Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plani i Biznesit

32,120 views

Published on

Plani i Biznesit

Published in: Education
 • Be the first to comment

Plani i Biznesit

 1. 1. PLANI I BIZNESIT Lënda mësimore: Menaxhimi i NVM-ve Mësimdhënës: Prof. Mr. Sc. Sokol Domniku
 2. 2. PLANI I BIZNESIT Analiza e fizibilitetit nënkupton procesin e definimit, përcaktimit dhe zhvillimit të ndikimit të mundshëm qoftë pozitiv ose negativ, mbi projektin ose idenë e propozuar të një biznesi. Analiza e fizibilitetit i përgjigjet pyetjes; “A duhet të vazhdojmë më tutje me idenë e propozuar?”
 3. 3. Realizimi i analizës së fizibilitetit mbështetet në dykomponentë të ndërlidhur në analizimin e tregut dhe të industrisë në analizimin e produktit ose të shërbimit Pyetjet të cilat duhet përgjigjur në mënyrë që të përmbushim qëllimin e analizës janë: Së është e gjerë industria dhe tregu? A është industria si tërësi profitabile? Sa janë esenciale produktet dhe shërbimet e kësaj industrie për konsumatorët e tregut? Cilat janë kërcënimet dhe mundësitë e industrisë? Në çfarë niveli është konkurrenca, etj.
 4. 4. Vegël shumë e dobishme e cila shfrytëzohet përanalizimin e industrisë është modeli i “pesë forcave” Kërcënimet nga hyrjet e mundshme Konkurrenca e tregut Fuqia furnizuese Fuqia blerëse (Furnitorët) Furnitorët) Rivaliteti në mes firmave (Blerësit) Blerësit) ekzistuese Zëvendësuesit
 5. 5. Analiza e fizibilitetit të produktit oseshërbimitZakonisht duhet përgjigjur dy pyetjeve në mënyrëqë pozitivisht të kalohet analiza e fizibilitetit nëlidhje me produktin ose shërbimin: a janë të gatshëm klientët që të blejnë produktin ose shërbimin tonë? a ekzistojnë mundësitë që nga shitja e produktit ose shërbimit të realizojmë profit?
 6. 6. Analiza e fizibilitetit të produktit oseshërbimit Në mënyrë që ti fitojmë përgjigjet në këto pyetje neve na kërkohet të e pranojmë një lidhje prapavajtëse të rezultateve (angl. feedback): a) hulumtimi nëpërmes pyetësorëve b) hulumtimi nëpërmes fokus-grupeve
 7. 7. Përse duhet hartuar një plan të biznesit Plani i biznesit përbehet prej dy funksioneve të tij kryesore: Funksioni i parë është se i qartëson veprimet dhe aksionet e firmës që duhet të ndërmerren në të ardhmen nuk u mbështetur në një strategji të sigurt të veprimit. Funksioni i dytë i mundëson që ti joshë investitorët dhe kreditorët potencial.
 8. 8. Plani i biznesitNë vazhdim do të bëjmë shpjegimin e përgjithshëm të disa elementeve më kryesore që i përmban një plan i biznesit1. Titulli dhe përmbajtja e planit të biznesit2. Përmbledhja e planit të biznesit3. Deklarimi i Vizionit dhe Misionit4. Historiku i firmës (vetëm për firmat ekzistuese)
 9. 9. 5. Definimi i profilit të biznesit (qëllimet dhe objektivat)6. Strategjia e veprimit (edhe unë poashtu)7. Përshkrimi i produktit ose shërbimit të firmës (benefitet)8. Strategjia e marketingut (Reklamimi , Lokacioni, Çmimet , Distribuimi )9. Analiza e konkurrencës10. Përshkrimi i ekipit menaxhues11. Plani operativ12. Përpilimi i pasqyrave financiare13. Propozim-Kërkesa për kredi ose investim
 10. 10. Aspekte që duhet mbajtur në mend në lidhjeme një plan të biznesit Plani i biznesit duhet të ketë drejtshkrimin e pastër, d.m.th. pa gabime drejtshkrimore ose gabime të tjera teknike Bëjeni që të duket bukur në mënyrën vizuale. Përdorni, ngjyra, figura dhe diagrame për ti ilustruar çështjet kryesore. Gjithsesi përfshijini përmbajtjen e planit duke shënuar faqet e secilës pjesë, në mënyrë që lexuesi të gjejë në mënyrë më të lehtë seksionin e dëshiruar. Plani duhet të dëshmojë se biznesi do të realizojë profit. Shfrytëzojeni programet kompjuterike për të krijuar pasqyrat financiare, si p.sh. Excel- in, etj. Plani ideal, është ai plan i cili ashtë mjaftueshëm i gjatë për ta lexuar, por jo edhe i gjatë për mos ta lexuar. Thojeni të vërtetën. Ndershmëria absolute është çështje kritike kur hartohet dhe prezantohet një plan i biznesit. Kur e prezantoni planin tuaj, mos e zgjatni më tepër se 5-10 minuta nëse jeni përpara ndonjë forumi, dhe jo më tepër se 15-20 minuta nëse jeni përballë ndonjë investitori ose kreditori potencial
 11. 11. Formati i planit të biznesitPërmbledhja e përgjithshme (jo më tepër se dy faqe)Emri i firmës, logo dhe slogani, adresa dhe kontaktiEmri dhe mbiemri, adresa dhe kontakti i secilit anëtar kyçPërshkrim i shkurtër i biznesit, produkteve ose shërbimeve, dhe përmbushjen e nevojaveqë këto produkte ose shërbime ju bëjnë klientëvePërshkrim i shkurtër i tregutPërshkrim i shkurtër i strategjisë që do e bëjë biznesin tuaj të suksesshëmPërshkrim i shkurtër i përvojës menaxheriale dhe teknike të anëtarëve të ekipit Përshkrim i kërkesës për mjete financiare dhe mënyra se si do të shfrytëzohenTabela të cilat tregojnë parashikimet e juaja financiareDeklarimi i misionit dhe i vizionitMisioni dhe Vizioni i firmësNë çfarë biznesi jemi neVlerat dhe principet mbi të cilat biznesi qëndronÇfarë e bën biznesin unik, dhe cili është burimi i përparësisë konkurruese
 12. 12. Historiku i firmës (vetëm për bizneset ekzistuese)Krijimi i firmësPërshkrimi i të arriturave financiareArritjet e veçantaProfili i biznesit dhe i industrisëPrapavija e industrisëTrendët e veçantaNorma e rritjesFaktorët kyç të suksesit në industriQëllimet dhe objektivat e firmës1. Operative2. FinanciareStrategjia e biznesitAnaliza SWOT (përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet)Strategjia konkurruese1. udhëheqja në kosto2. diferencimi3. të tjera
 13. 13. Produktet ose shërbimet e kompanisëPërmbajtja e produktit ose shërbimitBenefitet dhe dobia e klientitGarancionetUnifikimiPërshkrimi i procesit prodhues1. lënda e parë2. kostot (kostot për një njësi)3. furnitorët kryesorëParashikimet për ofrimin e produkteve ose të shërbimeve në të ardhmen
 14. 14. Strategjia e marketingutCaku i tregut1. Profili komplet demografik2. Karakteristikat e tjera të veçanta të klientëveMotivimi i klientit për të blerëMadhësia e tregut dhe trendët e rritjes1. Sa është i gjerë tregu2. Tregu, a është duke u zhvilluar apo duke u stagnuar? Nëse po, me çfarëshpejtësie?Reklamimi dhe promocioni1. Mediet e shfrytëzuara; të lexueshme, të dëgjueshme, të shikueshme2. Kosto e reklamimit3. Frekuenca e shikueshmërisëÇmimet1. Struktura e kostos a) kosto fikse b) kosto variabile2. Krahasimi me kostot e konkurrentëveStrategjia e distribuimit1. Kanalet e shfrytëzuara të distribuimit2. Teknikat dhe metodat e përdorura të shitjes
 15. 15. LokacioniAnaliza demografike e lokacionet në krahasim me profilin e klientëveÇmimet mesatare të qiraveMesatarja e pagave të punëtorëveAnaliza e konkurrencësKush janë ata? Krijo një matrix profil të tyre, duke definuar1. Përparësitë dhe dobësitë e tyreKonkurrentët potencial: firmat të cilat mund të hyjnë në treg1. Kush janë ata? Dhe çfarë ndikimi mund të kenë në biznesin tonëPërshkrimi i ekipit menaxhuesMenaxherët dhe punonjësit kyç1. Të dhënat e tyre2. Eksperienca, shkathtësitë, dhe know-how që e sjellin në firmëPlani operativForma ligjore e pronësisë së biznesitStruktura organizative e firmësAutoriteti vendimmarrës
 16. 16. Pasqyrat financiarePasqyra e të ardhuraveBilanci i gjendjesPasqyra e rrjedhës së parasëPropozim-Kërkesa për investim ose krediShuma e kërkuarQëllimi dhe shfrytëzimi i mjetevePagesa e kredisë ose kthimi i investimitOrari i implementimit të planit dhe fillimit të biznesitShtojca – të dhëna që mbështesin planin, si; hulumtimi,pyetësorët, rezyme, etj.

×