Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סדנא 8

861 views

Published on

סדנא 8

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סדנא 8

 1. 1. 8 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ - ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israel mayors' Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫סדנא‬ Workshop
 2. 2. 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 23
 3. 3. 2014 ‫ספטמבר‬ ‫סדנת‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫בחדרים‬ ‫והתארגנות‬ ‫למלון‬ ‫הגעה‬ 15:30- 16:30 ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫עם‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫היכרות‬ + ‫התכנסות‬ 16:30- 17:10 ‫עירוני‬ ‫חזון‬ ‫מציגים‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 4 17:10- 18:30 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 18:30- 18:40 ‫עירוני‬ ‫חזון‬ ‫מציגים‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 3 18:40- 19:30 ‫חגיגית‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ 19:30- 20:30 ‫שלף‬ ‫נחמן‬ ,‫פתיחה‬ ‫הרצאת‬ 20:30- 21:15 2014 ‫בספטמבר‬ 15 ‫שני‬ ‫יום‬ 2014 ‫בספטמבר‬ 16 ‫שלישי‬ ‫יום‬2014 ‫בספטמבר‬ 17 ‫רבעי‬ ‫יום‬ ‫המארח‬ ‫המלון‬ ‫יחודי‬ ‫במבנה‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ – ‫חיפה‬ ‫קולוני‬ ‫מלון‬ ‫במרכז‬ ‫ההיסטורי‬ ‫האזור‬ - ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫בלב‬ ‫שנה‬ 100-‫ל‬ ‫מעל‬ ‫השתמר‬ ‫אשר‬ ,‫היסטורי‬ ‫טמפלרי‬ ‫במבנה‬ ‫השוכן‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ ‫הינו‬ ‫חיפה‬ ‫קולוני‬ ‫מלון‬ 1869 ‫בשנת‬ ‫בחיפה‬ ‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫את‬ ‫שהקימו‬ ,‫הטמפלרים‬ ‫הנוצרים‬ ‫מקהילת‬ ‫משפחה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 1905-‫ב‬ ‫הוקם‬ ,"‫אפינגר‬ ‫"מלון‬ ‫במקור‬ ,‫המבנה‬ .‫חיפה‬ .‫המלון‬ ‫אז‬ ‫נקרא‬ ‫שמם‬ ‫ועל‬ ‫שם‬ ‫המשובחת‬ ‫ולמסעדה‬ ‫למלון‬ ‫ויצא‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫חלף‬ ‫לא‬ ‫בזכות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ,‫הבריטים‬ ‫הקצינים‬ ‫ובקרב‬ ‫האליטה‬ ‫בקרב‬ ‫עד‬ ‫המלון‬ ‫את‬ ‫הפעילו‬ ‫אשר‬ ,‫והלנה‬ ‫קריסטין‬ ‫האחיות‬ ‫שתי‬ ‫שהמלון‬ ,‫אפוא‬ ,‫מפתיע‬ ‫זה‬ ‫אין‬ .‫הארבעים‬ ‫שנות‬ ‫ראשית‬ ‫השלטון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמונתה‬ ,‫פיל‬ ‫ועדת‬ ‫את‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫אירח‬ .‫היהודי-ערבי‬ ‫לקונפליקט‬ ‫פתרון‬ ‫למצוא‬ ‫במטרה‬ ‫הבריטי‬ ‫שנת‬‫עד‬,‫המדינה‬‫קום‬‫לאחר‬‫גם‬‫כמלון‬‫לפעול‬‫המשיך‬‫המבנה‬ ‫המחמירים‬ ‫התקנים‬ ‫לפי‬ ‫ושומר‬ ‫ושופץ‬ ‫נרכש‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ 2006 ‫המלון‬ ‫וכעת‬ ‫המלון‬ ‫שיפוץ‬ ‫הסתיים‬ 2009 ‫באפריל‬ .‫ביותר‬ .‫הרחב‬ ‫לקהל‬ ‫פתוח‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫התחתונה‬ ‫מכניסתו‬ ‫מטר‬ 400-‫כ‬ ‫ממוקם‬ ‫המלון‬ ‫מורשת‬ ‫כאתר‬ ‫אונסקו‬ ‫ע"י‬ ‫שהוכרזו‬ ,‫הבהאים‬ ‫והגנים‬ ‫העולמי‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬ ,‫מסעדות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫למלון‬ ‫בסמוך‬ .‫עולמי‬ ‫מתחנת‬ ‫קצר‬ ‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫נמצא‬ ‫המלון‬ .‫קניות‬ ‫ומרכז‬ .‫חיפה‬ ‫של‬ ‫הים‬ ‫ומחופי‬ ‫מהנמל‬ ,‫מרכז‬ ‫רכבת‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫המקורית‬ ‫האווירה‬ ‫את‬ ‫משמר‬ ‫המלון‬ ‫עיצוב‬ ‫מעקות‬ ,1905 ‫משנת‬ ‫מקוריים‬ ‫מצויירים‬ ‫טרצו‬ ‫אריחי‬ ‫כולל‬ ‫האמבטיה‬ ‫מהם‬ ‫גדול‬ ‫שבחלק‬ ,‫שירותים‬ ‫וחדרי‬ ‫מקוריים‬ ‫עץ‬ ‫חלונות‬,‫בנוסף‬.‫הקודמת‬‫המאה‬‫בסגנון‬‫רגליים‬4‫על‬‫עומדת‬ ‫הרהיטים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫למקור‬ ‫בהתאם‬ ‫שומרו‬ ‫והתריסים‬ ‫העץ‬ .‫עתיק‬ ‫אלון‬ ‫עץ‬ ‫העשויים‬ ,‫שבמלון‬ ‫בוטיק‬ ‫מלון‬ - ‫חיפה‬ ‫במלונות‬ ‫המיוחדים‬ ‫אחד‬ ‫זהו‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫הסדנא‬ ‫לאירוח‬ ‫מושלמת‬ ‫תפאורה‬ ‫המהווה‬ ,‫אינטימי‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ 07:30- 08:30 .‫סרט‬ ,‫העבודה‬ ‫דרך‬ ‫הצגת‬ ,‫הסדנא‬ ‫של‬ ‫רשמית‬ ‫פתיחה‬ 08:30- 09:00 ‫לעירוניות‬ ‫כלים‬ ,‫סולסי‬ ‫עירית‬ '‫אדר‬ - I‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 09:00- 09:40 "‫בנימינה‬ ‫של‬ ‫המתאר‬ ‫"תכנית‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 09:40- 10:00 ‫עדה‬ ‫גבעת‬ ‫בנימינה‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫זוארץ‬ ‫פנחס‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 10:00- 11:20 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 11:20- 11:40 II‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 11:40- 12:10 " ‫לעיר‬ ‫והחיבור‬ ‫מונפורט‬ ‫"אגם‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 12:10- 12:30 ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 12:30- 13:50 ‫קבוצתי‬ ‫צילום‬ 13:50- 14:00 ‫לטלפונים‬ ‫וזמן‬ ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 14:00- 15:15 ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫האן‬ ‫איריס‬ - III‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 15:15- 16:00 "‫שאן‬ ‫לבית‬ ‫כלכלי‬ ‫כמנוע‬ ‫הרומית‬ ‫"העיר‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 16:00- 16:20 ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫שיטרית‬ ‫בן‬ ‫רפאל‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 16:20- 17:40 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 17:40- 17:50 "‫לים‬ ‫והדרך‬ ‫הראשי‬ ‫"הרחוב‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 17:50- 18:10 ‫א'זרקא‬‫ג'סר‬‫המקומית‬‫המועצה‬‫ראש‬‫פתחי‬‫מוראד‬‫עמאש‬‫מר‬ ‫דיון‬ 18:10- 19:30 ‫לטלפונים‬ ‫וזמן‬ ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ 19:30- 20:30 ‫אורבניקס‬ ‫מנכ"לית‬ ,‫אפרת‬ ‫איריס‬ – ‫אורח‬ ‫הרצאת‬ 20:30- 21:15 ‫הבירה‬ ‫במעיין‬ ‫עירונית‬ ‫רחוב‬ ‫מסיבת‬ – ‫ובירה‬ ‫ריקודים‬ ‫מוזיקה‬ 21:15 ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ 07:30- 08:30 ‫חולון‬ ‫העיר‬ ‫מנכ"לית‬ ‫הרצמן‬ ‫חנה‬ – ‫אורח‬ ‫הרצאת‬ 08:30- 09:00 "‫הוותיק‬‫המרכז‬‫של‬‫עירונית‬‫"התחדשות‬‫פרוייקט‬‫הצגת‬ 09:00 - 09:20 ‫צורן‬ ‫קדימה‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫מס‬ ‫שביט‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 09:20- 10:40 ‫חדרים‬ ‫ופינוי‬ ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 10:40- 11:00 "‫תיירותי‬ ‫ישוב‬ ‫ג'אן‬ ‫"בית‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 11:00- 11:20 ‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 11:20- 12:40 ‫ניסנאס‬ ‫בואדי‬ ‫סיור‬ 12:40- 13:45 ‫צהריים‬ ‫ארוחת‬ 13:45- 14:30 ‫ניסנאס‬ ‫ואדי‬ ‫פרוייקט‬ ‫בקבוצות‬ ‫עבודה‬ 14:30- 15:30 V‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ -15:30 16:00 ‫קפה‬ ‫הפסקת‬ 16:00- 16:10 VI‫מומחה‬ ‫הרצאת‬ 16:10– 16:40 ‫ואזור‬ ‫מגורים‬ ‫שכונת‬ ‫"התחדשות‬ ‫פרוייקט‬ ‫הצגת‬ 16:40- 17:00 "‫המלאכה‬ ‫אריאל‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫שבירו‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫דיון‬ 17:00- 18:20 .‫סיום‬ ‫טקס‬ , ‫צוות‬ ‫משוב‬ ,‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫משוב‬ ,‫סיכום‬ 18:20- 19:00 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 45
 4. 4. ,‫בהם‬ ‫הגלום‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫ותרבותיות‬ ‫חברתיות‬ ,‫כלכליות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫לתושביהן‬ ‫מאפשר‬ ‫שאינו‬ ,‫לקוי‬ ‫באופן‬ ‫מתוכננות‬ ‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫מרבית‬ .‫כקהילה‬ ‫או‬ ‫כפרטים‬ .‫עירוניים‬ ‫בישובים‬ ‫חיים‬ ‫ישראל‬ ‫מתושבי‬ 90% .‫במרכזו‬ ‫שהאדם‬ ‫ציבורי‬ ‫מרחב‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫עירונית‬ ‫סביבה‬ ‫מקדמת‬ ‫מרחב‬ .‫תחבורה‬ ‫אמצעי‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫נגישות‬ ‫המאפשרת‬ ‫איכותית‬ ‫סביבה‬ .‫והזדמנויות‬ ‫שימושים‬ ‫מרובת‬ ,‫אינטנסיבית‬ ,‫קומפקטית‬ ‫סביבה‬ .‫מקומי‬ ‫ולנוף‬ ‫לאקלים‬ ,‫לקהילה‬ ,‫לתרבות‬ ‫כבוד‬ ‫מתוך‬ ‫המתוכננת‬ ‫עירונית‬ ‫סביבה‬ :‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ • .‫ידע‬ ‫והקניית‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬ • .‫מחקר‬ ‫מבוססי‬ ‫כלים‬ ‫בניית‬ • .‫התכנון‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ • .‫התכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫שינוי‬ :‫יישום‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫העירונית‬ ‫החיים‬ ‫באיכות‬ ‫מהותי‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫וניתן‬ ‫הפתרון‬ ‫היא‬ ‫העיר‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ • .‫בערים‬ ‫והזנחה‬ ‫ניוון‬ ‫המונע‬ ‫הומאני‬ ‫תכנון‬ • .‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫הזדמנויות‬ ‫עתיר‬ ‫מקומי‬ ‫פיתוח‬ • .‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫המשתפים‬ ‫דמוקרטיים‬ ‫תכנון‬ ‫תהליכי‬ ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ Movement for Israeli UrbanismMIU ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ ‫האתגר‬ ‫פרוייקטים‬ ‫כנסים‬ ‫מהמגזר‬ ‫חברים‬ 500-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫כיום‬ ‫המונה‬ ,‫רשומה‬ ‫עמותה‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫מרחב‬ ‫אנשי‬ ,‫נוף‬ ‫אדריכלי‬ ,‫אדריכלים‬ ,‫מתכנני-ערים‬ :‫העמותה‬ ‫חברי‬ .‫אחרים‬ ‫וארגונים‬ ‫ועמותות‬ ‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ ,‫הפרטי‬ ,‫עורכי-דין‬ ,‫סוציולוגים‬ ,‫סביבה‬ ‫פעילי‬ ,‫תנועה‬ ‫מתכנני‬ ,‫עסקים‬ ‫אנשי‬ ,‫יזמים‬ ,‫כלכלנים‬ ,‫קהילתיים‬ ‫עובדים‬ ,‫אקדמיה‬ .‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫להם‬ ‫שחשוב‬ ‫ותושבים‬ ‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ,‫שמאים‬ ‫הסביבה‬ ‫בשינוי‬ ‫המתמקד‬ ‫בישראל‬ ‫היחיד‬ ‫הארגון‬ ‫הוא‬ ‫מרחב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ויחד‬ ,‫בישראל‬ ‫סביבה‬ ‫איכות‬ ‫המקדמים‬ ‫הארגונים‬ ‫מקהילת‬ ‫חלק‬ ‫הינה‬ ‫מרחב‬ ‫המתייחסת‬ ‫כוללנית‬ ‫תכנון‬ ‫גישת‬ ‫מתוך‬ ‫פועלת‬ ‫מרחב‬ .‫השינוי‬ ‫ליצירת‬ ‫הנחוצים‬ ‫המקצועיים‬ ‫והכלים‬ ‫המדיניות‬ ‫לפיתוח‬ ‫הפועל‬ ,‫הבנויה‬ ‫העירונית‬ .‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫שינוי‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫העירוניים‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫והחברתיים‬ ‫הכלכליים‬ ,‫הפיזיים‬ ‫להיבטים‬ ‫המנהל‬ ‫הוועד‬ ‫חברי‬ ‫יו"ר‬ ,‫רחמן‬ ‫סיגלית‬ ‫זייד‬ ‫מוטי‬ ‫כהן‬ ‫גבריאלה‬ ‫דרוקמן‬ ‫זאב‬ '‫פרופ‬ ‫מור‬ ‫גילעד‬ ‫שופט‬ ‫ג'יי‬ ‫שמיר‬ ‫עוזי‬ ‫עובד‬ ‫זוהר‬ ‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬ ‫מנכ"ל‬ ‫מייסד‬ , ‫גרשון‬ ‫דרור‬ • ‫באמצעות‬ ‫מקומית‬ ‫כלכלה‬ ‫ופיתוח‬ ‫בת-קיימא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לקידום‬ ‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫לראשי‬ ‫מקצועיים‬ ‫כלים‬ ‫מתן‬ :‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ 30 ‫השתתפו‬ ‫בהן‬ ,‫סדנאות‬ ‫ארבע‬ ‫התקיימו‬ 2011 , 2010 ‫בשנים‬ .‫ערים‬ ‫וראשי‬ ‫תחומי‬ ‫ורב‬ ‫מנוסה‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫עבודה‬ ‫סדנאות‬ .‫לתוכנית‬ ‫כשותף‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הצטרף‬ 2011 ‫משנת‬ ‫החל‬ .‫הארץ‬ ‫רחבי‬ ‫מכל‬ ‫מועצות‬ ‫וראשי‬ • ‫כלים‬ ‫למצוא‬ ‫במטרה‬ ‫קיימים‬ ‫מתחמים‬ 9-‫ב‬ ‫עירוניים‬ ‫מודלים‬ ‫לפיתוח‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫המשותף‬ ‫המיזם‬ :‫הותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫להעצמת‬ ‫המיזם‬ .‫גבוהה‬ ‫עירונית‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫ויצירת‬ ‫המקומית‬ ‫הכלכלה‬ ‫חיזוק‬ ,‫תואמים‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫פתרונות‬ ‫מתן‬ ,‫הוותיקות‬ ‫המגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫והעצמה‬ ‫לציפוף‬ .‫הפרויקט‬ ‫ליישום‬ ‫כלכליים‬ ‫כלים‬ ‫לבניית‬ ‫צוות‬ ‫והוקם‬ ‫הכרמל‬ ‫ובטירת‬ ‫בבת-ים‬ ‫הוותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫נערך‬ ‫המיזם‬ ‫במסגרת‬ • ‫מדיניות‬ ‫לקדם‬ ‫בכדי‬ ‫המקומיות‬ ‫והרשויות‬ ‫הממשלה‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫שיונח‬ ‫מדיניות‬ ‫ומסמך‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫לגבש‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ :2050 ‫עירונית‬ ‫ישראל‬ ‫אנשי‬ ,‫אקדמיה‬ ‫נציגי‬ ,‫יזמיות‬ ‫חברות‬ ,‫אזרחיים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מובילות‬ ‫סביבתיות‬ ‫קרנות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ 4 ‫שותפים‬ ‫לפרויקט‬ .‫בישראל‬ ‫הערים‬ ‫לחיזוק‬ ‫עירונית‬ .‫אשדוד‬ ‫בעיר‬ ‫המדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫יישום‬ ‫לבחינת‬ ‫פיילוט‬ ‫פרוייקט‬ ‫מתקיים‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫תחומי‬ ‫מכל‬ ‫מקצוע‬ • ‫בועדת‬ ‫והשתתפות‬ ‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬ ‫בפני‬ ‫הופעות‬ ,‫עמדה‬ ‫ניירות‬ ‫כתיבת‬ ,‫במאהלים‬ ‫הרצאות‬ :‫בישראל‬ ‫הדיור‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫הציבורית‬ ‫במחאה‬ ‫השתתפות‬ .‫ספיבק‬ ‫יונה‬ ‫בראשות‬ ‫המומחים‬ • .‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת‬ ‫בנושא‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫פעילות‬ :‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ • ‫והשקיע‬ ‫שינוי‬ ‫כמחולל‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫בחר‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ , 2007 ‫בשנת‬ ‫שהחלה‬ ‫מרחב‬ ‫של‬ ‫ליוזמה‬ ‫בהמשך‬ :‫שמונה‬ ‫קריית‬ ‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫התחדשות‬ ‫תמשיך‬ ‫מרחב‬ .‫נוספים‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬ 10 ‫של‬ ‫בהשקעה‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫הצטרפו‬ ‫לפרויקט‬ . 2013 - 2011 ‫בשנים‬ ‫בביצועו‬ ‫ש"ח‬ ‫מליון‬ 15 .‫העסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫התושבים‬ ‫בקשת‬ ‫עפ"י‬ ,‫לביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫ותנהל‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫ותלווה‬ • ‫כנס‬ .‫עירוני‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫העיר‬ ‫תכנון‬ ‫שבין‬ ‫הקשר‬ ‫על‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫לישראל‬ ‫לראשונה‬ ‫שהביא‬ ‫כנס‬ :2011 ‫אשקלון‬ ,"‫כלכלית‬ ‫לצמיחה‬ ‫כמנוע‬ ‫"העיר‬ .‫העולם‬ ‫ומכל‬ ‫מישראל‬ ‫מומחים‬ ‫בהשתתפות‬ • .2010 ‫אפריל‬ ,‫שכנים‬ ‫לעמותת‬ ‫משותף‬ ‫כנס‬ .‫הערביים‬ ‫בישובים‬ ‫תכנונית‬ ‫לחדשנות‬ ‫סחנין‬ ‫כנס‬ • .‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫מרצים‬ ‫ע"י‬ ‫עירונית‬ ‫והעצמה‬ ‫צפיפות‬ ‫בנושא‬ ‫אומן‬ ‫וכיתות‬ ‫חשיבה‬ ‫סדנאות‬ ‫נערכו‬ ,‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫בשני‬ :2008 ‫ים‬ ‫בת‬ ,"‫הצפיפות‬ ‫"בשבחי‬ .‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫סטודנטים‬ ‫תחרות‬ ‫התקיימה‬ ‫הכנס‬ ‫במהלך‬ • ,"‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫"כלים‬ ‫בנושאי‬ ‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫והרצאות‬ ‫מרחב‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫הרצאות‬ ‫שילב‬ ‫אשר‬ ‫ימים‬ ‫שלשה‬ ‫בן‬ ‫כנס‬ :2006 ‫חיפה‬ ,"‫עירוני‬ ‫"מעשה‬ .‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫שכונות‬ ‫בשלוש‬ ‫סדנאות‬ ‫ושלוש‬ ‫לחיפה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בנושא‬ ‫אחת‬ .‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫הציבור‬ ‫בשיתוף‬ ‫תכנון‬ ‫סדנאות‬ ‫ארבע‬ ‫התקיימו‬ ‫במקביל‬ • ‫סדנאות‬ ‫נערכו‬ .‫מתחדשת‬ ‫עירוניות‬ ‫בנושא‬ ‫ומחו"ל‬ ‫מהארץ‬ ‫מרצים‬ ‫של‬ ‫הרצאות‬ ‫התקיימו‬ ‫הכנס‬ ‫ימי‬ ‫בשני‬ :2005 ‫שבע‬ ‫באר‬ ,"‫בישראל‬ ‫עירוני‬ ‫"רנסאנס‬ .‫שבע‬ ‫בבאר‬ ‫וסיורים‬ ‫בעיר‬ ‫שכונות‬ ‫בשלוש‬ ‫עניין‬ ‫ובעלי‬ ‫הציבור‬ ‫בשיתוף‬ ‫תכנון‬ ‫חשיבה‬ ‫צוותי‬ ‫פרסומים‬ • .‫וקידום‬ ‫תגובה‬ ,‫לשיח‬ ‫חדשות‬ ‫ועבודות‬ ‫אתגרים‬ ,‫חדשים‬ ‫רעיונות‬ ‫מעלים‬ ‫חבריו‬ .‫ובחיפה‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫בשבועיים‬ ‫פעם‬ ‫הנפגש‬ ‫פתוח‬ ‫פורום‬ :"‫תכנון‬ ‫"פורום‬ • .‫תושביה‬ ‫ואת‬ ‫העיר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫במטרה‬ ,‫התכנון‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫לתוכניות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫היוצרים‬ ‫צעירים‬ ‫מתכננים‬ ‫קבוצת‬ :" ‫א‬ ‫תב"ע‬ " • .‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫בשיתוף‬ ‫הופק‬ .‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫להפחתת‬ ‫מקיים‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫בין‬ :"‫דשא‬ ‫"אגדת‬ ‫סרט‬ • .‫משגשגת‬ ‫לעירוניות‬ ‫להביא‬ ‫שמטרתם‬ ‫לביצוע‬ ‫ישומיים‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫סט‬ :‫לעירוניות‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ • .‫והפרסומים‬ ‫המחקרים‬ ,‫הפעילויות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רב‬ ‫מידע‬ ‫ומכיל‬ ‫שגרתי‬ ‫באופן‬ ‫מעודכן‬ :‫מרחב‬ ‫אתר‬ • .‫הרחבה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫לתגובות‬ ‫וזוכה‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫מאמרים‬ ‫המפרסם‬ :‫מרחב‬ ‫בלוג‬ • .‫תכנון‬ ‫בנושאי‬ ‫העכשוויים‬ ‫לאירועים‬ ‫ומתייחס‬ ‫יומיומית‬ ‫ברמה‬ ‫הפעיל‬ ‫רחבה‬ ‫תפוצה‬ ‫בעל‬ ‫דף‬ :‫פייסבוק‬ ‫דף‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 67 ‫החזון‬
 5. 5. ,‫נוצרים‬ ‫ערבים‬ ,‫וחילונים‬ ‫מסורת‬ ‫שומרי‬ ,‫חרדים‬ ‫יהודים‬ ,‫טובה‬ ‫ובשכנות‬ ‫בהרמוניה‬ ‫בה‬ ‫חיים‬ ‫שנה‬ 100 –‫מ‬ ‫למעלה‬ .‫תושבים‬ 272,000 -‫לכ‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫כיום‬ ‫מהווה‬ ‫חיפה‬ ‫הבולטות‬ ‫בין‬ .‫משותפות‬ ‫ומטרות‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ,‫סובלנות‬ ‫של‬ ‫מוצק‬ ‫בסיס‬ ‫יצרו‬ ‫שתושביה‬ ‫לעיר‬ ‫ארצי‬ ‫מודל‬ ‫חיפה‬ ‫מהווה‬ ,‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫אחרות‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬ ‫בהאים‬ ,‫מוסלמים‬ .‫תושביה‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫ומשפיעה‬ ‫ליום‬ ‫מיום‬ ‫שמשתנה‬ ‫מציאות‬ ‫אלא‬ ,‫סיסמאות‬ ‫אין‬ ‫שבה‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ .‫ובשינוי‬ ‫בשדרוג‬ ‫הרצון‬ :‫בהן‬ ‫בבתי‬ ,‫בנמל‬ ‫תושביה‬ ‫פרנסת‬ ‫שעיקר‬ ,‫פועלים‬ ‫מעיר‬ :‫הבסיסי‬ ‫אופיה‬ ‫את‬ ‫בהדרגה‬ ‫ששינה‬ ‫תהליך‬ ,‫בישראל‬ ‫בגודלה‬ ‫השלישית‬ ‫העיר‬ ,‫חיפה‬ ‫עברה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫של‬ ‫מאוד‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ,‫לה‬ ‫שמסביב‬ ‫הפריפריה‬ ‫ערי‬ ‫תושבי‬ ‫לכל‬ ‫שירותים‬ ‫המספק‬ ,‫מודרני‬ ‫מטרופוליני-אורבני‬ ‫למרכז‬ ‫העיר‬ ‫הפכה‬ - ‫הפטרוכימיים‬ ‫ובמפעלים‬ ‫זיקוק‬ ‫יצוין‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ .‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫בכל‬ ‫מרשימים‬ ‫והנתונים‬ ,‫המקומית‬ ‫ההייטק‬ ‫בתעשיית‬ ‫חשיבות‬ ‫רב‬ ‫ולגורם‬ ‫מרכזי‬ ‫לכוח‬ ‫הפיכתה‬ ‫הוא‬ ‫הדרמטיים‬ ‫השינויים‬ ‫אחד‬ .‫תחומים‬ ."‫הביו-טק‬ ‫"פארק‬ - ‫החיים‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬ ‫לתעשיות‬ ‫פארק‬ ‫מוקם‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫ביוזמת‬ ‫כי‬ ‫מכללת‬ ‫בהן‬ ,‫מכללות‬ ‫מספר‬ ‫פועלות‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫והטכניון‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ :‫המובילים‬ ‫האקדמיים‬ ‫המוסדות‬ ‫פועלים‬ ‫בעיר‬ .‫במדינה‬ ‫הגדול‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬ ‫בחיפה‬ .‫בערבית‬ ‫מתקיימים‬ ‫בה‬ ‫שהלימודים‬ ,‫הערבי‬ ‫למגזר‬ ‫מורים‬ ‫להכשרת‬ ‫ומכללה‬ ‫מורים‬ ‫להכשרת‬ ‫גורדון‬ ‫העיר‬ ‫לב‬ ‫את‬ ‫ומחדש‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ ‫את‬ ‫המשנה‬ ‫השראה‬ ‫רב‬ ‫פרויקט‬ ‫זהו‬ ."‫הנמל‬ ‫"קמפוס‬ ‫הינו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫ביוזמתו‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫מקדמת‬ ‫שאותו‬ ‫חדש‬ ‫פרויקט‬ ‫"מכללת‬ ,"‫כרמל‬ ‫אקדמי‬ ‫"מרכז‬ ,"‫הנמל‬ ‫"קמפוס‬ ‫במתחם‬ ‫פועלים‬ ‫כבר‬ ‫כיום‬ .‫לנמל‬ ‫בסמוך‬ ,‫מעונות‬ ‫ועתירת‬ ‫מוסדית‬ ‫רב‬ ‫אקדמית‬ ‫קריה‬ ‫הקמת‬ - ‫ומשמעותו‬ ‫התחתית‬ .‫ועוד‬ , ‫לעיצוב‬ "‫תלתן‬ ‫"הדבר‬ ‫להיות‬ ‫ההופכת‬ ,‫המתחדשת‬ ‫התחתית‬ ‫והעיר‬ ‫בקיץ‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ,‫הכרמל‬ ‫רכס‬ ,‫הגרמנית‬ ‫המושבה‬ ‫דוגמת‬ ‫ייעודיים‬ ‫אזורים‬ ‫עם‬ ,‫לבילוי‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫חיפה‬ ‫המוזיאון‬ ,‫הים‬ ‫וחיל‬ ‫ההעפלה‬ ‫לתולדות‬ ‫המוזיאון‬ ,‫הלאומי‬ ‫הימי‬ ‫המוזיאון‬ ,‫לאומנות‬ ‫המוזיאון‬ ,‫העירוני‬ ‫התיאטרון‬ ‫פועלים‬ ‫בחיפה‬ .‫לצעירים‬ ‫הבילוי‬ ‫בתחום‬ "‫הבא‬ ‫הגדול‬ ‫התיירות‬ ‫תנופת‬ .‫מזהיר‬ ‫עתיד‬ ‫מנבאים‬ ‫לה‬ ,"‫"ביג–בנד‬ ‫ג'אז‬ ‫תזמורת‬ ‫גם‬ ‫בעיר‬ ‫הוקמה‬ ‫באחרונה‬ .‫ועוד‬ ‫האיכותית‬ ‫הסימפונית‬ ‫התזמורת‬ ,‫וטכנולוגיה‬ ‫למדע‬ ‫הלאומי‬ ‫חופי‬ ‫לחיפה‬ .‫בוטיק‬ ‫ומלונות‬ ‫עממיים‬ ‫מלונות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫בעיר‬ ‫החדרים‬ ‫מצאי‬ ‫את‬ ‫שיגדילו‬ ,‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫מלון‬ ‫בתי‬ 31 ‫מוקמים‬ ‫שבאחרונה‬ ‫לכך‬ ‫דחפה‬ ‫והכנסים‬ ‫מהווים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ .‫השנה‬ ‫בכל‬ ‫הפועלים‬ ‫ומסעדות‬ ‫קפה‬ ‫בתי‬ ,‫חדישים‬ ‫חוף‬ ‫מתקני‬ ‫ובה‬ ‫טיילת‬ ‫ולצידם‬ ‫החוליים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬ .‫ק"מ‬ 11-‫כ‬ ‫של‬ ‫באורך‬ ‫מוכרזים‬ ‫ים‬ .‫הבהאים‬ ‫של‬ ‫העולמי‬ ‫המרכז‬ ‫היא‬ ‫בעיר‬ ‫מרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫עוד‬ .‫מבקרים‬ ‫מיליון‬ ‫כשישה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בחופיה‬ ‫מבקרים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ .‫הפנאי‬ ‫לתרבות‬ ‫ומרכז‬ ‫מרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫המושבה‬ ‫שבהמשכה‬ ,‫התיירות‬ ‫לשדרת‬ ‫ומתחברים‬ ‫הכרמל‬ ‫מראש‬ ‫הגולשים‬ ,‫ייחודיים‬ ‫גנים‬ ‫בבניית‬ 250,000.000$ -‫כ‬ ‫הבהאים‬ ‫השקיעו‬ ‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫בהשקעה‬ ."‫עולמית‬ ‫מורשת‬ ‫"אתר‬ ‫כעל‬ ‫הבהאים‬ ‫הגנים‬ ‫על‬ 2008 ‫בשנת‬ ‫אונסקו‬ ‫ארגון‬ ‫הכריז‬ ‫בכדי‬ ‫לא‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ "‫אליזה‬ ‫ה"שנז‬ - ‫הגרמנית‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בתחומה‬ .‫לתושב‬ ‫מ"ר‬ 50.7 ,‫נרחבים‬ )‫בכבישים‬ ‫הפרדה‬ ‫מעברי‬ ,‫ציבוריות‬ ‫(גינות‬ ‫מגוננים‬ ‫שטחים‬ ‫בחיפה‬ .‫בישראל‬ "‫ה"ירוקה‬ ‫העיר‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ .‫וטיולים‬ ‫קייט‬ ,‫ספורט‬ ,‫הטבע‬ ‫בחיק‬ ‫נופש‬ ‫אתר‬ ‫ובו‬ ‫העיר‬ ‫לתושבי‬ ‫ירוקה‬ ‫ריאה‬ ‫המהווה‬ ,‫הכרמל‬ ‫פארק‬ ‫ממוקם‬ ‫הנגישות‬ .‫בה‬ ‫מתחשב‬ ‫אלא‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ '‫'מתנפל‬ ‫שאינו‬ ‫זהיר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫פרי‬ ,‫רבות‬ ‫פיתוח‬ ‫תוכניות‬ ‫לדרך‬ ‫יצאו‬ ‫חיפה‬ ‫ועוברת‬ ‫שעברה‬ ‫המיצוב‬ ‫במהפכת‬ ‫בעיר‬ ‫ייחודי‬ ‫ארכיטקטוני‬ ‫במבנה‬ ‫רוכזה‬ ‫הממשלה‬ ‫וקריית‬ ‫מודרניים‬ ‫ומסחר‬ ‫קניות‬ ‫מרכזי‬ ‫הוקמו‬ ,‫ומחלפים‬ ‫דרכים‬ ‫נסללו‬ ,‫שופרה‬ ‫ובתוכה‬ '‫העיר‬ ‫'אל‬ ‫התחבורתית‬ ‫הובילה‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ .‫מאסיה‬ ‫לאוניות‬ ‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫ביותר‬ ‫חשוב‬ ‫צומת‬ ‫המהווה‬ ,‫חיפה‬ ‫נמל‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫פסחה‬ ‫לא‬ ‫הפיתוח‬ ‫תנופת‬ .‫חזותי‬ ‫לאייקון‬ ‫שהפך‬ ‫מבנה‬ - ‫התחתית‬ .‫חיפה‬ ‫בנמל‬ ‫הקיים‬ ‫הרציפים‬ ‫שטח‬ ‫את‬ ‫המכפיל‬ ,‫החדש‬ "‫כרמל‬ ‫"נמל‬ ‫של‬ ‫לבנייתו‬ ‫התקנים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫משחקים‬ ‫קיום‬ ‫שיאפשר‬ ‫בסטנדרט‬ ‫המוקם‬ ,‫צופים‬ 32,000 -‫ל‬ ‫מקורה‬ ‫אצטדיון‬ ‫ובמרכזה‬ ‫חיפה‬ ‫של‬ ‫הספורט‬ ‫קריית‬ ‫מוקמת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬ .‫הבינלאומיים‬ .‫כאחד‬ ‫והמבקרים‬ ‫התושבים‬ ‫לטובת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ "‫"מייצרים‬ ‫אלא‬ ‫בסיסמאות‬ ‫עוסקים‬ ‫לא‬ ‫בחיפה‬ ‫כאן‬ .‫סיסמאות‬ ‫ללא‬ ‫עיר‬ ‫היא‬ ‫חיפה‬ ,‫אחד‬ ‫במשפט‬ ‫כללי‬‫לפנה"ס‬ 3-‫ה‬ ‫המאה‬ :‫ייסוד‬‫קמ"ר‬ 63.6667 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 272,2001% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬4,283 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬39,602 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬113 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬25 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ‫המומחים‬ ‫צוות‬Resource Team ‫חיפה‬ ,‫המארחת‬ ‫העיר‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 89
 6. 6. ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫מרחב‬ ‫עמותת‬ ‫מייסד‬ , 1987 ‫משנת‬ ‫אורבאניים‬ ‫אדריכלים‬ ‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫במשרד‬ ‫שותף‬ ,‫ערים‬ ‫מתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גרשון‬ ‫דרור‬ .‫מרחב‬ ‫מנכ"ל‬ ‫וכיום‬ ‫שנים‬ 6 ‫במשך‬ ‫המנהל‬ ‫בוועד‬ ‫חבר‬ ,‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ .‫מבנים‬ ‫שימור‬ ‫נוסף‬ ‫התמחות‬ ‫תחום‬ .‫ומשרדים‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ,‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫אדריכליים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫שותף‬ ‫דרור‬ ‫היה‬ ‫במשרד‬ ‫כאדריכל‬ ‫רבות‬ ‫בערים‬ ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫העוסקים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫בעיקר‬ ‫אורבאני‬ ‫ועיצוב‬ ‫בתכנון‬ ‫בפרויקטים‬ ‫מתמחה‬ ‫המשרד‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 12 ‫במהלך‬ .‫בישראל‬ ‫בתחום‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בעולם‬ ‫הנעשה‬ ‫את‬ ‫המשקפת‬ ,‫וייחודית‬ ‫יצירתית‬ ,‫רחבה‬ ‫אורבאנית‬ ‫בתפיסה‬ ‫מאופיינים‬ ‫במשרד‬ ‫שתוכננו‬ ‫הפרויקטים‬ .‫העירוני‬ ‫והעיצוב‬ ‫התכנון‬ ‫שלנו‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫המכבדים‬ ,‫נשכחים‬ ‫בלתי‬ ‫מקומות‬ ‫יצירת‬ ‫היא‬ ‫במהותה‬ ‫עירונית‬ ‫אדריכלות‬ : ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫התכנונית‬ ‫לתפיסה‬ ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ .‫חיינו‬ ‫את‬ ‫ומעשירים‬ .‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ,‫העבודה‬ ‫מזמיני‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫להערכה‬ ‫זוכים‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫העירוני‬ ‫והעיצוב‬ ‫האדריכלי‬ ‫התכנון‬ ‫שאררט‬ ‫הנקרא‬ ‫משתף‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ‫והנחיית‬ ‫בניהול‬ ‫הסמכה‬ ‫וקיבל‬ ‫מיאמי‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫דרור‬ ‫השתלם‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ 2006 ‫בשנת‬ . CHARRETTE ‫לביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫משולחן‬ ‫להגיע‬ ‫זכו‬ ‫לכך‬ ‫הודות‬ ‫ואשר‬ ‫המשרד‬ ‫שמקדם‬ ‫פרויקטים‬ ‫בתכנון‬ ‫השאררט‬ ‫מיושם‬ ‫וכיום‬ ‫ודרור‬ ‫עירית‬ ‫ע"י‬ "‫"גוייר‬ ‫השאררט‬ .‫התנגדויות‬ ‫וללא‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ,‫בפועל‬ ‫והנחיית‬ ‫בניהול‬ ‫תחומי‬ ‫רב‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫ע"י‬ ‫שאררט‬ ‫התהליך‬ ‫שתוכנן‬ ,‫שמונה‬ ‫קריית‬ ‫מרכז‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫בחר‬2009 ‫בשנת‬ .‫לביצוע‬ ₪ ‫מליון‬ 18 ‫של‬ ‫בהשקעה‬ ‫שינוי‬ ‫מחולל‬ ‫כפרויקט‬ ,‫ודרור‬ ‫עירית‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫את‬ ‫וכיוון‬ ‫הנחה‬ ‫זאת‬ ‫עבודה‬ ‫במסגרת‬ ‫חדרה‬ ‫בעיר‬ ‫עירוני‬ ‫לתכנון‬ ‫יועץ‬ 2002-2005 ‫בשנים‬ ‫דרור‬ ‫שימש‬ ‫במשרד‬ ‫לשותפות‬ ‫במקביל‬ ‫בגישה‬ ‫לשינוי‬ ‫היסודות‬ ‫את‬ ‫יצר‬ ‫זאת‬ ‫בעבודתו‬ .‫חדרה‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫המתגבשת‬ ‫המתאר‬ ‫ותכנית‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫וליווה‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫בעיר‬ .‫בעיר‬ ‫עירונית‬ ‫והתחדשות‬ ‫לתכנון‬ ‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ ‫מרחב‬ ‫את‬ ‫נוספים‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫וחברי‬ ‫רופא‬ ‫יודן‬ ‫סולסי‬ ‫עירית‬ ‫עם‬ ‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫מייסד‬ 2004 ‫בשנת‬ .‫היום‬ ‫עד‬ ‫העמותה‬ ‫פעילות‬ ‫בסילבוס‬ ‫המובאות‬ ‫מהדוגמאות‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫מרחב‬ .‫העירוניים‬ ‫והישובים‬ ,‫קרנות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ,‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫להכרה‬ ‫זוכה‬ ‫מרחב‬ ‫אלו‬ ‫בשנים‬ ‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫התחדשות‬ ,‫הציבור‬ ‫המרחב‬ ‫כמו‬ ‫נושאים‬ .‫לגיטימי‬ ‫ציבורי‬ ‫לשיח‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בתוך‬ ‫הופכים‬ ‫מעלה‬ ‫שמרחב‬ ‫הנושאים‬ .‫בישראל‬ ‫האקדמיה‬ ‫של‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫וכיום‬ .‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫תפקיד‬ ‫ובעל‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬ ‫כל‬ ‫ובפי‬ ‫מקצועי‬ ‫כנס‬ ‫בכל‬ ‫שגור‬ ‫מושגים‬ ‫להיות‬ ‫הפכו‬ ,‫עירוני‬ ‫וציפוף‬ .‫עירונית‬ ‫מקומית‬ ‫כלכלה‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫והצלחה‬ .‫בטכניון‬ ‫לארכיטקטורה‬ ‫והפקולטה‬ ‫בחיפה‬ ‫הריאלי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בוגר‬ ‫דרור‬ ‫מרחב‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גרשון‬ ‫דרור‬ ‫בימים‬ ‫מסיים‬ ,)1982( ‫בצלאל‬ ‫בוגר‬ ,‫ומעצב‬ ‫אמן‬ .‫בתיה‬ ‫במזכרת‬ ‫מתגורר‬ 3 + ‫נשוי‬ ,58 ‫בן‬ ,‫ישראל‬ ,‫רחובות‬ ‫יליד‬ .‫בבצלאל‬ ‫מתקדמים‬ ‫לתארים‬ ‫במחלקה‬ ,‫אורבני‬ ‫בעיצוב‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫לימודי‬ ‫אלה‬ : ‫שיגן‬ ‫סטודיו‬ :‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫מקוריות‬ ‫אומנות‬ ‫בעבודות‬ ‫עיסוקו‬ ‫שעיקר‬ ,)‫שיגן‬ ‫(סטודיו‬ ‫ואומנות‬ ‫לעיצוב‬ ‫סטודיו‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫מנהל‬ ‫ושטחים‬ ‫עירוניים‬ ‫מרחבים‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫כנסת‬ ‫בתי‬ ,‫הנצחה‬ ‫מערכות‬ ,‫קיר‬ ‫ציורי‬ ,‫חוצות‬ ‫פיסול‬ ,‫אורבני‬ ‫עיצוב‬ .‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫אורבני‬ ‫מעצב‬ ,‫כספין‬ ‫רענן‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1011
 7. 7. ‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫קוץ‬ ‫אריה‬ 5.3.1953 :‫לידה‬ ‫שנת‬ .‫ישראל‬ :‫לידה‬ ‫מקום‬ .‫נשוי‬ :‫משפחתי‬ ‫מצב‬ .‫טוקיו‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫מהמכון‬ ‫באדריכלות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ + ‫הטכניון‬ ‫מוסמך‬ ‫ערים‬ ‫ובונה‬ ‫אדריכל‬ .‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬ ,‫תב"ע‬ ‫אגף‬ ,‫תל-אביב‬ ‫מרכז‬ ‫תכנון‬ ‫בצוות‬ ‫עבודה‬ ‫שנות‬ ‫שבע‬ ‫כלולות‬ ‫המקצועי‬ ‫בנסיון‬ ,‫מוסמוס‬ ,‫ג'יש‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫בצוותי‬ ‫חבר‬ .‫ועוד‬ ‫שערים‬ ‫מאה‬ ,‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫ההסטורי‬ ‫המע"ר‬ ,‫צדק‬ ‫נווה‬ ,‫תל-אביב‬ ‫לב‬ ‫כולל‬ ‫עירונית‬ ‫והחייאה‬ ‫שיקום‬ ‫אזורי‬ ‫בתכנון‬ ‫ניסיון‬ ‫אזורים‬ ‫ותיעוד‬ ‫במחקר‬ ‫ניסיון‬ .‫מתועשת‬ ‫בניה‬ ‫ומערכות‬ ‫ותעשיה‬ ‫מסחר‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,‫באדריכלות‬ ‫גם‬ ‫רב‬ ‫מעשי‬ ‫ניסיון‬ .‫וינוח‬ ‫ג'ת‬ ,‫פחם‬ ‫אל‬ ‫אום‬ ,‫ביאדה‬ ,‫מושרייפה‬ .‫נוספות‬ ‫ובמסגרות‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫מרצה‬ .‫הסטורים‬ ‫פרידברג‬ ‫פול‬ ‫הנוף‬ ‫אדריכל‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ "‫בע"מ‬ )1999( ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ‫וב"סטודיו‬ ‫מתכננים‬ ‫תא‬ -‫ב‬ ,)‫ניר‬ ‫רני‬ ‫אדריכלית‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ ‫אדריכלים‬ ‫קוץ‬ – ‫ב-ניר‬ ‫מייסד‬ ‫שותף‬ ‫מגדל‬ ‫כגון‬ ,‫באדריכלות‬ ‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫לפרויקטים‬ ‫אחראי‬ .‫מתאר‬ ‫לתכניות‬ ‫נופי‬ ‫ליווי‬ ‫וכן‬ ‫וגינות‬ ‫פארקים‬ ‫וביצוע‬ ‫לתכנון‬ ‫ישירות‬ ‫אחראי‬ ,)‫שחר‬ ‫דורית‬ ‫הנוף‬ ‫ואדריכלית‬ .‫ועוד‬ ‫ירושלים‬ ‫במרכז‬ ‫בצלאל‬ ‫קמפוס‬ ,‫צ'קפוינט‬ ‫חברת‬ ‫משרדי‬ ,‫הראשון‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הבנק‬ :‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ M.Eng Tokyo Institute of Technology - 1984 .‫היפני‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫לימודים‬ ‫מלגת‬ ‫במסגרת‬ ‫ביפן‬ ‫שהות‬ 1981-1984 .‫אוסקה‬ ‫של‬ ‫לשפות‬ ‫בבי"ס‬ ‫יפנית‬ ‫קורס‬ ‫ובהנחיית‬ ‫מבנים‬ ‫ושימור‬ ‫היפנית‬ ‫האדריכלות‬ ‫של‬ ‫להסטוריה‬ ‫במחלקה‬ ,‫קיושי‬ ‫היראי‬ '‫פרופ‬ ‫בהנחיית‬ ‫טוקיו‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫במכון‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ .‫מבנים‬ ‫אדריכלות‬ ,‫שינוהרה‬ ‫קאזואו‬ ‫פרופסור‬ .‫לישראל‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מכון‬ ,‫טכניון‬ ,‫ערים‬ ‫ובונה‬ ‫אדריכל‬ B.Sc - 1979 :‫מקצועי‬ ‫נסיון‬ ."‫גד‬ ‫"יובל‬ ‫עבור‬ ‫ירושלים‬ ‫ברמות‬ ‫מגורים‬ ‫פרוייקט‬ ‫אחרונה-ניהול‬ ‫עבודה‬ .‫שונים‬ ‫פרויקטים‬ ‫על‬ "‫ושות'-אדריכלים‬ ‫"יסקי‬ ‫במשרד‬ ‫עבודה‬ .‫נתניה‬ )‫מ"ר‬ 40,000( "‫השרון‬ ‫"קניון‬ ‫פרויקט‬ ‫ניהול‬ – ‫אחרונה‬ ‫עבודה‬ ."‫ושות'-אדריכלים‬ ‫"יסקי‬ ‫במשרד‬ ‫פרויקטים‬ ‫מנהל‬ ‫כאדריכל‬ ‫עבודה‬ .‫בע"מ‬ ‫אדריכלים‬ ‫ניר-קוץ‬ ‫במשרד‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1989 .‫עירוני‬ ‫ועיצוב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫תל-אביב‬ ‫בעירית‬ ‫ההנדסה‬ ‫למינהל‬ ‫יועץ‬ .‫תל-אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הקמפוס‬ ‫לפיתוח‬ ‫בועדה‬ ‫חבר‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1996 .‫אורבני‬ ‫לתכנון‬ "‫בע"מ‬ ‫מתכננים‬ ‫"תא‬ ‫בחברת‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1997 ."‫בע"מ‬ )1999( ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ‫ב"סטודיו‬ ‫שחר‬ ‫ודורית‬ ‫פרידברג‬ ‫לפול‬ ‫שותף‬ ‫ך‬‫ואיל‬ 1999 ‫הקליניקה‬ ‫וראש‬ ,‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫לגאוגרפיה‬ ‫במחלקה‬ ‫סגל‬ ‫חברת‬ ‫היא‬ ‫סילברמן‬ ‫אמילי‬ ‫ד"ר‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ,‫דיור‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫בנושאים‬ ‫מתמחה‬ ‫היא‬ .‫החברה‬ ‫למדעי‬ ‫בפקולטה‬ ‫האורבנית‬ ‫של‬ ‫כלים‬ :‫השגה‬ ‫בר‬ ‫"דיור‬ :‫הפרסומים‬ ‫בין‬ .‫קהילתי‬ ‫ופיתוח‬ ‫מרחבי‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬ ‫עם‬ "‫מרחבי‬ ‫בתכנון‬ ‫חברתיים‬ ‫ו"שיקולים‬ ,‫אלרתמן‬ ‫רחל‬ ‫עם‬ "‫מקומי‬ ‫ומדיניות‬ ‫סטטוטורי‬ ‫תכנון‬ ‫צ'ורצ'מן‬ ‫אזרה‬ ‫קרנות‬ ,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫ועבור‬ ‫עם‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהלה‬ ‫אמילי‬ ‫רב‬ ‫תוכנית‬ ,'‫דיור‬ ‫'מנהיגות‬ :‫הפרויקטים‬ ‫בין‬ .‫נוספים‬ ‫ואזרחיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫וגופים‬ ‫פילנתרופיות‬ ‫יישומי‬ ‫מחקר‬ ‫קבוצת‬ ,‫בינוי״‬ ‫פינוי‬ ‫עמיתים‬ ‫״פורום‬ ;‫ישראל‬ ‫וג'ונט‬ ‫השיכון‬ ‫משרד‬ ‫ביוזמת‬ ‫מגזרית‬ ;‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫יחדיו‬ ‫הבוחנים‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫מתכננים‬ ‫של‬ ‫ל‬ ‫מישראל‬ ‫משלחת‬ ‫הובלת‬ ;‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫עבור‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫ועקרנות‬ ‫אסטרטגי‬ ‫גיבוש‬ ‫משרד‬ ‫עבור‬ ‫והשתלמות‬ ;‫קולומביה‬ ,‫במדיין‬ UN HABITAT ‫של‬ World Urban Forum .‫מרחבי‬ ‫תכנון‬ ‫בתחום‬ ‫קהילתיים‬ ‫עובדים‬ ‫להכשרת‬ ‫הרווחה‬ ‫בכנסת‬ ‫בדיונים‬ ‫תדירה‬ ‫בצורה‬ ‫משתתפת‬ ‫אמילי‬ ,‫ציבוריות‬ ‫מסגרות‬ ‫במספר‬ ‫מעורבותה‬ ‫בשל‬ ,‫בעוני‬ ‫למלחמה‬ ‫בוועדה‬ ‫דיור‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫שותף‬ ‫יו״ר‬ ‫שימשה‬ ‫אמילי‬ 2014‫ב‬ .‫הישראלית‬ ‫ובתקשרת‬ ‫היתה‬ ,‫וקרקעות‬ ‫תחבורה‬ ‫תכנון‬ ,‫דיור‬ ‫בנושאי‬ ‫החברתית‬ ‫למחאה‬ ‫ייועץ‬ ‫צוות‬ ‫בראש‬ ‫עמדה‬ ‫ובעבר‬ ‫היום‬ ‫״תחבורה‬ ‫מקימי‬ ‫בין‬ ‫גם‬ ‫היתה‬ ,‫הרחוק‬ ‫בעברה‬ .‫השגה״‬ ‫בר‬ ‫לדיור‬ ‫״הקואליציה‬ ‫מקימי‬ ‫בין‬ .‫הטבע״‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫״קהילת‬ ‫ומייסדת‬ ‫ומחר״‬ London School of Economics( ‫מ‬ ‫חברתי‬ ‫ותכנון‬ ‫במדיניות‬ ‫שלישי‬ ‫בתואר‬ ‫מחזיקה‬ ‫אמילי‬ ‫מ‬ ‫בסוציולוגיה‬ ‫ראשון‬ ‫ותואר‬ )1992( ‫ת"א‬ ‫מאוניברסיטת‬ ‫ציבורית‬ ‫במדיניות‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ,(2007 .)1984( ‫בארה"ב‬ Swarthmore College ‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫האורבנית‬ ‫הקליניקה‬ ‫ראש‬ ,‫סילברמן‬ ‫אמילי‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1213
 8. 8. ‫בע"מ‬ ‫פוריה‬ ‫דרך‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫יועץ‬ ,‫מור‬ ‫גלעד‬ ‫השכלה‬ ‫לארכיטקטורה‬ ‫והפקולטה‬ ‫אזרחית‬ ‫להנדסה‬ ‫הפקולטה‬ ,)M.R.E( ‫מקרקעין‬ ‫בלימודי‬ ‫מגיסטר‬ ‫לתואר‬ ‫סטודנט‬ 2010 .‫הטכניון‬ ,‫ערים‬ ‫ובינוי‬ ‫ת"א‬ ,‫המשך‬ ‫ללימודי‬ ‫היחידה‬ ,‫הטכניון‬ ,"‫בבניה‬ ‫פרוייקטים‬ ‫"ניהול‬ ‫תעודה‬ ‫לימודי‬ ‫בוגר‬ 2010 ‫ירושלים‬ ,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,)B.S.C( ‫המחשב‬ ‫במדעי‬ ‫בוגר‬ ‫תואר‬ 2009 ‫והתנדבותי‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ניסיון‬ ‫ובניהול‬ ‫סביבה‬ ‫סיכוני‬ ‫בסקרי‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫בתכנון‬ ‫המתמחה‬ ‫ויעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫חברת‬ – ‫בע"מ‬ ‫פוריה‬ ‫דרך‬ ,‫וסביבה‬ ‫סטאטוטוריקה‬ ‫תחום‬ ‫מנהל‬ ‫ם‬‫כיו‬ .‫והממשל‬ ‫הציבור‬ ‫עם‬ ‫ממשקים‬ .‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫מרחב‬ ‫מטעם‬ "‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫"מכון‬ ‫פרויקט‬ ‫מרכז‬ 2011 .‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫ותכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫באגף‬ ‫פרוייקטור‬ 2009 ‫של‬ ‫אמפירי‬ ‫ניתוח‬ ‫ביצוע‬ .‫העיר‬ ‫לראש‬ ‫ובצמוד‬ ‫העירוני‬ ‫החזון‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫ארגוני‬ ‫ויעוץ‬ ‫עירוניים‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬ ‫הובלת‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ‫התפקיד‬ .‫ביצועים‬ ‫ובקרת‬ ‫שינויים‬ ‫הטמעת‬ ,‫תקציב‬ ‫לשיקולי‬ ‫בכפוף‬ ‫מערכתי‬ ‫רב‬ ‫פעולה‬ ‫מתווה‬ ‫גיבוש‬ ,‫הכשל‬ ‫נקודות‬ ‫זיהוי‬ ,‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ :‫עיקריים‬ ‫פרוייקטים‬ .‫עסק‬ ‫ורישיונות‬ ‫בניה‬ ‫היתרי‬ ,‫בתב"עות‬ ‫הקשורים‬ ‫התהליכים‬ ‫בכל‬ ‫התמחות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כולל‬ • .‫הבירוקרטי‬ ‫התהליך‬ ‫וקיצור‬ ‫הבניה‬ ‫במחלקת‬ ‫הרפורמה‬ ‫הובלת‬ -‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫למתן‬ ‫העירוני‬ ‫המערך‬ ‫שיפור‬ • .‫בעירייה‬ "‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫"אגף‬ ‫הוקם‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ .‫עסק‬ ‫רישיונות‬ ‫למתן‬ ‫העירוני‬ ‫המערך‬ ‫שיפור‬ .‫מתנדבים‬ ‫וסטודנטים‬ ‫פעילים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המנוהל‬ ‫סביבתי‬ ‫אירגון‬ – "‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫חבר‬ 2009 .‫העמותה‬ ‫תקציב‬ ‫וניהול‬ )‫שנתית‬ ‫ורב‬ ‫(שנתית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫גיבוש‬ :‫העמותה‬ ‫פעילות‬ ‫ניהול‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ."‫ירושלמים‬ ‫"התעוררות‬ ‫רשימת‬ - ‫ירושלים‬ ‫העיר‬ ‫למועצת‬ ‫שרצה‬ ‫ברשימה‬ ‫וחבר‬ ‫קהילה‬ ‫קשרי‬ ‫רכז‬ 2008 ‫רשימה‬ ‫הינה‬ "‫ירושלמים‬ ‫"התעוררות‬ ‫רשימת‬ .‫המקומיות‬ ‫הבחירות‬ ‫לקראת‬ ‫ציבורית‬ ‫פעילות‬ ‫ויצירת‬ ‫מתנדבים‬ ‫מערך‬ ‫ניהול‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ -‫בר‬ ‫דיור‬ ;‫ירושלים‬ ‫בעיר‬ ‫להתגורר‬ ‫המעוניינים‬ ‫לצעירים‬ ‫תעסוקה‬ :‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫את‬ ‫דגלה‬ ‫על‬ ‫שחרטה‬ ,‫וסטודנטים‬ ‫צעירים‬ ‫זוגות‬ ‫של‬ .‫נוער‬ ‫ותנועות‬ ‫חינוך‬ ,‫תרבות‬ ‫במוסדות‬ ‫ההשקעות‬ ‫והגדלת‬ ;‫העיר‬ ‫מרכז‬ ‫להחייאת‬ ‫כאמצעי‬ ‫יעילה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ;‫השגה‬ ."‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ."‫ספדי‬ ‫"תוכנית‬ – ‫ירושלים‬ ‫מערב‬ ‫ביערות‬ ‫המאסיבית‬ ‫הבניה‬ ‫תוכנית‬ ‫לעצירת‬ ‫הקמפיין‬ ‫מנהל‬ 2007 ‫פני‬ ‫על‬ ‫פרבריות‬ ‫שכונות‬ ‫בניית‬ ‫כנגד‬ ,‫אזרחיים‬ ‫אירגונים‬ ‫קואליציית‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ויצירת‬ ,‫הציבורית‬ ‫המחאה‬ ‫הובלת‬ ‫שמהותו‬ ‫תפקיד‬ ‫של‬ ‫התנגדות‬ ‫מכתבי‬ 16,000 -‫כ‬ ‫איסוף‬ ,‫הפגנות‬ ‫אירגון‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כלל‬ ‫הקמפיין‬ .‫ירושלים‬ ‫מערב‬ ‫ביערות‬ ‫דונם‬ 24,000 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫שטח‬ ‫מו�מ‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫מקשת‬ ‫לביקורת‬ ‫זכו‬ ,‫להיבנות‬ ‫שתוכננו‬ ,‫החדשות‬ ‫השכונות‬ .‫התוכנית‬ ‫כנגד‬ ‫עצומה‬ ‫על‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ 62 ‫והחתמ ת‬ ,‫תושבים‬ ‫המוצלח‬ ‫הסביבתי‬ ‫לקמפיין‬ ‫רבים‬ ‫בעיני‬ ‫הנחשב‬ - ‫הקמפיין‬ ‫בסוף‬ .‫והסביבה‬ ‫החברה‬ ,‫התחבורה‬ ,‫הכלכלה‬ ,‫האורבאני‬ ‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫חים‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫קולות‬ ‫ברוב‬ "‫ספדי‬ ‫"תוכנית‬ ‫נדחתה‬ - ‫בארץ‬ ‫הסביבתיים‬ ‫המאבקים‬ ‫בתולדות‬ .‫האנרגיה‬ ‫למשק‬ ‫אב‬ ‫ותוכנית‬ "‫משלם‬ ‫"המזהם‬ ‫חוק‬ ,"‫נקי‬ ‫"אויר‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫ואחראי‬ "‫ירוקה‬ ‫"מגמה‬ ‫עמותת‬ ‫מטעם‬ ‫בכנסת‬ ‫לוביסט‬ 2004 ‫מרחב‬ ‫יו"ר‬ ,‫רחמן‬ ‫סיגלית‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ניסיון‬ ‫מרחב‬ ‫יו"ר‬ ‫ם‬‫היו‬ – 2014 ‫בירושלים‬ ‫הטבע‬ ‫להגנת‬ ‫החברה‬ ‫מנהלת‬ 2014 - 2012 ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫סביבתית‬ ‫מדיניות‬ ‫אגף‬ ,‫המקומי‬ ‫לשלטון‬ ‫המשרד‬ ‫ואסטרטגית‬ ‫מקומית‬ ‫קיימות‬ ‫על‬ ‫ממונה‬ 2012 - 2008 ‫הסביבה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ,‫עירונית‬ ‫סביבה‬ ‫אגף‬ ,‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫פיתוח‬ ‫מרכזת‬ 2001-2007 ‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חו"ל‬ ‫לתלמידי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ,‫הדרכה‬ ‫צוות‬ ‫מרכזת‬ 1998-2000 ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫ניסיון‬ ‫הרשויות‬ ‫ארגון‬ ,)ENPI( ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫למדינות‬ ‫האירופי‬ ‫האיחוד‬ ‫תכנית‬ ,)MAP( ‫התיכון‬ ‫לים‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ :‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫פורומים‬ ‫במגוון‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ייצוג‬ ‫קידום‬ ‫למען‬ ‫טרומן‬ .‫ס‬ ‫הרי‬ ‫ע"ש‬ ‫למחקר‬ ‫המכון‬ ‫מטעם‬ ,‫סביבה‬ ‫בנושאי‬ ‫ישראלית-ירדנית‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫בקבוצת‬ ‫חברות‬ ,)ICLEI( ‫העולמי‬ ‫המקיימות‬ .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫באוניברסיטה‬ ‫השלום‬ ‫השכלה‬ '‫פרופ‬ ‫בהנחיית‬ ,)‫(תזה‬ ‫גמר‬ ‫עבודת‬ ,‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,)‫סביבה‬ ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ,‫בניהול‬ ‫(התמחות‬ ,‫בגיאוגרפיה‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ 2007 .‫בישראל‬ ‫המים‬ ‫משק‬ ‫בניהול‬ ‫מדיניות‬ :‫בנושא‬ ,‫פייטלסון‬ .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫וגיאוגרפיה‬ ‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫ביחסים‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 1999 ‫צבאי‬ ‫שירות‬ .‫סגן‬ :‫דרגה‬ ,36 ‫אוגדה‬ ‫ח"ן‬ ‫קצינת‬ ‫וסגנית‬ '‫'גולני‬ ‫חטיבת‬ ‫ח"ן‬ ‫קצינת‬ ‫שפות‬ ‫אם‬ ‫שפת‬ – ‫עברית‬ ‫אם‬ ‫שפת‬ ‫ברמת‬ – ‫אנגלית‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1415
 9. 9. .‫תנועה‬ ‫יועצת‬ ,‫עבהאל‬ ‫שפרנט‬ ‫רותי‬‫בנדל"ן‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫אסטרטגי‬ ‫יעוץ‬ ,‫יועצים‬ ‫שמיר‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫שמיר‬ ‫עוזי‬ ‫השכלה‬ .1996 . ‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ .‫ואזוריים‬ ‫עירוניים‬ ‫בלימודים‬ ‫והתמחות‬ ‫גיאוגרפיה‬ ,A.M • .1987 .‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫וסוציולוגיה‬ ‫גיאוגרפיה‬ ,B.A • .2014 .‫בישראל‬ ‫ותשתיות‬ ‫לבניה‬ ‫המהנדסים‬ ‫איגוד‬ .‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫הנדסת‬ • .2014 .‫ירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫מגיד‬ ‫מכון‬ .‫דירקטוריות‬ ‫הכשרת‬ .2010 .‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ומרכז‬ ‫ומחר‬ ‫היום‬ ‫תחבורה‬ .‫קיימא‬ ‫בת‬ ‫עירונית‬ ‫תחבורה‬ • .2009 .‫לדרכים‬ ‫הלאומית‬ ‫והחברה‬ ‫אונו‬ ‫האקדמית‬ ‫הקריה‬ .‫דרך‬ ‫תכניות‬ ‫לאישור‬ ‫סטטוטוריים‬ ‫תהליכים‬ • .2004 .‫חוץ‬ ‫ללימודי‬ ‫היחידה‬ ,‫הטכניון‬ .‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫לשיתוף‬ ‫יועצת‬ • ‫מקצועיים‬ ‫בגופים‬ ‫חברות‬ .‫בישראל‬ ‫המתכננים‬ ‫איגוד‬ • ‫מקצועי‬ ‫ניסיון‬ .‫עצמאית‬ ‫יועצת‬ :2013 ‫משנת‬ .‫סטטוטורי‬ ‫השיכון-תכנון‬ ‫במשרד‬ ‫תכנון‬ ‫לאגף‬ ‫תנועה‬ ‫יועצת‬ .‫פרטיים‬ ‫ויזמים‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫תנועה‬ ‫יועצת‬ . ‫צוות‬ ‫ראש‬ - .‫בע"מ‬ )1993( ‫ותנועה‬ ‫תחבורה‬ ‫הנדסת‬ - '‫רטוביץ‬ ‫סילבן‬ :1987 ‫משנת‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫אלפי‬ ‫(עשרות‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ,‫ומפורטות‬ ‫מתאר‬ ,‫שלד‬ ‫תכניות‬ :‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫ותחבורה‬ ‫תנועה‬ ‫ויעוץ‬ ‫תכנון‬ ‫אתרי‬ ,‫דלק‬ ‫תחנות‬ ,‫פארקים‬ ,‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ,‫חניה‬ ,‫ועירוניות‬ ‫אזוריות‬ ‫תנועה‬ ‫למערכות‬ ‫מפורטים‬ ‫תנועה‬ ‫הסדרי‬ ,‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ,)‫בסה"כ‬ .‫ביצוע‬ ‫ועד‬ ‫ההתנעה‬ ‫משלב‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ליווי‬ .‫ועוד‬ ‫ספורט‬ .‫מצגות‬ ‫והכנת‬ ‫ומסמכים‬ ‫דוחות‬ ‫כתיבת‬ ,‫עיבוד‬ ,‫ניתוח‬ ,‫נתונים‬ ‫איסוף‬ :‫תנועתיים‬ ‫וניתוחים‬ ‫תנועתית‬ ‫השפעה‬ ‫בחינות‬ ‫של‬ ‫עריכה‬ .‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫ובתכנון‬ ‫ערים‬ ‫בנין‬ ‫בתוכנית‬ ‫הטמעתה‬ ,‫ירושלים‬ ‫במלחה‬ ‫והפנאי‬ ‫הספורט‬ ‫בקרית‬ ‫וחניה‬ ‫תנועה‬ ‫לניהול‬ ‫קיימא‬ ‫ברת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ ‫וראשונה‬ ‫ייחודית‬ ‫עבודה‬ .‫הספורט‬ ‫בקרית‬ ‫קהל‬ ‫עתירי‬ ‫אירועים‬ ‫הפעלת‬ ‫נוהל‬ ‫כתיבת‬ .‫בנושא‬ ‫תנועתיות‬ ‫ובחינות‬ ‫מסמכים‬ ‫עריכת‬ ,‫המפורט‬ .‫בארץ‬ ‫מסוגה‬ ‫קהילתיים‬ ,‫כלכליים‬ ,‫פיזיים‬ ‫להיבטים‬ ‫בהתייחסות‬ ‫ירוחם‬ ‫מרכז‬ ‫לשיקום‬ ‫תכנית‬ ‫להכנת‬ ‫ציבור‬ ‫ושיתוף‬ ‫תנועה‬ ‫כיועצת‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫חברת‬ ‫שיזם‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫בין‬ ‫תחרות‬ ‫במסגרת‬ ‫נערכה‬ ‫העבודה‬ .‫הציבור‬ ‫בהשתתפות‬ ‫אינטנסיבית‬ ‫תכנון‬ ‫סדנת‬ ‫כללה‬ ‫העבודה‬ .‫ואירגוניים‬ .‫התחרות‬ ‫בתום‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫למימון‬ ‫זכה‬ ‫הפרויקט‬ .‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫מנהל‬ .2012 ‫נובמבר‬ ."‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ – ‫"מרחב‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫ערים‬ ‫למהנדסי‬ ‫בסדנא‬ ‫המומחים‬ ‫צוות‬ ‫חברת‬ ‫כיועצת‬ ‫הכשרה‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ "‫הציבור‬ ‫לשיתוף‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בבניית‬ ‫ממדים‬ – ‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫אזור‬ ‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫"שיתוף‬ :‫מסמך‬ ‫עריכת‬ .‫וחברתי‬ ‫פיזי‬ ‫בתכנון‬ ‫ציבור‬ ‫לשיתוף‬ .‫העיר‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ,‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ 1985 – 1987 ‫ישראל‬ 1952 ‫יליד‬ +5 ‫נשוי‬ ‫עילית‬ ‫נצרת‬ 35/2 ‫תבור‬ 0506247010 ‫נייד‬ • 1970-1974 ‫סדיר‬ ‫,שירות‬ ‫ומטה‬ ‫פיקוד‬ ‫קורסי‬ ‫צנחנים,בוגר‬ ‫בחטיבת‬ ‫משרת‬ ‫במילואים‬ ‫סא"ל‬ • 1975-1978 ‫חיפה‬ ‫,אוניברסיטת‬ ‫המדינה‬ ‫ומדעי‬ ‫המזה"ת‬ ‫של‬ ‫הסטוריה‬ ‫לימודי‬ • 2005 )'‫ב‬ ‫(סגל‬ ‫הציבורי‬ ‫השירות‬ ‫בכירי‬ ‫של‬ ‫וג'וינט‬ ‫נש"מ‬ ‫של‬ ‫וחברתית‬ ‫ציבורית‬ ‫מדניות‬ ‫שנתי‬ ‫קורס‬ ‫בוגר‬ • . ‫שונות‬ ‫במסגרות‬ ‫מיחשוב‬ , ‫משפטים‬ ,‫תכנון‬ , ‫חברה‬ , ‫כלכלה‬ ‫בנושאיי‬ ‫רבות‬ ‫מקצועיות‬ ‫והכשרות‬ ‫קורסים‬ ‫בוגר‬ • ‫וקבלנים,תחזיות‬ ‫,יזמים‬ ‫ומשכנות‬ ‫מאכלסות‬ ‫חברות‬ ,‫בפרט,משכנתאות‬ ‫:טיפול‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ , ‫הגליל‬ ‫מחוז‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫לאכלוס‬ ‫מחוזי‬ ‫ממונה‬ 1974-1988 ‫בשנים‬ ‫המחוז‬ ‫הנהלת‬ ‫,חבר‬ ‫והיצע‬ ‫ביקוש‬ • ‫הנהלת‬ ‫וציבור.חבר‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ,‫וחברתי‬ ‫פיזי‬ ‫שכונות‬ ‫ותשתיות,שיקום‬ ‫,פיתוח‬ ‫בניה‬ ,‫:תכנון‬ ‫עיסוק‬ ‫,תחומי‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫במשרד‬ ‫הגליל‬ ‫מחוז‬ ‫מנהל‬ ‫בועדה‬ ‫המשרד‬ ‫,נציג‬ ‫ושכ"ד‬ ‫במשכנתאות‬ ‫,טיפול‬ ‫ערבים‬ ‫חומש‬ , ‫ושיכון‬ ‫בניה‬ ‫בתחומי‬ ‫משרדיים‬ ‫עבודה‬ ‫צוותי‬ ‫ויו"ר‬ ‫בהנהלה‬ ‫קבועות‬ ‫ועדות‬ ‫,יו"ר‬ ‫המשרד‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫בהקנת‬ ‫המשרד‬ ‫,נציג‬ ‫בצפת‬ ‫לרפואה‬ ‫הפקולטה‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫יו"ר‬ , ‫רבות‬ ‫מנכלים‬ ‫ועדות‬ ‫חבר‬ , ‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ . ‫יחודי‬ ‫מחקר‬ ‫ומכון‬ ‫הגליל‬ • .‫מחקר‬ ‫ומוסדות‬ ‫אקדמיה‬ , ‫והביצוע‬ ‫התכנון‬ ‫מקצועות‬ ‫בכל‬ ‫,ספקים‬ ‫בניה‬ ‫חברות‬ ,‫קבלנים,יזמים‬ , ‫מקומיות‬ ‫,רשיות‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ – ‫עבודה‬ ‫קשריי‬ • .‫בנדל"ן‬ ‫פרויקטים‬ ‫וניהול‬ ‫אטסטרטגי-יזמות‬ ‫–יעוץ‬ ‫יועצים‬ ‫שמיר‬ ‫עצמאי‬ ‫משרד‬ ‫בעל‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1617
 10. 10. ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫סולר‬ ‫שחר‬ ‫השכלה‬ .‫הסביבה‬ ‫ומדיניות‬ ‫ניהול‬ ,‫בתכנון‬ ‫והן‬ ‫עירוניים‬ ‫ללימודים‬ ‫במכון‬ ‫עירוני‬ ‫בתכנון‬ ‫הן‬ ‫כפולה‬ ‫התמחות‬ ‫עם‬ ‫בגיאוגרפיה‬ 2001-2004 M.A .‫בירושלים‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ . ‫בהצטיינות‬ ‫סיום‬ .‫באר-שבע‬ ‫אוניברסיטת‬ . ‫פיזית‬ ‫גיאוגרפיה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫סביבה‬ ‫באיכות‬ ‫התמחות‬ ,‫בגיאוגרפיה‬ B.A 1996-2000 ‫תעסוקתי‬ ‫נסיון‬ 2010 ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ‫אשכול‬ ,‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ – ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫הארצית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫ערר‬ ‫ובועדת‬ ‫בולחו"ף‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ ,‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬ ‫בועדה‬ ,‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫הצורך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ממשלה‬ ‫וישיבות‬ ‫מנכ"לים‬ ‫הכנסת,ועדות‬ ‫בועדות‬ ‫המשרד‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ .‫המשרדית‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בגיבוש‬ ‫ומשתתף‬ ‫האגף‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫ומנהל‬ ‫מגבש‬ .‫התכנון‬ ‫אגף‬ ‫של‬ ‫העובדים‬ ‫צוות‬ ‫את‬ ‫ומנהל‬ ‫אחראי‬ .‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫המשרד‬ ‫ועמדת‬ ‫מדיניות‬ ‫בקביעת‬ ‫משתתף‬ .‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫שנועדו‬ ‫תהליכים‬ ‫וניהול‬ ‫התנעת‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ 2007-2010 ‫ומדיניות‬ ‫תכנון‬ ‫אשכול‬ ,)‫(תסקירים‬ ‫תכנון‬ ‫ממונה‬ - ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫הארצית‬ ‫במועצה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫לאומיות‬ ‫תשתיות‬ ‫לתכנון‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫החופית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציג‬ ‫מ"מ‬ .‫התכנון‬ ‫רמות‬ ‫בכל‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמכי‬ ‫מגבש‬ .‫הארצית‬ ‫ברמה‬ ‫בתוכניות‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫עקרונות‬ ‫מטמיע‬ .‫המשרד‬ ‫במחוזות‬ ‫לתכנון‬ ‫המשרד‬ ‫במטה‬ ‫התכנון‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ .‫במשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫תסקירי‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫מרכז‬ 2004-2007 ‫מרכז‬ ‫מחוז‬ ,‫סביבתי‬ ‫תכנון‬ ‫מרכז‬ - ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ .‫מרכז‬ ‫ובניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫בועדה‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציגת‬ ‫מ"מ‬ .‫במחוז‬ ‫ומתאר‬ ‫אב‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫והיגוי‬ ‫עבודה‬ ‫בועדות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬ .‫והמחוזית‬ ‫המקומית‬ ‫ברמה‬ ‫בתוכניות‬ ‫סביבתיות‬ ‫והנחיות‬ ‫עקרונות‬ ‫מטמיע‬ .‫חברתי‬ ‫ויזם‬ ‫סדרתי‬ ‫הי-טק‬ ‫יזם‬ ,‫שלף‬ ‫נחמן‬ NICE, NiceCom, Atrica, ‫כגון‬ ‫וקלינ-טק‬ ‫הי-טק‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בהקמה‬ ‫השתתף‬ ‫או‬ ‫יסד‬ ‫ושל‬ ;‫הון-סיכון‬ ‫קרן‬ Benchmark Israel ‫של‬ ;ConteXtream, EnStorage, My6Sense .‫בישראל‬ ‫מתחדשת‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ - ‫ומרחב‬ ‫לישראל‬ ‫סיכוי‬ ‫הון‬ ‫רשת‬ - IVN ‫העמותות‬ .ConteXtream  ‫של‬ ‫ויו"ר‬ ‫מנכ"ל‬ ‫כיום‬ M 490$ ‫שהשקיעה‬ ‫בינלאומית‬ ‫סיכון‬ ‫הון‬ ‫קרן‬ ,Benchmark Capital-‫ב‬ ‫מנהל‬ ‫שותף‬ ‫לשעבר‬ .‫ישראליות‬ ‫הזנק‬ ‫בחברות‬ ,‫בקליפורניה‬ ‫פרוסות‬ ‫חטיבות‬ ‫של‬ ‫ומנכ"ל‬ ‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫תאגיד‬ -Com 3 ‫ב‬ ‫נשיא‬ ‫סגן‬ ‫לשעבר‬ .‫וישראל‬ ‫מסצ'וסטס‬ .‫מהטכניון‬ ‫יתרה‬ ‫בהצטיינות‬ ‫ומחשבים‬ ‫חשמל‬ ‫בהנדסת‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 1819
 11. 11. ‫המשתתפים‬ ‫הערים‬ ‫ראשי‬ ‫שבירו‬ ‫אליהו‬ ‫אריאל‬ ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ ‫שיטרית‬ ‫בן‬ ‫רפאל‬ ‫שאן‬ ‫בית‬ ‫עדה‬ ‫גבעת‬ - ‫בינימינה‬ ‫זוארץ‬ ‫פנחס‬ ‫עמאש‬ ‫פתחי‬ ‫מוראד‬ ‫זרקא‬ ‫א‬ ‫ג'סר‬ ‫צורן‬ - ‫קדימה‬ ‫תרשיחא‬ - ‫מעלות‬ ‫מס‬ ‫שביט‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ ‫ערים‬ ‫ומתכנן‬ ‫אדריכל‬ ,‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ .1983 ‫ערים‬ ‫בתכנון‬ ‫ומסטר‬ ,1971 )‫רזניק‬ ‫דוד‬ ‫של‬ ‫(תלמיד‬ B.Arc ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫הטכניון‬ ‫בוגר‬ ‫ז"ל‬ ‫אלכס‬ ‫של‬ ‫מותו‬ ‫עד‬ ‫בלוך‬ ‫ואלכס‬ ‫גוגנהיים‬ ‫דוד‬ ‫בין‬ ‫כשותפות‬ 1980 ‫בשנת‬ ‫משרדו‬ ‫את‬ ‫הקים‬ .1995 - ‫ב‬ ‫ועיצוב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכלות‬ ,‫ושימור‬ ‫אדריכלות‬ ,‫אורבאני‬ ‫עיצוב‬ - ‫כולל‬ ‫כמרחב‬ ‫תכנון‬ ‫של‬ ‫רעיונית‬ ‫כתפיסה‬ ‫תכנון‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫עוסק‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ,‫משרדים‬ ‫בניני‬ ,)-2012 ‫ל‬ ‫רכטר‬ ‫(פרס‬ ‫השואה‬ ‫להוראת‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫כמו‬ ‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ,‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫העבודות‬ ‫בין‬ .‫פנים‬ .‫שימור‬ ‫ופרויקטי‬ .)‫איתן‬ ‫עמרי‬ ‫עם‬ ‫(יחד‬ ‫בוונציה‬ ‫לאדריכלות‬ ‫בביאנלה‬ ‫הישראלי‬ ‫הביתן‬ ‫של‬ ‫אוצר‬ - ‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫שונות‬ ‫בתערוכות‬ ‫השתתף‬ ‫להוראת‬ ‫המרכזי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫רכטר‬ ‫פרס‬ - ‫ואותות‬ ‫בפרסים‬ ‫זכה‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫פרסים‬ ‫במספר‬ ‫וזכה‬ ‫שונות‬ ‫אדריכליות‬ ‫בתחרויות‬ ‫השתתף‬ .‫ועוד‬ ‫הכנרת‬ ‫שליד‬ ‫בטבחה‬ ‫צליינים‬ ‫אכסניית‬ ‫עבור‬ ‫השימור‬ ‫אות‬ ,‫סיני‬ ‫אוגדת‬ ‫אנדרטת‬ ‫עבור‬ ‫העיצוב‬ ‫אות‬ ,‫ושם‬ ‫ביד‬ ‫השואה‬ ‫ובארץ‬ ‫בחו"ל‬ ‫המקצועית‬ ‫בעיתונות‬ ‫פורסמו‬ ‫עבודותיו‬ .)The Phaidon Atlas of contemporary world Architecture ( ‫אורבאני‬ ‫בעיצוב‬ ‫מסטר‬ ‫ללימודי‬ ‫בתכניות‬ ‫מלמד‬ ‫כיום‬ ,‫בבצלאל‬ 1994-‫ומ‬ ‫בטכניון‬ ‫תחילה‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫מלמד‬ ‫השמונים‬ ‫שנות‬ ‫מאמצע‬ .‫בבצלאל‬ .‫בינלאומיים‬ ‫ושימור‬ ‫תכנון‬ ‫בארגוני‬ ‫פעיל‬ ‫חבר‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫שונים‬ ‫אדריכלים‬ ‫כנסים‬ ‫וניהל‬ ‫יזם‬ ,‫השתתף‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2021
 12. 12. ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ - ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ :‫אישיים‬ ‫פרטים‬ ‫בוחבוט‬ ‫שלמה‬ :‫שם‬ 08/11/1944 :‫לידה‬ ‫תאריך‬ 1954 :‫עלייה‬ ‫שנת‬ :‫כרונולוגית‬ ‫סקירה‬ .‫במרוקו‬ ‫מלל‬ ‫בני‬ ‫בעיירה‬ ‫נולד‬ – 1944 ."‫הנציב‬ ‫"עין‬ ‫בקיבוץ‬ ‫ונקלט‬ ‫הנוער‬ ‫עליית‬ ‫במסגרת‬ ‫בגפו‬ ‫ארצה‬ ‫עלה‬ – 1954 .‫מחלקה‬ ‫ומפקד‬ ‫טירונים‬ ‫הדרכת‬ ‫כמדריך‬ ‫ושירת‬ ‫לצה"ל‬ ‫גויס‬ – 1961 .‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫המקומית‬ ‫במועצה‬ ‫הסוציאלית‬ ‫הלשכה‬ ‫מזכיר‬ – 1963 .‫המועצה‬ ‫ראש‬ ‫ומ"מ‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬ ‫חבר‬ – 1974 .‫מעלות-תרשיחא‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫ראש‬ – 1976 .‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫מטעם‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ 1992-1996- .‫העימות‬ ‫קו‬ ‫פורום‬ ‫ויו"ר‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫של‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ 1996- ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ 2008- :‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫דיוקן‬ 10 ‫בגיל‬ ‫בגפו‬ ‫ארצה‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫עלה‬ 1954 ‫בשנת‬ .‫ילדים‬ ‫ברוכת‬ ‫למשפחה‬ ‫במרוקו‬ ‫שוכנת‬ ‫אשר‬ ‫מלל‬ ‫בני‬ ‫בעיירה‬ 1944 ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫הפרטיים‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫השפעה‬ ‫רבת‬ ‫והייתה‬ ‫עולמו‬ ‫השקפת‬ ‫את‬ ‫עיצבה‬ ‫בקיבוץ‬ ‫השהייה‬ .‫הירדן‬ ‫בעמק‬ ‫ממוקם‬ ‫אשר‬ "‫הנציב‬ ‫"עין‬ ‫בקיבוץ‬ ‫ונקלט‬ ‫הנוער‬ ‫עליית‬ ‫במסגרת‬ .‫הציבורית‬ ‫דרכו‬ ‫סלילת‬ ‫על‬ ‫והן‬ .‫נוער‬ ‫מנהיג‬ ‫של‬ ‫מעמד‬ ‫לעצמו‬ ‫כובש‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫מהרה‬ ‫עד‬ ,‫במעלות‬ ‫יתד‬ ‫ותקעו‬ ‫ארצה‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫של‬ ‫הוריו‬ ‫עלו‬ 1960 ‫בשנת‬ ‫שחרורו‬ ‫עם‬ ‫מייד‬ .‫מחלקה‬ ‫כמפקד‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫סיים‬ ‫הצבאי‬ ‫שירותו‬ ‫את‬ .‫טירונים‬ ‫הדרכת‬ ‫כמדריך‬ ‫ושובץ‬ ‫מ"כים‬ ‫קורס‬ ‫סיים‬ ,‫לצה"ל‬ ‫התגייס‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ 1961 ‫בשנת‬ .‫הסוציאלית‬ ‫הלשכה‬ ‫מזכיר‬ ‫בתפקיד‬ ‫המקומית‬ ‫במועצה‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫השתלב‬ ‫סדיר‬ ‫משירות‬ .‫העיר‬ ‫כראש‬ ‫מכהן‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫ומאז‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫בראש‬ ‫לעמוד‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫נבחר‬ ‫בה‬ ‫מהפך‬ ‫שנת‬ ‫הנה‬ 1976- ‫שנת‬ .‫העבודה‬ ‫מפלגת‬ ‫ברשימת‬ 13-‫ה‬ ‫בכנסת‬ ‫כחבר‬ ‫נבחר‬ – 1992 .‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫ביותר‬ ‫הפעילים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫והיה‬ ‫וכלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫מגוונות‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫הגיש‬ ‫ובמהלכה‬ ‫רבה‬ ‫הייתה‬ ‫הפרלמנטארית‬ ‫פעילותו‬ ‫אשר‬ ‫הכפילות‬ ‫חוק‬ ‫בעקבות‬ ,‫מהעיר‬ ‫אותו‬ ‫המרחיקה‬ ‫פרלמנטארית‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫ולוותר‬ ‫ביישוב‬ ‫מרצו‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להשקיע‬ ‫בוחבוט‬ ‫מר‬ ‫העדיף‬ ‫בכנסת‬ ‫הקדנציה‬ ‫בסיום‬ .‫ערים‬ ‫כראשי‬ ‫גם‬ ‫לתפקד‬ ‫כנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫ואסר‬ ‫חוקק‬ .‫מס‬ ‫הטבות‬ ‫כולל‬ ‫רבות‬ ‫והטבות‬ ‫מיוחד‬ ‫מעמד‬ ‫קיבלו‬ ‫העימות‬ ‫קו‬ ‫יישובי‬ ‫פעילותו‬ ‫בזכות‬ .‫העימות‬ ‫קו‬ ‫יו"ר‬ – 1996 ."‫עיר‬ ‫ראש‬ ‫"להיות‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫לאור‬ ‫מוציא‬ ‫מרכז‬ ‫יו"ר‬ ‫לתפקיד‬ ‫קולות‬ ‫ברוב‬ ‫נבחר‬ ‫בישראל‬ ‫הוותיק‬ ‫העיר‬ ‫כראש‬ – 2008 .‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ‫העיר‬ ‫כללי‬1957 :‫יסוד‬‫דונם‬ 9,267 :‫שטח‬5 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 24,0000.5% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬3,085 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬4,134 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬11 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬24 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ,‫בספר‬ ‫התיישבות‬ ‫ממפעל‬ ‫כחלק‬ ‫פיתוח‬ ‫כעיירת‬ 1957 -‫ב‬ ‫נוסדה‬ ‫מעלות‬ ‫איחוד‬ ‫בוצע‬ 1963 ‫בשנת‬ .‫אפריקה‬ ‫מצפון‬ ‫בעיקר‬ ‫עולים‬ ‫לקלוט‬ ‫שנועד‬ ‫משותפים‬‫לחיים‬‫לחיקוי‬‫למודל‬‫שהפך‬‫מודל‬,‫תרשיחא‬‫הכפר‬‫עם‬‫מוניציפאלי‬ .‫לערבים‬ ‫יהודים‬ ‫בין‬ ‫ואיכותיים‬ ‫כנים‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ,‫והגיאוגרפים‬ ‫הביטחוניים‬ – ‫העצומים‬ ‫האתגרים‬ ‫חרף‬ ‫גבעות‬ ‫על‬ ,‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫בלב‬ ‫השוכנת‬ ‫ופורחת‬ ‫איכותית‬ ‫לעיר‬ ‫הפכה‬ .‫הגליל‬ ‫של‬ ‫התרבות‬ ‫בירת‬ ‫את‬ ‫ומהווה‬ ,‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ '‫מ‬ 600‫בגובה‬ ,‫מוריקות‬ 80,000 -‫לכ‬ ‫שירותים‬ ‫המעניקה‬ ‫מחוז‬ ‫עיר‬ ‫הינה‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫העיר‬ .‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מקרב‬ ‫גבוהה‬ ‫יוממות‬ ‫בה‬ ‫וישנה‬ ,‫האזור‬ ‫תושבי‬ ‫מתגוררים‬‫בעיר‬.‫דונם‬ 9,267‫הינו‬‫מעלות-תרשיחא‬‫העיר‬‫של‬‫שיפוטה‬‫שטח‬ ‫כאשר‬ ‫אוכלוסייתה‬ ‫את‬ ‫הכפילה‬ ‫העיר‬ 1990 ‫בשנת‬ .‫נפש‬ 24,000 -‫כ‬ ,‫קולטת‬ ‫עיר‬ ‫רק‬ ‫אינה‬ ‫מעלות‬ – ‫לשעבר‬ ‫מברה"מ‬ ‫עולים‬ 10,000-‫כ‬ ‫קלטה‬ ‫קהילות‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫לשעבר‬ ‫ברה"מ‬ ‫עולים‬ .‫וראוי‬ ‫אמיתי‬ ‫באופן‬ ‫משלבת‬ ‫אלא‬ .‫העיר‬ ‫ושגשוג‬ ‫לצמיחת‬ ‫תרם‬ ‫אשר‬ ‫וחשוב‬ ‫אדיר‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫עימן‬ ‫והביאו‬ ,‫בקהילה‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫על-ידינו‬ ‫שולבו‬ ‫המנשה‬ ‫ובני‬ ‫מארה"ב‬ ‫נוספות‬ ‫חשובות‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2223
 13. 13. ‫היעדים‬ -‫בכ‬ ‫אוכלוסייתה‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫העיר‬ ,‫שנים‬ 6 ‫בתוך‬ ‫לצרכים‬ ‫מקיף‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫תושבים‬ 10,000 .‫והגדלה‬ ‫הצומחת‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫והקהילתיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫אקולוגי‬ ‫תיירות‬ ‫למתחם‬ ‫יהפוך‬ ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ .‫לאומי‬ ‫ויזמות‬ ‫סטארט-אפ‬ ‫פארק‬ ‫הקמת‬ – Start-up Hills .‫הוורדים‬ ‫וכפר‬ ‫תרשיחא‬ ‫למעלות‬ ‫משותף‬ ‫ההייטק‬ ‫בתחומי‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ 3,000 ‫יצירת‬ .‫והתיירות‬ ‫באמצעות‬ ‫ו-סטארט-אפ‬ ‫יזמית‬ ‫וסביבה‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬ Startup Accelerators - "‫האצה‬ ‫"חממת‬ ‫הקמת‬ Spark Galil ‫שתיקרא‬ .‫החשיפה‬ ‫והגברת‬ ‫העיר‬ ‫מיתוג‬ .‫במקום‬ ‫הצעירים‬ ‫הישארות‬ ‫מגמת‬ ‫העצמת‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ ‫הטעמת‬ - ‫חכמה‬ ‫עיר‬ .‫האב‬ ‫ובבתי‬ ‫החיים‬ ‫תחומים‬ 3 ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬ .‫ותיירות‬ ‫הייטק‬ ‫האצת‬ ,‫דיור‬ :‫מרכזיים‬ ‫ללא‬ ,‫לציבור‬ ‫נגיש‬ ‫ירוקה‬ ‫וריאה‬ ‫פנאי‬ ,‫נופש‬ ‫מתחם‬ ‫להקים‬ ,‫חזוני‬ ‫של‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ,‫המערבי‬ ‫בגליל‬ ‫פתוח‬ ‫בשטח‬ ‫שנה‬ 22 -‫כ‬ ‫לפני‬ ‫הוקם‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫ישראל‬ ‫רחבי‬ ‫מכלל‬ ‫מבקרים‬ ‫של‬ ‫משיכה‬ ‫למוקד‬ ‫הפך‬ ‫השנים‬ ‫במרוצת‬ ‫התפתחותו‬ ‫ועם‬ ‫המערבי‬ ‫הגליל‬ ‫לתושבי‬ ,‫תשלום‬ ‫גביית‬ ‫באזור‬ ‫ממוקמות‬ ‫הרשויות‬ 2 – ‫תרשיחא‬ ‫מעלות‬ ‫עיריית‬ ‫בשיתוף‬ ‫ומנוהל‬ ‫יוסף‬ ‫מעלה‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫בשטח‬ ‫ממוקם‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫הצפוני‬ ‫העימות‬ ‫בקו‬ '‫א‬ ‫לאומית‬ ‫עדיפות‬ .‫מתקדמות‬ ‫אקולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫ולקדם‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫לטפח‬ ‫צורך‬ ‫נוצר‬ ‫שנים‬ 22 ‫לאחר‬ ,‫כיום‬ .‫לאומי‬ ‫תיירות‬ ‫כמוקד‬ ‫עצמו‬ ‫וימצב‬ ,‫בישראל‬ ‫הראשון‬ ‫האקולוגית‬ ‫התיירות‬ ‫למתחם‬ ‫יהפוך‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ ‫האקולוגיים‬ ‫הערכים‬ ‫והעצמת‬ ‫בר-קיימא‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ ‫סביב‬ ‫ומגוון‬ ‫ייחודי‬ ‫פנאי‬ ‫מתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫מושתתת‬ ‫המוצעת‬ ‫הפיתוח‬ ‫תוכנית‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫משיכת‬ ‫שיאפשר‬ ,‫לימוד‬ ‫וכיתות‬ ‫מעבדות‬ ‫הכולל‬ ‫אזורי‬ ‫קיימות‬ ‫מרכז‬ ‫יוקם‬ - ‫מתקדמת‬ ‫חינוכית‬ ‫סביבה‬ ‫יוצר‬ ,‫החדש‬ ‫התכנון‬ .‫השטח‬ ‫של‬ .‫בתחום‬ ‫ייחודית‬ ‫והתנסות‬ ‫ללמידה‬ ‫לשמורת‬ ‫נושק‬ ,‫טבעי‬ ‫חורש‬ ‫המכוסים‬ ‫הגליל‬ ‫בהרי‬ ‫מוקף‬ ‫מים‬ ‫אגם‬ - ‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫הייחודית‬ ‫הנופית‬ ‫מהסיטואציה‬ ‫השראתו‬ ‫את‬ ‫שואב‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫לדיון‬ ‫נושאים‬ 11 .‫ותפיסתית‬ ‫פיסית‬ – ‫לאגם‬ ‫העיר‬ ‫חיבור‬ 22 .‫יותר‬ ‫פעילה‬ ‫תיירות‬ ‫יעודדו‬ ‫האגם‬ ‫סביב‬ ‫שימושים‬ ‫אילו‬ 33 .‫לאגם‬ ‫הנוף‬ ‫עם‬ ‫בהתכתבות‬ ‫החדשה‬ ‫השכונה‬ ‫תכנון‬ 44 .‫כלכלי‬ ‫למנוע‬ ‫האגם‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ 55 .‫האוכלוסיה‬ ‫מאפייני‬ ‫לאור‬ ‫תירותי/יזמי‬ ‫ישוב‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫מעלות‬ ‫האם‬ ‫מעלות-תרשיחא‬ ! ! ‫לעיר‬ ‫והחיבור‬ ‫מונפורט‬ ‫אגם‬ .‫אקולוגי‬ -‫סביבתי‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫והתכנים‬ ‫הפיתוח‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ,‫שכך‬ ‫מתוך‬ .‫כזיב‬ ‫נחל‬ ‫טבע‬ .‫משמעותי‬ ‫כלכלי‬ ‫לעוגן‬ ‫ויהפוך‬ ‫שירותים‬ ‫ונותני‬ ‫עובדים‬ 2,000 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫יעסיק‬ ‫לאומי‬ ‫תיירות‬ ‫כמתחם‬ ‫מעלות‬ ‫אגם‬ .‫בישראל‬ ‫ראשון‬ ‫אקולוגית‬ ‫תיירות‬ ‫למתחם‬ ‫האגם‬ ‫את‬ ‫ותהפוך‬ ,‫שקלים‬ ‫מיליון‬ 40 -‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ציבורית‬ ‫השקעה‬ ‫שדורשת‬ ‫המהפכנית‬ ‫התוכנית‬ ‫החדשה‬ ‫השכונה‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2425
 14. 14. ‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ - ‫קבלאן‬ ‫ביאן‬‫ג'אן‬ ‫בית‬ ‫העיר‬ ‫כללי‬18-‫ה‬ ‫המאה‬ :‫יסוד‬ ‫שנת‬‫קמ"ר‬ 5,0792 :)10 ‫(מתוך‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫דירוג‬ ‫אוכלוסיה‬‫תושבים‬ 11,4095.6% :‫אוכלוסיה‬ ‫גידול‬2,246 :‫לקמ"ר‬ ‫תושבים‬ ‫צפיפות‬ ‫חינוך‬2,485 :)‫(א'-י"ב‬ ‫תלמידים‬ '‫מס‬4 :)‫(א'-י"ב‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ '‫מס‬28 :‫בכיתה‬ ‫תלמידים‬ ‫ממוצע‬ ‫בו‬ ‫ה-91 ישבו‬ ‫במאה‬ ‫כי‬ ‫וידוע‬ ,‫מלבנון‬ ‫שהגיעו‬ ‫דרוזים‬ ‫ידי‬ ‫ה-81 על‬ ‫במאה‬ ‫הוקם‬ ‫עצמו‬ ‫הכפר‬ ‫אך‬ ,‫השני‬ ‫הבית‬ ‫מאז תקופת‬ ‫התיישבות‬ ‫הייתה‬ ‫במקום‬ ‫אחד‬ ,‫אלדין‬ ‫לבהא‬ ‫המוקדש‬ ‫אתר‬ ‫נמצא‬ ,‫פסגתו‬ ‫שעל‬ ,)‫חיידר‬ ‫(ג'בל‬ ‫הארי‬ ‫והר‬ ‫צפריר‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫שבהם‬ ‫הגבוהים‬ ,‫רכסים‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫משתרע‬ ‫הכפר‬ .‫גם יהודים‬ ‫הדת‬‫נביאי‬‫מחמשת‬ ‫תושבי‬ .‫הדרוזית‬ ‫מתפרנסים‬ ‫הכפר‬ ‫משירות‬ ‫בעיקר‬ ‫הביטחון‬ ‫בזרועות‬ .‫מתיירות‬ ‫וגם‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2627
 15. 15. ‫שהוא‬ ‫הכפר‬ ‫גרעין‬ ‫שדרוג‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬ ‫ג'אן‬ ‫בבית‬ ‫מתבצע‬ ‫אלו‬ ‫בימים‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בקרוב‬ ‫לביצוע‬ ‫ותצא‬ ‫הוכנה‬ ‫כבר‬ ‫הבתים‬ ‫ומספור‬ ‫הרחובות‬ ‫לשילוט‬ ‫תכנית‬ ‫שהותנע‬ ‫התנועה‬ ‫הסדרת‬ ‫פרויקט‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ההיסטורי‬ ‫מהגרעין‬ ‫חצי‬ ‫רק‬ ‫יתבצע‬ ‫הנ"ל‬ ‫בפרויקט‬ .)‫והחזיתות‬ ‫התשתיות‬ ‫(שיקום‬ ‫שנים‬ 1,000-‫כ‬ ‫בן‬ .‫ונדליסטים‬ ‫ע"י‬ ‫נעקרו‬ ‫מהם‬ ‫חצי‬ ‫אך‬ ‫תמרורים‬ ‫הוצבו‬ .‫לפועל‬ ‫לצאת‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ .‫בו‬ ‫הקיים‬ ‫התירותי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫הישוב‬ ‫אך‬ ‫ומגוונות‬ ‫רבות‬ ‫אטרקציות‬ ‫ישנן‬ ‫בישוב‬ .‫מירון‬ ‫הר‬ ‫בתחום‬ ‫דרוזי‬ ‫ישוב‬ ‫הוא‬ ‫ג'אן‬ ‫בית‬ 11 .‫היישוב‬ ‫של‬ ‫התיירותי‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫כיצד‬ 22 .‫למטרה‬ ‫אותם‬ ‫רותמים‬ ‫ואיך‬ ‫תיירות‬ ‫רוצים‬ ‫התושבים‬ ‫האם‬ 33 .‫בכפר‬ ‫התיירות‬ ‫לעידוד‬ ‫המוקדים‬ ‫מה‬ ‫לדיון‬ ‫נושאים‬ ‫ג׳אן‬ ‫בית‬ ‫לפיתוח‬ ‫חסמים‬ ‫הדרום-מזרחי‬ ‫החלק‬ ‫בין‬ ‫שמחבר‬ ‫כביש‬ ‫ואין‬ ‫הקרקעות‬ ‫ברוב‬ ‫מחזיקים‬ ‫מהתושבים‬ 10%-‫מ‬ ‫פחות‬ ,‫גדולים‬ ‫המגרשים‬ ,‫פרטיות‬ ‫הן‬ ‫הקרקעות‬ ‫רוב‬ .‫הפיתוח‬ ‫על‬ ‫מקשים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ,‫הישוב‬ ‫של‬ ‫והדרום-מערבי‬ ‫ביישוב‬ ‫חדשים‬ ‫מיזמים‬ 2014 ‫ספטמבר‬ ,‫חיפה‬ -‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫מכון‬ Israeli Mayor's Institute on City Renewal - Haifa, September 2014 ‫בישראל‬ ‫לעירוניות‬ ‫התנועה‬ 2829

×