Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A GRUBU 10fen 201011 biyoloji 2.dnm 1. yazl

1,292 views

Published on

B GRUBU
BAKLAN LİMAK HÜSAMETTİN TUYJİ Ç.P LİSESİ 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 SINIF BİYOLOJİ DERSAİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SPRULARI
MEKKİ KOCABAŞ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A GRUBU 10fen 201011 biyoloji 2.dnm 1. yazl

  1. 1. ADI: SOYADI : NO: AA GRUBU BAKLAN LİMAK HÜSAMETTİN TUYJİ Ç.P LİSESİ 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10 SINIF BİYOLOJİ DERSAİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SPRULARI1) Gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği arasında nasıl bir ilişki vardır? (1puan)2) Genetik çeşitliliğe neden olan biyolojik kavramları yazınız. (5 tane)(5 puan)3) Mayoz bölünmede çeşitlilik neden olur? İki önemli sebep yazınız (2 puan)4) Partonogenez üreme şeklini çiziniz. (10 puan)5) İnsanlarda görülen eşeyli üreme çeşidi nedir? (a partonogenez b) oogami c) anizogami d) izogami ) (1puan)6) Dişi arılardan kraliçe ve işçi arı olmasının nedeni nedir? (2puan)7) Erkek arılardan oluşan spermlerin kalıtsal yapıları aynı mıdır? Farklımıdır? Açıklayınız. (2 puan)8) Erkek arılarda sperm …………… ile oluşur ( a) mayoz b)mitoz ) (1puan)9) Yanda verilen biyolojik kavramlardan hangileri haploid (n) hangileri diploid (2n) kromozomludur? “spor, gamet, sperm, yumurta, zigot, erkek arı, dişi arı, kraliçe arı, embriyo” (9 puan)10) Arı, bakteri, terliksi hayvan, toprak solucanı, plenerya, eğrelti otu, kara yosunu canlılarının özel üreme tiplerini yazınız.( partonogenez, döl almaşı, hermofraditizim, konjugasyon) (7puan)11) Kraliçe arılardan oluşan yumurta ……………… ile oluşur(a)mayoz b) mitoz) (1puan)12) 2n=46 kromozomlu Bir hücre önce 1 mayoz sonra 2 mitoz geçiriyor. Kaç hücre oluşur ve kromozom sayısı kaçtır? (4puan)13) Yanda verilen canlıların üreme şekillerini yazınız. Mantar, amip, bira mayası, hidra, sölenterler, çiçeksiz bitki, terliksi hayvan, denizyıldızı, yassı solucan, (Tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyonla üreme, bölünme,) (9puan) Boşlukları uygun terimlerle doldurunuz.( tetrat/ krossingover/ allel gen/ homolog kromozom/protein/ DNA/otozom/gonozom/hayvan/stoplazma proteinleri/ara lamel / boğumlanma/ replikasyon/sinaps/bakteri)(15puan)14) Bir çift kromozom cinsiyeti belirler bunlara ……………. denir15) Biri anneden diğeri babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı olan aynı karakter üzerine etki eden genleri taşıyan yapılara ………………. denir.16) Genler çiftler halinde bulunur bunlara …………….. denir.17) Kromozom ……………. Ve ……………….. dan oluşur.18) Homolog kromozomların birbirine sarılması olup sadece mayoz bölünmede görülür.(……………………..)19) Kardeş olmayan kromatidler arasındaki parça değişimidir.(……………………)20) Mayoz bölünmede dörtlü kromatid’ li yapıya ………………… denir.21) Hayvan hücrelerinde kromozomları zıt kutuplara sentrozom çekerken, bitki hücrelerinde bu görevi ………sağlar.22) DNA nın kendisini eşlemesine denir.(………………….)23) Sentrozom ……………… hücrelerinde bulunur.24) Vücut özelliklerini belirleyen kromozomlara ……………….. denir.25) Sitoplazma bölünmesi hayvan hücrelerinde ………………..ile bitki hücrelerinde ise ………………ile olur26) Kemosentezi …………….. yapar.27) “Homolog kromozom, DNA, nükleotid, gen, azotlu organik baz, kod, kardeş kromatid, kromozom” biyolojik terimleri büyüklüklerine göre sıralayınız. (4puan)28) İki bölünme arasıdır. Bölünme için hazırlık yapılır. (……………………)(1 puan) (15 puan)29) DNA kendisini eşlediği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)30) Sentrozomun eşlenerek karşılıklı kutuplara gittiği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)31) Çekirdek zarı ve organellerin eridiği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)32) Kromatidler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline geldiği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)33) Kromozomlar en kısa ve en kalın olduğu bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)34) Kromozomlar ekvatoral bölgede tek sıra halinde olduğu bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)35) Kromozomlar en net bu safhada görülür. (……………………)(1 puan)36) Kardeş kromatidler zıt kutuplara gittiği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)37) Sentromerin kendisini eşlediği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)38) Çekirdek bölünmesinin bittiği sitoplâzma bölünmesinin başladığı bölünme safhası nedir? (……………………)(1)39) Çekirdek zarının ve organellerin olduğu bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)40) Homolog kromozomlar ayrılarak zıt kutuplara gittiği bölünme safhası nedir? (……………………)(1 puan)41) İnsanda .. .tane kromozom vardır. Otozom kromozom sayısı….. dır. Gonozom kromozom sayısı…… dır.(2 puan)
  2. 2. 42) Aşağıdakilerden hangileri mayoza ait hangileri mitoza aittir. (18 puan) a. Eşeysiz üreme, büyüme, gelişme ve rejenerasyon sağlanır. (…………………..)(1) b. Bir hücre iki defa bölünerek 4 yeni hücre oluşur. (…………………..)(1) c. Canlılarda karakterlerin sabitliğini sağlar. (…………………..)(1) d. Tetrat ,krosing-over ve sinaps görülür(…………………..)(1) e. Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlar. (…………………..)(1) f. Bölünmenin temel olayı kardeş kromotidlerin ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir. (…………………..)(1) g. DNA’lar kendilerini eşler. (…………………..)(1) h. Sentrozom eşlenmesi çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi, sitoplazmanın bölünmesi gibi temel bölünme olayları gerçekleşir. (…………………..)(1) i. Hücre sayısı artırılır. Üreme gerçekleştirilir. (…………………..)(1) j. Kardeş kromoditler ayrılır. (…………………..)(1) k. Oluşan hücreler tekrar mitoz geçirebilirler. (…………………..)(1) l. Oluşan hücreler tekrar mayoz geçiremezler. (…………………..)(1) m. Hayat boyu devam etmeyen bir olaydır. (…………………..)(1) n. Eşeyli üremenin gerçekleşmesini sağlar. (…………………..)(1) o. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner (n) ve kromozom yapıları değişebilir. (…………………..)(1) p. Bölünmenin temel olayı homolog kromozomların ayrılarak farklı hücrelere geçmesidir. (………………..)(1) q. Bir hücre bir defa bölünerek 2 yeni hücre oluşur. (…………………..)(1) r. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı ana hücreyle ve birbirleriyle aynıdır. (…………………..)(1) ( toplam 105puan)

×