Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Selecció de bons recursos didàctics de la web

405 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Selecció de bons recursos didàctics de la web

  1. 1. SEL.LECCIÓ DE BONS RECURSOSAriza López, CristinaGarcía Font, PaulaGuerrero Pérez, Melania EL CICLE DE LAIGUA i EL SEU CONSUM RESPONSABLEURL: http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/aigua/index.htm# És un bon recurs perquè explica el cicle de laigua fase per fase o de manera global de formainteractiva. De manera que quan passes el ratolí per damunt la imatge de cada fase texplica comocorre el fenomen o fase del cicle de l’aigua. Després, hi ha una activitat que serveix per a avaluar si s’ha entès o no. I a més, ens pareixmolt interessant que el recurs afegeix dues pràctiques que els alumnes poden fer a casa o a lescola.Aquestes consisteixen en experimentar per ells mateixos els diferents estats: sòlid, líquid i gasós i;d’altra banda, la segona pràctica consisteix en crear un petit ecosistema. És un recurs que hem considerat molt complet perquè de manera senzilla, amb textos fàcilsper als alumnes i ajudat per il·lustracions explica els continguts que volem mostrar sobre el cicle del’aigua als alumnes. I ens permet saber si els alumnes han interioritzat la informació rebuda a travésde la realització de dues pràctiques, que sempre és millor experimentar el que s’ha après per saber sirealment es sap o no.URL: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1090 D’aquest recurs ens ha agradat que consta de moltes activitats interactives que es divideixenen dos blocs, un sobre el cicle de laigua i laltre sobre un consum responsable i no abusiu. Per tant,tractaríem el tema del nostre projecte de manera lligada, ja que és així com volem donar-lo aconèixer als alumnes. Les activitats són senzilles i interactuen amb lusuari, diu si ho has fet bé o malament i et diuel nombre dintents i dencerts que es fan i el temps que es tarda en fer cada activitat (encara que eltemps no és una qüestió que tindríem en compte). Consta dun total de 20 activitats i, hi ha des de puzles i sopes de lletres fins activitats decompletar o dunir amb fletxes.
  2. 2. És un recurs multimèdia interactiu que permet anar cap endavant o endarrere passant lesactivitats, les que no ens interessen les podem botar o podem tornar a repetir la que vulguem. Aixòde vegades pot ser un inconvenient per als alumnes, ja que de vegades poden jugar sense fer res,simplement anar davant i darrere sense anar adquirint poc a poc els continguts que transmeten lesactivitats per tant requereix un major control del mestre. Per finalitzar, podem dir que és un recurs interessant en quant a la diversitat ja que béacompanyat de sons que fan interactuar a l’alumne i es més motivant que d’altres que no tenen so.URL: https://www.aiguesdereus.cat/PortalOV/CicloAigua/CicloAigua.html Hem triat aquest recurs ja que es tracta d’un material multimèdia interactiu que explica demanera interactiva el cicle de laigua i a més posa èmfasi en la necessitat de la depuració de laigua.De manera que sexpliquen les diverses fases del cicle (evaporació, condensació i precipitació) i;safegeix la necessitat daprofitar laigua i la depuració daquesta. El recurs disposa d’un narrador del cicle, una gota que ho protagonitza i ens va explicant elque ha docórrer en cada fase. Després de lexplicació sofereixen uns jocs senzills relacionats ambla fase explicada prèviament, que ens permeten entendre el cicle de manera molt simple i reforçarels continguts que s’han explica’t. És possible que les explicacions que ens ofereix el recurs hagin de ser adaptades en funciódel nivell del nen i del treball previ que shagi fet en classe sobre el tema. Però, considerem que estracta d’un bon recurs per treballar el cicle de l’aigua.URL:http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/recursos_pedagogics/joc_aigua/primaria/index.html En aquest recurs trobem una sèrie dactivitats relacionades amb laigua de manera general iamb el consum daquesta de manera responsable. Així doncs, ens permet tractar el consumresponsable que s’ha de fer de l’aigua com expressem al projecte que volem dur a terme. En primer lloc ofereix una sopa de lletres a la qual s’ha de trobar 10 paraules. La segonaactivitat consisteix a completar un text amb les paraules que et proporciona el recurs. La terceraactivitat consisteix a reconèixer i relacionar els tres estats de laigua. A continuació sens proposa
  3. 3. resoldre una sèrie dendevinalles, totes elles relacionades amb laigua. Tot això, seria un primer blocno obstant això, podem trobar d’altres (blocs) amb una gran quantitat dactivitats, cadascun centraten una temàtica diferent relacionada amb l’aigua. Les primeres activitats descrites fan referència a laigua de manera general, però podemtrobar un altre grup dactivitats centrades en el consum responsable i estalvi de laigua, els canvis enel medi ambient que suposa el canvi climàtic, etc. Doncs, considerem que a través daquestes activitats senzilles podem tractar de manerainteractiva i divertida el tema de laigua i la necessitat de dur a terme un consum responsable.URL: http://www.asac.es/aigua/cat/flash/menu.swf ASAC com a agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya presenta aquest recurs que vacontant al nin totes les característiques de l’aigua; des de l’aigua a la natura, el cicle de l’aigua, elsserveis del cicle de l’aigua i les seves funcions, el valor que té l’aigua… fins a consells sobrel’aigua i jocs que ajuden a recordar el que s’ha après. Hi ha dos jocs que un es com una mena de videojoc al qual s’ha d’anar agafant una sèried’element explicats amb anterioritat per estalviar aigua. I el segon és un joc de preguntes sobre elstemes que s’expliquen amb textos senzills i animacions visuals que sempre és més motivant pelsalumnes. És una bona manera de mostrar als nins de manera visual amb dibuixos que són atractius laimportància que té l’aigua a les nostres vides, i que no només es tracta d’obrir l’aixeta peraconseguir-la. És a dir, que hi ha diferents organismes implicats en la seva conservació imanteniment i que els humans hem de saber valorar aquest treball. I a part de mostrar el cicle del’aigua, mostra els organismes implicats en aquest cicle i el valor de l’aigua al món. Possiblement és un recurs que podem fer servir com a material introductori per ficar als ninsdins el tema del cicle de l’aigua i el seu consum responsable; ja que es resumeix aquest dos temes ialtres d’interesant que els complementen.
  4. 4. URL: http://www.xtec.cat/~rsellart/index.htm Aquest recurs es tracta d’una WebQuest que potser per segons quins cicles de primària nosigui molt atractiva o motivadora ja que està més orientada a cicles superiors de primària, però lesactivitats i el procés es troba molt ben explicat i sempre es poden adaptar els continguts depenent deles característiques i cicle al qual es troben els nostres alumnes. Comença introduint a l’alumne en el tema a partir d’una sèrie de preguntes que possiblementserveixin per a generar un debat a classe abans de presentar la WebQuest als alumnes.Després s’expliquen els objectius que han d’aconseguir els nins com la seva tasca. I seguidament espassa a explicar el procés que està comprès per 5 “subprocessos” realitzats en grups de 3 o 4persones, un nombre ideal per a que tothom faci un poc de feina. I per últim l’avaluació final del treball es realitza a través de dues rubriques que els ninspoden veure i que serà el mestre els qui les haurà d’omplir.Com a conclusió aprofita per felicitar als alumnes la feina realitzada i aportar uns consells bàsicssobre el consum responsable de l’aigua. A més d’això, és un recurs que ens ha agradat perquè a més d’ aquesta part explicada per al’alumne, també hi ha una altra que està dirigida al mestre. Es tracta d’una guia didàctica iorientacions que qualsevol mestre que vulgui dur a terme aquesta WebQuest pot fer servir. En general, podem dir que els continguts que ofereix són activitats que estan ben guiades ique a la vegada fan ús d’altres recursos web que poden beneficiar l’adquisició de coneixements delsalumnes.

×