Successfully reported this slideshow.

Raportimi dhe auditimi etik e social

3,748 views

Published on

Raportimi dhe auditimi etik e social

Published in: Education
 • Be the first to comment

Raportimi dhe auditimi etik e social

 1. 1. Ligj. X RAPORTIMI DHE AUDITIMI ETIK E SOCIAL
 2. 2. Raportmi i aspekteve etike dhe sociale: - Qeveritë e shumë vendeve inkurajojnë bizneset për të zgjeruar transparencën - Në vitin 2001, në B. Madhe kryeministri u kërkoi mbi 350 firmave më të mëdha raporte shtesë lidhur me ndikimin e veprmtarisë së tyre në mjedis dhe komunitet. - Raportimi dhe transparenca është çelës i suksesit për të frenuar abuzimin, korrupcionin, ryshfetin etj.
 3. 3.  Sinqeriteti gjatë raportimit ndihmon në përmirësmin e imazhit dhe të gjendjes së ndërmarrjes  Institucionalizimi i transparencës dhe përmirësimi i raportit ndaj pubikut do të bëhet detyrim ligjor për të gjtha ndërmarrjet. Përfitimet që vijnë nga raportimi i çështjeve etike
 4. 4.  Ndërmarrjet që nuk raportojnë, hasin në një publicitet negativ.  Repotacioni i keq ndikon në zvogëlimin e tregjeve dhe investimeve dhe në brendinë e ndërmarrjes.  Profesionistët e dalluar nuk preferojnë të punojnë në orrganizata me reeputacion të tillë. Pasojat negative të mos-raportimit
 5. 5.  Auditimi etik është një vlerësim sistematik i programit të etikës dhe përformancës së tij.  Auditimi social është proces i vlerësimit dhe raportimit në lidhje me përformancën e biznesit, e cila ka të bëjë me pëmbushjen e përgjegjësive ekonomike, ligjore, etike të parashikuara ngas aksionarët.  Auditimi etik fokusohet në çështje më të ngushta përderisa auditimi social është më gjithëpërfshirës. Auditimi etik e social
 6. 6.  Auditimi etik është ngushtë i lidhur me auditimi financiar dhe përdorë proceduar të ngjashme.  Auditimi financiar është i interesuar për sistemet financiare brenda organizatës, auditim etik merret me ndikimin e brendshëm dhe të jashtëm të përformancës etike.  Auditimi etik është proces vullnetar  Auditim financiar detyrohet me ligj Auditimi etik dhe financiar, përfitimet
 7. 7.  Shmangia e krizave etike që vijnë nga drejtmi jo ligjor dhe ai jo-etik.  Fatkeqësitë etike rezultojnë me kosto të konsideueshme financiare dhe:  Ndërprerje të operacioneve rutinë,  Punonjës të demotivuar,  Rënie të produktivitetit,  Shkatërrim të reputacionit  Shkatërrim të besimit të aksionarëve Roli i auditimit etik në shmangien e rreziqeve etike
 8. 8.  Sjelljet joetike mund të shkaktohen nga anëtarët e oganizatës të cilët angazhohen në sjellje të dyshimt, madje edhe në sjellje ilegale.  Auditimi etik kontribon që brenda organizatës të zbulohen punonjësit mashtruae të ciët shkeln standardet etike, ligjet, politikat dhe rregulloret
 9. 9. Auditimi etik duhet të jetë unik dhe i veçantë për cdo organizatë. Dallon auditimi etik për një bankë me një ndërmarrje prodhuese. Procesi i auditimit dhe kuadri i një auditimi etik
 10. 10. - Sigurohet angazhimi i drejtuesve të lartë, - Funksionon një komitet auditimi - Përcaktohet objekti i auditimit, - Shqyrtohet misioni i deklaruar, politikat , qëllimet dhe objektivat. - Mblidhen informatat për cështjet që janë objekt i auditimit - Raportohen faktet e gjetura Kuadri i një auditimi etik

×