Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competències emocionals per al lideratge de centres educatius

1,791 views

Published on

Principals competències emocionals per al lideratge de centres educatius

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competències emocionals per al lideratge de centres educatius

 1. 1. “EQUIP CUIDEM-NOS” Institut de Ciències de l’Educació Anna Comas, Sheila Gálvez, Maria Pau González, Mercè Grau, Dolors Olivé COMPETÈNCIES PER LIDERAR LA QUALITAT I EL BENESTAR DELS CENTRES EDUCATIUS 15/10/2013 a 25/11/2013
 2. 2. Què és la intel·ligència? “LA CAPACITAT DE PODER DONAR RESPOSTES ADEQUADES A LES SITUACIONS I PROBLEMES” Howard Gardner, investigador i psicòleg, amb la seva Teoria de les intel·ligències múltiples , explica que el cervell està format per 8 “ordinadors” (parts diferents del nostre sistema nerviós) relativament independents que ens proporcionen diferents destreses i habilitats . Això fa que podem destacar en un aspecte, tenir facilitat en altres i dificultat en d’altres. Parlem doncs de les diferents intel·ligències que posseïm, que es classifiquen en: lingüística-verbal, lògico-matemàtica, espacial, musical, corporalcinestèssica, naturalista, intrapersonal, interpersonal. Aquestes no es presenten en estat pur, i tots tenim una mica de cadaescuna. Totes són importants i necessàries per viure plenament. ICE Equip “Cuidem-nos”
 3. 3. La intel·ligència emocional La intel·ligència emocional està integrada per aquestes dues: Intel·ligència intrapersonal: És la capacitat d’entendre’s a si mateix i autogestionar-se . De reconèixer i controlar els sentiments i emocions pròpies. Intel·ligència interpersonal: És la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre i saber tractarlo. De discriminar entre els sentiments propis i dels altres, fent servir aquesta informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions ICE Equip “Cuidem-nos”
 4. 4. Activitat 1 Despertem les emocions Visualitza aquest vídeo que teniu penjat al moodle com a Activitat 1 – Tema 4 http://www.youtube.com/watch?v=BZRb83FnhF0 ICE Equip Cuidem-nos
 5. 5. Classificació d’emocions CLASSIFICA CIÓ QUÈ GENEREN? EMOCIONS PRIMÀRIES Emocions secundàries DANY O PÈRDUA TRISTESA Depressió, frustració, decepció, pena, dolor, solitud, desgana, etc. IRA, FÀSTIC Còlera, rancor, ressentiment, gelosia, enveja, impotència, etc. POR, ANSIETAT Temor, horror, pànic, angoixa, desesperació, inquietud, estrès, etc. ALEGRIA, AMOR, FELICITAT Entusiasme, eufòria, tendresa, simpatia, gratitud, pau interior, serenitat, satisfacció, etc. VERGONYA Culpabilitat, timidesa, pudor, SORPRESA Desconcert, sobresalt, admiració DESAGRADA AMENAÇA BLES DESAFIAMENT AGRADABLE BENEFICI S SOCIALS AMBIGÜES ESPERANÇA, compassió 5
 6. 6. Intel.ligència emocional “La intel·ligència emocional la podem desenvolupar i practicar, no és màgia...és gimnàstica” El primer pas, i el més important, és saber identificar les nostres emocions i pensaments a les situacions viscudes cada dia/moment. El segon pas, és decidir “què fem” amb aquestes emocions. ICE Equip “Cuidem-nos”
 7. 7. Activitat 2 Autoconsciència emocional Les emocions i el pensament estan estretament relacionades. Això vol dir que sempre que tinc una emoció, tinc un pensament associat. Aquest influeix en que l’emoció sigui agradable o desagradable. ICE Com em sento? Equip Cuidem-nos
 8. 8. Identificar i regular les emocions Per decidir “què fem” amb les nostres emocions i dirigir-les cap allà on volem hem de modificar els nostres pensaments. Per això ens serà molt útil:  L’empatia: capacitat d’entendre les emocions dels altres  L’ assertivitat: capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament L’objectiu per al nostre benestar, i el de l’equip, és potenciar les emocions agradables (alegria, felicitat, plaer, etc.) i “eradicar” les emocions desagradables (ira, por, angoixa, enveja, etc.) de la nostra vida. ICE UAB Equip cuidem-nos
 9. 9. Com es treballen les emocions ? 1.- Identificar: donar-nos compte que tenim emocions, i QUINES 2.- Regular: utilitzar les emocions de forma adequada, generar emocions positives 3.- Autonomia emocional: autoestima, actitud positiva davant la vida, responsabilitat 4.- Competència social: saber-nos relacionar bé amb els altres i entendre les altres persones 5.- Competència per la vida i el benestar: orientar millor la nostra vida personal i social Font: GROP - Grup de Recerca en Orientació Psicopegagògica - UB ICE UAB Equip Cuidem-nos
 10. 10. Educadors emocionalment competents Els educadors emocionalment intel.ligents es caracteritzen per:  Se centren en els fenòmens, en els fets, en el context, en la realitat que tenen davant. Estan presents en el aquí i ara  Reconeixen les seves emocions i se’n fan càrrec  Sintonitzen emocionalment amb el grup, mantenint el seu centre  Saben contenir i transformar els estats emocionals propis i del grup  Són creadors de climes emocionals positius  Tenen una mirada inclusiva i orientada a les solucions  Saben gestionar i harmonitzar diferències i contradiccions  Tenen una mirada comprensiva i amorosa als pares i a la Font: Eva Bach@winsartorio.com seva realitat ICE Equip Cuidem-nos
 11. 11. Eva Bach@winsartorio.com Madurar emocionalment (nivell profund) ICE Equip Cuidem-nos
 12. 12. 3 dimensions de l’Educació Emocional El món Els altres jo ICE Equip Cuidem-nos
 13. 13. Activitat Diari de Camp Relaciona la lectura de la Sessió 1 (Korthagen) amb les diapositives 10, 11 i 12. Anota les teves reflexions al Diari de camp de la Sessió 4. ICE Equip Cuidem-nos
 14. 14. Activitat Voluntària El desenvolupament de la intel·ligència emocional ens situa en un context de salut i benestar. Et proposem voluntàriament i per tu mateix/a realitzar un “Test de competències en IE”. ´Com que és molt personal i no l’has de compartir, et facilitem les claus per a la correcció (comparativa amb la mitja científica). A partir d’aquest anàlisi podràs interpretar els resultats per decidir quines d’aquestes competències consideres més importants pel teu lloc de treball, i d’aquestes, quines et cal focalitzar com a part del teu Pla de Desenvolupament. ICE Equip cuidem-nos
 15. 15. Escolta activa Hi ha molta gent que pensa que escoltar no té cap complicació. Però quan parlem amb una persona, i notem que “no ens escolta de veritat” (que potser està pensant en una altre cosa, o en el què ens dirà quan acabem, si és que ens deixa acabar), ens fa sentir no tinguts en compte ni valorats. Escoltar doncs, significa tindre en compte a l’altre, i mostrar interès amb un paper molt actiu, sobretot de forma no verbal (mirada, assentir…). Parlem de l’escolta activa, i forma part de la IE.
 16. 16. Escolta activa A vegades no escoltem bé a l’altre persona perquè anem atabalats i enfeinats, perquè no és el moment adequat per nosaltres, perquè tenim pressa….però també perquè el què creiem que ens ha de dir l’altre persona no és “prou interessant” per nosaltres o tendim a creure i avançar que aquella conversa no serà “útil” per nosaltres. Però hem de recordar que escoltar bé no és només una qüestió d’educació, sinó que afavoreix el benestar de l’altre i el nostre també, ja que desenvolupem la capacitat d’entendre els altres i de mantenir relacions positives amb aquests. Implica desenvolupar també la capacitat d’empatia i d’assertivitat. Equip Cuidem-nos
 17. 17. Activitat 3 Fes l’activitat 3 per tal de practicar l’escolta activa. A la diapositiva següent tens claus per analitzar i millorar la teva escolta. ICE Equip Cuidem-nos
 18. 18. Escolta activa Tècniques Objectius Procediment Exemples Mostrar interès Comunicar interès. Afavorir que l’altre parli No estar ni d’acord ni en desacord. Utilitzar paraules neutrals “Pots explicar-me alguna cosa més sobre això?” Clarificar Aclarir el que es diu. Obtenir més informació. Ajudar a veure altres punts de vista Preguntar. Demanar aclariments sobre coses que no s’han entès Parafrasejar Demostrar que estem comprenent el que passa. Verificar el significat Repetir les idees i fets bàsics “Llavors, per a tu el problema no és important...” “Llavors, el que em dius és que...” Reflectir Mostrar que s’entenen els sentiments. Ajudar a que l’altra persona sigui més conscient del que sent Reflectir els sentiments de qui parla “Et frustra que sempre t’acusi de ser el que més parla a la classe” “Et dol que t’acusi de prendrel’hi l’entrepà” Resumir Revisar el progrés que hi ha hagut. Ajuntar fets i idees importants. Repetir els fets i les idees principals “Llavors, si no ho he entès malament A va picar a C i a tu et va molestar de que t’acusaren de la baralla”“Has parlat d’A i de B però no entenc què té a veure C en tot això I tu què vas fer en aquest moment?” “Des de quan esteu barallats?”
 19. 19. Legitimar els sentiments Quan practiquem bé l’escolta activa, estem acollint els sentiments i emocions de l’altre. Això fa que, encara que no tinguem “solucions” per aquesta persona, només el fet d’escoltar-la bé, i entendre bé el què està visquent (com si fóssim ell/a), faci que l’ajudi a alliberar tensions pel simple fet de compartir-ho i sentir-se comprès. D’això en diem legitimar les emocions i els sentiments ICE Necessitem compartir les preocupacions, però també les bones notícies. Els humans necessitem que ens legitimin els nostres sentiments. D’aquí ve la necessitat que tenim de relacionar-nos amb els altres i el perquè som éssers socials. Equip Cuidem-nos
 20. 20. Legitimar els sentiments Legitimar és practicar aquestes 3 passes: Empatia ICE UAB Assertivitat Equip Cuidem-nos
 21. 21. EMPATIA Pensa uns moment què entens per empatia i anota-ho. El concepte empatia sol confondre’s sovint per: - sentir igual que l’altra persona - Actuar de forma simpàtica o de forma tendra - Estar d’acord o aprovar a l’altre ICE UAB Equip cuidem-nos
 22. 22. EMPATIA El concepte empatia significa comprendre a l’altre/s persona/es des de les seves creences, comportaments, idees i emocions, de forma que tenen sentit per ella, encara que per nosaltres resultin estranys i siguin contraris als nostres. L’empatia consisteix en acceptar a l’altre i respectar-lo encara que no coincideixin amb les nostres pròpies valoracions. ICE UAB Equip cuidem-nos
 23. 23. EMPATIA L’empatia és el procés en que: 1r. Faig introspecció de les meves emocions 2n. Connecto emocionalment amb l’altre per sentir el que ell/a sent 3r. Transmeto emocionalment que sento el que ell/a sent Hi ha empatia quan “JO SENTO QUE TU SENTS EL QUÈ JO SENTO” Parlem també de “connexió emocional” Font: Ramon Riera ICE UAB Equip cuidem-nos
 24. 24. EMPATIA Principals objectius de l' EMPATIA: - Comprendre i sentir a l’altre - Practicar la compassió - Donar respostes afectives i responsables pel benestar de l’altre - Obrir la porta a la comunicació eficaç i a la gestió positiva dels conflictes ICE UAB Equip cuidem-nos
 25. 25. ASSERTIVITAT Al tindre una conversa o diàleg amb una altre persona, podem reflexionar envers a si ens sentim valorats i respectats per aquesta, en funció del “com ens hagi tractat” (per exemple, si ha tingut una escolta activa amb nosaltres, empatia…). Però la satisfacció final d’aquesta conversa, en gran part depèn de nosaltres, independentment de com ens hagin tractat: és a dir, que depèn de la nostra capacitat d’assertivitat, que no és més que una habilitat. L’assertivitat s’aprèn, i per incorporar-la s’ha de practicar.
 26. 26. ASSERTIVITAT Entenem per assertivitat a la capacitat de respondre correctament als altres de forma que respectem els nostres drets (pe: dret a ser escoltat/ada) i siguem capaços/ces de manifestar la nostra opinió, respectant al mateix temps a l’altre (pe: “m’agradaria que m’escoltessis” enlloc de dir “fes el favor d’escoltar-me”). La clau fonamental de l’assertivitat, és expressar els nostres sentiments envers una situació donada. També ho anomenem “missatges jo”: no és el mateix dir “estic farta que siguis impuntual” a dir “sento que no em tens en compte quan quedem a una hora i arribes tard”.
 27. 27. Activitat 4 Fes l’activitat 7 per tal de practicar l’assertivitat. A la diapositiva següent tens els 4 passos “D-E-S-C” per practicar missatges assertius. ICE Equip Cuidem-nos
 28. 28. ASSERTIVITAT: 4 passes
 29. 29. Activitat 5 Fes els exercicis de l’activitat 8 Sentiments, pensaments i creences ICE Equip Cuidem-nos
 30. 30. Exercici: les nostres creences Hem vist a l’activitat 5 que els pensaments vénen determinats per les nostres creences. Ara podem anar un pas enllà, i veure com darrera de les creençes hi ha uns valors. Per exemple, si tinc la creença de que a la feina, haig de fer tot el què pugui, i posar-hi “coll i barres” és perquè tinc el valor del treball, la implicació, l’esforç, etc.. Si tinc la creença de que “no em puc refiar de ningú” és perquè tinc com a valor la meva pròpia integritat i seguretat davant dels altres, etc. Tots tenim uns creences que ens vénen del nostre entorn familiar, i que d’alguna manera, ens han influït molt. Reflexiona i respon aquesta frase “A casa sempre em deien….” i podràs detectar moltes de les teves creences, actuals o passades. Anota-ho al teu diari de camp i observa si encara formen part de tu, o les has canviat. ICE Equip Cuidem-nos
 31. 31. Creences personals i d’equip Fins ara hem parlat de creences personals, però també hi ha creences en els equips. Aquestes determinen les emocions de l’equip i influeixen en els seus pensaments, i per tant, en les seves accions. “Podem creure, erròniament, que les nostres creences són el fruit de les nostres experiències, encara que es demostra que és just el contrari: les nostres creences atrauen les experiències que les reforcen” (Albert Serrat) Per exemple: vaig a fer una truita a la francesa. No recordo mai que m’hagi sortit una truita ben feta i de fet, crec que “sóc un maldestre a la cuina, i segur que no em sortirà bé”….què creieu que passarà? Em sortirà bé aquesta vegada la truita? O em sortirà malament, com és habitual? Estic eternament condemnat a que la truita a la francesa em surti malament? Quines creences són potenciadores dels equips? Anota-ho al teu diari de camp. ICE “EQUIP CUIDEM-NOS”
 32. 32. Lectura voluntària Fes la lectura voluntària en relació a l’”Efecte pigmalió ” Anota al diari de camp un resum de les teves conclusions/reflexions. ICE Equip Cuidem-nos

×