Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21

615 views

Published on

Conferència de Joan Badia a les Jornades de Menorca Edu21

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lideratge per a l'aprenentatge. Joan Badia #AgostMe21

 1. 1. LIDERATGE PER A L’APRENENTATGE Joan Badia i Pujol Menorca, 26 d’agost de 2014
 2. 2. De què parlarem? BLOC A: LIDERATGE PER A L’APRENENTATGE 0. La recerca 1. Concepte de “lideratge” 2. Lideratges en educació 3. Lideratge per a l’aprenentatge 4. Resultats de la recerca 5. Resultats observables als centres BLOC B: LIDERATGE EN EL SISTEMA EDUCATIU 6. Lideratge i autonomia de centre 7. Lideratge i formació del professorat 8. Lideratge i funció pública 9. Lideratge i participació 10. Conclusions
 3. 3. 0. La recerca • ILE: Estudi de l’OCDE. Publicacions anteriors: Innovating to Learn. Learning to Innovate (2008) i The Nature of Learning (2010). Investigació actual: Innovative Learning Environments (2013). • Un factor que interessava estudiar: el paper del lideratge en la transformació dels centres (o “entorns d’aprenentatge”) i en la millora de l’aprenentatge. • Treball conjunt OCDE-Fundació Bofill. • Equip de recerca: codirecció i equip mixt: investigadors i professorat no universitari.
 4. 4. 1. Concepte de “lideratge” • Capacitat d’una persona per dirigir altres persones i exercir-hi influència per obtenir-ne l’adhesió activa a unes idees, projectes, orientacions o accions. • Implica fixar objectius, establir una direcció, assumir la responsabilitat d’assolir els objectius, buscar recursos, facilitar el treball de les persones... • Caràcter social i interactiu. • Concepte clau en l’àmbit de l’educació: des del mestre/a a l’aula fins a responsables als diferents nivells.
 5. 5. 2. Lideratges en educació • Lideratge per a la gestió: “Dirigir l’edifici escolar” (més que no pas “dirigir la feina de l’escola”). • Lideratge transformacional: lideratge per canviar els centres, per millorar-ne la gestió i sostenir els canvis. • Lideratge pedagògic: lideratge que es fixa sobretot en els aspectes de l’ensenyament: metodologies, processos, avaluacions, etc. • Lideratge distribuït: lideratge que busca compartir responsabilitats per crear altres lideratges (constel·lacions) i sumar més capacitats al projecte comú.
 6. 6. 3. Lideratge per a l’aprenentatge • Lideratge orientat més a la “feina de l’escola”. Situa l’aprenentatge com a centre de l’escola i orienta totes les actuacions de la comunitat educativa cap a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. • Disseny, implementació i sostenibilitat d’un entorn d’aprenentatge innovador i potent. • Implica interacció social, treball en xarxa (dins i fora del centre), distribució de tasques i responsabilitats, resolució de conflictes...  «… la funció del líder és produir més líders, no més seguidors.» R. NADER (citat per C. Arnau)
 7. 7. 4. Resultats de la recerca 1. Promoure aprenentatges: Objectiu central de l’escola. Tot s’hauria de focalitzar cap á aquest punt clau. 2. Moments crítics: En la història del centre hi ha un moment “especial”, de crisi, en què es pren consciència que cal fer un canvi... Hi ha un “abans” i un “després”. 3. Projecte compartit: Punt de referència i guia per a l’acció, no pas “paper per a l’administració”. Projecte es resumeix en un lema conegut i compartit per tothom. Relat compartit.
 8. 8. 4. Resultats de la recerca (2) 4. Canvi d’actitud Agència: Contra la “cultura de la queixa”, es decideix passar a l’acció. Obertura a l’entorn, recerca de recursos en les persones, treball en xarxa... Compromís. 5. Equip directiu: A més “equip”, més “lideratge distribuït”; equip vs. personalitat. Distribució de lideratge: formació d’equips. 6. Desenvolupament professional: Tema clau dels equips directius. Preocupació per la formació del professorat (però formació ad hoc). Vetllar per la incorporació de professorat nou...
 9. 9. 4. Resultats de la recerca (3) 7. Lideratge a l’aula: Canvi de rol del mestre/a o professor/a: centrar-se en l’aprenentatge, sentir-se responsable del que aprèn l’alumne i del seu creixement, buscar oportunitats d’aprenentatge o d’aplicació dels aprenentatges, aprendre dels alumnes... 8. Relectura del currículum: “Desconstrucció” i adaptació al projecte i necessitats del centre. Incorporació normalitzada de les TIC. Comunicar el que s’ha après.
 10. 10. 4. Resultats de la recerca (4) 9. Lideratge de l’alumnat: L’alumne ha d’assumir el lideratge (la responsabilitat) del seu propi aprenentatge. Què estàs fent? Per què ho estàs fent? Interaccions entre alumnes de diferents nivells. 10. Participació de les famílies i de la comunitat: Relació amb la comunitat educativa i més enllà. Trencament del “monopoli” d’ensenyament. Presència de les famílies a l’aula: per escoltar els seus fills, per explicar un tema... Veritable “comunitat d’aprenentatge” amb les famílies i l’entorn.
 11. 11. 5. Resultats observables als centres  Els resultats concrets podien ser molt diversos:  Baixa de l’índex de conflictivitat, millora de la convivència i clima escolar.  Millora resultats proves de competències bàsiques.  Baixa l’abandonament prematur de l’alumnat als 16 anys.  Increment del percentatge de graduats escolars.  Augment de la taxa de retenció: alumnes que continuen després de l’ESO (batxillerat o FP).
 12. 12. BLOC B: LIDERATGE EN EL SISTEMA EDUCATIU • Canvis en el sistema educatiu. • Recordar que tothom educa: família, escola, mitjans de comunicació, activitats de lleure, entorn... • Lideratge no és només “gestió”. • Lideratge no és “demanar més recursos”. • El sistema educatiu és part del sistema social. • En l’èxit escolar hi ha un component individual, no sotmès a determinisme social.
 13. 13. 6. Lideratge i autonomia de centres  Autonomia implica “responsabilitat”, “capacitat de gestió”, “rendiment de comptes”...  Triangle virtuós: AUTONOMIA – BONA GESTIÓ – AVALUACIÓ (“accountability”)  Àmbits d’autonomia: Currículum. Professorat. Admissió de l’alumnat. Participació de les famílies. Relació amb l’entorn.  Lideratge extern, lideratge intern: distribució de lideratge  formació d’equips.  Més autonomia = Més professionalitat.
 14. 14. 7.1 Lideratge i formació inicial del professorat  Importància estratègica de la formació inicial. Cas de Finlàndia.  Crítica actual: Formació inicial teòrica, massa desvinculada de la pràctica.  Punts on incidir per a la millora: a) Accés a la universitat b) Metodologies universitàries c) Pràctiques més extenses i intenses. Més lligam entre Facultats d’Educació i centres d’educació infantil, primària i secundària. d) Continuïtat entre formació inicial i període d’inducció.
 15. 15. 7.2 Lideratge i formació permanent del professorat  Replantejar a fons la formació permanent: més professional  Incidència en la pràctica.  Avaluar la repercussió de la formació permanent en la millora a l’aula i a la gestió  Formació en centre.  Model de formació basat en la pràctica reflexiva.  Formació lligada a recerca educativa.  Impulsar l’oferta de màsters i postgraus universitaris.  Lligam formació inicial-formació permanent  Caldrà qüestionar-se la gratuïtat absoluta de la formació permanent.
 16. 16. 8. Lideratge i funció pública docent  “Funcionaris” que “funcionin”: vocació per la gestió pública.  Accés a la funció pública: per mèrits en la docència, no només per coneixements. Període de pràctiques ben avaluat.  Accés a un centre d’acord amb el projecte del centre.  Període de prova.  Capacitat de treballar en equip.  Carrera professional: desenvolupament en diferents fases: inducció, inicial, consolidació, maduresa, sènior...
 17. 17. 9. Lideratge i participació  Educació necessita participació de tots els agents implicats: famílies, docents, alumnes, entorn.  “Comunitat” educativa o social: Basada en l’aprenentatge i el desenvolupament de tots els seus membres.  “Participar” no significa que “tots fem de tot”, però sí que s’aprofiten les capacitats de tothom, sobre una base de professionalitat.  Escoltar la veu dels aprenents i la de les famílies.  Escoles més arrelades a l’entorn.
 18. 18. 10. Conclusions a) Lideratge i aprenentatge: dos conceptes clau, sobretot per millorar l’educació de qualsevol país. Cal lideratge a tots els nivells: de l’aula al centre i al sistema. b) Necessitat que els centres reflexionin sobre la línia pedagògica i com poden millorar. Procés de reflexió que ha d’impulsar l’equip directiu. A més autonomia, més capacitat de lideratge (distribuït) i rendició de comptes. c) La mirada exterior (assessorament, inspecció) pot ajudar. Però la feina és sobretot interna.
 19. 19. 10. Conclusions d) Continuïtat del projecte: Constituir xarxes de centres que es comprometin a treballar per millorar els seus resultats. e) Hi ha moltes innovacions interessants en el nostre sistema. Però poques estan contrastades amb els resultats. Necessitem més recerca que ajudi a saber què funciona. f) La formació inicial del professorat ha de millorar tant el sistema d’accés, com la formació i les pràctiques. Més atenció al període d’inducció professional.
 20. 20. 10. Conclusions g) La formació permanent del professorat: de centre, orientada cap a la millora professional i dels processos d’ensenyament i aprenentatge i avaluable en funció de l’impacte en l’aprenentatge de l’alumnat. Nivell universitari. Connexió amb la recerca. h) Revisió del concepte de “funció pública” i estatus especial per a la funció pública docent. i) Cal lideratge per crear “comunitat” educativa. j) L’educació necessita un gran pacte.
 21. 21. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ, PERÒ SOBRETOT PER LA VOSTRA LLUITA PER UNA EDUCACIÓ MILLOR! joan.badiap@gmail.com

×