Σν 1ν ΢πλέδξην γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηίηιν
«Δπηρεηξώληαο Αιιηώο» θαη ππφηηηιν «Οη θνηλωληθέο
επηρεηξήζεη...
θνηλσληθήο δξάζεο θαη απνηειεί θιεηδί γηα θαηλνηνκία θαη βηψζηκε αλάπηπμε πξνάγνληαο
ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θ...
θαη πην κηθξέο ειηθίεο, θαζψο ζε απηέο ηηο ειηθίεο αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο φπσο ε
νκαδηθφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε εγεζί...
Κέξνο Β’: «Δξγαιεία αλάπηπμεο κηαο θνηλωληθήο επηρείξεζεο»

Η δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ΢πλεδξίνπ «Δπηρεηξψληαο Αιιηψο» ήηαλ αθη...
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηνρεχεη ζην θνηλσληθφ θαιφ θαη ιακβάλεη εζηθή επηβξάβεπζε
(Γπλάκεηο). Έρεη ρακειφ πξνυπνινγηζκφ...
Κνη.΢.Π.Δ. πνπ κεηξά ζήκεξα 435 κέιε. Οη Κνη.΢.Π.Δ. είλαη κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο κε
νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα π...
πξντφληα λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη ν πειάηεο λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη αγνξάδεη θαη απφ πνηνπο.
Φξέζθα πξντφληα ζα ζπιιέγνληα...
Ο εθπξφζσπνο ηεο Θνηλ.΢.Δπ. Θαιινλήο – Θειιηάο θχξηνο Γεκήηξεο Πνιηηόπνπινο
εμήγεζε πσο ε ηδέα ηεο αλαθχθισζεο μεθίλεζε ζη...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Πρακτικα του 1ου Συνεδρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, "Επιχειρώντας αλλιώς" στις 13 Νοεμβρίου 2013

1,203 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,203
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
763
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Πρακτικα του 1ου Συνεδρίου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα, "Επιχειρώντας αλλιώς" στις 13 Νοεμβρίου 2013

  1. 1. Σν 1ν ΢πλέδξην γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηίηιν «Δπηρεηξώληαο Αιιηώο» θαη ππφηηηιν «Οη θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο ωο εξγαιείν αλάπηπμεο» δηνξγαλψζεθε ηελ Σεηάξηε 13 Ννεκβξίνπ 2013 ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ηελ Αλαπηπμηαθή ΢ύκπξαμε ΠΡΟ΢ΒΑ΢Η΢. Σν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ΔΡΜΗ΢ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ. Οη εξγαζίεο ηνπ ΢πλεδξίνπ νινθιεξψζεθαλ κε απφιπηε επηηπρία θαη πςειή πξνζέιεπζε θνηλνχ. Σν ζπλέδξην παξαθνινχζεζαλ πεξηζζόηεξα από 600 άηνκα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ λένη, θνηλσληθνί θαη κε επηρεηξεκαηίεο, επηζηήκνλεο, θνηηεηέο θαη εξεπλεηέο νη νπνίνη απφθηεζαλ γλψζεηο θαη άληιεζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ΢ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ θαηαμησκέλεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Υαηξεηηζκνί ΢ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ ΢πλεδξίνπ ραηξέηηζαλ, νη: Καξηάλλα Κόζρνπ, Πξφεδξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ΢χκπξαμεο ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ι΢ θαη ηεο ΔΛΔΠΑΠ: Η θπξία Μφζρνπ ηφληζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο έλα κέζνλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηελ έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε ε Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κία « δσληαλή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε» θαη ηψξα κία λέα αλαδπφκελε ηάζε ζηελ Διιάδα. Δίλαη κηα κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εθηφο απφ ην θέξδνο πξνζθέξεη θνηλσληθή ππεξαμία. Παύινο Θωκόγινπ, Αληηπξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Α: Ο θχξηνο Θσκφγινπ ηφληζε φηη ε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, έλα ζχγρξνλν πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν αλάπηπμεο ην νπνίν δχλαηαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα φπσο ε αλεξγία θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, είλαη απαξαίηεηε απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ηνκέαο ηεο Κνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηδηψθεη λα πξνζθέξεη πνιχηηκε δηέμνδν ζηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε θάζε πεξηνρήο. Ήδε ζε ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε Γεξκαλία ε αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη νδεγήζεη ζε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. Η Διιάδα φπσο επεζήκαλε ν θχξηνο Θσκφγινπ πξέπεη λα κάζεη απφ ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξψλ θαη κε ηελ θαηάιιειε βνήζεηα κέζσ ελεκέξσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο λα αλαπηχμεη θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο. ΢εξαθείκ Σζόθαο, Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο: «Δπηρεηξψληαο αιιηψο… αο δνχκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη απφ ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε», δήισζε ν θχξηνο Σζφθαο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο έθαλε αλαθνξά ζηε λέα δηάζηαζε ηνπ επηρεηξείλ, ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε αληηθαηνπηξίδεη ηελ δχλακε ηεο
  2. 2. θνηλσληθήο δξάζεο θαη απνηειεί θιεηδί γηα θαηλνηνκία θαη βηψζηκε αλάπηπμε πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ζπλνρή. Άλλα Γαιιαπόξηα: Γεληθή Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ: Η θπξία Γαιιαπφξηα αλέπηπμε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ηελ αλάγθε γηα εδξαίσζε ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξείλ σο κέζνπ αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ αλέθεξε φηη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο έιιελεο θαη μέλνπο εκπεηξνγλψκνλεο έρεη αξρίζεη ήδε λα εθαξκφδεηαη, ελψ αλέπηπμε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθήο ηνπ εθαξκνγήο. Έθε Κπέθνπ, Γεληθή Γξακκαηέαο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο: Η θπξία Μπέθνπ επεζήκαλε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ άξζε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Η πεξίνδνο πνπ δηαλχεη ε Διιάδα, φπσο δήισζε, είλαη θαηάιιειε γηα δξάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Η νηθνγελεηαθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο θαη ε πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κέξνο Α’: «Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαη ε ειιεληθή πξαθηηθή» Σν θχξην κέξνο ηνπ ζπλέδξηνπ άλνημε ν θχξηνο Arnaud Mourot απφ ην κεγαιχηεξν δίθηπν θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ θφζκν, ην Ashoka. Ο θχξηνο Mourot αξρηθά ηφληζε πσο γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί ην δίθηπν ηνπο θαη ζηελ Διιάδα ζχληνκα , θαζψο πηζηεχεηαη έληνλα πσο ζήκεξα ε Διιάδα έρεη ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν νηθνζχζηεκα θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Δπξψπε. Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δε κπνξεί λα ιχζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θπζηθά κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηεο ιχζεο, αιιά δε κπνξεί λα είλαη ε ιχζε. Απηφ πνπ κπνξεί λα θάλεη, φκσο, είλαη λα πξνσζήζεη θαηλνηφκεο ηδέεο, λα εκπλεχζεη πνιηηηθνχο, άιιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ, πβξηδηθψλ κνληέισλ. Ο θχξηνο Mourot έθαλε ιφγν γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο ζήκεξα. Αξρηθά πξέπεη λα μέξεη λα αλαζεσξεί ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, λα εληνπίδεη ηελ θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα βξίζθεη απνδνηηθέο ιχζεηο πξνηείλνληαο απνδνηηθά, λέα κνληέια. Έλα αθόκα γλψξηζκα πνπ πξέπεη λα έρεη είλαη λα εληνπίδεη ην θνκκάηη εθείλν ηεο θνηλσλίαο πνπ έρεη αλάγθε γηα βνήζεηα θαη λα δίλεη ηε ιχζε ζθεπηφκελνο ην πξφβιεκα ζθαηξηθά. Δλώ είλαη ζεκαληηθφ λα επηδηψθεη θαη ζπλεξγαζίεο κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ηδέα ηνπ. Μηα θαηλνχξηα ηάζε ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ κε ηνπο hi tech επηρεηξεκαηίεο. Απηνί νη δχν ηχπνη επηρεηξεκαηηψλ έρνπλ πνιιά θνηλά, θαη νη δχν ζθέθηνληαη θαηλνηφκα, είλαη αλνηρηνί ζε λέεο ηδέεο θαη ηνπο αξέζεη λα κνηξάδνληαη ηελ θαηλνηνκία ηνπο. Ο θχξηνο Mourot ππνζηήξημε πσο αλ νη λέεο γεληέο ζηξαθνύλ ζηελ θνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα κπνξεί λα επηθέξνπλ θνηλωληθή αιιαγή. Γελ είλαη ηπραίν πσο φιν θαη πεξηζζφηεξνη αθαδεκατθνί θαη παλεπηζηήκηα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ΢ηηο θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο ζρνιέο ηνπ θφζκνπ ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα, πνπ απψηεξν ζθνπφ έρνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λένπο πνπ ζα αιιάμνπλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ ειπηδνθφξν αθφκα πσο ζήκεξα ηα πην πνιιά παηδηά δε ζέινπλ λα αλαθαιχςνπλ ην λέν “google”, αιιά λα αζρνιεζνχλ κε έλα επάγγεικα πνπ ζα βνεζά ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα νξγαλσζνχλ δξάζεηο πνπ ζα αλαπηχζζνπλ απηέο ηηο ηδέεο ζε παηδηά ειηθίαο κεηαμχ 12-20 ρξφλσλ, θαζψο απηέο είλαη νη ειηθίεο πνπ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο ζρεκαηίδεηαη. Αιιά αθφκα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνζεγγηζηνχλ αλάινγα
  3. 3. θαη πην κηθξέο ειηθίεο, θαζψο ζε απηέο ηηο ειηθίεο αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο φπσο ε νκαδηθφηεηα, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε εγεζία. Σν κπζηηθφ γηα ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηεο θνηλσλίαο, ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο θαζέλαο απφ ηνπο παξαπάλσ κπνξεί λα κηιάεη δηαθνξεηηθή γιψζζα, λα δνπιεχεη δηαθνξεηηθά θαη λα έρεη άιινπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, αιιά κφλν φινη καδί κπνξνχλ λα θάλνπλ νπζηαζηηθή δηαθνξά! Ο δεχηεξνο νκηιεηήο ήηαλ ν θχξηνο Carlo Borzaga, Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Trento θαη Πξφεδξνο ηνπ European Research Institute on Cooperative and Social Entreprises (EURICSE). Ο θχξηνο Borzaga αλέιπζε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αξρηθά αλαθέξζεθε ζηελ αδπλακία χπαξμεο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην παξειζφλ θπξίσο δηφηη ην θξάηνο πξφλνηαο δελ κπνξνχζε λα δψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν δεηνχζε πξψηνλ ιφγσ κε χπαξμεο επαξθψλ δεκφζησλ πφξσλ θαη δεχηεξνλ ιφγσ χπαξμεο άιισλ αλαγθψλ. Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνήιζε ζηελ νπζία απφ ηηο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απέθηεζαλ κία πην επηρεηξεκαηηθή δηάζηαζε θαη έηζη μεθίλεζε ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο κε ζηφρν λα αλαγλσξηζηεί ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο. ΢ηελ ζπλέρεηα, ν θχξηνο Borzaga αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο, ελψ παξνπζίαζε ζηνηρεία αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε Ιηαιία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σέινο, έθαλε αλαθνξά ζε θξίζηκα ζεκεία επηηπρίαο φπσο έρνπλ εληνπηζηεί κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξείλ. ΢ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιφγν πήξε ν θχξηνο Malte Arhelger, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Η νκηιία ηνπ θχξηνπ Arhelger ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ αλάπηπμεο θαηάιιεινπ πιαηζίνπ θαη εξγαιείσλ. Η βειηίσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε ελεκέξσζε κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ, ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαηήξεζε αξρείνπ θαιψλ πξαθηηθψλ, ε αλνηρηή κέζνδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ησλ Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θξίζηκνπο παξάγνληεο ζηήξημεο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η Διιάδα φπσο ηφληζε έρεη πξννπηηθή γηα λα αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθά ην θνηλσληθψο επηρεηξείλ αξθεί αλ αληηκεησπίζεη ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ πξνζαξκφδνληαο ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο απηήο ηεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο θχξηνο Απόζηνινο Ηωαθεηκίδεο σο Πξνεδξεχσλ ηεο Οκάδνο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέθεξε επηγξακκαηηθά ηηο δξάζεηο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο πάλσ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα. Σφληζε πσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηδηψθεη ηελ πξνψζεζε ζε εζληθφ θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ελφο λνκηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ελψ ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ δξάζεσλ αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηξηψλ ζεκειησδψλ ππιψλσλ δξάζεο, κε αληηθείκελν ηελ εχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, ηελ λνκηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε. Ο θχξηνο Αληώλεο Βνξιόνπ αξρηθά αλαθέξζεθε ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία θαζψο θαη ζηα επηκέξνπο εξγαιεία ηεο, δειαδή ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο , ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία θαη ην θνηλσληθφ franchising. ΢ηελ ζπλέρεηα ηεο νκηιίαο ηνπ ηφληζε ην φξακα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ΢ηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ, φπσο δήισζε, είλαη ε άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο κε ηελ δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ έρεη ήδε δηαγλψζεη ην Τπνπξγείν, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ζηήξημεο κε αληηθείκελν ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ εθθίλεζεο θαη ππεξεζηψλ ρξεκαηνδνηηθήο ππνζηήξημεο καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα βαζηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο δξάζεο, ηνπο νπνίνπο ν θχξηνο Βνξιφνπ αξίζκεζε ζηελ εηζήγεζή ηνπ.
  4. 4. Κέξνο Β’: «Δξγαιεία αλάπηπμεο κηαο θνηλωληθήο επηρείξεζεο» Η δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ΢πλεδξίνπ «Δπηρεηξψληαο Αιιηψο» ήηαλ αθηεξσκέλε ζηα εξγαιεία αλάπηπμεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. ΢ε απηή ηελ ελφηεηα νη νκηιεηέο αλέιπζαλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κηα θνηλσληθή επηρείξεζε γηα λα μεθηλήζεη κε ζεηηθνχο νησλνχο ηελ πνξεία ηεο. Μηα απφ ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ κηα επηρείξεζε ζήκεξα λα μερσξίζεη είλαη ε θαηλνηνκία, ε νπνία αλαιχζεθε απφ ηελ θπξία Αηκηιία Πξωηόγεξνπ, εξεπλήηξηα ηνπ ΔΜΠ. Οη λέεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκία, θαζψο ζχκθσλα κε έξεπλα γηα ηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δείγκα 4000 επηρεηξήζεσλ ζε 10 επξσπατθέο ρψξεο αλάκεζα ζε απηέο θαη ζηελ Διιάδα, έλα 11% ηνπ δείγκαηνο θαηλνηνκεί εηζάγνληαο λέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηα νπνία είλαη λέα φρη κφλν ζε επίπεδν εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην. Οη θνξείο εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζην νηθνζχζηεκα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επνκέλσο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, αθνχ κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ Διιάδα εηδηθά ζε απηή ηελ θξίζηκε ζπγθπξία ηφζν σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή φζν θαη σο πξνο ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Έλα άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ εξγαιείν είλαη ν επηρεηξεκαηηθφο ζρεδηαζκφο κηαο επηρείξεζεο, ν νπνίνο αλαιχζεθε απφ ηνλ θχξην Γεώξγην Θξηθέια, ν νπνίνο κε καθξά πνξεία ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημε πσο ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο είλαη ην αληίδνην ζηε ζλεζηκφηεηα ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σα βήκαηα πάλσ ζηα νπνία πξέπεη λα ζηεξηρζεί ε ζπγγξαθή ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη: ην Κίλεηξν – ε Ιδέα – ην Όξακα – ην Οηθνζχζηεκα – ην ΢ρέδην – ην Ξεθίλεκα. Όζν αθνξά ην θίλεηξν ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεη ππφςε ηνπ πσο πξέπεη λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θνηλσληθήο θαη επηρεηξεκαηηθή ππεξαμίαο, δε κπνξεί λα ζηνρεχεη ζην έλα απφ ηα δχν πεξηζζφηεξν. Η ηδέα κπνξεί λα πξνθχςεη αλά πάζα ζηηγκή. Γελ αξθεί φκσο ε ζχιιεςε κηαο ηδέαο, αιιά θαη λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ΢ηελ πεξίπησζε απηή, κεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αλάινγεο ηδέεο ηνπ παξειζφληνο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο πηζαλφλ απέηπραλ θαη λα γλσζηνπνηεζεί απηή ε ηδέα γηα λα δηαπηζησζεί ε δεκνθηιία ηεο. Πέξα απφ ην λα γίλεη γλσζηή ε ηδέα, πξέπεη λα ππάξρεη θαη φξακα, ψζηε λα εκπλένληαη θαη άιινη λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ βήκα είλαη νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην νηθνζχζηεκα κηαο Κνηλ.΢.Δπ.. Σν νηθνζχζηεκα κηαο Κνηλ.΢.Δπ. είλαη πινχζην - παξφρνη νηθνλνκηθνχ, αλζξψπηλνπ, πλεπκαηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο, ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, άιιεο Κνηλ.΢.Δπ., πειάηεο - νπφηε ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα πξνζεγγίζεη ηνλ θαζέλα απφ απηνχο κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Γηα ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηζρχεη ε ίδηα αθξηβψο ινγηθή κε κηα ηδησηηθή επηρείξεζε κε ηε κνλαδηθή δηαθνξά λα εληνπίδεηαη ζην φηη κηα θνηλσληθή επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηφζν επηρεηξεκαηηθνχο φζν θαη θνηλσληθνχο δείθηεο. Σειεπηαίν βήκα πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο είλαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε απφθαζε ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία λα πνξεπηεί κε πάζνο, ελζνπζηαζκφ, επηθνηλσλία, θηλεηνπνίεζε, εηιηθξίλεηα, νκαδηθφηεηα, ζπλελλφεζε, πξνζήισζε, εξγαηηθφηεηα θαη θπζηθά επηδηψθνληαο πσιήζεηο, αιιά θαη λα κε θνβάηαη λα απνηχρεη. Σν επφκελν εξγαιείν πνπ αλαιχζεθε απφ ηελ θπξία Διέλε ΢θόλδξα-Έιιηνη, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Κέληξνπ Δζεινληψλ Μάλαηδεξ Διιάδνο, ήηαλ νη πσιήζεηο. Μάιηζηα ε θπξία ΢θφλδξαΈιιηνη πξνζέγγηζε ηηο πσιήζεηο κέζα απφ έλα είδνο θνηλσληθνχ marketing σο φπιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν θνηλσληθφ κάξθεηηλγθ έρεη σο ζηφρν λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζηελ επηδίσμε θνηλσληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ, ζε αληίζεζε κε απηή ηεο κνλνκεξνχο αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ νθειψλ. Η γλσζηή SWOT – Strengthens, Weaknesses, Opportunities, Threats- αλάιπζε δηαθέξεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε κηα ηδησηηθή επηρείξεζε, θαζψο κηα θνηλσληθή επηρείξεζε έρεη θάπνηα
  5. 5. ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηνρεχεη ζην θνηλσληθφ θαιφ θαη ιακβάλεη εζηθή επηβξάβεπζε (Γπλάκεηο). Έρεη ρακειφ πξνυπνινγηζκφ (Αδπλακίεο). ΢ηεξίδεηαη ζε ζρέζεηο βνήζεηαο, αιιειεγγχεο απφ ην νηθνζχζηεκα ηεο, ιακβάλεη βνήζεηα απφ πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ, ππνζηεξίδεηαη απφ επέιηθηα λνκηθά πιαίζηα θαη ην θνηλφ είλαη ζεηηθά πξνζθείκελν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο (Δπθαηξίεο). Πξέπεη λα επηδηψθεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε δε ζα δηαηεξήζεη ην αγνξαζηηθφ ηεο θνηλφ (Απεηιέο). Η θπξία Φηόξε Εαθεηξνπνύινπ απφ ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν παξνπζίαζε λέεο κνξθέο δηθηχσζεο θαη θνηλσληθψλ δηεηαηξηθψλ ζρέζεσλ σο εξγαιεία αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζπζηήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ: πνιηηηθφ επίπεδν, θνηλσληθέο δνκέο-δηθηχσζε, ην πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ε θνηλσληθή θαηλνηνκία. Οη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ – αθφκα θαη αλ ιείπεη ην θεθάιαην – είλαη ηα δίθηπα θαη ε αθνζίσζε. ΢ηα δίθηπα ζπλδένληαη κε εκπνξηθέο ζρέζεηο πνιιαπινί αλεμάξηεηνη ζπληειεζηέο, νη ζπληειεζηέο απηνί κπνξεί λα είλαη άηνκα, επηρεηξήζεηο, ηκήκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο θαη θαζήθνληα. Η ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηα δίθηπα ηνπο, ε ζέζε ηνπο θαη ε ζρέζε ηνπο ζηα δίθηπα ζα είλαη απηή πνπ ζα θαζνξίζεη εάλ ζα δεκηνπξγεζεί κηα θνηλσληθή επηρείξεζε, εάλ ζα δεκηνπξγεζνχλ δηεηαηξηθέο ζπλεξγαζίεο, κε πνηνπο ζα δεκηνπξγεζνχλ απηέο νη ζπλεξγαζίεο θαη πσο απηέο ζα θπβεξλεζνχλ θαη αλ ζα είλαη επηηπρεκέλεο ή απνηπρεκέλεο. Σα δίθηπα είλαη απαξαίηεηα γηαηί δίλνπλ ζηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο πφξνπο (ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο [δσξεέο, επηδνηήζεηο, ρνξεγίεο], αλζξψπηλνπο πφξνπο [εζεινληέο, πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο, pro bono ζηειέρε θ.ιπ.], θπζηθνχο θαη ηερληθνχο πφξνπο [ρψξνο, ξεχκα, εμνπιηζκφ θ.ά.], εθπαίδεπζε, θνηλσληθφ θεθάιαην θ.ά.. Έλα αθφκα εξγαιείν, απηφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ θχξην Βαγγέιε Πηεξνύδε ηεο Παγθξήηηαο ΢πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο. ΢πγθεθξηκέλα, ν θχξηνο Πηεξνχδεο αλαθέξζεθε ζηα κηθξνδάλεηα (micro-financing). Σν Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηήζεηο, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ πξνζπάζεηεο start-ups, επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη γεληθά κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θ.ιπ. Αλαθνξά έγηλε επίζεο ζε πξαθηηθέο ηεο Παγθξήηηαο ΢πλεηαηξηζηηθήο Σξάπεδαο, φπσο ε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ θξεηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο ζην κελνχ ησλ μελνδνρείσλ, αληίζηνηρε πξνζπάζεηα έγηλε γηα ηε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ απεπζείαο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη ζνχπεξ κάξθεη, αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζήκαηα πνηφηεηαο. Κέξνο Γ’: «Παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ Θνηλωληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο» ΢ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζπλεδξίνπ παξνπζηάζηεθαλ θαιέο πξαθηηθέο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ. Σν ιφγν αξρηθά πήξε ε θπξία Chiara Maule απφ Gruppo Cooperativo CGM ηεο Ιηαιίαο. Η θπξία Maule έθαλε ιφγν γηα ηε ζεκαζία ηεο δηθηχσζεο ζηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξνπζίαζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ: θνηλσληθά νκφινγα πνπ ζα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο. Παξνπζίαζε εθηελψο ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ ηεο απφ ηελ αξρή ηνπ κέρξη ζήκεξα θαη ηφληζε πσο γηα λα αληέμεη έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα εμειίζζεηαη, λα παληξεχεη ηηο αξρέο ηνπ θαη ην αξρηθφ ηνπ φξακα κε ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, λα ζπλδπάδεη ηελ θαηλνηνκία κε ην θνηλσληθφ αληίθηππν, ην θέξδνο κε ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά. ΢ηε ζπλέρεηα ηε ζθπηάιε πήξε ν θχξηνο Υξήζηνο Γθνπηίδεο απφ ηελ Θνη.΢.Π.Δ. ΣΟΦΤ Γωδεθαλήζνπ, κηα απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο
  6. 6. Κνη.΢.Π.Δ. πνπ κεηξά ζήκεξα 435 κέιε. Οη Κνη.΢.Π.Δ. είλαη κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο κε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Μεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Κνη.΢.Π.Δ. είλαη ε παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ε δαραξνπιαζηηθή, ε ηππνπνίεζε κειηνχ, ν ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο θαη ην θέληξν επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελψ βαζηθνί ζηφρνη ηεο είλαη ε θνηλσληθή αληαπνδνηηθφηεηα θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Η θπξία Βίθπ Βξάθα απφ ηελ Ακθηηξίηε Θνηλ.΢.Δπ. αθνινχζεζε παξνπζηάδνληαο ηε δηθή ηνπο ηδέα πνπ ζηγά ζηγά γίλεηαη πξάμε. Η Ακθηηξίηε Κνηλ.΢.Δπ. επηιέγεη λα επελδχζεη ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζκφ, κηα δηεζλή αγνξά κε ζεκαληηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηελ Διιάδα ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα, νπφηε ε νκάδα ηεο Ακθηηξίηεο εληφπηζε απηφ ην αλεθκεηάιιεπην πεδίν. Η Ακθηηξίηε Κνηλ.΢.Δπ. ζηνρεχεη λα πξνζειθχζεη δχν θαηεγνξίεο πειαηψλ, ηνλ εηζεξρφκελν ηνπξηζκφο κέζα απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Greece4all.eu, πνπ ζα δηαζέηεη αμηνιφγεζε πξνζβαζηκφηεηαο θάζε ζεκείνπ κε αλάινγε ζήκαλζε θαη ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο κέζσ ζπκβνπιεπηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, κειεηεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζίσλ ζπκβνχινπ πηζηνπνίεζεο. ΢ηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ε θπξία ΢ηέιια Θάζδαγιε απφ ηελ Θνηλ.΢.Δπ. Women on Top, έλα δίθηπν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε γπλαίθεο λα ιάβνπλ ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε δσξεάλ απφ άιιεο γπλαίθεο ππνςήθηεο κέληνξεο. Η Κνηλ.΢.Δπ. Women on Top ζα αλαιακβάλεη επίζεο ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα networking κεηαμχ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά πεδία. Σν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηδέαο είλαη πσο θάπνηα γπλαίθα πνπ μέξεη, έρεη ήδε αθνινπζήζεη ηελ αληίζηνηρε επαγγεικαηηθή δηαδξνκή, ζπκβνπιεχεη κηα άιιε γπλαίθα πνπ επηζπκεί λα ηελ αθνινπζήζεη ηψξα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζσζηφ «πάληξεκα» ησλ γπλαηθψλ. Γελ ππάξρεη ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο, θαζψο νη ζπλαληήζεηο γίλνληαη κέζσ Γηαδηθηχνπ, νπφηε πξαγκαηνπνηνχληαη «ζπλαληήζεηο» κεηαμχ γπλαηθψλ πνπ κέλνπλ ζε άιιεο πφιεηο ή αθφκα θαη ζε άιιεο ρψξεο. ΢ηε ζπλέρεηα κίιεζε ν εθπξφζσπνο ηεο Θνηλ.΢.Δπ. ΢πλεηαηξηζκόο Γνλέωλ Υαιαλδξίνπ θχξηνο Θώζηαο Γεξνιπκάηνο. Η Κνηλ.΢.Δπ. Υαιαλδξίνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ βιέπεη έλα θελφ ζηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη πξνζπαζεί λα ην θαιχςεη. Η αλάγθε ησλ γνλέσλ ηνπ Υαιαλδξίνπ λα βξνπλ κηα ιχζε γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ ηνπο ζπλέπεζε κε ην λφκν ηνπ 2011 γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. ΢θέθηεθαλ ινηπφλ πσο ε δνκή κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ηαίξηαδε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο. Ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λεπηαγσγείν πνπ ζα πξφζθεξε έλα σξαίν πεξηβάιινλ ζηα παηδηά ηνπο θαη θαινχο κηζζνχο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα λα ην θάλνπλ απηφ ήζειαλ θεθάιαην, πνπ δελ είραλ. Αλαιχνληαο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπο βξήθαλ πσο ην Υαιάλδξη είλαη κηα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρφλησλ ζησλ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Απφ απηφ ην δεδνκέλν πξνέθπςε ε ζθέςε πσο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θξνληηζηήξην γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ νη γνλείο ζα πιεξψλνπλ πνιχ ιηγφηεξα απφ φηη ζε έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πιεξψλνληαη πνιχ θαιχηεξα απφ φηη ζε έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην θαη ην θεθάιαην πνπ ζα ζπγθεληξψλεηαη ζα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν ηειεπηαίν θνκκάηη απηήο ελφηεηαο «Καιέο πξαθηηθέο γηα ην αχξην» άλνημε ν θχξηνο Γεκήηξηνο Θνύθιεο απφ ηελ Αγξνδηαηξνθηθή Θνηλ.΢.Δπ. Ιάξηζαο. Η επηρείξεζε ηδξχεηαη κέζα απφ ην Πξφγξακκα «Γίλε αγξόηεο», ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ησλ κειψλ ηεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη αθνινπζψληαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο. Θα δεκηνπξγεζεί έλα κνλαδηθφ ζήκα γηα ηα πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο ζηφρνο είλαη ηα
  7. 7. πξντφληα λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη ν πειάηεο λα γλσξίδεη αθξηβψο ηη αγνξάδεη θαη απφ πνηνπο. Φξέζθα πξντφληα ζα ζπιιέγνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ζα δηαλέκνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ Ιληεξλέη θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ ζα παξαρσξεζνχλ απφ ηνπο δήκνπο. Η θπξία Όιγα Παπαδνπνύινπ απφ ηε ΢ηέγε Αξγπξνρξπζνρνΐαο ΢ηεκλίηζαο Θνηλ.΢.Δπ. παξνπζίαζε ηε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα. ΢ηε ΢ηεκλίηζα ιεηηνπξγεί ζρνιή Αξγπξνρξπζνρνΐαο, κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζην είδνο ηεο, ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα θηινμελεί θαη ζπνπδαζηέο απφ ην εμσηεξηθφ. Οη ζπνπδαζηέο ηεο έρνπλ βξαβεπζεί επαλεηιεκκέλσο ζε παλειιήληνπο θαη παλεπξσπατθνχο δηαγσληζκνχο. Η ζθέςε ηεο Κνηλ.΢.Δπ. ζηεξίρζεθε ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην φξακα, ηηο θηινδνμίεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ζπνπδαζηψλ, κε απψηεξν ζθνπφ λα πξναρζεί ην παξειζφλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο ελεξγά ζην παξφλ. Δπηπιένλ ήηαλ έληνλε ε αλάγθε λα ππνζηεξηρζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιήο θαη λα θαιπθζεί ην ππάξρνλ έιιεηκκα. ΢ην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηεο Κνηλ.΢.Δπ. ζα νξγαλψλνληαη ζπλέδξηα, workshops, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα γηα ην παξαδνζηαθφ θφζκεκα θαη φρη κφλν, αιιά θαη ζα πσινχληαη θνζκήκαηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηε ΢ρνιή ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Οη Κηθξνί Γίγαληεο Θνηλ.΢.Δπ. παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ θπξία Λαηαιί ΢ακπά, ε νπνία εμήγεζε πσο ε ηδέα πξνέθπςε ζηεξηδφκελε ζε δχν άμνλεο. Απφ ηε κηα πιεπξά ππάξρνπλ παηδηά πνπ είλαη απνθιεηζκέλα απφ ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, παηδηά απφ θησρέο νηθνγέλεηεο θαη γεηηνληέο, θαη απφ ηελ άιιε άλεξγνη θαιιηηέρλεο. Οη Μηθξνί Γίγαληεο ζθέθηεθαλ ινηπφλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαιιηηερληθά δξψκελα δσξεάλ γηα παηδηά, θαζψο «θαλέλα παηδί δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη από ηελ ηέρλε». Σα παηδία πιεξψλνπλ δίλνληαο θαξακέιεο ή δσγξαθηέο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε ηέρλε έρεη άμηα. Σα θαιιηηερληθά δξψκελα είλαη δηαδξαζηηθά, ζηφρνο είλαη ηα παηδηά λα κάζνπλ βησκαηηθά γηα ηελ ηέρλε. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο γηα λα ζπγθεληξσζεί ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα ηηο δξάζεηο είλαη ηα έζνδα απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηα παηδηά ηδησηηθψλ ζρνιείσλ. Ο ζηφρνο ηεο Θνηλ.΢.Δπ. Γαιελόο πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ θχξην ΢ηέθαλν Κήηξηθα είλαη λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή θξνληίδα, ηδηαίηεξα γηα ηηο ειηθίεο άλσ ησλ 50 εηψλ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2013 ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία - έλα ρξφλν κεηά ηελ ίδξπζε ηεο Κνηλ.΢.Δπ.- 6 δεκνηηθέο ηαηξηθέο κνλάδεο θαη 3 κνλάδεο εληφο ΚΑΠΗ, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πξσηνβάζκηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη αγσγή πγείαο, θαζψο θαη παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε ειηθησκέλνπο θαη ΑκεΑ θαη ππεξεζίεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Δπίζεο ππάξρεη ε πξννπηηθή γηα θηλεηέο κνλάδεο ζε ζπίηηα αηφκσλ πνπ δε κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ εμαηηίαο ρξφλησλ αζζελεηψλ. Ο ζηφρνο είλαη ε δσξεάλ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ, γηα απηφ ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα γηα παξαγσγή θαη πψιεζε θαηλνηφκσλ ζεξαπεπηηθψλ πξντφλησλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ψζηε λα εληζρπζεί ην θεθάιαην ηεο Κνηλ.΢.Δπ.. Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδφκελσλ ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο γηα λα επεθηαζνχλ νη δξάζεηο ηνπο. Ο θχξηνο Ηωάλλεο Ιαγόο εθπξφζσπνο ηεο Θνηλ.΢.Δπ. Καηλάινπ παξνπζίαζε ηελ θαηλνηφκα, βξαβεπκέλε θαη κε απήρεζε ζηα δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο ηδέα ηεο Κνηλ.΢.Δπ. ηνπο. Η Κνηλ.΢.Δπ. ζηνρεχεη ζηελ θαζαξηφηεηα ηνπ δάζνπο ηνπ Μαηλάινπ, ψζηε λα ην πξνζηαηεχζεη απφ θσηηέο θαη ηαπηφρξνλα ηα μεξά θχιια ζα ηα κεηαηξέπεη ζε pellet, ζε κνλάδα πνπ ζα απαζρνιεί επηζηήκνλεο θαη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Η Κνηλ.΢.Δπ. απηή ηε ζηηγκή αληηκεησπίδεη δηάθνξα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, πηζηεχεη φκσο πσο ζην άκεζν κέιινλ ζα ηα μεπεξάζεη θαη ε δξάζε ηεο ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο αλάινγεο πξνζπάζεηεο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα.
  8. 8. Ο εθπξφζσπνο ηεο Θνηλ.΢.Δπ. Θαιινλήο – Θειιηάο θχξηνο Γεκήηξεο Πνιηηόπνπινο εμήγεζε πσο ε ηδέα ηεο αλαθχθισζεο μεθίλεζε ζην λεζί ηνπο ηελ Σήλν, πσο έγηλε πξάμε θαη ηελ παξνχζα πξαγκαηηθφηεηα. Σα νηθηαθά απνξξίκκαηα κπνξνχλ κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ θαη θαηλνηφκν κνληέιν λα αλαθπθισζνχλ πξνζθέξνληαο αληαπνδνηηθά νθέιε ζηελ θνηλσλία. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ζπκκεηέρνπλ πξνζθέξνληαο ηα απνξξίκκαηα ηνπο ζηελ Κνηλ.΢.Δπ. θαη ακείβνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη πσο πξνθχπηνπλ πνιιά θνξηία κε θαζαξφ πξντφλ θαη νη θάηνηθνη απνθηνχλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε, καζαίλνληαο ηη είλαη αλαθπθιψζηκν θαη ηη φρη. Η Κνηλ.΢.Δπ. ζπιιέγεη 3-4 ηφλνπο ηελ εκέξα, πνπ ηζνδπλακνχλ κε ην 55-60% ησλ αλαθπθιψζηκσλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ. Τπνινγίδεηαη πωο ζε βάζνο ηξηεηίαο ζα ζπιιέγεηαη ην 70% ηωλ αλαθπθιώζηκωλ ζθνππηδηώλ. Ιδέα απφιπηα πινπνηήζηκε θαη ζε άιια λεζηά, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ απνβιήησλ είλαη νηθηαθά θαη φρη βηνκεραληθά, νπφηε ε δηαινγή είλαη πνιχ εχθνιε.

×