Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GURME REHBER‹
118 Aral›k 2014
Sektörel yaz›lar›ndan tan›d›¤›m›z GSK
MEA/CIS Bölgesi Terapi Alan› Medikal
Lideri Dr. Burkay...
GURME REHBER‹
Ben de “angels’ share” denen bu konsepti
sitemin ad› olarak belirledim.
Yo¤un bir ifl/seyahat temponuz var. B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meleklerin Payı - Röportaj

462 views

Published on

Meleklerin Payı web sitesi ile ilgili PharmaWorld dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanan roportaj

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Meleklerin Payı - Röportaj

  1. 1. GURME REHBER‹ 118 Aral›k 2014 Sektörel yaz›lar›ndan tan›d›¤›m›z GSK MEA/CIS Bölgesi Terapi Alan› Medikal Lideri Dr. Burkay Adal›¤ hobi olarak viski kültürü ile yak›ndan ilgileniyor. Viski kültürü üzerine Türkçe yazan tek Türk bloger ve deneyimlerini paylaflt›¤› www.meleklerinpayi.com web sitesinin kurucusu. Kendisiyle bu hobisi üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Dr. Burkay Adal›¤ ile Viski Kültürü Üzerine… iski ile ilgilenmeye ne zaman bafllad›n›z? ‹çki içmeye bafllad›¤›m üniversite günlerinden beri viskiseverim. Daha toy bir gençken bile "Blöfçünün Viski Rehberi" kitab›n› okuyup, ezberleyip arkadafllar›ma anlatmaya bafllam›flt›m. Biraz araflt›rmac› da bir kiflili¤im oldu¤u için y›llar içinde epey bir okudum, de¤iflik viski türlerini denedim, yurt d›fl›ndan viski kültürü üstüne kitaplar toplad›m ve hat›r› say›l›r bir bilgi birikimine sahip oldum. ‹skoçya, ‹rlanda ve Türkiye’de de çeflitli tad›m etkinliklerine kat›larak dama¤›m› gelifltirmeye çal›flt›m ve hala da çal›fl›yorum. Viski tad›m› da flarapta oldu¤u gibi deneyim ifli ve farkl› tat ve kokular› ay›rabilmeyi gerektiriyor; bu sürekli ö¤renme gerektiren bir süreç. Viski tad›m› konusunda halk›n genel bilgi düzeyi nas›l? Malesef üniversite mezunu kesim bile de¤iflik bölgelerden gelen viskilerin farkl› tatlar sunabilece¤ini, bilmeyebiliyor. “Viskinin tad›n› sevmiyorum” deyip geçen insanlar›n biraz sorgulad›¤›n›z zaman hiç tek malt viski içmedi¤ini, viskiyi sadece harman viskilerden ibaret sand›¤›n› görebiliyorum. Bu yüzden tek malt ve harman fark› nedir, viski nas›l üretilir, farkl› bölgelerin viskileri nas›l tatlar sunar, tad›m s›ras›nda nas›l koku ve tatlar bekleyebiliriz gibi asl›nda temel say›labilecek konularda makaleler yazd›¤›m zaman ilgi çok büyük oluyor. Çiçeksi koku ve tatlar› tercih eden bir kifli Islay Adas›’nda üretilmifl yo¤un isli bir viskiyi içti¤inde viskiden uzaklaflabilir veya yemek üstüne içilince daha fazla zevk verebilecek yo¤un ve kompleks lezzetler içeren bir viski yemekten önce aperatif olarak içilirse a¤›r gelebilir. Bir web sitesi açmaya nas›l karar verdiniz? Ad› neden Meleklerin Pay›? Arkadafllarla sohbetlerimde viski konusunda ne kadar az bilgiye sahip olduklar›n› gördükçe çok üzülüyordum. Sonra fark ettim ki haks›z da de¤iller, çünkü ortada do¤ru dürüst bir kaynak yok. ‹ngilizce bilenler flansl› elbette; internet derya deniz bir bilgi kayna¤› ve iletiflim mecras›, ancak viski kültürü üstüne Türkçe’de çok az belge var. Y›llar önce Mehmet Yalç›n ve Teoman Hünal üstadlar “A’dan Z’ye Viski” diye bir kitap ç›karm›fllar, ancak art›k piyasada yok ve bulmak için sahaf sahaf gezmek gerekiyor. Zaten kitab›n yaz›m›ndan bu yana viski kültüründe büyük de¤ifliklikler de yafland›, “dünya viskileri” bafll›¤› alt›nda inceledi¤imiz Japon ve Tayvan viskilerinin yükselifli gibi konular son birkaç y›l›n konusu. Bu ihtiyac› görünce bir blog açmaya ve deneyimlerimi paylaflmaya karar verdim. Viski flarap gibi fliflede y›llanan bir içki de¤il, üretildikten sonra olgunlaflmas› için f›ç›lara dolduruluyor ve y›llarca bekletiliyor. Bu bekletme s›ras›nda her y›l hacminin %2-3’ü buharlafl›yor. F›ç›lardan kaybolan bu k›sm›n meleklere gitti¤i gibi hofl bir inan›fl var ‹skoçya’da.
  2. 2. GURME REHBER‹ Ben de “angels’ share” denen bu konsepti sitemin ad› olarak belirledim. Yo¤un bir ifl/seyahat temponuz var. Bu ifl ne kadar zaman›n›z› al›yor? Elbette yo¤un yurt d›fl› toplant› ve kongrelerim oldu¤unda biraz ara vermek durumunda kal›yorum ama onun d›fl›nda her gün en az 1 saatimi siteye yaz› yazmak, defterlerimdeki tad›m notlar›m› toparlamak ve sosyal medya hesaplar›m› yönetmek için ay›r›yorum. Hafta sonlar› bu süre 2-3 saate ç›kabiliyor. “Content is king” deyimini sektörde de hep kullan›yoruz, bir sitenin baflar›l› olabilmesi için düzenli olarak makaleler, haberler, tad›m notlar› yaz›lmas› çok önemli, içeri¤i sürekli güncel tutmaya çal›fl›yorum. Facebook ve Twitter’da da toplam 3.000’e yak›n takipçim var. Twitter özellikle en aktif mecra, gecenin 1’inde duty free’den özel mesaj at›p anl›k olarak tavsiye isteyen kifliler bile oluyor. Nas›l geribildirimler al›yorsunuz? ‹lk açt›¤›m günden beri çok olumlu geri bildirimler al›yorum. “Hiç bilmedi¤imiz bir aland›, art›k daha bilgi sahibiyim” diyen gençler var, “yanl›fl bildi¤im konular oldu¤unu fark ettim”, “sayenizde do¤ru viskiyi buldum” diyenler var. Bu alanda yazmaya bafllay›nca ilaç sektöründen de çok bilgili arkadafllar›m oldu¤unu ö¤renmifl oldum, ara ara sitemde onlar›n konuk yaz›lar›na da yer veriyorum. Site istatistikleri de 1 y›ll›k bir blog için oldukça iyi. Sayfa görüntülenme rakamlar›, sitede geçirilen ortalama zaman, geri dönen kullan›c›lar gibi istatistikleri düzenli olarak takip ediyor ve art›fl› izliyorum. Google’da üst s›ralara ç›kabilmek için SEO da ö¤rendim, flu anda sitem profesyonel bir destek almamama ve reklam vermememe ra¤men “viski” aramalar›nda oldukça üst s›ralarda. Bilgilerinizi nas›l güncel tutuyorsunuz? Söyledi¤im gibi sürekli okuyorum, günlük olarak farkl› markalar›n bas›n bildirimlerini takip ediyorum ve sektörel sitelere üyeyim. Facebook’ta tüm dünyadan 250 kadar blogger’›n yer ald›¤› kapal› bir grup olan Whisky Bloggers grubuna kabul edilen Türkçe viski içeri¤i üreten tek kifli benim. Bir baflka viskisever/blogger dostum sayesinde bu gruba girdim; o Amerika’da yafl›yor ve sadece ‹ngilizce yaz›yor. Yani bu anlamda “tek Türk viski blogger’›y›m” diyemiyorum ama Türkçe yazan sadece ben var›m. Elbette yurt d›fl› festivallere de kat›larak Türkiye’de bulma imkân›m›z olmayan markalar› ve nadir flifleleri de takip ediyorum. En son Londra’da The Whisky Show’da 60’a yak›n Türkiye’de bulma flans›m›z olmayan, dünyada bile nadir bulunan viskiyi tatt›m ve notlar›m› sitede paylaflt›m Viskide yeni trendler nedir? Dam›t›m aflamas›nda ufak oynamalar, olgunlaflt›rma için farkl› f›ç›lar kullan›m›, arpa yerine farkl› tah›llar›n fermente edilmesi gibi de¤iflikliklerle çok farkl› lezzetler sunan viskiler elde edilebiliyor. Son y›llarda çavdar viskilerinde bir yükselifl izliyoruz. Bunun yan› s›ra, alkol oranlar›nda bir düflüfl var, 10 y›l önce neredeyse tüm viskiler %43’ken bu aralar genellikle %40’lar görüyoruz. Japonya, Tayvan ve Hindistan’da çok kaliteli tek malt viskiler üretiliyor. Pop referanslar›n artmas›yla (örn; Mad Men dizisi) kad›nlarda ve gençlerde tüketimde bir art›fl var. Bu art›flta bal, tarç›n gibi aromal› viski likörlerinin ç›kmas›n›n da etkisi var. Geçti¤imiz ay bir Japon viskisinin “whisky of the year” seçilmesi sektöre damgas›n› vurdu. Bugüne kadar bu unvan hep bir ‹skoç viski markas›na gidiyordu. Alkollü içkilerle ilgili tan›t›m yasaklar› sonucunda “alkollü içki pazarlamas›” kavram›n›n giderek sigara ve ilaç pazarlamas› kurallar›na benzemesi, firmalar›n pazarlama planlar›nda de¤iflim de oldukça ilginç. www.meleklerinpayi.com info@meleklerinpayi.com Twitter: @meleklerin_payi Facebook: https://www.facebook.com/meleklerinpayi 119Aral›k 2014 Viski flarap gibi fliflede y›llanan bir içki de¤il, üretildikten sonra olgunlaflmas› için f›ç›lara dolduruluyor ve y›llarca bekletiliyor. Bu bekletme s›ras›nda her y›l hacminin %2-3’ü buharlafl›yor. F›ç›lardan kaybolan bu k›sm›n meleklere gitti¤i gibi hofl bir inan›fl var ‹skoçya’da. Ben de “angels’ share” denen bu konsepti sitemin ad› olarak belirledim.

×