Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaatio ja koulutus

533 views

Published on

Menestyvät järjestöt 24.1.2017: Järjestöt ja digitalisaatio -osio. Case UKK-Instituutti: Nollasta kohti toimivampaa koulutustoimintaa digin avulla. Anne-Mari Jussila, UKK-Instituutti.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menestyvät järjestöt 2017: Anne-Mari Jussila UKK-Instituutti, digitalisaatio ja koulutus

 1. 1. Nollasta kohti toimivampaa koulutustoimintaa digin avulla Menestyvät järjestöt -tapahtuma 24.1.2017 Anne-Mari Jussila LitM, tohtorikoulutettava, koulutus- ja kehittämisjohtaja @AMJussila I anne-mari.jussila@uta.fi 
 Osaamista terveysliikunnan edistämiseen1
 2. 2. Esityksen sisältö • UKK-instituutti pähkinänkuoressa • UKK-instituutin digiloikan askeleet • Miksi ja miten koulutukset verkkoon? • Tulevaisuuden näkymiä • Muu digitalisaatiokehitys UKK-instituutissa
 3. 3. UKK-instituutti pähkinänkuoressa Instituutti on terveys- ja liikunta-alan tutkimus- ja asiantuntijakeskus.
 Missio • edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.
 4. 4. Faktat • Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö perustettiin 1980 • UKK-instituutti aloitti toimintansa Tampereella 1984 • rahoitus: v. 2016 noin 3 milj. € 
 (STM, RAY/STEA, tutkimusapurahat, kehittämisrahat, oman toiminnan tuotot) • johtaja Tommi Vasankari, dosentti, lääket. toht. • säätiön hallituksessa edustettuina mm. — Suomen Eduskunta — opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) — sosiaali- ja terveysministeriö (STM) — Tampereen kaupunki — Tampereen yliopisto
 5. 5. Henkilökunta • Lähes 60 työntekijää • Asiantuntijuusaloja: – lääketiede, terveystieteet, 
 liikuntatieteet, ravitsemustieteet, 
 lääketieteellinen tekniikka – yhteiskuntatieteet, aikuiskasvatus – tilastotiede – informatiikka
 6. 6. UKK-instituutin digiloikan askeleet • Yhteiskunnan muutos (esim. täydennyskoulutuskävijöiden vähentyminen – talouden tiukentuminen, kiireen lisääntyminen) • Johdon tahtotila ja tuki • Muutama Pelle Peloton talossa • Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen • Hankerahoitusta verkkopedagogin palkkaamiseen • Henkilöstön systemaattinen osaamisen kehittäminen (benchmarking, kouluttajataidot, Optiman käyttö, verkkopedagogiikka, jne.) • Tavoitteellista, pitkäjänteistä kehittämistä
 7. 7. • Henkilökohtainen ohjaus koulutussuunnittelusta alkaen • Henko-koulutukset o Verkkoesiintymisestä, AC-koulutukset, some-koulutukset • Digi-kahvilat o n. 2 kk välein 1,5 tuntia kerrallaan o Talon sisäisen osaamisen jakamista (esim. uusien kurssien esittelyä sisältöasiantuntijoiden kertomana) o Teemoina esim. uusia mahdollisuuksia digitaalisessa sisällöntuottamisessa, mobiilioppiminen, helppoja digivälineitä osallistujien aktivointiin, verkko- ohjaus • Jatkuva asian esilläpito (mm.yksikkökokoukset, johtoryhmä) Henkilöstön digi-osaamisen kehittämisen keinot arjessa
 8. 8. Miksi koulutukset verkkoon? • Tutkimustiedon jalkauttaminen keskiössä • Saatavuus (aika, paikka) • Kustannustehokkuus • Pysytään talona ajassa mukana – brändin rakentaminen • Halu oppia uutta
 9. 9. Verkkokoulutuksen päätavoite • Tavoitteena terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä alan opiskelijoiden - elintapaneuvonnan osaamisen kehittäminen (tietojen, taitojen ja työvälineiden) - elintapaneuvonnan (erityisesti liikuntaneuvonta) lisääntyminen useissa toimintaympäristöissä - monialaisen elintapaneuvonnan yhteistyön rakentuminen sekä tiivistyminen - uudistaa hoito- ja palveluketjuja 

 10. 10. Verkon erilaiset hyödyntämistavat koulutuksissa • Itseopiskelupaketit • Lähiopetuksen tukena (ennakkotehtävät) • Seminaarien materiaalien jakoalusta • Webinaarit (maksuttomat, maksulliset ja tilauswebinaarit) • MOMU/sulautetut ratkaisut (esimerkki monimuoto- oppimisprosessista: verkkopaketti ja ennakkotehtävät, lähipäivä, oppimistehtävät, verkkotapaaminen)
 11. 11. Millä välineillä? Opintuutti Optima-verkko- oppimisympäristö Verkkokokous- järjestelmä Adobe Connect Maksuttomat sovellukset (esim. Padlet, AnswerGarden)
 12. 12. Liikkumalla terveyttä - Tiivis perustietopaketti terveyden edistämisen ammattilaisille ja opiskelijoille: • liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin, terveyteen ja kunnon osa-alueisiin • keinoista liikkumattomuuden vähentämiseen • turvallisesta ja tehokkaasta terveysliikunnan annostelusta ja toteutuksesta. - Osallistuja saa käyttöönsä Liikkumalla terveyttä -opetuspaketin (PP-esitys), tehtävävihkon liikuntaneuvonnan asiakastyön tueksi ja liikuntaneuvojan muistilistan. - Koulutuksen arvioitu kesto 5−10 tuntia. Hinta 100 € Sisältöteemat ja oppimispolku
 13. 13. - Vankka ja monipuolinen perusta liikuntaneuvonnan osaamiselle! - Terveyden edistämisen ammattilaisille ja opiskelijoille - Viisiosainen oppimiskokonaisuus liikuntaneuvonnasta laajentaa näkökulmaa: • terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen • terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen • terveyskäyttäytymisen muutokseen • käytänteiden kehittämiseen. - Erilaisia liikuntaneuvonnan käytänteitä ja niihin liittyvää tukimateriaalia. - Verkkoluentoja, pohdintatehtäviä, asiakkaille ja ammattilaisille suunnattuja tukimateriaaleja. - Koulutuksen arvioitu kesto 10−15 tuntia. Hinta 150 € - Koulutuksen sisältöteemat Liikuntaneuvonnan perusteita ja välineitä
 14. 14. Tietoa ja välineitä ravitsemusneuvontaan (1 op) - Verkkokoulutus tarjoaa perustietopaketin ydinasioista ja käytännön työvälineitä ravitsemusohjaustyön tueksi. - Koulutuksen oppimistavoitteena on, että osallistuja • vahvistaa kykyjään onnistuneeseen ravitsemusohjaukseen asiakkaan elintapamuutoksen tekemisessä. • osaa motivoida ja ohjata asiakasta muutokseen. • ymmärtää ravitsemusohjauksen keskeiset tekijät. - Ohjattu, yhteisölliseen oppimiseen pohjautuva verkkokoulutus - 2 kuukauden opiskelu, hinta 270 e - Sisältöteemat ja oppimispolku Orientaatio opiskeluun Motivoiva vuorovaikutus ravitsemus- neuvonnassa Arjen suunnitelmalli- suuden ja säännöllisyyde n merkitys Ravitsemukse n keskeiset laatutekijät Tietoinen syöminen Yhteen- vetoa ja katse tulevaan 1 2 3 4 16
 15. 15. - Terveysalan tai soveltavan liikunnan parissa työskenteleville ammattilaisille - Käytännönläheinen koulutus, joka pohjautuu tosielämän asiakaskeisseihin - Tarjoaa osallistujille diagnoosipohjaiset liikuntaneuvonnan muistilistat asiakastyön tueksi - Ohjattu, yhteisölliseen oppimiseen pohjautuva verkkokoulutus - 2 kuukauden opiskelu, hinta 270 e - Sisältöteemat ja oppimispolku Sairaiden ja liikuntarajoitteisten liikuntaneuvonta (1 op)
 16. 16. Webinaarisarjat
 17. 17. 19 Kevään 2017
 webinaarisarja
 18. 18. Räätälöintihalu ja -mahdollisuus • Verkkokoulutus tai sen osia voidaan toteuttaa tilaajan tarpeiden mukaan sovellettuna: • osaksi työyhteisön henkilöstönkehittämishanketta • osaksi terveys- ja/tai liikunta-alan perusopintoja
 19. 19. Seuranta • Seurannan keinot: • koulutuspalautteet • osallistujamäärät • alustan käyttötavat ja –sitoutuneisuus • Seurannan tarkoitus: • koulutusten kehittäminen • verkkokoulutustoiminnan kannattavuus
 20. 20. Tulevaisuuden näkymiä • VESOTE-kärkihanke (STM) • Uusia verkkokoulutusteemoja suunnitteilla ja rakenteilla • Verkkokoulutuksen toteutustapojen kehittäminen: • ohjattu ryhmäopiskelu • sisältöjen monimuotoistaminen (esim. ThingLink) • some:n vahvempi hyödyntäminen • visuaalisuutta sisällöntuotantoon (Adobe Photoshop-koulutus) • BETT-kongressi (education technology)
 21. 21. Muu digitalisaatiokehitys UKK- instituutissa - objektiivinen liikemittari - tutkimuskäyttö - asiakaskäyttö (mobiilisovellus) - terveyden edistämisen mobiilipelit - Sprintgame.fi – istumisen tauottaminen - koulumaailmaan erilaisia hankkeita – toteutus verkkopohjaisesti

×