Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menaxhmenti Hyrje

27,953 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Menaxhmenti Hyrje

 1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 4 Nëntor 2010
 2. 2. Bazat e MenaxhimitPërmbajtja e LëndësKapitulli: I - Hyrje në menaxhment dhe organizimi i punës II - Menaxhmenti dje dhe sot III - Definimi i mjedisit menaxherial/Kultura organizative dhe mjedisi:Kufizimet IV - Menaxhimi në mjedisin global
 3. 3. Përmbajtja e Lëndës V - Përgjegjësia shoqërore dhe etika e menaxherit VI - Planifikimi/ Marrja e vendimit: Esenca e punës menaxheriale VII- Planifikimit si funksion menaxherial VIII-Menaxhmenti Strategjik
 4. 4. Përmbajtja e Lëndës IX - Mjetet dhe teknikat e planifikimit X - Organizimi/ Struktura organizative dhe dizajni XI - Komunikimi dhe Teknologjia Informative XII- Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
 5. 5. Përmbajtja e Lëndës XIII- Menaxhimi i ndryshimeve dhe inovacioneve XIV - Udhëheqja si funksion i menaxhmentit/Bazat e sjelljes XV - Kuptimi i grupeve dhe ekipeve XVI - Motivimi i të punësuarve
 6. 6. Përmbajtja e Lëndës XVII - Lidershipi XVIII - Kontrolli si funksion i udheheqjes/Bazat e kontrollit XIX - Biznesi dhe menaxhimi i zinxhirit të vlerave Modulet për ushtrime
 7. 7. Hyrje në MenaxhmentQëllimi: Të sqaroj natyrën, qëllimin dhe esencën e menaxhmentit Të sqaroj se çka është menaxhmenti Të sqaroj rrolin dhe punën e menaxherit
 8. 8. MENAXHIMI (Çka është) Menaxhimit është një faktor kyç për suksesin e çdo aktiviteti të organizuar. Menaxhimi është një diciplinë dhe kulturë. Menaxhimit është arti i gjetjes së të bërit të gjërave përmes njerëzve. Menaxhimit është një proces, shkencë, art, si dhe një profesion.
 9. 9. MENAXHIMI (Çka është) Menaxhimit është edhe shkencë edhe art. Ai konsiderohet shkencë sepse ka zhvilluar disa parime, aktivitete dhe përgjithësime, të cilat janë të aplikueshme për aktivitetet e grupit. Menaxhimi konsiderohet si një art, sepse ai mund të aplikohet në mënyrë efektive për zgjidhjen e problemeve të ndryshme organizative.
 10. 10. Definimi I Menaxhimit Koordinim i aktiviteteve lidhur me punën, ashtu që ato të kryhen në mënyrë efikase dhe efektive – përmes njerëzve dhe me ndihmën e njerëzve të tjerë. Efikasiteti: Arritja e rezultateve maksimale me deponime minimale. Efektiviteti: Realizimin e qëllimeve organizative. Efektivitetit shpesh referohet si “doing the right thing”, (të bësh gjënë e duhur), ndërsa efikasiteti është “doing things right” (gjërat t’i bësh drejtë).
 11. 11. Efektiviteti dhe Efikasiteti nëMenaxhment
 12. 12. Karakteristikat e Menaxhimit Menaxhimi është një proces i veçantë. Menaxhimi është një proces unik. Menaxheri do të kryej punën duke bërë gjërat përmes planifikimit,organizimit, personelit, drejtimit dhe kontrollit. Menaxhimit është një aktivitet i organizuar. Menaxhimi si një proces i aktivitetit në grup në thelb kërkon koordinim midis individëve dhe nën- grupeve. Menaxhimi është një aktivitet i organizuar.
 13. 13. Karakteristikat e Menaxhimit Menaxhimit si përpjekje në grup synon realizimin e paracaktuar objektivave Menaxhimi është një aktivitet në grup. Menaxhimit nuk mund të bëhet në mënyrë të izoluar Të gjitha aktivitetet menaxheriale janë të drejtuara në mënyrë sistematike në kryerjen e qëllimeve të tilla.
 14. 14. Funksionet e Menaxhimit Planifikimi Organizimi Funksionet e Menaxhimit Kontrolli Udhëheqja
 15. 15. Funksionet e Menaxhimit
 16. 16. Funksionet e Menaxhimit Planifikimi: Përfshin përcaktimin e qëllimeve, krijimin e strategjisë dhe zhvillimin e planeve për koordinimin e aktiviteteve. Organizimi: Përcaktimi se çfarë detyrash duhet bërë, kush duhet t’i bëj ato, si duhet bërë grupimin e detyrave , kush kujt i raporton dhe ku duhen marr vendimet.
 17. 17. Funksionet e Menaxhimit Udhëheqja: Përfshin motivimin e të punësuarve, drejtimin e të tjerëve, zgjedhjen e kanaleve më të efektshme të komunikimit dhe zgjidhjen e konflikteve. Kontrolli: Përfshinë monitorimin e aktiviteteve për të siguruar se ato janë duke u realizuar siç është planifikuar dhe të bënë korrigjimin e çdo devijimi të konstatuar
 18. 18. Kush është Menaxher? Menaxher është  Ai që koordinon dhe mbikqyr punën e njerëzve të tjerë në mënyrë që të realizohen qëllimet organizative.
 19. 19. Klasifikimi i Menaxherëve Menaxherët e Linjës së parë  Individët të cilët drejtojnë punën e të punësuarve jo- menaxhues. Menaxherët e Mesëm  Individët të cilët drejtojnë punën e linjës së parë të menaxherëve. Top Menaxherët  Individët të cilët janë përgjegjës për marrjen e vendimeve kyqe në organizatë dhe krijimin e planeve dhe caqeve që ndikojnë në gjithë organizatën .
 20. 20. Nivelet Menaxheriale
 21. 21. Shkathtësitë e Nevojshme për Nivelet Menaxheriale
 22. 22. Shkathtësitë Menaxheriale Shkathtësi teknike: Aftësia për të aplikuar njohuri të specializuara ose ekspertizë. "Të gjitha punët të kërkojë disa ekspertizë të specializuar, dhe shumë njerëz të zhvillojnë aftësitë e tyre teknike në punë Por: Shumë njerëz janë të aftë teknikisht, por të paaftë interpersonalishtë.
 23. 23. Shkathtësitë Menaxheriale Aftësitë Humane/Njerëzore: Aftësia për të punuar me të tjerët, t’i kuptojnë dhe motivojnë njerëzit e tjerë, si individualisht ashtu edhe në grupe. “Meqë menaxherët I kryejnë punët përmes njerëzve të tjerë, ata duhet të kenë aftësi të mira njerëzore për të komunikuar, motivuar dhe deleguar "
 24. 24. Shkathtësitë Menaxheriale Aftësi Konceptuale: Aftësi mentale për të analizuar dhe të diagnostikuar situata komplekse. "Marrja e vendimeve, për shembull, kërkon që menaxherët t’I diktojnë problemet, identifikojnë alternativat që mund t’i korrigjojnë ato, vlerësojnë ato alternativa dhe zgjedhin ate më të mirën. Menaxherët mund të jenë teknikisht dhe interpersonalishtë kompetent por ende dështojnë për shkak të paaftësisë që të transmetojnë racionalishtë informacionin "
 25. 25. Vendim-marrja e Menaxherit Metoda e Vendim-marrjes • Racionale • E kufizuar me racionalen Vendim - Marrja • Intuita Gabimet dhe ParagjykimetLlojet e Problemeve dhe Vendimet• Të strukturuara — Të programuara• Të pa strukturuara -Të pa programuara Vendimi • Zgj.e alternativës më të mirë Proçesi i Vendim - maksimizimi Marrjes - kënaqshmëria • Implementimi Konditat e Vendim-Marrjes • Evaluimi • Siguria • Reziku • Pasiguria Stili i Vendim Marrjes • Direktiv • Analitik • Konceptual • Behavioural
 26. 26. Vendim-marrja e Menaxherit Problemi OrganizacionalI ultë Mundësia e dështimit I lartë Siguri Rrezik Pasiguri Ambiguitet Vendimet e Vendimet e Programuara Jo-programuara Zgjidhja e Problemit
 27. 27. Shkathtësitë Menaxheriale dhe Matrica e Funkcioneve të Menaxhimit
 28. 28. Çka është organizata? Organizata është marrëveshje e qëllimtë në mes të më shumë personave me qëllim të arritjes së disa caqeve specifike. Relacioni: Vizioni>misiioni>caku>strategjia >plani integral I biznesit Koncepti o organizatës: Çdo organizatë ka një qëllim Çdo organizatë përbëhet nga njerëzit Çdo organizatë krijon strukturën e vet për të realizuar aktivitetin. Struktura ndryshon nga ajo tradicionale – tek ajo e re
 29. 29. Parimi i Universalitetit
 30. 30. Parimi i Universalitetit Nevoja për Menaxhim është universale pa marrë parasysh se organizata a është: E madhe / E vogël Profitabile / Joprofitabile Te gjitha nivelet e rganizates: prodhim/marketing/shitje/BNJ/Kont.
 31. 31. Pyetje ?

×