Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inflacioni dhe papunesia

21,475 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Pershendetje,nese eshte e mundur,mund te ma dergoni ket punen sepse me nevojitet shum per nje seminar,por kshu s'mundem qe ta shkarkoj ...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Pershendetje me falni por a ka mundesi te kete diqka lidhur me deflacionin se po me duhet patjeter per javen e ardhshme per nje seminar. Ju falemderit
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Inflacioni dhe papunesia

 1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda: MAKROEKONOMIA Izet Çelaj, MSc-MBA Prizren, 12 MAJ 2011
 2. 2. <ul><li>Inflacioni, Papunësia dhe </li></ul><ul><li>Raporti Inflacion- Papunësi </li></ul>
 3. 3. C AQET E POLITIKËS MAKROEKONOMIKE <ul><li>1. N ivel i i lart ë i prodhimit dhe i normave të </li></ul><ul><li>larta të rritjes ekonomike . </li></ul><ul><li>2. S hkalla e lartë e punësimit, papunësia e ulët . </li></ul><ul><li>3. Stabiliteti i çmimeve . </li></ul>
 4. 4. STABILITETI I ÇMIMEVE <ul><li>Është i domosdoshëm në një ekonomi tregu - për të matur vlerën ekonomike dhe për shpërndarjen racionale të burimeve të prodhimit . </li></ul><ul><li>Stabiliteti i çmimeve matet me indekset e çmimeve të cilat pasqyrojnë nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Treguesit më të rëndësishëm jane indeksi i çmimeve të konsumit ( CPI ) dhe norma e inflacionit . </li></ul><ul><li>CPI mat koston e një shporte fikse mallrash të blera në konsumatori tipik urban. </li></ul><ul><li>Norma (shkalla) e inflaci onit është e barabartë me ndryshimet relative të CPI-se dhe CPI-se në vitin bazë të shumëzuar me 100 . </li></ul>
 5. 5. INSTRUMENT ET E POLITIKËS EKONOM IKE <ul><li>Politika Fiskal e </li></ul><ul><li>Politika Monetar e </li></ul><ul><li>Politika e të ardhurave </li></ul>
 6. 6. Politika Fiskal e <ul><li>Ajo përbëhet nga politika tatimore dhe politika e shpenzime ve publike. </li></ul><ul><li>Në kohë n e inflacionit do të zbatohen politika fiskale k ontra kci onar e në formën e taksave të rritur a dhe të zvogël imit të shpenzime ve publike . </li></ul><ul><li>Në kohën e d epresioni t do të apliko het një politikë ekspansioniste fiskale në formën e shkurtimit të taksave dhe rritjes së shpenzimeve publike . </li></ul>
 7. 7. Politika Monetar e <ul><li>Ajo përbëhet nga kontrolli i furnizimit me para nga B anka Q endrore në varësi të fazë s së ciklit ekonomik. </li></ul><ul><li>Në kushtet e inflacionit zbatohet politika e kufizimit të ofertës së parasë. </li></ul><ul><li>Në kushtet e recesionit aplikohet politika e ekspanzionit të ofertës së parasë. </li></ul>
 8. 8. Politika e të ardhurave <ul><li>Politika e të ardhurave është instrument më pak rigjid (i ngurtë ) dhe më i lirë se sa politik a fiskale dhe monetare - por edhe më pak efikas. </li></ul>
 9. 9. INFLACIONI <ul><li>I NFLACIONI ËSHTË RRITJA E NIVELIT TË PËRGJITHSHËM TË ÇMIMEVE P Ë R Ë GJITHE MALLRA T DHE SHËRBIME T NË NJË EKONOMI . </li></ul>
 10. 10. INFLACIONI <ul><li>Ky është proces me të cilin ngrihet niveli i çmimeve dhe paratë e humbin vlerën . </li></ul><ul><li>Ka dy lloje të inflacionit: a) Inflacioni i Kërkesës (Demand pull) </li></ul><ul><li>b) Inflacioni i Shpenzimeve (Cost push) </li></ul>
 11. 11. Inflacioni i Kërkesës ( Demand pull inflation) <ul><li>Inflacioni i Kërkesës mund të shkaktohet nga: </li></ul><ul><li>Rritja e furnizimit me të holla </li></ul><ul><li>Rritja e blerjeve të qeverisë </li></ul><ul><li>Rritja e eksporteve </li></ul>
 12. 12. Inflacioni i shpenzimeve ( Cost push inflation) <ul><li>Inflacioni i shpenzimeve mund të vij për shkak të: </li></ul><ul><li>Rritja e normave të pagave . </li></ul><ul><li>Rritja e çmimeve të lëndëve të para . </li></ul>
 13. 13. NJË SHEMBULL I SHKAQEVE TË INFLACIONIT <ul><li>Inflacioni i i kërkesës i referohet idesë se ekonomia kërkon mallrat dhe shërbimet më shumë se sa janë në dispozicion. Kjo mungesë e furnizimit mundëson shitësit për të rritur çmimet deri në vënien e një ekuilib ri të ri n ë mes të kërkesës dhe ofertës . </li></ul><ul><li>Teoria e inflacionit të shpenzimeve i njohur edhe si &quot; supply shock inflation &quot;, sugjeron se mungesa ose goditjet në furnizimin e një produkti të caktuar do të shkaktojë një efekt që ndihet në ekonomi nga rritja e çmimit me anë të zinxhirit të furnizimit nga prodhuesi gjer tek konsumi. Ju mund ta shihni këtë në tregjet e naftës. OPEC-u uli sasitë e furnizimit me naftë, çmimet janë ngritur artificialishtë dhe kanë rezultuar me çmime më të larta nëpër pompat e benzinës. </li></ul>
 14. 14. Pyetje për diskutim <ul><li>Pse është inflacioni i keq? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Inflacioni i paparashikuar është i keq ngase e bënë ekonominë të duket sikurse një kazino gjigande. </li></ul><ul><li>Fitimet dhe humbjet ndodh in për shkak të ndryshimeve të paparashikueshme në vlerën e parave. </li></ul><ul><li>Në qoftë se vlera e parasë ndryshon paparashikueshëm me kalimin e kohës, sasia e mallrave dhe shërbimeve që paratë mund të blej n ë do të luhatet paparashikueshëm . </li></ul><ul><li>Resurset janë të orientuara t ë shmangen nga aktivitetet produktive dhe të orientuara kah parashikimi i inflacionit. Inflacioni i paparashikuar çon tek: </li></ul><ul><li>Rishpërndarjen e të ardhurave, huamarrësve dhe huadhënësve </li></ul><ul><li>Tepër s humë ose tepër pak kreditim ose huamarrje </li></ul>
 16. 16. CPI (IÇK) <ul><li>Indeksi i Çmimeve të Konsumit (IÇK) është një nga statistikat më shpesh të përdorur a për të identifikuar periudha t e inflacionit ose deflacion it. </li></ul><ul><li>Rrit j et e mëdha t ë IÇK apo CPI-së gjatë një periudhe të shkurtër kohore zakonisht ë treg ojnë periudhat e inflacionit . </li></ul>
 17. 17. KONCEPTET
 18. 18. Shembull: Efektet e Inflacionit në Zimbabwe Ulj e e vlerës së Pa rasë Efekti më i keq për shkak të inflacionit
 19. 19. Hiperinflacioni : Ë shtë fenomeni më ekstrem I inflacionit, me rritjet e çmimeve me përqindje vjetore në nivel tre-shifr or dhe një përshpejtim shpërthyes. Inflacioni j ashtëzakonisht i lartë : K y mund të shkojë diku në mes të 50% dhe 100%. Inflacioni i lartë është një situatë nga rritja e çmimeve tëthemi 30% -50% në vit. Të dy llojet mund të je n ë të qëndrueshme ose tejet të përshpejtuar për të hyrë në një gjendje hiperinflacioni. Inflacioni i moderuar : A i mund të përkufizohet ndryshe në mbarë botën, duke pasur parasysh historitë e ndryshme të inflacionit. Si një tregues të vetëm, n e mund të konsiderojnë si një inflacion të moderuar, kur ai shkon nga 5% në 25-30%. Për disa vende, pjesa më e lartë e këtij rangu është tashmë një &quot;inflacionit i lartë&quot;. Inflacioni i ulët : K y mund të karakteriz ohet nga 1-2% deri në 5%. Rreth zero s nuk ka inflacion ( stabiliteti i çmimeve ). Nën zero, një vend përballet me deflacion . Tipet e Inflacionit
 20. 20. Stagflacioni <ul><li>G jendja e rritjes së ngadalshme ekonomike dhe papunësisë relativisht të lartë e shoqëruar nga inflacioni . </li></ul><ul><li>K jo ndodhi në një masë të madhe gjatë viteve 1970, kur çmimet botërore të naftës u rrit ën në mënyrë dramatike, duke nxitur inflacionin e rreptë në vendet e zhvilluara . . </li></ul>
 21. 21. Rezime mbi Inflacionin
 22. 22. Rezime mbi Inflacionin <ul><li>Inflaci oni i kërkesës ( angl. demand pull inflation) </li></ul><ul><li>– inflaci on i cili lajmërohet me rastin e rritjes së kërkesës agregate të rritur. P ërkrahës të kësaj teorie janë M onetarist ët. </li></ul><ul><li>Inflacioni i shpenzimeve ( angl. cost push inflation) – inflaci on i cili lajmërohet me rastin e zvoglimit të ofertës agregate. P ërkrahës të kësaj teorie janë Kejnsianët. </li></ul>
 23. 23. Rezime mbi Inflacionin <ul><li>K ur inflacioni tejkalon rritjen e parasë, bilancet monetare reale bien, e me to edhe prodhimi </li></ul><ul><li>m= π +y, m< π , y< 0 </li></ul><ul><li>K ur inflacioni mbetet prapa rritjes monetare prodhimi rritet : </li></ul><ul><li>m= π +y, m> π , y> 0 </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Tr e pasojat më të rëndësishme të inflacionit: </li></ul><ul><li>Tatimet - ngarkesa tatimore shpërndahet në mënyrë jo të barabartë </li></ul><ul><li>Lik uiditeti – ndikon që subjektet të mbajnë mjete më të ëdha jokamatore në rast të pagesave të papritura </li></ul><ul><li>R idistribuimi (rishpërndarja) e të ardhurave: kontratat nominale fikse shkaktojnë pasoja rishpërndarëse, andaj është i paevitueshëm indeksimi . </li></ul>Rezime mbi Inflacionin
 25. 25. Mos harroni edhe këtë ilustrim… Rezime mbi Inflacionin
 26. 26. PAPUNËSIA <ul><li>Ciklet e biznesit dhe rritj a j anë të lidhura direkt me papunësinë në ekonomi . </li></ul><ul><li>Papunësia shfaqet kur njerëzit janë duke kërkuar një punë dhe nuk mund t ë gjejnë punë. </li></ul>
 27. 27. Papunësia dhe fuqia punëtore <ul><li>Forca e punës apo fuqi a punëtore - Numri i njerëzve të punësuar dhe të vetëpunësuar plus at a që janë të papunë, por të gatshëm dhe të aftë për punë . </li></ul><ul><li>Tre faktorët që ndikojnë në madhësinë e fuqisë punëtore: </li></ul><ul><ul><li>Popullsia </li></ul></ul><ul><ul><li>Migracioni </li></ul></ul><ul><ul><li>Pjesëmarrja e fuqisë punëtore në aktivitetin ekonomik. </li></ul></ul>
 28. 28. Shkalla (norma) e papunësisë <ul><li>S hkalla (norma) e papunësisë është përqindja e njerëzve në ekonomi që janë të gatshëm dhe të aftë për punë, por që nuk janë duke punuar . </li></ul><ul><li>Zakonisht ë përkufizohet si një përqindje e forcës së punës (të p unësuarit plus të p apunët). </li></ul><ul><li>Ka variacione në vendet e ndryshme: </li></ul><ul><ul><li>Gjermania përjashton të vet-punësuarit nga forcat e punës; </li></ul></ul><ul><ul><li>Belgjika prodhon dy norma të papunësisë shprehur si përqindje e totalit të të dyjave forcës totale dhe forcës punëtore të siguruar; </li></ul></ul><ul><ul><li>Duke ndryshuar përkufizimin, shkalla e papunësisë mund të lëviz lart ose poshtë me disa pikë përqindje. </li></ul></ul>
 29. 29. Tipet e papunësisë <ul><li>Frikcionale : buron nga qarkullimi normal i pynës, p.sh dikush hyn dikush del nga fuqia punëtore. </li></ul><ul><ul><li>Kompensimi b ujar i papunësisë të çon në papunësi të lartë frikcionale. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendet e u ropiane si Franca bien në këtë kategori . </li></ul></ul><ul><ul><li>Papunësia Frikcionale është papunësia e shkaktuar nga hyrjet e reja në tregun e punës dhe të njerëzve që nërprejnë një punë vetëm për një kohë të mjaftueshme sa për të kërkuar dhe për të gjetur një tjetër. </li></ul></ul><ul><li>Strukturale : vjen për shkak të ndryshimeve në teknologji, konkurrenc a ndërkombëtare , etj. </li></ul><ul><ul><li>Vjen për shkak të vjetrimit të shk a tht ësi ve ose mungesa e konkurrencës . </li></ul></ul><ul><ul><li>Papunësia strukturale është shkaktuar nga ristrukturimi ekonomik. </li></ul></ul><ul><li>Ciklike : luhatet me ciklin e biznesit . </li></ul><ul><ul><li>Rritet gjatë recesionit ekonomik dhe bie gjatë ekspanzionit ekonomik . </li></ul></ul><ul><ul><li>Papunësia ciklike r ezultat on nga luhatjet në aktivitetin ekonomik . </li></ul></ul>
 30. 30. Papunësi a si një P roblem S ocial <ul><li>Revolucioni Industrial ishte i shoqëruar nga një ndryshim në mënyrën se si trajtohen familjet me papunësinë . </li></ul><ul><li>Çfarë kishte qenë më parë një problem familjar, tani u bë një problem social . </li></ul>
 31. 31. Papunësia si Problem Qeveritar <ul><li>Fillimisht qeveri të konsidero nin 3 për qind të papunësisë, si një kusht për punësim të plotë . </li></ul><ul><li>3 për qind shi ishte e përbërë nga papunësi a frikcionale. </li></ul>
 32. 32. Papunësia si Problem Qeveritar <ul><li>Shkalla e synuar e papunësisë (që nganjëherë quhet norma natyrore e papunësisë) është n iveli më i ulët i qëndrueshëm i papunësisë që politikëbërësit besojnë se mund të arri het në kushtet ekzistuese . </li></ul><ul><li>Në v itet 1980 -ta dhe ato të 1990 -ta , objektivi i shkall ës së papunësisë ka qenë në mes të 6 dhe 8 për qind . </li></ul>
 33. 33. Punësimi i plotë <ul><li>Shkalla natyrore e papunësisë është shkalla në të cilën nuk ka papunësi ciklike, dmth e gjith ë papunësi a ë shtë strukturore apo f rikcionale. </li></ul><ul><li>Punësimi i plotë ndodh kur shkalla e papunësisë është e barabartë me shkallën natyrore të papunësisë . </li></ul><ul><li>Norma e papunësisë luhatet për shkak të: </li></ul><ul><li>Kërkimi për punë </li></ul><ul><li>Racionimit të punës </li></ul><ul><li>Pagat ngjitëse </li></ul>
 34. 34. Racionimi i punës <ul><li>Racionimi i punës është praktikë e njerëzve të punësuar që paguajnë një rrogë e tepricë të ofertës së fuqisë punë tore , një mungesë të vendeve të punës dhe rrit ë shkall ën natyrore të papunësisë . </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Pyetje ? </li></ul>
 36. 36. Raporti në mes inflacionit dhe papunësisë
 37. 37. Papunësia dhe I nflaci oni <ul><li>Shkalla natyrore e papunësisë varet nga faktorë të ndryshëm në tregun e punës. </li></ul><ul><li>Për shembull. Ligji mbi pagat minimale, ndikimi I sindikatave, ndikimi i qërave në efikasitet, efektiviteti në gjetjen e punës. </li></ul><ul><li>S hkalla e inlacionit varet në mënyrë primar e nga rritja e ofertës së parasë, çka është në kompetencë të b a n kës qendrore. </li></ul>
 38. 38. Papunësia dhe I nflaci oni <ul><li>Shpesh jemi të detyruar të përballemi me zgjidhjen ose inlacioni ose papunësia, në afat të shkurtër. </li></ul><ul><li>Nëse politika ekonomike orientohet për rritjen e kërkesës agregat e, do të zvoglohet papunësia, por do të rritet inflacioni. </li></ul><ul><li>Ose, nëse orientohet për zvoglimin e kërkesës e kërkesës agregate, zvoglohet inflacioni, por do të rritet papunësia, të paktën përkohësishtë. </li></ul>
 39. 39. Kurba e Filipsit <ul><li>Kurba e Filips it ilustron raportin mes inlacionit dhe papunësisë në afat të shkurtër. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>S hkalla e inflacionit </li></ul><ul><li>S hkalla e papunësisë </li></ul><ul><li>R ritja reale </li></ul>Kurba e Filipsit
 41. 41. Grafiku 1: Kurba e Filipsit Papunësia S hkalla në % ) 0 S hkalla e inflaci onit ( % vjetore ) Copyright © 2004 South-Western Kurba e Filips it 4 B 6 7 A 2
 42. 42. <ul><li>1. Kurb a e Filips it paraqet marrëdhëni en në mes </li></ul><ul><li>të pagave ( më vonë inflacionit ) dhe papunësi së. </li></ul><ul><li>2. Kurb a e Fil ips it ka mundësuar që të kry het </li></ul><ul><li>kompensimi i inflacionit dhe papunësisë . </li></ul><ul><li>3. A. Okun i ka treguar se për çdo 1% të sht imit të </li></ul><ul><li>papunësi s ë mbi normën e natyrshme të </li></ul><ul><li>papunësisë është humbur 2,5% të PBB-së ( Prodhimi i brendshëm bruto ). </li></ul><ul><li>4. Me këtë është rrumbullakësuar model i i Filips-Okunit. </li></ul>Karakteristik at e Kurbës së Filipsit
 43. 43. Zhvillimi i Kurbës së Filipsit <ul><li>1. Kurba e Filips-Okunit : një korrelacion negativ mes shkallës së inflacionit dhe </li></ul><ul><li>shkallës së papunësisë </li></ul><ul><li>2. Shkalla natyrore e papunësisë </li></ul><ul><li>3. Pritjet racionale dhe prish ja e “trade-off”-it papunësi - inflacion </li></ul>
 44. 44. Faz at e zhvillimit të Kurbës së Filipsit Pagat s tabil e për papunësinë 5%
 45. 45. E 0 E 1 Paga më e madhe dhe punësim më i madh
 46. 46. Teprica zero e kërkesës për punë për papunësinë 5%
 47. 47. B1 B2 B3 A1 A2 A3 A4 Kurba vertikale afatgjate e Filips it
 48. 48. <ul><li>A.V. Phillips vuri në dukje lidhjen mes pagës (w) dhe papunësisë (u) </li></ul><ul><li>R. Solou dhe P. Samuelson do t a përkth ejnë në një marrëdhënie të inflacionit dhe të papunësisë </li></ul><ul><li>M. Fridman e inkuadroi norm ën natyrore të papunësisë (u*) </li></ul><ul><li>R. Lipsi duke u nisur nga lakorja e ofertës dhe kërkesës ka zhvilluar një model të kërkesës së tepërt : </li></ul><ul><li>X=N d -N s =(N+V)-(N-U)=V-U </li></ul><ul><li>X- teprica e kërkesës për punë ; N d - kërkesa për punë Ns- oferta për punë ; </li></ul><ul><li>N- punësimi ; U- papunësia ; V- vendet e paplotësuara të punës </li></ul><ul><li>T ep rica e kërkesës për fuqi punëtore është e barabartë me dallimin </li></ul><ul><li>në mes të vendeve të lira të punës dhe të papunësisë . </li></ul>
 49. 49. <ul><li>Porosia themelore e Kurbës së Filipsit : </li></ul><ul><li>Me p apunësi më të lartë eliminohet inflacioni dhe anasjelltas . </li></ul>
 50. 50. Politika monetare e kspanzion iste r Të ardhurat Y0 r0 r1 Y1 E1 E0 Pi pi1 pi0 Y0 Y1 Rritja ekonomike IS 0 LM 0 LM 1 π = π *+ ab(y-y*) E1 E0
 51. 51. Politika fiskale ekspanzioniste r Të ardhurat Y0 r0 r1 Y1 E1 E0 π π 1 π 0 Y0 Y1 Rritja ekonomike IS 0 LM 0 π = π *+ ab(y-y*) E1 E0 IS 1
 52. 52. E2 E0 E1
 53. 53. E2 E0 E1
 54. 54. Kërkesa Agregate , Oferta Agregate dhe KURBA e FILIPSIT <ul><li>Kurba e F ilipsit tregon kombinacionet e papunësisë dhe inflacionit të cilat paraqiten si rezultat i lëvizjes së lakores të kërkesës agregate përgjatë lakores së ofertës agregate në afat të shkurtër. </li></ul>
 55. 55. Kërkesa Agregate , Oferta Agregate dhe KURBA e FILIPSIT <ul><li>Sa më e madhe të jetë kërkesa agregat e , më i madh është niveli i përgjithshëm i prodhimit dhe më i madh është niveli i përgjithshëm i çmimeve. </li></ul><ul><li>Sa më i madh është niveli i prodhimit, papunësia është më e vogël . </li></ul>
 56. 56. Grafiku 2 : Lidhja e Kurbës së Filipsit me kërkesën agregate dhe ofertën agregate Sasia e Outputit 0 (a) Modeli I kërkesës a gregate dhe ofertës agregate Papunësia 0 Infla c ioni në % N i v eli i çmi- meve (b) Kurba e Fi lipsit Copyright © 2004 South-Western Oferta agregate afatshkurtër Kurba e Filips it Kërkesa agregate e ultë Kërkesa agregate e lartë (outputi 8,000) B 4 6 (outputi 7,500) A 7 2 8,000 (papunësia prej 4%) 106 B (papunësia prej 7%) 7,500 102 A
 57. 57. Lëvizja e Kurbës së F ilipsit dhe rroli i pritjeve <ul><li>KURBA e FILIPSIT ofron një numër të madh kombinacionesh të mundshme të inflacionit dhe papunësisë. </li></ul>
 58. 58. Kurba afatgjatë e Filipsit <ul><li>Gjatë viteve 1960-ta, Friedman dhe Phelps kanë ardhë në konkludim se në afat të gjatë inflacioni dhe papunësia nuk ndërlidhen. Si rezultat është paraqitur Kurba e Filipsit vertikale afatgjate, në nivel të shkallës natyrore të papunësisë. </li></ul><ul><li>Nga kjo rrjedh konkludimi se politika monetare mund të jetë efektive në afat të shkurtër, por jo edhe në afat të gjatë. </li></ul>
 59. 59. Grafiku 3 : Kurba afatgjate e Filipsit Papunësia 0 Shkalla natyrore e papunësisë S hkalla e Inflaci onit Kurba afatgjate e Filips it Copyright © 2004 South-Western B Inflacioni i lartë Inflacioni i ultë A 2. ..por papunësia mbetet në nivel të shkallës natyrore në afat të gjatë. 1.Kur Banka Qendrore rritë ofertën e parasë Shkalla e infla- cionit rritet..
 60. 60. Grafiku 4 : Lidhja e Kurbës së Filipsit me kërkesën agregate dhe ofertën agregate Sasia e Outputit Shkalla natyrore e outputit Shkalla e natyrshme e papunësisë 0 Niv eli i çmimeve Oferta agregate afatgjate Kurba afatgjate e Filips it (a) Modeli I kërkesës a gregate dhe ofertës agregate Papunësia 0 Infla ci oni (b) Kurba e Filips it Copyright © 2004 South-Western P Kërkesa agregate AD 2. .rritë nivelin e çmimeve 1. Rritja e ofertës së parasë rritë kërkesën agregate A AD 2 B A 4. . . . .. Por outputi dhe papunësia mbesin në nivelin e tyre të natyrshëm 3. Çka rritë In flaci onin P 2 B
 61. 61. Pritjet dhe kurba e Filipsit në afat të shkurtër <ul><li>Inflacioni i pritur shpreh ate se sa </li></ul><ul><li>njerëzit presin që të ndryshohet niveli i përgjithshëm i çmimeve. </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Norma e papunësisë = papunësinë e natyrshme * (inflacioni i pritur – inflacioni aktual) </li></ul><ul><li>Ky ekuacion lidh shkall ën e papunësisë aktuale me papunësi në e natyr shme , inflacioni n aktual dhe inflacioni v e pritur . </li></ul>Pritjet dhe kurba e Filipsit në afat të shkurtër
 63. 63. Rezime <ul><li>Kurba e Filipsit tregon një marrëdhënie të inverse (anasjelltë) mes inflacionit dhe papunësisë . </li></ul><ul><li>Duke rritur kërkesën agregate, politika ekonomike mund të zgjedh një pikë në Kurbën e Filipsit, me papunësi të lartë dhe inflacion të ultë. </li></ul><ul><li>Duke zvogluar kërkesën agregate politika ekonomike mund të zgjedh një pikë në kurbën e Filipsit me inflacion më të ultë dhe papunësi më të lartë . </li></ul>
 64. 64. Rezime <ul><li>Marrëdhëni a në mes të papunësisë dhe inflacionit të cilën e tregon Kurba e Filipsit ekziston vetëm një kohë të shkurtër. </li></ul><ul><li>Në afat të gjatë Kurba e Filipsit është vertikal e në nivel të normë s natyrore të papunësisë. </li></ul>
 65. 65. Kurba e Okun it <ul><li>Ligji i Okunit : </li></ul><ul><li>Nëse papunësi a ë shtë për 1% mbi normën e natyrshme të papunësisë hendeku (gap-i) i prodhimit të brendshëm bruto (PBB ) ( deficit në raport me produktin kombëtar bruto në nivel të plotë punësim i ), është 2,5%. </li></ul>
 66. 66. <ul><li>Fitimi i Kurbës së Okunit : </li></ul>U D L D L Y U=f(D L ) 45 º D L =f(Y) I Kurba e Okun it II Papunësia - kërkesa për punë III 45 º IV Kërkesa për punë Y =f(U)
 67. 67. <ul><li>Kurba e Okunit shprehet : </li></ul><ul><li>u (t-1) -u (t-2) = -a(y-y*) </li></ul><ul><li>u (t-1) -u (t-2) - ndryshimet në normat e papunësisë në </li></ul><ul><li>mes të dy periudha ve ka korelacion negativ në raport </li></ul><ul><li>me devijimin e rritjes së vërtetë kundrejt me shkallen natyrore të rritjes -a(y-y*) dhe anasjelltas . </li></ul>
 68. 68. <ul><li>Ndërlidhja : Teoria kuantitative e parasë , Kurba e Filips it , Kurba e Okunit </li></ul>u (t-1) -u (t-2) = -a(y-y*) R ritja e shkallës së papunësisë ka korelacion negativ në raport me shpejtimin e rritjes reale në krahasim me rritjen natyrore Kurba e Okun it Pi = π * - b(u-u*) Inflacioni real I barabartë me ate të inflacionit të pritur e cila është rritur për zvoglimin e papunësisë reale nën shkallën natyrore të papunësisë Kurba e Filipsit m= π + y R ritja e parasë ndahet në inflacion dhe rritje reale Teoria Kuantitative e parasë
 69. 69. <ul><li>Koefici entët për : </li></ul><ul><li>R ritjen reale y: 1/ 1+ ab </li></ul><ul><li>Inflaci onin pi: ab/ 1+ab </li></ul><ul><li>Papunësinë u: a/1+ab </li></ul>
 70. 70. U D L D L Y U=f(D L ) 45 º D L =f(Y) I Kurba e Okun it II Papunësia – kërkesa për punë III 45 º IV Kërkesa për punë Ndryshimi i K urbë s së Okun it : zhvendosj a translatore e Kurbës së Okun it Y 1 =f(U1) Y 0 =f(U 0 ) U 1 =f(DL 1 )
 71. 71. <ul><li>Ndrrimi i pjerrtësisë së Kurbës së Okunit të shkaktuar </li></ul><ul><li>nga ndryshimet e rënies së kërkesës për fuqi punëtore : </li></ul>U D L D L Y U=f(D L ) 45 º D L =f(Y) I Kurba e Okun it II Papunësia – kërkesa për punë III 45 º IV kërkesa për punë Y =f(U)
 72. 72. Kurba e Filips it - Okun it <ul><li>Bëhet me ndërlidhjen e Kurbes së Filips it dhe asaj të Okunit </li></ul><ul><li>Ekuacioni i Kurbës së Filipsit- Okun it : </li></ul><ul><li>π = π *+ ab(y-y*) </li></ul><ul><li>I nflacionin aktual është i barabartë me inflacioni n e pr itur, i rritur për devijimin e rritjes reale në krahasim me rritjen natyrore </li></ul>
 73. 73. <ul><li>Fitimi I Kurbës së Filips it - Okun it </li></ul>π U X X π = π *- b(u-u*) u-u* = -a(y-y*) 45 º I Kurba e Okunit II Kurba e Filipsit III Kurba e Okunit IV Kërkesa për punë π = π *+ ab(y-y*) U1 U2 Pi 2 Pi 1 Y1 Y2 Y1 Y2
 74. 74. Modeli i Filips it - Okun it <ul><li>Kurb a e Filipsit : ulj a e papunësisë përshpejt on inflacioni n </li></ul><ul><li>Kurbë Okun it : rritja e përshpejtuar e zbret (ul) papunësinë </li></ul><ul><li>Kurba e Filips it-Okunit : përshpejtimi i rritjes përshpejton inflacionin </li></ul><ul><li>π = π *+ ab(y-y*) </li></ul><ul><li>nëse y>y*, ab(y-y*)> 0 inflaci oni rritet </li></ul><ul><li>nëse y<y*, ab(y-y*)< 0 inflaci oni zvoglohet </li></ul><ul><li>Paramet ri iu parë tregon ndikimin e rritjes në papunësinë </li></ul><ul><li>Paramet ri i dytë tregon ndikimin e papunësisë në pagat nominale </li></ul>
 75. 75. <ul><li>Pyetje? </li></ul>

×