Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistema pedagògic i competències bàsiques

372 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistema pedagògic i competències bàsiques

 1. 1. SISTEMA PEDAGÒGIC I COMPETÈNCIES BÀSIQUES (Martí Teixidó i Planas)Aquest PPT anàlisi/resum de l’article de Martí Teixidó ha estatrealitzat per Meritxell Punzano Queralta, estudiant d’EducacióPrimària de la UB
 2. 2. “L’educació és assumpte de tots els ciutadans, tothom hi ha de contribuir”
 3. 3. En primer lloc…Cal abandonar definitivamentl’aprenentatge uniforme per a tots elsalumnes, revisar l’agrupació d’alumnesper edats i organitzar l’activitat amb canvide matèria cada hora, entre d’altres.
 4. 4. Sociologia i psicologiaExpliquen 4 variables per a l’aprenentatge del’alumne: 1) variables de context: els alumnes, les famílies, l’entorn, la societat de comunicació, el ciutadà com a consumidor... 2) variables dentrada: cada alumne (i, en general, cada persona) és diferent en el seu conjunt.
 5. 5. 3) variables de procés: depenen de lequip docent i serveis. Se centra en l’àmbit dacció dels docents.4) variables de producte: són els resultats escolars però no només són les qualificacions acadèmiques.
 6. 6. Per tant… L’ESCOLA NO ÉS UN SISTEMA TANCAT!
 7. 7. Escola i educació tradicional Actualment, es manté una educació tradicional: el professor té la paraula, se segueix un llibre de text, etc. No s’aprofiten les TIC tant com es podrien. Hauríem de parlar d’escola “communicactiva”  escola activa de la societat de masses.
 8. 8. Cal incloure el currículum de laProgressive Education:  Aprenentatge experiencial  Responsabilitat  Aprenentatge cooperatiu  Pensament crític  Democràcia  Èmfasi en un aprenentatge per a tota la vida
 9. 9. CurrículumDefinit per Teixidó com:“és el conjunt d’oportunitats educativesque s’ofereixen als infants i joves desque entren a l’escola fins al terme de laseva educació escolar. Inclou elscontinguts i les activitats d’aprenentatgei totes les altres activitats […] ha de contribuir aldesenvolupament personal i social ”
 10. 10. Pedagogia i didàcticaLa pedagogia que s’imparteixi ha dedonar criteris clars i la didàctica ha deser l’acció de mostrar els coneixementsals alumnes. La pedagogia comença amb l’acció didàctica.
 11. 11. Competències bàsiques Les competències bàsiques reals són les que es troben a la vida social i cultural. Així docs, els aprenentatges escolars han de servir tant per dintre com per fora de l’escola  APRENENTATGE FUNCIONAL
 12. 12. Pedagogia per a cadaalumne4 passos d’aprenentatge:
 13. 13. 1. Interès personal Si hi ha interès, hi ha motivació. Si hi ha motivació, hi ha un aprenentatge funcional.
 14. 14. 2. Rendiment personal Relació entre allò que assoleix i la capacitat que es creu que té per tot allò que va fent. És clau per mantenir linterès.
 15. 15. 3. Nivell d’aprenentatge Assoliment d’objectius. És el punt d’inflexió. Si els passos anteriors funcionen correctament, hi haurà un aprenentatge adequat.
 16. 16. 4. Creativitat d’aprenentatge Hi ha determinats alumnes que tenen unes capacitats manifestes pels quals cal pensar altres activitats que siguin, sobretot, CREATIVES .
 17. 17. Educació per competències bàsiquesLes competències bàsiques es podenrelacionar amb alguns sistemes pedagògics dels. XX:  Els 30 punts de l’Escola Nova de Ferrière.  La globalització i els centres d’interès de Decroly.  El desenvolupament i maduració a la llar d’infants de Montessori.
 18. 18.  Mètode de projectes de Kilpatrick. El Pla Dalton d’individualització i contractes de Parkhust. El sistema Winnetka de Washburne. El pla Jena per a grups de diferents edats de Petersen.
 19. 19.  El mètode de treball lliure en grups i càrrecs socials de Cousinet. La pedagogia antroposòfica i no autoritària de Steiner. Les tècniques de l’Escola Moderna de Freinet. L’escola com a investigació de Tamagini, Pettini, Codignola et al. La ciutat educatora, feta per la UNESCO i Faure.
 20. 20. Obstacles per a lapràctica pedagògica Les lleis no acaben d’aconseguir canviar l’escola. No tots els docents exerceixen per vocació, cosa que provoca que l’educació no vagi com ha d’anar. L’administració ha fet molts errors des del punt de vista pedagògic.
 21. 21.  Els propis docents veuen que fan errors en la seva pedagogia i no posen remei. Cal incorporar la vida i la cultura a l’educació i no es fa, escola i societat es tracten com a contexts aïllats.
 22. 22. Incoherències pedagògiques El mètode lletra a lletre per aprendre a llegir. Les taules de multiplicar es fan aprendre però no s’ensenyen. El dolor de no aprendre o mal d’escola d’alguns alumnes quan el mestre els hi diu que els hi calen més hora d’una assignatura.
 23. 23.  Cal fer de lensenyament funcional adequat als alumnes quelcom necessari a l’educació. És un error fer que els alumnes aprenguin una matèria a una edat preestablerta ja que cadascú té el seu moment maduratiu (Montessori).
 24. 24. BibliografiaTeixidó, Martí. “Sistema pedagògic icompetències bàsiques”. Revista Catalana dePedagogia, 2009-2010, vol. 7, p. 213-248Versió en línia:http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/viw/58541/58741

×