Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hta embaraç

516 views

Published on

.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hta embaraç

 1. 1. HTA EMBARAÇ Sessió 08/07/2015 R1 Alba Traver
 2. 2. Cas Clínic o Motiu de consulta : Control embaraç 4ª SG. o AP: • NAMC. • Al.lèrgia: Àcars i a les graminies. • 1r embaraç. • Alopecia. • HTA essencial. o Malaltia actual: Dona de 39 anys en el 1r trimestre de gestació acudeix a consulta per HTA tractada amb un ARA II i un diurétic.
 3. 3. o Exploració Física: TA normal. Anodina. o Proves Complementaries: • Analítica de març dins de la normalitat. o Diagnóstics: • Embaraç d’alt risc: >38 anys. • HTA essencial crònica. o Tractament: • Suspensió del ARA II i diurétic. • Indroducció de alfametildopa 1 comp/8h. • Introducció de àc.fólic 10mg.
 4. 4. HTA EN EL EMBARAÇ 1. Identificar de quin tipo d’HTA es tracta: o HTA crónica: HTA abans del embaraç o <20 SG o > 20 SG + 12 semanas postparto. o HTA transitoria o gestacional: Elevació de la TA en les últimes setmanes de gestació, durant el part o puerperi sense altres signes de preeclampsia. >20SG <12 Spuerperio. o HTA crónica amb preeclampsia sobreafegida: Elevació de tensions previes en més de 30mmHg de sistólica i/o en més de 15mmHg la diastólica acompanyada de proteinuria o edema generalizat. o HTA induida per l’embaraç (HIE): • Preemclapsia: HTA (elevació de 30mmHg TAS i/o 15mmHg TAD o xifres >140/90 sinó previes) >20SG i no més de la setmana 12 postpart + proteinuria (>300mg/24h o 30mg/dl en mostres aïllades) i/o edemes. • Eclampsia: Preemclapsia + convulsions generalitzades no atribuïbles a res més.
 5. 5. Fisiopatologia Transtorns Hipertensius 1. HTA essencial: Disfunció del endoteli vascular degut a un desequilibri entre els factors vasodilatadors (òxit nítric) i vasoconstrictors (endotelines). 2. HTA gestacional: Implantació placentaria inadecuada que desencaden la producció de factors citotòxics que produeixen una disfunció endotelial i plaquetaria amb vasoespasme generalitzat.
 6. 6. Conducta a seguir 1. HTA crónica: - Medides generals: Vigilar canvis de posició brusc. Millor en decúbit lateral esquerre. Dieta hiposódica normoproteíca. - Control setmanal de TA. - Control setmanal de proteinuria amb multistick ( si + fer una orina de 24h) a partir de la 20SG. - Hipotensors:  1r elecció: Alfametildopa 250mg v.o. cada 8-12h durante 48h després pujar 500mg en 2 dies fins un màxim de 3g/d. Acció lenta. Se pot combinar amb hidralacina. FDA: B.  2n elecció: hidralacina ( vasodilatador de elecció intrahospitalari), labetalol ( alfa i betabloqueant) i nifedipino ( calcio antagonista)  CI: IECAS i ARA II ( són teratógens, poden produir oligoamnis, CIR o fracàs renal), els diurétics (disminueixen el fluxe uteroplacentari), el diazóido (teratógen) y el atenolol (produeix CIR).  Si necesita augmentar la dosis de hipotensors, ens deu alertar de una preeclampsia sobreafegida.
 7. 7. 2.HTA gestacional: - Control dies alterns TA. - Control setmanal de proteinuria amb multistick ( si + orina de 24h) a partit de la 20SG. - No hipotensors. - Si > o = 160/110 s’orientarà com si fóra una preeclampsia.
 8. 8. 3. Preemclapsia lleu. 3.1. Criteris : - TAS <160 i TAD <110. - Proteinuria 24h <5g. - Cap altre criteri de Preemclapsia greu. 3.2. Criteris per a Seguiment en el centre de salut: - Correcte cumpliment dels controls. - TA<150/100. - Hemograma i bioquímica normals. - Pacient asimptomàtica. - Proves de benestar fetal correctes i creixement adecuat. - Proteinuria 24h < o = 1g (1000mg).
 9. 9. 3.3. Controls en el centre de salut: - Materns:  Consulta 1-2 vegades/setmana.  Repós relatiu i dieta normosódica normoproteica.  TA, pes i multistick diaris.  Proteinuria 24h, hemograma, bioquímica i coagulació setmanals.  Informació sobre símptmes prodrómics d’eclampsia ( si apareixen acudir a urgéncies).  Hipotensors: alfametildopa 250mg cada 8h o labetalol 50mg cada 6h, seguir augmentant 50mg fins aconseguir control TA o hidralacina 20mg cada 8-6h, i després anar augment 10mg fins aconseguir control TA.  Finalitzar gestació a partir 37SG (a terme).  A estudi administració de aspirina a dosis baixes 60-100mg durant la gestació per a prevenir les complicacions de la preeclampsia. - Fetals:  Controls diaris de moviments fetals.  Proves de benestar fetal setmanals a patir de la setmana 28.  Ecp-Doppler/2 set (biometries, LA, Doopler umbilico-fetal)
 10. 10. 4. Preemclampsia greu: 4.1. Criteris (almenys un): - TA > o = 160 i/o > o = 110. - Proteinuria 24h > o = 5g (3+ en multistick). Per damunt de 5g, el grau de proteinuria no se relaciona amb la gravetat ni amb els resultats materno-fetals. - Oliguria < o = 500ml/día. - Cr > 1’2 mg/dl i/o urea > 40mg/dl. - Plaquetes <100.00microlitres. - GOT i/o GPT >62 UI/l o > doble del límit alt de la normalitat. - Hemólisis: Bil>1’2 mg/dl; LDH>600U/l; presencia de esquistocitos. - Pródroms de eclampsia:  Clínica neurológica: hiperreflexia, cefale aintensa, alteracions visuals, estupor…  Dolor epigástric/HD.  Naúsees/ vómits. - Cianosis/ Edema de pulmó/ACV. - CIR
 11. 11. 4.2. Conducta a seguir: - Ingrés hospitalari. - Si >34SG: FINALITZAR GESTACIÓ. - Si <34SG: Tractament conservador fins la 34SG: 1. Hipotensors:  Hidralacina: 5 a 10mg ev en bolo lent, dosis es poden repetir cada 15-20 mins fins reduir la TA <170/110mmHg. ó  Labetalol 20-50mg ev en bolo lent, dosis que es poden repetir cada 15- 20mins fins reducir la TA<170/110mmHg.  Dosis de manteniment seria de hidralacina 20-50mg cada 6h en infusió ev continua i la de labetalol es de 50-600mg cada 6h en infusió ev continua. 2. Prevenció convulsions amb Sulfat de Mg. 3. Finalitzar gestació si feto madur preferiblement per vía vaginal sinó cessària.
 12. 12. 5. Eclampsia. - Ingrés hospitalari. - Mantenir via aèria. - Posició decúbit lateral. - Oxigenoteraia. - Tractament anticonvulsionant (sulfat de magnesi). - Tractament HTA ev. - Cessària després de la estabilització hemodinàmica, abans de les 48h de la convulsió. - RMN o TAC en les convulsions atípiques o focalitat neurológica. 6. HTA crónica amb preeclampsia sobreafegida. - Ingrés hospitalari. - Tractament igual que una preeclampsia greu.
 13. 13. Conclusions • Mecanisme fisiopatológic diferent de la HTA essencial i gestacional, aquesta darrera se curarà amb la finalització del embaraç. • Tractament diferent donat les limitacións medicamentoces del estat gestacional. • Important el bon control de l’embaraçada aixina com l’educació d’aquesta enfront a les diverses complicacions que poden haver.
 14. 14. Bibliografia • Fisiología médica. Guton & Hall. Ed11ª. Editorial Elsevier. Pàg: 195-203. • Manual AMIR Ginecología y obstetricia ed. 6ª. • Vademecum 2014 • “Management of hypertension in pregnancy”. M.Huarte, A.Modroño, C. Larrañaga. AN. Sist. Navar 2009, vol 32, suplemento 1. • “Trastornos hipertensivos del embarazo” Dr. Alfredo Vázquez Vigoa, Dr. Goliat Reina Gómez, Dr. Pedro Román Rubio, Dr. Roberto Guzmán Parrado y Dra. Annerys Méndez Rosabal. Hospital Ginecoobstétrico "Ramón González Coro“. 2005. • Protocolo estados hipertensivos del embarazo. Servicio de Ginecología y Obstetricia del HUCA. Actualización Abril 2011.
 15. 15. Gràcies!!

×