמץ‬ ‫שותפים‬ ‫רובחה‬ ‫ינאי‬ :‫צילום‬ 12 '‫בעמ‬ ‫המשך‬

×