SlideShare a Scribd company logo

Alexander: the Wider Vision

M
Menetys

Presentattion at the OPAL conference, 4th April 2017

1 of 11
Download to read offline
Robin Lane Fox
New College, Oxford
Alexander:
The Wider Vision
Ashmolean Museum (1892.1499). Tourmaline intaglio 24x24mm
Arrian 7.19.5
κα Μ κκαλος Κλαζομ νιοςὶ ί ὁ έ
μετ πεντακοσ ων ταλ ντωνὰ ί ά
π Φοιν κης τε κα Συρ αςἐ ὶ ί ὶ ί
στ λλετο, το ς μ ν μισθἐ έ ὺ ὲ ῷ
πε σων, το ς δ καί ὺ ὲ ὶ
νησ μενοςὠ ό σοι θαλ ττιοιὅ ά
νθρωποι. τ ν τε γ ρἄ ή ὰ
παραλ αν τ ν πρ ς τ κ λπί ὴ ὸ ῷ ό ῳ
τ Περσικ κατοικ ζεινῷ ῷ ί
πεν ει κα τ ς ν σους τ ςἐ ό ὶ ὰ ή ὰ
τα τ . δ κει γ ρ α τ ού ῃ ἐ ό ὰ ὐ ῷ ὐ
με ον < ν> Φοιν κης ε δα μωνῖ ἂ ί ὐ ί
χ ρα α τη γεν σθαι.ἡ ώ ὕ έ
Further, Miccalus of
Clazomenae was
despatched to Phoenicia
and Syria with five hundred
Talents, to hire recruits or
purchase men accustomed
to seafaring. For Alexander
was planning to colonize the
coast along the Persian Gulf
and the islands there, as he
thought that it would
become just as prosperous a
country as Phoenicia.
(Tr. Brunt)
Strabo 15. 700C
φασ δ ν τ Σωπε θους χ ρὶ ᾿ ἐ ῇ ί ώ ᾳ
ρυκτ ν λ ν ρος ε ναι,ὀ ῶ ἁ ῶ ὄ ἶ
ρκε ν δυν μενον λ τ νδικ ·ἀ ῖ ά ὅ ῃ ῇ Ἰ ῇ
κα χρυσε α δ κα ργυρε α οὶ ῖ ὲ ὶ ἀ ῖ ὐ
πολ πωθεν ν λλοις ρεσινὺ ἄ ἐ ἄ ὄ
στορε ται καλ , ς δ λωσεἱ ῖ ά ὡ ἐ ή
Γ ργος μεταλλευτ ς. ο δό ὁ ή ἱ ᾿
νδο μεταλλε ας κα χωνε αςἸ ὶ ί ὶ ί
πε ρως χοντες, ο δ νἀ ί ἔ ὐ ᾿ ὧ
ε πορο σιν σασιν, λλὐ ῦ ἴ ἀ ᾿
πλο στερον μεταχειρ ζονταιἁ ύ ί
τ πρ γμα.ὸ ᾶ
It is said that in the country of
Sopeithes there is a mountain of
mineral salt sufficient for the
whole of India. And gold and silver
mines are reported in other
mountains not far away, excellent
mines, as has been plainly shown
by Gorgus the mining expert. But
since the Indians are inexperienced
in mining and smelting, they also
do not know what their resources
are, and handle the business in a
rather simple manner.
(Tr. Jones)
Stabo 11 529C
Μ ταλλα δ ν μ ν τέ ᾿ ἐ ὲ ῇ
Συσπιρ τιδ στι χρυσοί ί ἐ ῦ
κατ τ Κ βαλλα, φὰ ὰ ά ἐ ᾿ ἃ
Μ νωνα πεμψενέ ἔ
λ ξανδρος μετἈ έ ὰ
στρατιωτ ν, ν χθη δῶ ἀ ή ᾿
π τ ν γχωρ ων· καὑ ὸ ῶ ἐ ί ὶ
λλα δ στ μ ταλλα, καἄ ᾿ ἐ ὶ έ ὶ
δ τ ς σ νδυκοςὴ ῆ ά
καλουμ νης, ν δ καέ ἣ ὴ ὶ
ρμ νιον καλο σι χρ μα,Ἀ έ ῦ ῶ
μοιον κ λχὅ ά ῃ
There are gold mines in
Syspiritis near Caballa, to
which Menon was sent by
Alexander with soldiers,
and he was led up to them
by the natives. There are
also other mines, in
particular those of sandyx,
as it is called, which is also
called “Armenian” colour,
like calchê.
(Tr. Jones)
Diodorus Siculus 18.4.4
ν δ τ ν πομνημ των τ μ γιστα καἮ ὲ ῶ ὑ ά ὰ έ ὶ
μν μης ξια τ δε· χιλ ας μ ν να ς μακρ ςή ἄ ά ί ὲ ῦ ὰ
με ζους τρι ρων ναυπηγ σασθαι κατ τ νί ή ή ὰ ὴ
Φοιν κην κα Συρ αν κα Κιλικ αν κα Κ προνί ὶ ί ὶ ί ὶ ύ
πρ ς τ ν στρατε αν τ ν π Καρχηδον ους καὸ ὴ ί ὴ ἐ ὶ ί ὶ
το ς λλους το ς παρ θ λαττανὺ ἄ ὺ ὰ ά
κατοικο ντας τ ς τε Λιβ ης κα βηρ ας κα τ ςῦ ῆ ύ ὶ Ἰ ί ὶ ῆ
μ ρου χ ρας παραθαλαττ ου μ χρι Σικελ ας·ὁ ό ώ ί έ ί
δοποι σαι δ τ ν παραθαλ ττιον τ ς Λιβ ηςὁ ῆ ὲ ὴ ά ῆ ύ
μ χρι στηλ ν ρακλε ων, κολο θως δ τέ ῶ Ἡ ί ἀ ύ ὲ ῷ
τηλικο τ στ λ λιμ νας κα νε ριαύ ῳ ό ῳ έ ὶ ώ
κατασκευ σαι κατ το ς πικα ρους τ νά ὰ ὺ ἐ ί ῶ
τ πων· ναο ς τε κατασκευ σαι πολυτελε ς ξ,ό ύ ά ῖ ἕ
π ταλ ντων χιλ ων κα πεντακοσ ωνἀ ὸ ά ί ὶ ί
καστον· πρ ς δ το τοις π λεωνἕ ὸ ὲ ύ ό
συνοικισμο ς κα σωμ των μεταγωγ ς κ τ ςὺ ὶ ά ὰ ἐ ῆ
σ ας ε ς τ ν Ε ρ πην κα κατ το ναντ ον κἈ ί ἰ ὴ ὐ ώ ὶ ὰ ὐ ί ἐ
τ ς Ε ρ πης ε ς τ ν σ αν, πως τ ς μεγ σταςῆ ὐ ώ ἰ ὴ Ἀ ί ὅ ὰ ί
πε ρους τα ς πιγαμ αις κα τα ς ο κει σεσινἠ ί ῖ ἐ ί ὶ ῖ ἰ ώ
ε ς κοιν ν μ νοιαν κα συγγενικ ν φιλ ανἰ ὴ ὁ ό ὶ ὴ ί
καταστ σ .ή ῃ
The following were the largest and most
remarkable items of the memoranda. It was
proposed to build a thousand warships,
larger than triremes, in Phoenicia, Syria,
Cilicia, and Cyprus for the campaign against
the Carthaginians and the others who live
along the coast of Libya and Iberia and the
adjoining coastal region as far as Sicily; to
make a road along the coast of Libya as far
as the Pillars of Heracles and, as needed by
so great an expedition, to construct ports
and shipyards at suitable places; to erect six
most costly temples, each at an expense of
fifteen hundred talents; and, finally, to
establish cities and to transplant
populations from Asia to Europe and in the
opposite direction from Europe to Asia, in
order to bring the largest continents to
common unity and to friendly kinship by
means of intermarriages and family ties.
(Tr. Geer)
F.L. Holt, The Treasures of Alexander the Great. How one man’s wealth shaped the world (Oxford, 2016), pp. 192-3

Recommended

Summary Of The Liars Of Marie De France
Summary Of The Liars Of Marie De FranceSummary Of The Liars Of Marie De France
Summary Of The Liars Of Marie De FranceCrystal Williams
 
Vol. 2 side lights on scripture texts
Vol. 2 side lights on scripture textsVol. 2 side lights on scripture texts
Vol. 2 side lights on scripture textsGLENN PEASE
 
Alexander Nevsky Research Paper
Alexander Nevsky Research PaperAlexander Nevsky Research Paper
Alexander Nevsky Research PaperApril Charlton
 
Martial epigrames
Martial epigramesMartial epigrames
Martial epigramesOlivian Ana
 
Alexander-the-great
 Alexander-the-great Alexander-the-great
Alexander-the-greatsagarbhoi
 

More Related Content

Similar to Alexander: the Wider Vision

History's coming climax
History's coming climaxHistory's coming climax
History's coming climaxGod Is Love
 
Social studies1241 printabledocuments
Social studies1241 printabledocumentsSocial studies1241 printabledocuments
Social studies1241 printabledocumentsPracha Wongsrida
 
Things Fall Apart Imperialism Research Paper
Things Fall Apart Imperialism Research PaperThings Fall Apart Imperialism Research Paper
Things Fall Apart Imperialism Research PaperKimberly Yang
 
Charles Dickens - A Tale of Two Cities
Charles Dickens - A Tale of Two CitiesCharles Dickens - A Tale of Two Cities
Charles Dickens - A Tale of Two CitiesGeorge Grayson
 
The best of francis jacox
The best of francis jacoxThe best of francis jacox
The best of francis jacoxGLENN PEASE
 
The Beach Crim Research Paper
The Beach Crim Research PaperThe Beach Crim Research Paper
The Beach Crim Research PaperAbby Johnson
 
Genocide of the california indians
Genocide of the california indiansGenocide of the california indians
Genocide of the california indiansSonniBlaq
 
Christ and progress
Christ and progressChrist and progress
Christ and progressGLENN PEASE
 
Physical Security And Mental Security Essay
Physical Security And Mental Security EssayPhysical Security And Mental Security Essay
Physical Security And Mental Security EssayBarb Tillich
 
tales_of_wonder.pdf
tales_of_wonder.pdftales_of_wonder.pdf
tales_of_wonder.pdfrohit bhoyar
 
Isaiah 23 commentary
Isaiah 23 commentaryIsaiah 23 commentary
Isaiah 23 commentaryGLENN PEASE
 
Samurai Vs Medieval Knights Essay
Samurai Vs Medieval Knights EssaySamurai Vs Medieval Knights Essay
Samurai Vs Medieval Knights EssayBecki Roy
 
The History of English Language
The History of English LanguageThe History of English Language
The History of English LanguageToni Junco
 
Russia in Bible Prophecy
Russia in Bible ProphecyRussia in Bible Prophecy
Russia in Bible ProphecyBencurtin
 
King Alfred The Great
King Alfred The GreatKing Alfred The Great
King Alfred The GreatTonya Roberts
 
Recreations of a recluse
Recreations of a recluseRecreations of a recluse
Recreations of a recluseGLENN PEASE
 

Similar to Alexander: the Wider Vision (20)

History's coming climax
History's coming climaxHistory's coming climax
History's coming climax
 
Social studies1241 printabledocuments
Social studies1241 printabledocumentsSocial studies1241 printabledocuments
Social studies1241 printabledocuments
 
Game of Thrones prelims
Game of Thrones prelimsGame of Thrones prelims
Game of Thrones prelims
 
GoT prelims
GoT prelimsGoT prelims
GoT prelims
 
Things Fall Apart Imperialism Research Paper
Things Fall Apart Imperialism Research PaperThings Fall Apart Imperialism Research Paper
Things Fall Apart Imperialism Research Paper
 
Charles Dickens - A Tale of Two Cities
Charles Dickens - A Tale of Two CitiesCharles Dickens - A Tale of Two Cities
Charles Dickens - A Tale of Two Cities
 
The best of francis jacox
The best of francis jacoxThe best of francis jacox
The best of francis jacox
 
The Beach Crim Research Paper
The Beach Crim Research PaperThe Beach Crim Research Paper
The Beach Crim Research Paper
 
Genocide of the california indians
Genocide of the california indiansGenocide of the california indians
Genocide of the california indians
 
Christ and progress
Christ and progressChrist and progress
Christ and progress
 
Physical Security And Mental Security Essay
Physical Security And Mental Security EssayPhysical Security And Mental Security Essay
Physical Security And Mental Security Essay
 
tales_of_wonder.pdf
tales_of_wonder.pdftales_of_wonder.pdf
tales_of_wonder.pdf
 
Isaiah 23 commentary
Isaiah 23 commentaryIsaiah 23 commentary
Isaiah 23 commentary
 
Samurai Vs Medieval Knights Essay
Samurai Vs Medieval Knights EssaySamurai Vs Medieval Knights Essay
Samurai Vs Medieval Knights Essay
 
The History of English Language
The History of English LanguageThe History of English Language
The History of English Language
 
Russia in Bible Prophecy
Russia in Bible ProphecyRussia in Bible Prophecy
Russia in Bible Prophecy
 
King Alfred The Great
King Alfred The GreatKing Alfred The Great
King Alfred The Great
 
Recreations of a recluse
Recreations of a recluseRecreations of a recluse
Recreations of a recluse
 
PUBLIC OPINION
PUBLIC OPINION PUBLIC OPINION
PUBLIC OPINION
 
Xenophon’s Anabasis: The Persian Expedition, an Ancient Adventure Story
Xenophon’s Anabasis: The Persian Expedition, an Ancient Adventure StoryXenophon’s Anabasis: The Persian Expedition, an Ancient Adventure Story
Xenophon’s Anabasis: The Persian Expedition, an Ancient Adventure Story
 

More from Menetys

What is an Alexander
What is an AlexanderWhat is an Alexander
What is an AlexanderMenetys
 
Callataÿ Alexander pre-1800
Callataÿ Alexander pre-1800Callataÿ Alexander pre-1800
Callataÿ Alexander pre-1800Menetys
 
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark AntonyBetween Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark AntonyMenetys
 
Nomisma.org. What's in a namespace?
Nomisma.org. What's in a namespace?Nomisma.org. What's in a namespace?
Nomisma.org. What's in a namespace?Menetys
 
Lawdi2013
Lawdi2013Lawdi2013
Lawdi2013Menetys
 
Herakleion2013paper
Herakleion2013paperHerakleion2013paper
Herakleion2013paperMenetys
 
Athens typoi
Athens typoiAthens typoi
Athens typoiMenetys
 

More from Menetys (8)

What is an Alexander
What is an AlexanderWhat is an Alexander
What is an Alexander
 
Callataÿ Alexander pre-1800
Callataÿ Alexander pre-1800Callataÿ Alexander pre-1800
Callataÿ Alexander pre-1800
 
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark AntonyBetween Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony
Between Greece and Rome. Coinage in the Imperium of Mark Antony
 
Nomisma.org. What's in a namespace?
Nomisma.org. What's in a namespace?Nomisma.org. What's in a namespace?
Nomisma.org. What's in a namespace?
 
Lawdi2013
Lawdi2013Lawdi2013
Lawdi2013
 
Herakleion2013paper
Herakleion2013paperHerakleion2013paper
Herakleion2013paper
 
Athens typoi
Athens typoiAthens typoi
Athens typoi
 
Lawdi2
Lawdi2Lawdi2
Lawdi2
 

Recently uploaded

Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...
Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...
Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...Jasper Colin
 
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdfHenry Tapper
 
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdfStock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdfMichael Silva
 
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)supriyadmpinstitute
 
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in India
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in IndiaAbhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in India
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in IndiaVighnesh Shashtri
 
20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation
20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation
20240222 Calibre February 2024 Investor PresentationAdnet Communications
 
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...Christian Kameir
 
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptxFinTech Belgium
 
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdfStock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdfMichael Silva
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Antonis Zairis
 
letter to the EF and Premiership about pension liabilities
letter to the EF and Premiership about pension liabilitiesletter to the EF and Premiership about pension liabilities
letter to the EF and Premiership about pension liabilitiesHenry Tapper
 
04_Gambit_Laurent Bodson. .pptx
04_Gambit_Laurent Bodson.     .pptx04_Gambit_Laurent Bodson.     .pptx
04_Gambit_Laurent Bodson. .pptxFinTech Belgium
 
Units States Economic History Lecture 15
Units States Economic History Lecture 15Units States Economic History Lecture 15
Units States Economic History Lecture 15Gale Pooley
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends hnaour
 
National Income National Income National Income
National Income National Income National IncomeNational Income National Income National Income
National Income National Income National Income19920606201903202019
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trendsGCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trendsHugoNaour
 
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdf
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdfCHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdf
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdfHenry Tapper
 
Demand and Supply Elasticity in Healthcare
Demand and Supply Elasticity in HealthcareDemand and Supply Elasticity in Healthcare
Demand and Supply Elasticity in HealthcareZulfiquer Ahmed Amin
 
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdf
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdfStock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdf
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdfMichael Silva
 

Recently uploaded (20)

Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...
Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...
Optimism Reigns Leading Private Equity Players Foresee Prosperous Deal Landsc...
 
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf
2024.02-The-radical-option-in-UK-pensions-New-Financial.pdf
 
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdfStock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2:27 yt vid.pdf
 
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)
Chartered accountant in delhi (top 10 CA in delhi)
 
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in India
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in IndiaAbhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in India
Abhay Bhutada to Rajeev Jain - Finance Leaders Behind The Top NBFCs in India
 
20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation
20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation
20240222 Calibre February 2024 Investor Presentation
 
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...
Cybersecurity and Finance - Paradigm shift towards a Global and Real Digital...
 
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx
00_Main ppt_AI Act & EU AI Regulation.pptx
 
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdfStock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdf
Stock Market Brief Deck for 2/29 yt vid.pdf
 
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
Cultural background and entrepreneurial spirit in retail - European Business ...
 
letter to the EF and Premiership about pension liabilities
letter to the EF and Premiership about pension liabilitiesletter to the EF and Premiership about pension liabilities
letter to the EF and Premiership about pension liabilities
 
04_Gambit_Laurent Bodson. .pptx
04_Gambit_Laurent Bodson.     .pptx04_Gambit_Laurent Bodson.     .pptx
04_Gambit_Laurent Bodson. .pptx
 
ComBank Economic Capsule - February 2024
ComBank Economic Capsule - February 2024ComBank Economic Capsule - February 2024
ComBank Economic Capsule - February 2024
 
Units States Economic History Lecture 15
Units States Economic History Lecture 15Units States Economic History Lecture 15
Units States Economic History Lecture 15
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends
 
National Income National Income National Income
National Income National Income National IncomeNational Income National Income National Income
National Income National Income National Income
 
GCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trendsGCF - T&L M&A trends
GCF - T&L M&A trends
 
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdf
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdfCHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdf
CHEMAY Treasury Retirement Phase of Super Submission FINAL February 2024.pdf
 
Demand and Supply Elasticity in Healthcare
Demand and Supply Elasticity in HealthcareDemand and Supply Elasticity in Healthcare
Demand and Supply Elasticity in Healthcare
 
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdf
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdfStock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdf
Stock Market Brief Deck for 2/21/24 .pdf
 

Alexander: the Wider Vision

 • 1. Robin Lane Fox New College, Oxford Alexander: The Wider Vision Ashmolean Museum (1892.1499). Tourmaline intaglio 24x24mm
 • 2. Arrian 7.19.5 κα Μ κκαλος Κλαζομ νιοςὶ ί ὁ έ μετ πεντακοσ ων ταλ ντωνὰ ί ά π Φοιν κης τε κα Συρ αςἐ ὶ ί ὶ ί στ λλετο, το ς μ ν μισθἐ έ ὺ ὲ ῷ πε σων, το ς δ καί ὺ ὲ ὶ νησ μενοςὠ ό σοι θαλ ττιοιὅ ά νθρωποι. τ ν τε γ ρἄ ή ὰ παραλ αν τ ν πρ ς τ κ λπί ὴ ὸ ῷ ό ῳ τ Περσικ κατοικ ζεινῷ ῷ ί πεν ει κα τ ς ν σους τ ςἐ ό ὶ ὰ ή ὰ τα τ . δ κει γ ρ α τ ού ῃ ἐ ό ὰ ὐ ῷ ὐ με ον < ν> Φοιν κης ε δα μωνῖ ἂ ί ὐ ί χ ρα α τη γεν σθαι.ἡ ώ ὕ έ Further, Miccalus of Clazomenae was despatched to Phoenicia and Syria with five hundred Talents, to hire recruits or purchase men accustomed to seafaring. For Alexander was planning to colonize the coast along the Persian Gulf and the islands there, as he thought that it would become just as prosperous a country as Phoenicia. (Tr. Brunt)
 • 3. Strabo 15. 700C φασ δ ν τ Σωπε θους χ ρὶ ᾿ ἐ ῇ ί ώ ᾳ ρυκτ ν λ ν ρος ε ναι,ὀ ῶ ἁ ῶ ὄ ἶ ρκε ν δυν μενον λ τ νδικ ·ἀ ῖ ά ὅ ῃ ῇ Ἰ ῇ κα χρυσε α δ κα ργυρε α οὶ ῖ ὲ ὶ ἀ ῖ ὐ πολ πωθεν ν λλοις ρεσινὺ ἄ ἐ ἄ ὄ στορε ται καλ , ς δ λωσεἱ ῖ ά ὡ ἐ ή Γ ργος μεταλλευτ ς. ο δό ὁ ή ἱ ᾿ νδο μεταλλε ας κα χωνε αςἸ ὶ ί ὶ ί πε ρως χοντες, ο δ νἀ ί ἔ ὐ ᾿ ὧ ε πορο σιν σασιν, λλὐ ῦ ἴ ἀ ᾿ πλο στερον μεταχειρ ζονταιἁ ύ ί τ πρ γμα.ὸ ᾶ It is said that in the country of Sopeithes there is a mountain of mineral salt sufficient for the whole of India. And gold and silver mines are reported in other mountains not far away, excellent mines, as has been plainly shown by Gorgus the mining expert. But since the Indians are inexperienced in mining and smelting, they also do not know what their resources are, and handle the business in a rather simple manner. (Tr. Jones)
 • 4. Stabo 11 529C Μ ταλλα δ ν μ ν τέ ᾿ ἐ ὲ ῇ Συσπιρ τιδ στι χρυσοί ί ἐ ῦ κατ τ Κ βαλλα, φὰ ὰ ά ἐ ᾿ ἃ Μ νωνα πεμψενέ ἔ λ ξανδρος μετἈ έ ὰ στρατιωτ ν, ν χθη δῶ ἀ ή ᾿ π τ ν γχωρ ων· καὑ ὸ ῶ ἐ ί ὶ λλα δ στ μ ταλλα, καἄ ᾿ ἐ ὶ έ ὶ δ τ ς σ νδυκοςὴ ῆ ά καλουμ νης, ν δ καέ ἣ ὴ ὶ ρμ νιον καλο σι χρ μα,Ἀ έ ῦ ῶ μοιον κ λχὅ ά ῃ There are gold mines in Syspiritis near Caballa, to which Menon was sent by Alexander with soldiers, and he was led up to them by the natives. There are also other mines, in particular those of sandyx, as it is called, which is also called “Armenian” colour, like calchê. (Tr. Jones)
 • 5. Diodorus Siculus 18.4.4 ν δ τ ν πομνημ των τ μ γιστα καἮ ὲ ῶ ὑ ά ὰ έ ὶ μν μης ξια τ δε· χιλ ας μ ν να ς μακρ ςή ἄ ά ί ὲ ῦ ὰ με ζους τρι ρων ναυπηγ σασθαι κατ τ νί ή ή ὰ ὴ Φοιν κην κα Συρ αν κα Κιλικ αν κα Κ προνί ὶ ί ὶ ί ὶ ύ πρ ς τ ν στρατε αν τ ν π Καρχηδον ους καὸ ὴ ί ὴ ἐ ὶ ί ὶ το ς λλους το ς παρ θ λαττανὺ ἄ ὺ ὰ ά κατοικο ντας τ ς τε Λιβ ης κα βηρ ας κα τ ςῦ ῆ ύ ὶ Ἰ ί ὶ ῆ μ ρου χ ρας παραθαλαττ ου μ χρι Σικελ ας·ὁ ό ώ ί έ ί δοποι σαι δ τ ν παραθαλ ττιον τ ς Λιβ ηςὁ ῆ ὲ ὴ ά ῆ ύ μ χρι στηλ ν ρακλε ων, κολο θως δ τέ ῶ Ἡ ί ἀ ύ ὲ ῷ τηλικο τ στ λ λιμ νας κα νε ριαύ ῳ ό ῳ έ ὶ ώ κατασκευ σαι κατ το ς πικα ρους τ νά ὰ ὺ ἐ ί ῶ τ πων· ναο ς τε κατασκευ σαι πολυτελε ς ξ,ό ύ ά ῖ ἕ π ταλ ντων χιλ ων κα πεντακοσ ωνἀ ὸ ά ί ὶ ί καστον· πρ ς δ το τοις π λεωνἕ ὸ ὲ ύ ό συνοικισμο ς κα σωμ των μεταγωγ ς κ τ ςὺ ὶ ά ὰ ἐ ῆ σ ας ε ς τ ν Ε ρ πην κα κατ το ναντ ον κἈ ί ἰ ὴ ὐ ώ ὶ ὰ ὐ ί ἐ τ ς Ε ρ πης ε ς τ ν σ αν, πως τ ς μεγ σταςῆ ὐ ώ ἰ ὴ Ἀ ί ὅ ὰ ί πε ρους τα ς πιγαμ αις κα τα ς ο κει σεσινἠ ί ῖ ἐ ί ὶ ῖ ἰ ώ ε ς κοιν ν μ νοιαν κα συγγενικ ν φιλ ανἰ ὴ ὁ ό ὶ ὴ ί καταστ σ .ή ῃ The following were the largest and most remarkable items of the memoranda. It was proposed to build a thousand warships, larger than triremes, in Phoenicia, Syria, Cilicia, and Cyprus for the campaign against the Carthaginians and the others who live along the coast of Libya and Iberia and the adjoining coastal region as far as Sicily; to make a road along the coast of Libya as far as the Pillars of Heracles and, as needed by so great an expedition, to construct ports and shipyards at suitable places; to erect six most costly temples, each at an expense of fifteen hundred talents; and, finally, to establish cities and to transplant populations from Asia to Europe and in the opposite direction from Europe to Asia, in order to bring the largest continents to common unity and to friendly kinship by means of intermarriages and family ties. (Tr. Geer)
 • 6. F.L. Holt, The Treasures of Alexander the Great. How one man’s wealth shaped the world (Oxford, 2016), pp. 192-3
 • 7. Κα τ χρ α πιλ σασθαι τ ς στρατι ς σοις χρ α ν νὶ ὰ έ ἐ ύ ῆ ᾶ ὅ έ ἦ ἐ καιρ ο δοξε, κα κελε ει πογρ φεσθαι π σον φε λειῷ ἱ ἔ ὶ ύ ἀ ά ὁ ό ὀ ί καστος, ς ληψομ νους. κα τ μ ν πρ τα λ γοιἕ ὡ έ ὶ ὰ ὲ ῶ ὀ ί π γραψαν σφ ν τ ν ματα δεδι τες ξ λεξ νδρου μἀ έ ῶ ὰ ὀ ό ό ἐ Ἀ ά ὴ πε ρα α τη ε η καθειμ νη, τ ο κ ποχρ σα μισθοφορῖ ὕ ἴ έ ὅ ῳ ὐ ἀ ῶ ἡ ὰ τ ν στρατιωτ ν στι κα τ πολυτελ ς δ αιτα. ς δῶ ῶ ἐ ὶ ὅ ῳ ὴ ἡ ί ὡ ὲ ξ γγελτο τι ο κ πογρ φουσι σφ ς ο πολλο , λλἐ ή ὅ ὐ ἀ ά ᾶ ἱ ί ἀ ᾿ πικρ πτουσιν τ τι ε η συμβ λαιον, τ ν μ ν πιστ αν τ νἐ ύ ὅ ῳ ἴ ό ὴ ὲ ἀ ί ῶ στρατιωτ ν κ κισεν· ο γ ρ χρ ναι ο τ ο ν τ ν βασιλ αῶ ἐ ά ὐ ὰ ῆ ὔ ᾿ ὖ ὸ έ λλο τι ληθε ειν πρ ς το ς πηκ ους, ο τε τ νἄ ἢ ἀ ύ ὸ ὺ ὑ ό ὔ ῶ ρχομ νων τιν λλο τι ληθε ειν δοκε ν τ ν βασιλ α.ἀ έ ὰ ἄ ἢ ἀ ύ ῖ ὸ έ καταθε ς δ τραπ ζας ν τ στρατοπ δ κα π το τωνὶ ὲ έ ἐ ῷ έ ῳ ὶ ἐ ὶ ύ χρυσ ον κα το ς πιμελησομ νους τ ς δ σεως κ στοις,ί ὶ ὺ ἐ έ ῆ ό ἑ ά στις συμβ λαιον πεδε κνυτο, πιλ εσθαι τ χρ α κ λευενὅ ό ἐ ί ἐ ύ ὰ έ ἐ έ ο κ πογραφομ νους τι τὐ ἀ έ ἔ ὰ ν ματα. κα ο τω δὀ ό ὶ ὕ ὴ π στευσ ν τε ληθε ειν λ ξανδρον κα σ ν χ ριτι με ζονιἐ ί ά ἀ ύ Ἀ έ ὶ ὺ ά ί γ γνετο α το ς τ μ γνωσθ ναι μ λλ ν τι τ πα σασθαιἐ ί ὐ ῖ ὸ ὴ ῆ ᾶ ό ἢ ὸ ύ φε λοντας. λ γεται δ γεν σθαι δ σις α τη τ στρατι ςὀ ί έ ὲ έ ἡ ό ὕ ῇ ᾷ ἐ τ λαντα δισμ ρια.ά ύ Arrian 7.5.1-3 He thought this a convenient moment to discharge all the debts any of his soldiers had incurred and ordered each man to register what he owed, on the basis that they would receive the money. At first only a few registered their names in the fear that Alexander had merely tried an experiment, to see which soldiers had not lived on their pay and which had been extravagant; but when he was informed that most were not registering their names but concealing any bonds, he reproved the troops for not trusting him; the king, he said, must always speak the truth to his subjects, and none of the subjects must ever suppose that the king speaks anything but the truth. He set up tables in the camp with gold on them and instructed the persons who were to administer the grants to discharge the debts to all who produced a bond, without any further registration of names. As a result they actually came to believe that Alexander was speaking the truth, and they were more gratified by the concealment of their names than by the extinction of the debts. This grant to the army is said to have amounted to twenty thousand Talents. (Tr. Brunt) He next assembled the army, and promised that “he would pay all their debts at his own expense,” so that they might carry home their spoil and prizes undiminished. This munificence was highly prized, not only for the sum given, but for the character of the gift, and was received not more thankfully by the debtors than by the creditors, exaction being as troublesome to the one as payment to the other. (Tr. Watson) Tunc ad contionem exercitum uocat et promittit se aes alienum omnium propria inpensa soluturum, ut praedam praemiaque integra domos ferant. Insignis haec munificentia non summa tantum, uerum etiam titulo muneris fuit nec a debitoribus magis quam a creditoribus gratius excepta, quoniam utrisque exactio pariter ac solutio difficilis erat. Justin 12.11.1-3
 • 8. Quintus Curtius Rufus 8.7.11-12 Haec ergo sunt Macedonum praemia, quorum ut supervacuo et sordido abuteris sanguine! At tibi xxx milia mulorum captivum aurum vehunt, cum milites nihil domum praeter gratuitas cicatrices relaturi sint. “Quae tamen omnia tolerare potuimus, antequam nos barbaris dederes et novo more victores sub iugum mitteres. Persarum te vestis et disciplina delectant, patrios mores exosus es. Persarum ergo, non Macedonum regem occidere voluimus et te transfugam belli iure persequimur. These, then, are the rewards of the Macedonians, whose blood you use up as if it were superabundant and mean. But for you 30,000 mules carry captured gold, while your soldiers will bring home nothing save scars got without reward. “Yet we could have endured all these things until you delivered us to the barbarians and by a novel fashion made the victors pass under the yoke. It is the Persians’ garb and habits that delight you; you have come to loathe the customs of your native land. Therefore it was the king of the Persians, not of the Macedonians, that we wished to kill, and by the law of war we justly pursue you as a deserter. (Tr. Rolfe)
 • 9. Arrian 4.18.7 νθα δ κ ρυξεν λ ξανδροςἔ ὴ ἐ ή Ἀ έ τ μ ν πρ τ ναβ ντιῷ ὲ ώ ῳ ἀ ά δ δεκα τ λαντα ε ναι τ γ ρας,ώ ά ἶ ὸ έ δευτ ρ δ π το τ τέ ῳ ὲ ἐ ὶ ύ ῳ ὰ δε τερα κα τρ τ τ φεξ ς,ύ ὶ ί ῳ ὰ ἐ ῆ ς τελευτα ον ε ναι τὡ ῖ ἶ ῷ τελευτα νελθ ντιίῳ ἀ ό τριακοσ ους δαρεικο ς τί ὺ ὸ γ ρας. κα το το τ κ ρυγμαέ ὶ ῦ ὸ ή παρ ξυνεν τι μ λλον καώ ἔ ᾶ ὶ λλως το ς Μακεδ ναςἄ ὺ ό ρμημ νους.ὡ έ Then Alexander proclaimed that the first to scale the height should have a prize of twelve Talents, the second a second prize, the third another prize and so on, the last to reach the top to have three hundred darics. Eager as the Macedonians already were, this proclamation still further increased their ardour. (Tr. Brunt)
 • 10. Arrian 3.19.7-8 Παρμεν ωνα δ προσ ταξε τ χρ ματαί ὲ έ ὰ ή τ κ Περσ ν κομιζ μενα ε ς τ νὰ ἐ ῶ ό ἰ ὴ κραν τ ν ν κβατ νοις καταθ σθαιἄ ὴ ἐ Ἐ ά έ κα ρπ λ παραδο ναι· ρπαλον γ ρὶ Ἁ ά ῳ ῦ Ἅ ὰ π τ ν χρημ των π λιπε καἐ ὶ ῶ ά ἀ έ ὶ φυλακ ν τ ν χρημ των Μακεδ νας ςὴ ῶ ά ό ἐ ξακισχιλ ους κα ππ ας κα ψιλο ςἑ ί ὶ ἱ έ ὶ ὺ λ γους· α τ ν δ Παρμεν ωνα το ςὀ ί ὐ ὸ ὲ ί ὺ ξ νους ναλαβ ντα κα το ς Θρ καςέ ἀ ό ὶ ὺ ᾷ κα σοι λλοι ππε ς ξω τ ς ππου τ ςὶ ὅ ἄ ἱ ῖ ἔ ῆ ἵ ῆ ταιρικ ς παρ τ ν χ ραν τ νἑ ῆ ὰ ὴ ώ ὴ Καδουσ ων λα νειν ς ρκαν αν.ί ἐ ύ ἐ Ὑ ί Κλε τ δ τ τ ς βασιλικ ς ληςί ῳ ὲ ῷ ῆ ῆ ἴ γεμ νι π στειλεν, πειδ ν κἡ ό ἐ έ ἐ ὰ ἐ Σο σων ε ς κβ τανα φ κηται,ύ ἰ Ἐ ά ἀ ί κατελ λειπτο γ ρ ν Σο σοιςέ ὰ ἐ ύ ρρωστ ν, ναλαβ ντα το ςἀ ῶ ἀ ό ὺ Μακεδ νας το ς π τ ν χρημ τωνό ὺ ἐ ὶ ῶ ά τ τε πολειφθ ντας ναι τ ν πό ὑ έ ἰέ ὴ ἐ ὶ Παρθυα ους, να κα α τ ς ξεινί ἵ ὶ ὐ ὸ ἥ μελλεν.ἔ Parmenio was ordered to deposit in the citadel of Ecbatana the treasure conveyed from Persia and to hand it over to Harpalus; for he left Harpalus in charge of the treasure, with some six thousand Macedonians, cavalry and a few light troops to protect it. Parmenio himself was instructed to take the mercenaries, Thracians and any cavalry other than the Companion cavalry past the land of the Cadusians and march into Hyrcania. Clitus the commander of the royal squadron was ordered, on reaching Ecbatana from Susa, where he had been left sick, to take the Macedonians who had been left for the time being to protect the treasure and proceed on the road for Parthyaea, where he himself also proposed to go. (Tr. Brunt)
 • 11. Athenaeus 13. 595d-e μετ δ τ ν Πυθιον κης τελευτ νὰ ὲ ὴ ί ὴ ὁ ρπαλος Γλυκ ραν μετεπ μψατο καἍ έ έ ὶ τα την τα ραν, ς Θε πομποςύ ἑ ί ὡ ὁ ό στορε , φ σκων πειρηκ ναι τ νἱ ῖ ά ἀ έ ὸ ρπαλον μ στεφανο ν αυτ ν, ε μἍ ὴ ῦ ἑ ό ἰ ή τις στεφαν σειε κα τ ν π ρνην.ώ ὶ ὴ ό στησ ν τε ε κ να χαλκ ν τ ς Γλυκ ραςἔ έ ἰ ό ῆ ῆ έ ν ωσσ τ ς Συρ ας, ο περ κα σ καἐ Ῥ ῷ ῆ ί ὗ ὶ ὲ ὶ α τ ν νατιθ ναι μ λλει. παρ δωκ ν τεὑ ὸ ἀ έ έ έ έ α τ κατοικε ν ν το ς βασιλε οις το ς νὐ ῇ ῖ ἐ ῖ ί ῖ ἐ Ταρσ κα ρ π το λαοῷ ὶ ὁ ᾷ ὑ ὸ ῦ ῦ προσκυνουμ νην κα eβασ λισσανέ ὶ ί προσαγορευομ νην κα τα ς λλαιςέ ὶ ῖ ἄ δωρεα ς τιμωμ νην, α ς πρ πον ν τ νῖ έ ἷ έ ἦ ὴ σ ν μητ ρα κα τ ν σο συνοικο σαν.ὴ έ ὶ ὴ ὶ ῦ After Pythionice died, Harpalus sent for Glycera, who was also a courtesan, according to Theopompus (FGrH 115 F 254b), who claims that Harpalus refused to allow anyone to put a garland on his own head unless they also garlanded his whore. In addition, he set up a bronze statue of Glycera in Syrian Rhossus, where he intends to set up statues of you and himself as well. He also gave her permission to live in the royal palace in Tarsus, and he watches as she is bowed down to by the local people, addressed as “Queen,” and granted the other honors that properly belong to your mother and the woman who lives with you. (Tr. Olson)