Successfully reported this slideshow.

RËNDËSIA E EKONOMISË APLIKATIVE

3,509 views

Published on

Published in: Education

RËNDËSIA E EKONOMISË APLIKATIVE

 1. 1. R Ë ND Ë SIA E EKONOMIS Ë APLIKATIVE <ul><li>• Paraqitja e intervenimit të shtetit në sferën ekonomike, kushtëzoi </li></ul><ul><li>paraqitjen e ekonomisë aplikative . </li></ul><ul><li>• Pas Luftës së Parë Botërore, intervenimi i shtetit në sferën </li></ul><ul><li>ekonomike ishte gjithnjë më i madh, ku edhe formohet si diciplin </li></ul><ul><li>e veqantë ekonomike me zbatimin praktik në ekonomin kombëtare . </li></ul><ul><li>• Ekonomia aplikative zbatohet si instrument i shtetit përkatës, me </li></ul><ul><li>anë e se cilës realizohen qëllimet e parashtruara të zhvillimit </li></ul><ul><li>ekonomik . </li></ul>
 2. 2. <ul><li>• Funksionimi i sistemit ekonomike, juridike dhe politik është i </li></ul><ul><li>kushtëzuar nga roli, funksioni dhe ndërhyrja e shtetit dhe </li></ul><ul><li>Anasjelltas – Ndërhyrja e shtetit në jetën (sferën) e ekonomisë </li></ul><ul><li>është e rregulluar me norma ligjore . </li></ul>
 3. 3. OBJEKTI I STUDIMIT T Ë EKONOMIS Ë S Ë APLIKUESHME <ul><li>• Problemet ekonomike, politike, juridike dhe sociale që i shtron </li></ul><ul><li>shoqëria . </li></ul><ul><li>• Mënyra si realizohen detyrat nga ana e subjekteve shtetërore . </li></ul><ul><li>• Mjetet- instrumentet të cilat i përdor shteti-shoqëria në realizimin </li></ul><ul><li>e detyrave të shtruara . </li></ul><ul><li>• Sjellja e vendimarrësve menaxherëve, punëtorëve, konsumatorëve </li></ul><ul><li>dhe posaqërisht e shtetit (qeverisë) dhe organeve administrative . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>• Ndikimi i rregullativës shtetëore, kredito-monetare, buxhtore – </li></ul><ul><li>tatimore . </li></ul><ul><li>• Njohja dhe të kuptuarit e anës ekonomike dhe sociale të jetës . </li></ul><ul><li>• Studijon ndikimin e ekonomisë në poltikë dhe anasjelltas dhe atë </li></ul><ul><li>të poltikës së brendshme dhe ndërkombëtare . </li></ul><ul><li>• Ekonomia e aplikueshme tregon se askush nuk mund të menaxhoj </li></ul><ul><li>më mirë dhe më sukses me botën se ekonomistët dhe juristët . </li></ul>
 5. 5. Q Ë LLIMET KRYESORE EKONOMIKE-SOCIALE <ul><li>• Shtimi- rritja ekonomike e prodhimit të të mirave materiale . </li></ul><ul><li>• Riprodhimi i popullsisë (Shtimi demografik) . </li></ul><ul><li>• Afarizmi efikas ekonomik-efekte maksimale . </li></ul><ul><li>• Nivelet stabil të çmimeve (inflacioni, deflacioni) </li></ul><ul><li>• Liria ekonomike-shkallë e lartë e lirisë në aktivitetin ekonomik . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>• Ndarja e drejtë e të ardhurës-fitimit . </li></ul><ul><li>• Siguria ekonomike-sociale . </li></ul><ul><li>• Bilancin racional të tregtisë ndërkombëtare dhe të pagesave . </li></ul><ul><li>• Ekologjia- rrethi i shëndoshë i punës, banimit rrethi jetësor, </li></ul><ul><li>ruajtja e natyrës dhe mënyra e kultivimit të jetesës familjare . </li></ul><ul><li>• Duhet theksuar në këtë kontekst se të ekonomia aplikative </li></ul><ul><li>kushtëzohet nga sistemi ekonomik dhe paraqet nënsistem të tij </li></ul><ul><li>dhe analizon veprimin e shtetit në ekonomi . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>• Ndikimi i ekonomisë aplikative në zhvillimin ekonomik të vendit </li></ul><ul><li>mund të jetë : </li></ul><ul><li>a.) ekstern (doganat dhe instrumentet tjera të politikës së tregtisë </li></ul><ul><li>së jashtme ) . </li></ul><ul><li>b.) intern (zhvillimi sektoral dhe teritorial) . </li></ul>
 8. 8. EKONOMIA APLIKATIVE N Ë SISTEMET T Ë TJERA EKONOMIKE <ul><li>Marrdhënia e ekonomis aplikative dhe ekonimiski . </li></ul><ul><li>• Ekonomia (ekonomiski) është diciplinë shkencore, e cila studijon </li></ul><ul><li>Realitetin e gjithmbarshëm ekonomike të një vendi e cila në lëndën </li></ul><ul><li>e vet ngërthen strukturën ekonomike, sistemin ekonomik dhe </li></ul><ul><li>Ekonomin aplikative . </li></ul><ul><li>• Analizon funksionalitetin e përgjithshëm të mekanizmit ekonomik </li></ul><ul><li>veprimin dhe ndikimin e shtetit në procesin e përgjitshëm të </li></ul><ul><li>riprodhimit të zgjeruar . </li></ul>
 9. 9. <ul><li>• Ekonomia, ka vëllim më të gjerë sesa diciplinat e tjera të </li></ul><ul><li>specializuara ekonomike . </li></ul>
 10. 10. Marrdhënia e Ekonomisë Aplikative dhe të Sistemit Ekonomik <ul><li>• Ekziston lidhshmëri shumë e ngushtë funksionale dhe reciproke </li></ul><ul><li>në mes sistemit ekonomik dhe ekonomisë aplikative . </li></ul><ul><li>• Në sistemin ekonomik nënkuptojmë format organizative dhe </li></ul><ul><li>metodat e organizimit shoqëror të prodhimit . </li></ul><ul><li>• Sistemi ekonomik i një shteti në suaza të veta ngërthen dy </li></ul><ul><li>komponente esenciale, siç janë : </li></ul><ul><li>1. Komponenti i organizimit të udhëheqjes në ekonomi . </li></ul><ul><li>2. Mjetet e udhëheqjes në ekonomi . </li></ul>
 11. 11. Marrëdhëniet e ekonomisë aplikative dhe të aspektit rajonal të zhvillimit ekonomik <ul><li>• Ekziston lidhshmëri funksionale të zhvillimit rajonal në ekonominë </li></ul><ul><li>aplikative . </li></ul><ul><li>• Shteti me ekonominë aplikative që e zbaton mund të ndikojë në </li></ul><ul><li>zhvillimin harmonik apo disharmonik të degëve apo të lëmenjeve </li></ul><ul><li>ekonomik dhe të rajoneve . </li></ul>
 12. 12. METODA N Ë STUDIMIN E MAKROEKONOMIS Ë APLIKATIVE <ul><li>• Ekzistojnë metoda të veçanta të studimit që i zbaton çdo shkencë </li></ul><ul><li>si diciplinë e veçant shkencore . </li></ul><ul><li>• Makroekonomia aplikative në hulumtimin dhe në studimin e ligjeve </li></ul><ul><li>dhe të kategorive ekonomike shërben me metoda e përgjithshme </li></ul><ul><li>dhe me metoda specifike . </li></ul><ul><li>Në kuadër të metodave të përgjithshme përfshihen : </li></ul><ul><li>a.) Metoda e deudksionit (apstraksionit) </li></ul><ul><li>b.) Metoda e induksionit . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>a.) Metoda e deduksionit </li></ul><ul><li>• Kjo metodë niset nga e përgjithshmja që zbatohet nga ekonomistet </li></ul><ul><li>bashkëkohor . </li></ul><ul><li>• Kjo metode ndërtohet mbi bazën e disa supozimeve në të cilat </li></ul><ul><li>mbështet përcaktimi i variablave ekonomike, që sugjerojnë </li></ul><ul><li>realizimin e qëllimeve parashkruara që i përgjigjet realitetit . </li></ul><ul><li>• Përmes deduksionit logjik, në modelet ekonomike nxirren hipoteza </li></ul><ul><li>të verifikueshme në praktikë . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>b.) Metoda e induksionit </li></ul><ul><li>• Është e kundërt me metodën e deduksionit dhe niset nga konkretja </li></ul><ul><li>në të përgjithshmen . </li></ul><ul><li>• Metoda e induksionit mbështete në analizat emperike dhe në të </li></ul><ul><li>dhëna statistikore nga të cilat nxirren konkludime shkencore për </li></ul><ul><li>të arriturat, ecuritë dhe rrjedhat ekonomike . </li></ul><ul><li>Ndërkaq në metodat specifike të makroekonomisë </li></ul><ul><li>Aplikative bëjnë pjesë : a.) metoda e vrojtimit, b.) metoda e analizes </li></ul><ul><li>Ekonomike, c.) metoda statistikore, ç.) metoda e verifikimit, </li></ul><ul><li>d.) metoda komparative dhe e.) metoda grafike . </li></ul>
 15. 15. <ul><li>a.) Metoda e vrojtimit </li></ul><ul><li>• Pos inflacionit, në vrojtim mund të merren edhe kategori të tjera </li></ul><ul><li>Ekonomike, siç është rasti i papunësisë . </li></ul><ul><li>• Nëpërmjet kësaj metode reshtohen dukuritë ekonomike dhe bëhet </li></ul><ul><li>konstatimi i veprimit të tyre në rrjedhat ekonomike . </li></ul>
 16. 16. <ul><li>b.) Metoda e analizës ekonomike </li></ul><ul><li>• Analiza ekonomike paraqet një qasje e cila mbështet në disa </li></ul><ul><li>presupozimeve, në bazë për sjelljet ekonomike të njerzve, të </li></ul><ul><li>subjekteve (ndërrmarrjeve) ose të ekonomisë në tërësi . </li></ul><ul><li>c.) Metoda statistikore </li></ul><ul><li>• Metoda statistikore mundëson të vihet deri te analizat sasiore dhe </li></ul><ul><li>cilësore zhvillimore . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>ç.) Metoda e verifikimit </li></ul><ul><li>• Për të konstatuar reagimet e dukurive të ndryshme ekonomike, </li></ul><ul><li>duhet bëhet përcjellja, përkatësisht analiza dhe efektet e tyre në </li></ul><ul><li>momentin aktual apo në periudhë afatgjate . </li></ul><ul><li>d.) Metoda komparative </li></ul><ul><li>e.) Metoda grafike </li></ul>

×