Ushtrime - Menaxhimi financiar

15,214 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Ushtrime - Menaxhimi financiar

 1. 1. Ushtrime Lënda: Menaxhimi financiar Pjesa e parë : Rrethina financiare e firmës
 2. 2. Objektivat e ushtrimeve: <ul><li>Që studentët të njoftohen për rolin dhe rëndësinë e financave dhe menaxherit financiar në firmë </li></ul><ul><li>Të fitohen njohuri lidhur me financat si shkencë,organizimin e firmave, organizimin e financave dhe mjedisin financiar të firmës </li></ul>
 3. 3. Forma e ushtrimeve: <ul><li>Diskutime (Shkëmbim të përvojave praktike dhe teorike në mes studentëve dhe asistentit si dhe studentëve në mes vete) </li></ul><ul><li>Pyetje dhe përgjigje </li></ul><ul><li>Brain Storming </li></ul><ul><li>Leximi i literaturës </li></ul>
 4. 4. Kuptimi i rolit dhe rëndësisë së financave dhe menaxhimit financiar në firmë <ul><li>Pyetje? </li></ul><ul><li>Cka kuptoni me termin financa në firmë? </li></ul><ul><li>Cka kuptoni me fjalën menaxhim financiar në firmë ose ndërmarrje? </li></ul><ul><li>Cilat janë detyrat themelore të menaxhimit financiar? </li></ul>
 5. 5. Menaxhimi strategjik, operativ dhe i riskut <ul><li>Menaxhimi strategjik – realizimi I planeve afatgjate </li></ul><ul><li>Menaxhimi operativ – menaxhimi i aktiviteteve ditore </li></ul><ul><li>Menaxhimi i riskut – referohet rrugëve përmes cilëve evitohet risku u aktiviteteve </li></ul>
 6. 6. Financat si disiplinë shkencore <ul><li>Financat konsistojnë në tri fusha të ndërlidhura: paratë, tregu I kapitalit dhe menaxhmentin financiar </li></ul><ul><li>Menaxhmenti financiar lidhet ngusht me ekonominë dhe kontabilitetin </li></ul><ul><li>Financat merren me mënyrat se si individët i shpërndajnë të ardhurat e tyre midis konsumit dhe investimeve </li></ul><ul><li>Zhvillimi i financave të firmës shih faqen19 </li></ul><ul><li>(Zhvillimi I globalizimit të ekonomisë dhe teknologjisë informative në vitet e fundit të shek XX dhe fillimit të shek XXI janë sfidat themelore të zhvillimit të menaxhmentit financiar) </li></ul>
 7. 7. Organizimi i firmave <ul><li>Si e definoni firmën? </li></ul><ul><li>Disa forma të organizimit të firmave: </li></ul><ul><li>Firma individuale – pronar një individ/ e plotë </li></ul><ul><li>Ortaki – pronar disa ortakë / e plotë dhe e kufizuar </li></ul><ul><li>Korporata (shoqëri aksionare) – kufizuar </li></ul><ul><li>(John Marshall : Krijesë artificiale, e padukshme, e paprekshme, që ekziston vetëm në ëndrat e ligjit) </li></ul><ul><li>Forma merxher / dy korporata formojnë një korporatë të përbashkër (vertikale, horizontale dhe konglomerat) dhe forma e zotërimit/ blerja e pasurisë dhe obligimeve të një korporarate nga një korporatë tjetër </li></ul>
 8. 8. Organizimi i financave <ul><li>Organizimi I financave varet nga madhësia e firmës </li></ul><ul><li>Drejtues të thesarit dhe kontrollor </li></ul><ul><li>Thesaristi: relacionet bankare, menaxhimi i keshit, sigurimi i financimit, menaxhimi i kredisë, pagimi i dividendit, kreditimi i konsumatorëve, menaxhimi i pensioneve dhe sigurimet (të siguroj dhe menaxhojë kapitalin e firmës) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Kontrollori: Kontabiliteti i shpenzimeve, kontabiliteti financiar, hartimi i raporteve financiare, Auditimi i brendshëm,listat e pagave, ruajtja e dokumenteve, hartimi i buxhetit, tatimet (të siguroj se paratë janë përdorur në mënyrë efikase) </li></ul>
 10. 10. Mjedisi financiar i firmës <ul><li>Marrëdhëniet financiare me qeverinë (obligimet tatimore, rregulla për mbajtje të kontabilitetit, ndërhyrjet qeveritare si kufizimet në import, kontrolli I kursit devizor etj) </li></ul><ul><li>Marrëdhëniet me ekonomitë botërore (hapja e kufijve, komunikimi I drejtpërdrejt me ndërmarrjet e vendeve të ndryshme, rritja e biznesit ndërkombëtar </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Marrëdhëniet me tregun financiar (marrëdhëniet me bankat - marrja e kredive, garancioneve bankare, tranferet e ndryshme etj./ Marrëdhëniet me kompanitë e sigurimeve (sigurimi i pasurisë, sigurimi I shëndetit etj) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Marrëdhëniet midis firmave (Shitblerja, Likuidim pagese, Marrëdhënie konkurrence) </li></ul><ul><li>Marrëdhëniet financiare me punonjësit (Drejtimi i burimeve njerëzore (planifikimi, rekrutimi, seleksionimi,trajnimi dhe zhvillimi i tyre në njërën anë si dhe motivimi në anën tjetër) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Marrëdhëniet me klientë (Marrëdhënia midis firmave dhe konsumatorëve /klientëve/ Klientët (ata që i kërkojnë apo I parapëlqejnë produktet apo shërbimet) </li></ul><ul><li>Faktorët e jashtëm që ndikojnë tek klientët: </li></ul><ul><li>- Konkurrenca, rrjeti distribuues,masat e plotikës tatimore etj.) </li></ul>
 14. 14. Faleminderit për vëmendje

×