Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Politika monetare

13,274 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Politika monetare

 1. 1. POLITIKA MONETARE
 2. 2. Historiku i shkurtër i Sistemit Monetar Ndërkombëtar <ul><li>Para 1875 Bimetalizmi </li></ul><ul><li>1875-1914: Standardi klasik i arit </li></ul><ul><li>1915-1944: Periudha ndërmjet luftave </li></ul><ul><li>1945-1972: Sistemi i Bretton Woodit </li></ul><ul><li>1973-Aktualishtë: Sistem Fleksibil (Hybrid) </li></ul>
 3. 3. Sistemi i Bretton Woodit: 1945-1972 DOLLARI American ARI Fiksuar në $35/oz. Marka Gjermane Funta Britanike Frangu Françez Par Value Par Value Par Value
 4. 4. Kollapsi i Bretton Woodit (1971) <ul><li>Norma e inflacionit të lartë të SHBA </li></ul><ul><li>$ zhvlerësohet ndjeshëm </li></ul><ul><li>Marrëveshja Smithsonian më 1971 $ e ka zhvleftësuar në 1 / 38 oz. e ar it . </li></ul><ul><li>Me 1973 dollari amerikan është nën presion të madh, monedha europiane dhe monedha japoneze janë të lejuara për t u nxjerr në shitje </li></ul><ul><li>1976 Jamaica Agreement </li></ul><ul><li>Norma fleksibile e këmbimit është deklaruar e pranueshme </li></ul><ul><li>Ari b raktis et si një rezervë ndërkombëtare </li></ul>
 5. 5. Rroli dhe caqet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Menaxhimi m e ofertë n e parasë </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi me nivelin e normave të kamatës </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliteti i çmimeve dhe ruajtja e fuqi s ë blerëse të monedhës ( vendase ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigurimi i rritjes ekonomike </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruajtja e punësimit të plotë </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruajtja e baraspeshës së Bilancit të T regt isë së Jashtme dhe ekuilibrit të kursit (devizor) </li></ul></ul>
 6. 6. Instrumentet e Politikës Monetare <ul><ul><li>Operacionet në tregu n e hapur </li></ul></ul><ul><ul><li>Norma diskonte </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimi i normës s ë rezervës së detyruar </li></ul></ul><ul><ul><li>Operacionet në tregun devizor/valutor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi me nivelin e aktivitetit kreditor (kredi selektive , reeskont e dhe kredi nga emetimi primar ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kufizimet: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mungesa e instrumenteve të tregut financiar , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tregjet e kapitalit të pazhvilluara , </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>I nstitucionet financiare të pazhvilluara, </li></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Rroli dhe detyrat e BQ <ul><li>Roli dhe detyrat e bankave qendrore sot : </li></ul><ul><ul><li>Rregullimin e sasisë së parasë në qarkullim , </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregullimin e vëllimit të aktiviteteve kreditore të bankave , </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimi i normave diskonte </li></ul></ul><ul><ul><li>Përcaktimin e shumës së rezervave të detyrueshme të bankave që duhet mbajtur në BQ , </li></ul></ul><ul><ul><li>Lëshimi dhe tregtimi me letrat me vlerë , </li></ul></ul><ul><ul><li>Emetimi i kartëmonedhave dhe monedhave metalike </li></ul></ul><ul><ul><li>Mbikëqyrjen e bankave dhe kujdesin e likuiditetit të sistemit bankar </li></ul></ul><ul><ul><li>Kujdesi për Bilancin e Pagesave të vendit dhe mbajtjen e politikave të kursit të këmbimit (ndonjëherë në bashkëpunim me qeverinë) , </li></ul></ul><ul><ul><li>Kryejnë detyra të ndryshme në emër dhe për nevojë të vendit (shtetit). </li></ul></ul>
 8. 8. Agregatet Monetar Themelor <ul><li>Paraja primare = para e gatshme + rezervat e bankave tek BQ </li></ul><ul><li>Agregati M1 = para e gatshme + depozitat pa afat + çeqet </li></ul><ul><li>Agregati M2 = M1 + depozitat e afatizuara deri 1 vit </li></ul><ul><li>Agregati M3 = M2 + depozitat e afatizuara mbi 1 vit + mjetet devizore </li></ul><ul><li>Bilanci i Bankës Qendrore: </li></ul><ul><li>Aktiva – Pasuria </li></ul><ul><li>Kreditet e BQ </li></ul><ul><li>Ari dhe devizat </li></ul><ul><li>Letrat me vlere </li></ul><ul><li>Pasiva – Burimet </li></ul><ul><li>P ara e gatshme në qarkullim </li></ul><ul><li>P ara e gatshme në thesarin e BQ </li></ul><ul><li>Depozitat Bankare tek BQ </li></ul>
 9. 9. Politika Monetare si mjet për qeverisjen e kërkesës agregate <ul><li>Po litik a monetare stabilizuese në recesion : </li></ul><ul><li>Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në recesion (depresion ). </li></ul><ul><li>Po litik a monetare stabilizuese në inflacion: </li></ul><ul><li>Objektivat dhe instrumentet e politikës monetare në inflacion . </li></ul>
 10. 10. Disa nga rregullat e politikës monetare <ul><li>Disa nga rregullat e politikes monetare: </li></ul><ul><ul><li>Rregulla e F ri e dman it e normë s konstante afatgjatë të rritjes monetare . </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregull a aktiv e e korigjimit të politikës monetare në varësi nga niveli i inflacionit ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregull a e rritjes afat-gjatë konstante të të ardhurave nominale sipas një norm e objektive të përcaktuar ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Rregulla e diciplines buxhetore pa u ngarkuar me borxhe. </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>

×