΢τζφανοσ Μήτρικασ
Τπεφθυνοσ προϊθηςησ και ςχεδιαςμοφ
ΙΔΡΤΣΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΜΕΡΟΤ΢ ΟΜΑΔΕ΢
 Κοινωνικοί λειτουργοί
 Ιατροί
 Νοςηλευτζσ
 Βοηθοί Νοςηλευτϊν
 Φαρμακοποιοί

 Διοικητ...
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ

Δημοτικά ιατρεία Καβάλασ
 6 δημοτικά ιατρεία
 3 ιατρεία ςε ΚΑΠΗ
 8 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ

 1ο βάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 Προληπτική ιατρική
 Κοινωνικό φαρμακείο

 Ενημζρωςη μαθη...
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
1οβάθμια φροντίδα υγείασ χρόνιων αςθενϊν
κατ’ οίκον
 ΧΑΠ
 ΢ακχαρϊδη διαβήτη
 Παχυςαρκία κ.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Προχποθζςεισ ςχεδιαςμοφ
 Μικρότερη ταλαιπωρία & καλφτερη διαχείριςη τησ

υγείασ των χρόνιων αςθενϊν
...
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Ανακουφιςτική φροντίδα καρκινοπαθϊν

• Ιατρόσ
• Νοςηλευτήσ
• Κοινωνικόσ λειτουργόσ
• Εθελοντζσ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ
Καθημερινή φροντίδα κατ’ οίκον
 Ηλικιωμζνων που δεν αυτοεξυπηρετοφνται
 ΑΜΕΑ

 Alzheimer
ΚΤΡΙΟΙ ΢ΣΟΧΟΙ
ΚΟΙΝ.΢.ΕΠ «ΓΑΛΗΝΟ΢»
 Εμπορική δραςτηριότητα ςε Ελλάδα & εξωτερικό
 Δωρεάν υπηρεςίεσ

 Καινοτόμα προϊόντα
...
ΚΤΡΙΟΙ ΢ΣΟΧΟΙ
ΚΟΙΝ.΢.ΕΠ «ΓΑΛΗΝΟ΢»
ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Γαληνός ΚοινΣΕπ - "Επιχειρώντας αλλιώς"

697 views

Published on

Παρουσίαση της ΚοινΣΕπ Γαληνός από τον κ. Στέφανο Μήτρικα στο πρώτο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "Επιχειρώντας αλλιώς" στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013

Published in: Business
 • Be the first to comment

Γαληνός ΚοινΣΕπ - "Επιχειρώντας αλλιώς"

 1. 1. ΢τζφανοσ Μήτρικασ Τπεφθυνοσ προϊθηςησ και ςχεδιαςμοφ
 2. 2. ΙΔΡΤΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΡΟΤ΢ ΟΜΑΔΕ΢  Κοινωνικοί λειτουργοί  Ιατροί  Νοςηλευτζσ  Βοηθοί Νοςηλευτϊν  Φαρμακοποιοί  Διοικητικό προςωπικό  Γενικϊν καθηκόντων
 3. 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ Δημοτικά ιατρεία Καβάλασ  6 δημοτικά ιατρεία  3 ιατρεία ςε ΚΑΠΗ  8 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων
 4. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ  1ο βάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  Προληπτική ιατρική  Κοινωνικό φαρμακείο  Ενημζρωςη μαθητικήσ κοινότητασ
 5. 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ 1οβάθμια φροντίδα υγείασ χρόνιων αςθενϊν κατ’ οίκον  ΧΑΠ  ΢ακχαρϊδη διαβήτη  Παχυςαρκία κ.α
 6. 6. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ Προχποθζςεισ ςχεδιαςμοφ  Μικρότερη ταλαιπωρία & καλφτερη διαχείριςη τησ υγείασ των χρόνιων αςθενϊν  Ποιοτικζσ υπηρεςίεσ  Χαμηλό κόςτοσ λειτουργίασ προγράμματοσ  Μείωςη κόςτουσ λειτουργίασ νοςοκομείου & δαπανϊν Αςφ. Σαμείων (Λιγότερεσ ειςαγωγζσ ςτο νοςοκομείο & διάρκεια περίθαλψησ κατ’ ζτοσ)
 7. 7. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ Ανακουφιςτική φροντίδα καρκινοπαθϊν • Ιατρόσ • Νοςηλευτήσ • Κοινωνικόσ λειτουργόσ • Εθελοντζσ
 8. 8. ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ Καθημερινή φροντίδα κατ’ οίκον  Ηλικιωμζνων που δεν αυτοεξυπηρετοφνται  ΑΜΕΑ  Alzheimer
 9. 9. ΚΤΡΙΟΙ ΢ΣΟΧΟΙ ΚΟΙΝ.΢.ΕΠ «ΓΑΛΗΝΟ΢»  Εμπορική δραςτηριότητα ςε Ελλάδα & εξωτερικό  Δωρεάν υπηρεςίεσ  Καινοτόμα προϊόντα  Καινοτόμεσ λφςεισ  Νζεσ θζςεισ εργαςίασ  Δικτφωςη και ςυνεργαςίεσ  Ενίςχυςη κοινωνικήσ ςυνείδηςησ & αλληλεγγφησ
 10. 10. ΚΤΡΙΟΙ ΢ΣΟΧΟΙ ΚΟΙΝ.΢.ΕΠ «ΓΑΛΗΝΟ΢»
 11. 11. ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΧΗ ΢Α΢

×