Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"

520 views

Published on

Παρουσίαση από την ομιλία της κας. Ζαφειροπούλου στο 1ο Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας "Επιχειρώντας αλλιώς" στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
161
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"

 1. 1. THE NEST Δικτφωςη: Κοινωνικζσ Διεταιρικζσ ΢υνεργαςίεσ Δρ Φιόρθ Α Ηαφειροποφλου Λζκτορασ Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ 1ο Συνζδριο Κοινωνικϊν ΕπιχειριςεωνΕπιχειρϊντασ Αλλιϊσ
 2. 2. • • • • • • • The Nest (Zita Social Ltd UK based Social Enterprise) CEO, υπηρεςίεσ θερμοκοιτίδασ προσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ για τθν δθμιουργία, επιτάχυνςθ, χρθματοδότθςθ, εκπαίδευςθ, ζρευνα, παροχι ςυνεργατικϊν χϊρων, υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικζσ ςε start-ups 1ο ΢υνζδριο Διεθνών Εμπειρογνωμόνων Βζλτιςτων Ευρωπαϊκών Πρακτικών ςε Θερμοκοιτίδεσ και Κζντρα Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ 11-13 Φεβρουαρίου, Μζγαρο Διμου Ακθνϊν. Θζςθ: Διοργάνωςθ, Φιλοξενία και Συντονιςμόσ όλου του Συνεδρίου, Chair του ΢υνεδρίου. PhD: «H Διαδικαςία του νζου Διεταιρικοφ μορφϊματοσ του Κοινωνικοφ Franchise μζςω τθσ Συςτθμικι Θεωρίασ Κοινωνικϊν Δικτφων: Θεςμοί, Ρροφίλ Κοινωνικισ Επιχειρθματικότθτασ, Κοινωνικι Καινοτομία και το φαινόμενο τθσ Ζδραςθσ» Brunel Business School Λονδίνο Λζκτορασ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ, Κολλζγιο City Unity ΚΕΜΕ-Seattle University, Επιςκζπτησ Λζκτορασ Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ, Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιδρυτήσ Ερευνητικοφ Κζντρου Κοινωνικήσ Επιχειρηματικότητασ, Καινοτομίασ & Δικαιόχρηςησ- ΚΕΚΔ, Κολλζγιο City, Ακινα Ερευνθτισ ςτο Ερευνθτικό Κζντρο Επιχειρθματικότθτασ & Καινοτομίασ (CEIBIEM), Πανεπιςτήμιο Brunel, Λονδίνο
 3. 3. THE NEST
 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Κουφόπουλοσ, Δ. (2013) “Θ Επιρροι τθσ Συςχετιςτικισ Ζδραςθσ ςτθν Δθμιουργία Κοινωνικοφ Franchising; Μια διερευνθτικι ποιοτικι ανάλυςθ 4 μελετϊν περίπτωςθ Κοινωνικοφ Franchises ενεργά ςτθ Μ. Βρετανία μζςω τθσ κεωρίασ κοινωνικϊν δικτφων ” Journal of Marketing Channels, Special Issue, Vol.20, No.1/2 Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Κουφόπουλοσ, Δ. (2012) “Θ Επιρροι του ςυςχετιςτικοφ μοντζλου marketing ςτθ δομι διακυβζρνθςθσ ενόσ νζουσ μορφϊματοσ καναλιϊν επζκταςθσ, το Κοινωνικό franchising: Μια διερευνθτικι ποιοτικι ανάλυςθ 4 κοινωνικϊν franchises από τθ Μ. Βρετανία” International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation (Inderscience Publishers) Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Woods, A. (2012). «Μποροφν κζματα φτϊχιασ να λυκοφν μζςα από τθ γζνεςθ ςυςχετιςτικά εδραιωμζνων δικτφων κοινωνικοφ franchise;» In D. Halkias & P.W. Thurman (Eds.), Επιχειρηματικότητα και Βιωςιμότητα: Επιχειρηματικέσ Λύςεισ για την Αντιμετώπιςη τησ Φτώχιασ Από Όλο τον Κόςμο, (pp185-198). Λονδίνο: Gower Applied Research. Ηαφειροποφλου, Φ.Α. (2013) “Δθμιουργία Κοινωνικοφ Franchising: Μια ςυςτθμικι προςζγγιςθ που ενδυναμϊνει τθ δθμιουργία για να λυκοφν κοινωνικά κζματα που ζχει προκαλζςει θ οικονομικι κρίςθ”. 2013 Διεκνισ Ακαδθμία του Franchising. Στα: Πρακτικά του 27ου Ετήςιου ΢υνεδρίου τησ Διεθνοφσ Ακαδημίασ του Franchising, 13-16 Μαρτίου 2013. Κίνα: Πανεπιςτήμιο Πεκίνου Zhuhai Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Κουφόπουλοσ, Δ. (2012) “Μπορεί το κοινωνικό franchising να είναι θ λφςθ ςτθν ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα των κοινωνικϊν επιχειριςεων; Μια προςζγγιςθ κεωρίασ κοινωνικϊν δικτφων βαςιςμζνθ ςε τζςςερεσ Βρετανικζσ μελζτεσ περίπτωςθσ” 2012 Ευρωπαϊκι Ακαδθμία του Management. Στα: Πρακτικά του ΢υνεδρίου του 2012 τησ Ευρωπαϊκήσ Ακαδημίασ του Management, 6-8 Ιουνίου 2012. Ρόττερνταμ: Πανεπιςτήμιο Erasmus Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Κουφόπουλοσ, Δ. (2012) “ Θ Επιρροι τθσ Συςχετιςτικισ Ζδραςθσ ςτθν Δθμιουργία Κοινωνικοφ Franchising; Μια διερευνθτικι ποιοτικι ανάλυςθ 4 μελετϊν περίπτωςθ Κοινωνικοφ Franchises ενεργά ςτθ Μ. Βρετανία μζςω τθσ κεωρίασ κοινωνικϊν δικτφων ” 2012 Διεκνισ Ακαδθμία του Franchising. Στα: Πρακτικά του 26ου Ετήςιου ΢υνεδρίου τησ Διεθνοφσ Ακαδημίασ του Franchising, 17-19 Μαΐου 2012 Πανεπιςτήμιο Nova Southeastern. Φλόριντα: ISoF Ηαφειροποφλου, Φ.Α. (2012) “Μπορεί το κοινωνικό franchising να είναι θ λφςθ ςτθν ανάπτυξθ και βιωςιμότθτα των κοινωνικϊν επιχειριςεων; Μια προςζγγιςθ κεωρίασ κοινωνικϊν δικτφων βαςιςμζνθ ςε τζςςερεσ Βρετανικζσ μελζτεσ περίπτωςθσ” 27-28 Μαρτίου 2012 Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Brunel ΢υμπόςιο Διδακτόρων, ΚΕΡΔΙ΢Ε ΠΡΩΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ, Λονδίνο: Ρανεπιςτιμιο Brunel Ηαφειροποφλου, Φ.Α. & Κουφόπουλοσ, Δ. (2012) “Θ Επιρροι του ςυςχετιςτικοφ μοντζλου marketing ςτθ δομι διακυβζρνθςθσ ενόσ νζουσ μορφϊματοσ καναλιϊν επζκταςθσ, το Κοινωνικό franchising: Μια διερευνθτικι ποιοτικι ανάλυςθ 4 κοινωνικϊν franchises από τθ Μ. Βρετανία” 2012 Ραγκόςμια Ιςλαμικι Ακαδθμία του Marketing και Εκδοτικόσ Πμιλοσ Emerald. Στα: Πρακτικά του 2ου ΢υνεδρίου τησ Παγκόςμιασ Ιςλαμικήσ Ακαδημίασ του Marketing, 16-18 Ιανουαρίου Πανεπιςτήμιο Ηνωμζνων Αραβικών Εμιράτων. Αμποφ Ντάμπι: GIMC
 5. 5. ΢ΟΛΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ • • • • “…ποιοσ είναι ο ρόλοσ των κοινωνικϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα για να βοθκθκεί να ξεπεράςει τθν τραγικι κατάςταςθ και να ενιςχυκοφν οι οικονομικζσ και κοινωνικζσ δομζσ ςτθ χϊρα…. Σασ ενκαρρφνω να ςυμμετάςχετε ςε ενζργειεσ αλλθλεγγφθσ για να βοθκιςετε τθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα” Ευρωπαίοσ Επίτροποσ Lazlo Andor (5th Ιουνίου, 2012) ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθσ τθσ επιτροπισ του Social Business Initiative- GECES experts “Θζλουμε μια μεγαλφτερθ και ιςχυρότερθ κοινωνία. Ππου οι κοινότθτεσ και οι πολίτεσ ζχουν μεγαλφτερθ εξουςία να διαμορφϊνουν τισ ηωζσ τουσ και να κακορίηουν τθ μοίρα τουσ. Σπρϊχνουμε τθν εξουςία μακριά από το κζντρο ςτισ τοπικζσ αρχζσ και μακριά από αυτζσ ςτα χζρια των πολιτϊν ςτισ γειτονιζσ κα δράςει ςαν καταλφτθσ ςτθν ενίςχυςθ τοπικϊν κοινωνικϊν δράςεων. Θζλουμε τα κοινωνικά εγχειριματα να εκμεταλλευτοφν όλεσ αυτζσ τισ ευκαιρίεσ αι να δθμιουργιςουν κετικζσ αλλαγζσ ςτθν κοινωνία μασ… θ ψυχι τθσ οικονομίασ κα είναι οι κοινωνικζσ επχιειριςεισ” (Rt. Hon Franchis Mod Υπουργόσ του UK Cabinet Μ.Βρετανία: 70,000 κ.επ., £55bn, £240,000 μζςοσ όροσ τηίρου, 70% πάνω από 100,000 και 20% πάνω από £1m (15% κ 2,4% για ΜΚΟ) Αξιολογοφνται βάςει του κοινωνικοφ αντίκτυπου και τθσ κοινωνικισ αξίασ που δθμιουργοφν
 6. 6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙ΢ΘΣΕΙΣ • • • • ΕΕ: Αναηθτοφν να εξυπθρετιςουν τα ςυμφζροντα των κοινοτιτων (κοινωνικοί, ςυλλογικοί και περιβαλλοντικοί ςκοποί) αντί για τθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν. Ζχουν ςυχνά καινοτομικι φφςθ μζςω των προϊόντων/υπθρεςιϊν που προςφζρουν και μζςω των μεκόδων οργάνωςθσ και παραγωγισ. Συνικωσ απαςχολοφν τα πιο ευάλωτα μζλθ τθσ κοινωνίασ (άτομα κοινωνικά αποκλειςμζνα) . Συμβάλλουν ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν απαςχόλθςθ και τθν μείωςθ ανιςοτιτων. ΜΒ: Είναι μια επιχείρθςθ που ζχει πρωταρχικϊσ κοινωνικοφσ ςκοποφσ των οποίων τα πλεονάςματα κυρίωσ επανεπενδφονται για αυτοφσ τουσ ςκοποφσ, και δεν διοικείται από τθν ανάγκθ μεγιςτοποίθςθσ των κερδϊν των μετόχων και ιδιοκτθτϊν Είναι το προϊόν οποιαςδιποτε ατομικισ, οργανωςιακισ ι δικτυακισ δραςτθριότθτασ που επιδεικνφει κάποια ςτοιχεία κοινωνικισ καινοτομίασ και προςανατολιςμό προσ τθν αγορά ανεξάρτθτα από τθ νομικι μορφι τθσ (φιλανκρωπία ι επιχείρθςθ), από τθν ειςοδθματικι τθσ ςτρατθγικι (μθ κερδοςκοπικι ι κερδοςκοπικι) ι από τον κλάδο (ιδιωτικι, δθμόςια ι κοινωνία πολιτϊν) Συμπεριφορά κοινωνικϊν επιχειρθματιϊν επθρεάηεται από το περιβάλλον και τισ κοινωνικζσ δομζσ- βακφτατα εδραιωμζνεσ (embedded) ςε δίκτυα
 7. 7. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΩΣΘ (networking) • Δίκτυο είναι ζνα ςφνολο ςχζςεων που ςυνδζουν πολλαπλοφσ ανεξάρτθτουσ ςυντελεςτζσ, επιχειριςεισ ι άτομα, ςε μια δομι που χαρακτθρίηεται από τισ ςχζςεισ μεταξφ των μερϊν που ςυνκζτουν το δίκτυο. • Συναςπιςμόσ ανεξάρτθτων οικονομικϊν οντοτιτων (επιχείρθςθ, τμιμα επιχείρθςθσ) που ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ ι κακικοντα. • Ζνα πλικοσ κόμβων (επιχειριςεισ) ςυνδζεται μεταξφ του μζςω ςυγκεκριμζνων νθμάτων (επιχειρθματικζσ ςχζςεισ). Τα νιματα αυτά χαρακτθρίηουν τθ φφςθ των δικτφων
 8. 8. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΩΣΘ (networking)
 9. 9. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΩΣΘ (networking) • • • • • • • Το επίπεδο, θ ςυχνότθτα και θ αμοιβαιότθτα των δεςμϊν αυτϊν, αλλά και θ πυκνότθτα, προςβαςιμότθτα, ςυγκζντρωςθ και πολλαπλότθτα Συμβίωςθ, αλλθλεπίδραςθ, αλλθλεξάρτθςθ, ςυνεργαςία Σφςτθμα κοινϊν αξιϊν που κακορίηουν τουσ ρόλουσ των μελϊν και τισ υποχρεϊςεισ τουσ Λειτουργεί χωρίσ ιεραρχικι εξουςία αλλά από εδραιωμζνεσ ςυνδζςεισ μεταξφ των μερϊν Μακροχρόνια αφοςίωςθ , πολλαπλοί ρόλοι και υποχρεϊςεισ Δομικι Διάςταςθ και Συςχετιςτικι Διάςταςθ. Θζςθ ςτο δίκτυο αλλά και οι φφςθ των ςχζςεων που ςυνδζουν τα μζρθ κακορίηουν εξουςία και πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ. Εμπιςτοςφνθ βαςίηεται ςε γνϊςθ από προθγοφμενεσ ςχζςεισ και ςε φόβο απϊλειασ φιμθσ. Αυτοδιοικοφμενοσ μθχανιςμόσ δικτφου: διαφάνεια κ ςυμμόρφωςθ Θ ςυμπεριφορά των επιχειριςεων επθρεάηεται από τθ ςυμπεριφορά των άμεςων ςυνδεδεμζνων μερϊν αλλά και των ζμμεςων. Άμεςεσ ςυνδζςεισ (δυνατζσ ςχζςεισ) και ζμμεςεσ ςυνδζςεισ (αςκενείσ ςχζςεισ) . Θ δφναμθ των αςκενϊν ςυνδζςεων- the strength of the weak ties
 10. 10. FNM
 11. 11. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΩΣΘ (networking) • Θ ςυςχετιςτικι και δομικι εδραίωςθ των επιχειριςεων κ ατόμων ςε δίκτυα κακορίηει τθ ςυμπεριφορά τουσ, – Για απόκτθςθ πόρων • Χρηματοοικονομικοί (δωρεζσ, επιδοτιςεισ, χορθγίεσ, crowd funding), ανθρώπινοι (εκελοντζσ, pro bono trustees ςτελζχθ ςυμβοφλουσ), φυςικοί (χϊρο από κερμοκοιτίδεσ και διμουσ, ρεφμα, δίκτυο, εξοπλιςμό), τεχνολογικοί και άυλουσ (ςυςτιματα οργανωςιακά, καινοτομία, λογιςτικά, νομικά, ικανότθτεσ, ςτυλ θγεςίασ), κοινωνικό κεφάλαιο- πόροι που παίρνεισ από τισ ςχζςεισ που ζχεισ με τα μζλθ του δικτφου ςου και τθ κζςθ που ζχεισ ςτα δίκτυα ςου, – – – – Επίτευξθ ςτρατθγικϊν ςτόχων Δθμιουργία κοινωνικισ και οικονομικισ αξίασ . Δθμιουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων Ανάπτυξθ, επζκταςθ, αντιγραφι (development, scaling, growth, replication) – Διεταιρικζσ ςυνεργαςίεσ: αν κα ςυνάψουν ςχζςεισ, με ποιουσ, πωσ κα τισ διοικιςουν (διακυβζρνθςθ) , αν κα είναι επιτυχθμζνοι ι όχι.
 12. 12. ΔΙΕΤΑΙ΢ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΕΣ • Θζλει να αποκτιςει πόρουσ ι ικανότθτεσ – Αγοραία ανταλλαγι (market exchange) – Αν αυτι πολφ ακριβι τότε Εςωτερίκευςθ (internalisation) εςωτερικι ανάπτυξθ, εκπαίδευςθ, εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ, υποκαταςτιματα. Αν οφτε αυτό είναι εφικτό – Υβριδικζσ δομζσ διακυβζρνθςθσ (hybrid governance structures): διεταιρικζσ ςυνεργαςίεσ, ςυμμαχίεσ, δίκτυα, ςυμπράξεισ, • franchising, licensing, ςυμβόλαια διοίκθςθσ, ςυμβόλαια παραγωγισ, ςυμβόλαια υπθρεςιϊν, τεχνολογικζσ ςυμφωνίεσ και consortium, turnkey projects (με το κλειδί ςτο χζρι), B-O-T projects (built-operatetransfer), ςυμπράξεισ ιδιωτικοφ δθμοςίου (PPPs), κοινοπραξίεσ . Συμμαχίεσ marketing, logistics, χρθματοοικονομικζσ, R&D consortia • Μετοχικζσ και μθ μετοχικζσ ςυνεργαςίεσ, μειοψθφικζσ ςυμμαχικζσ ςυνεργαςίεσ
 13. 13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΤΑΙ΢ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΕΣ (scaling, growth, replication) • “Ζχουμε μάκει να δθμιουργοφμε τισ μικρζσ εξαιρζςεισ που μποροφν να αλλάξουν τισ ηωζσ εκατοντάδων αλλά δεν ζχουμε μάκει πϊσ να κάνουμε τθν εξαίρεςθ κανόνα για να αλλάξουμε τισ ηωζσ εκατομμυρίων” Lisbeth Schorr • “Σχεδόν κάκε πρόβλθμα ζχει επιλυκεί κάπου από κάποιον. Θ ματαίωςθ είναι ότι δεν φαίνεται να μποροφμε να αντιγράψουμε (τισ λφςεισ αυτζσ) πουκενά αλλοφ.” Bill Clinton
 14. 14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΕΤΑΙ΢ΙΚΕΣ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΕΣ ανάπτυξθ & επζκταςθ για επίλυςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων • • • Εςωτερικι Οργανικι ανάπτυξθ δθμιουργοφν οργανωςιακοφσ πόρουσ για να αυξιςουν κοινωνικό αντίκτυπο • Ansoff • Υποκαταςτιματα Συνεργαςίεσ (affiliations), από χαλαροφσ ςυναςπιςμοφσ μζχρι κοινωνικά franchise, κοινωνικζσ διεταιρικζσ ςυμμαχίεσ, κοινωνικζσ ςυμπράξεισ (ΤΟΡΕΚΟ), κοινωνικά εταιρικά δίκτυα (Δίκτυο Φτϊχιασ), δθμόςιεσ ιδιωτικζσ ςυμπράξεισ (κοινότθτα Ανάβρασ), εταιρικζσ- κοινωνικζσ ςυμπράξεισ (corporate-social partnerships) όπωσ κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ marketing, ομόλογα κοινωνικοφ αντίκτυπου (social impact bonds), spin outs δθμόςιων υπθρεςιϊν από δθμόςιουσ υπαλλιλουσ που γίνονται κοινωνικοί επιχειρθματίεσ, κοινωνικζσ κοινοπραξίεσ, κοινοτικά αναπτυξιακά κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου (venture funds), κοινοτικά δανειακά κεφάλαια, κοινοτικζσ τράπεηεσ, κοινοτικοί αναπτυξιακοί χρθματοδοτικοί οργανιςμοί Διάδοςθ (dissemination) θ επιχείρθςθ μοιράηεται τεχνογνωςία μζςω ‘open source’ πλατφόρμεσ
 15. 15. ΣΤ΢ΑΤΘΓΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ • ANSOFF’S MATRIX ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΕΙ΢ΔΤ΢Η΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΑΓΟΡΑ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΕΤΡΤΝ΢Η΢ ΥΡΑ΢ΧΟΥΣΕΣ ΑΓΟ΢ΕΣ ΝΕΕΣ ΥΡΑ΢ΧΟΝΤΑ ΝΕΑ Ρ΢ΟΙΟΝΤΑ/ΥΡΘ΢ΕΣΙΕΣ
 16. 16. ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΣΤ΢ΕΒΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΟΤΥΧΙΕΣ • Φατρίεσ (δθμόςιεσ επιδοτιςεισ) • Χαμθλι επιχειρθματικότθτα (δεν προγραμματίηουν, δεν επικοινωνοφν, δεν τθροφν ςυμφωνίεσ, δεν ςυνεργάηονται) • Ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ (κα μου πάρουν τθν ιδζα, ‘κα τα φάνε’) • Ζλλειψθ διαφάνειασ • Ατομιςμόσ και φοβίεσ • Οπορτουνιςμόσ • Ρολφ υψθλι διαφκορά • Ανεπάρκεια κ ανικανότθτα δθμόςιων κ δθμοτικϊν λειτουργϊν

×