Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De bijbel gods_woord

416 views

Published on

Hierbij een mooie presentatie van meint.
dit is een test.

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De bijbel gods_woord

 1. 1. “Heel de Schrift isdoor God ingegeven en is nuttig voor 1. het onderrichten van de Waarheid 2. het weerleggen van dwalingen 3. het herstellen van fouten en voor 4. de opvoeding tot een recht- schapen leven. Zo zal de mens dieGod dient berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.” 2 Tim.3:16,17
 2. 2. HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Dit boek is niet uit de Hemel komen vallen, Het heeft een geschiedenis.• DE CANON (Grieks: riet, maatstaf) Er is bepaald welke GESCHRIFTEN Goddelijk GEZAG hebben.• O.T. canon: vastgesteld door de Joden• N.T. canon: vastgesteld door de ApostelenGOD heeft door Zijn GEEST hier kennelijk leiding aan gegeven.
 3. 3. Rom.3:1,2“Wat is dan het voorrecht van de Jood? 2.Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd”.
 4. 4. APOCRIEFE BOEKEN ? 3,4 Ezra, Tobias, Judith,Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, 2 Esther, 2 Daniel, Manasse, 1,2,3 Makkabeeën. KANONIEK APOCRIEF1. Geschreven door profeten niet door profeten (Maleachi)2. In het Hebreeuws in het Grieks3. Door de Joden aanvaard door Joden verborgen4. Zonder tegenspraak veel tegenstellingen5. Geheiligd andere sfeer6. Aanhalingen in N.T. Geen aanhalingen7. Messiasverwachting Geen enkele
 5. 5. TENACH = Oude TestamentT van Thora (Wet)N van Newieiem (Profeten)CH van Ketoewiem (Geschriften). Jezus zegt in Lucas 24:44“dat alles wat over Mij geschreven staat in dewet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.”
 6. 6. INSPIRATIE : door God ingegeven woorden, opgetekend door de BijbelschrijversOVERSCHRIJVINGEN : zo nauwkeurig mogelijk copiëren van de oor- spronkelijke handschriftenVERTALINGEN : zo dui- delijk mogelijk over- O.T. Hebreeuws þ Grieks zetten in onze = Septuaginta (200 v.Chr.) taal O.T.+ N.T. Grieks þ Latijn = Vulgata (400 na Chr.) UITLEGGING : verklaren wat de teksten betekenen in hun verband TOEPASSING : het Woord van God actueel maken, zodat het ons eigen leven raakt en verandert.
 7. 7. DE SCHRIJVERS 2 Petr.1:20,21 ”Dit moet gij vooral weten, dat20. geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; 21. want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”
 8. 8. DE SCHRIFT 2 Tim.3:16 16. ”Heel de Schrift is door God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,17. opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”
 9. 9. INSPIRATIE : door God ingegeven woorden, opgetekend door de BijbelschrijversOVERSCHRIJVINGEN : zo nauwkeurig mogelijk copiëren van de oor- spronkelijke handschriftenVERTALINGEN : zo dui- delijk mogelijk over- O.T. Hebreeuws þ Grieks zetten in onze = Septuaginta (200 v.Chr.) taal O.T.+ N.T. Grieks þ Latijn = Vulgata (400 na Chr.) UITLEGGING : verklaren wat de teksten betekenen in hun verband TOEPASSING : het Woord van God actueel maken, zodat het ons eigen leven raakt en verandert.
 10. 10. B. DE HANDSCHRIFTENEr zijn 4420 manuscripten v.h. N.T. (50 volledig)Er zijn HONDERDEN varianten in de tekst. bv. 1 Joh.1:4 “En deze dingen schrijven wij, opdat uw blijdschap vervuld zij.” SV “En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij.” NBG Wat moet het zijn: “uw” of “onze” ?
 11. 11. DE HANDSCHRIFTENStel: er zijn 3000 handschriften van 1 Joh. 2990 hebben “uw” blijdschap 10 hebben “onze” blijdschapí Men kiest de juistheid naar AANTALLEN Stel: 1550 hebben “onze” 1450 hebben “uw”í Men kiest de juistheid naar OUDERDOM • Sommige “families”handschriften liggen dichter bij de bron (KWALITEIT)
 12. 12. DE HANDSCHRIFTENNu blijven 60 varianten over in het N.T. waarover twijfel bestaat.• í Men kiest dan de juiste lezing n.a.v. WAARSCHIJNLIJKHEID en LOGISCHE BETEKENISBlijven over: de plaatsen die in de NBG tussen vierkante haken staan: [ ]Tussen ( ) staan woorden die nodig zijn om een goede Nederlandse zin te maken.
 13. 13. twijfelteksten• Tussen vierkante haken [ ] staan in de NBG teksten waarover twijfel bestaat.Zoals: Marcus 16:9-20 Joh.8:1-11 Hand.8:37 1 Joh.5:7,8 í BOUW GEEN LEERSTELLINGEN OP DEZE SCHRIFTPLAATSEN
 14. 14. Hand.8:37“En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37. [En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.] 38. En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water.”
 15. 15. VERSCHILLEN IN DE 4 EVANGELIEN Lucas 18:35 Marcus 10:46 “Het geschiedde “En zij kwamen te nu, toen Hij in de Jericho. En toen Hij nabijheid van met zijn discipelen enJericho kwam, dat een talrijke schare uit een blinde aan de Jericho vertrok, zatweg zat te bedelen.” de zoon van Timeüs, Bartimeüs, e en blinde bedelaar, aan de weg.”
 16. 16. OPLOSSINGEN Mattheüs 20:29-34 .”En toen zij uit Jericho gingen, volgde Hem29 een grote schare. 30. En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging, zeggende: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David!32. En Jezus stond stil, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? 33. Zij zeiden tot Hem: Here, dat onze ogen geopend worden. 34. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.”
 17. 17. DE WONDERBARE SPIJZIGING Lucas 9:13 Marcus 8:6-9“Hij zeide tot hen: Geeft gij “Hij vroeg hun: Hoeveel hun te eten. Zij zeiden: broden hebt gij? Zij Wij hebben niet meer dan zeiden: Zeven vijf broden en twee 7. En zij hadden enkele vissen, of wij zouden visjes; moeten heengaan om 8. En zij aten en werden voor al dit volk voedsel te verzadigd kopen. 9. En het waren er14. Want er waren ongeveer ongeveer vijfduizend man..” vierduizend.”
 18. 18. OPLOSSINGEN Marcus 8:19,2019. “En herinnert gij u niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden tot Hem: Twaalf. 20. En bij de zeven voor de vierduizend, hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven.”
 19. 19. OPLOSSINGEN Johannes 21:25“Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.”
 20. 20. ENKELE REDENEN :1. DE SAMENHANG VAN DE BIJBEL (periode van 1600 jaar – 40 schrijvers)2. MEEST VERTAALDE, MEEST VERSPREIDE, MEEST GELEZEN BOEK TER WERELD3. ZIJN VOORTBESTAAN (Het best bewaarde boek uit de oudheid)4. DE INHOUD (God, de mens, Christus, Zijn volk, de zonde, de Verlossing, de toekomst)5. DE PROFETIEËN WORDEN ALLEN LETTERLIJK VERVULD6. HET HEEFT MIJN LEVEN VERANDERD !!
 21. 21. INSPIRATIE : door God ingegeven woorden, opgetekend door de BijbelschrijversOVERSCHRIJVINGEN : zo nauwkeurig mogelijk copiëren van de oor- spronkelijke handschriftenVERTALINGEN : zo dui- delijk mogelijk over- O.T. Hebreeuws þ Grieks zetten in onze = Septuaginta (200 v.Chr.) taal O.T.+ N.T. Grieks þ Latijn = Vulgata (400 na Chr.) UITLEGGING : verklaren wat de teksten betekenen in hun verband TOEPASSING : het Woord van God actueel maken, zodat het ons eigen leven raakt en verandert.
 22. 22. O.T. Hebreeuws þ Grieks = Septuaginta (200 v.Chr.)O.T.+ N.T. Grieks þ Latijn = Vulgata (400 na Chr.)
 23. 23. VERTALINGEN1. Vertalingen die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst blijven 2. Vertalingen die zo goed mogelijk leesbaar zijn in onze taal 3. Vertalingen die pogen bovenstaande twee uitgangspunten met elkaar te verenigen
 24. 24. VERTALINGEN• STATENVERTALING (zeer goed) 1637• PETRUS CANISIUS (RK) (niet goed) 1939• WILLIBRORD VERTALING (RK) (goed) 1975• NBG VERTALING (beter) 1951• NBV (NIEUWE BIJBELVERTALING) 2004 (modern maar minder juist)• HET BOEK (Levend Woord) 1992 (modern, juist, maar heel vrij vertaald)• HSV (Herziene Statenvertaling) 04 -12 - 2010 (misschien wel de beste)
 25. 25. INSPIRATIE : door God ingegeven woorden, opgetekend door de BijbelschrijversOVERSCHRIJVINGEN : zo nauwkeurig mogelijk copiëren van de oor- spronkelijke handschriftenVERTALINGEN : zo dui- delijk mogelijk over- O.T. Hebreeuws þ Grieks zetten in onze = Septuaginta (200 v.Chr.) taal O.T.+ N.T. Grieks þ Latijn = Vulgata (400 na Chr.) UITLEGGING : verklaren wat de teksten betekenen in hun verband TOEPASSING : het Woord van God actueel maken, zodat het ons eigen leven raakt en verandert.
 26. 26. HOREN Rom.10:17."Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."
 27. 27. LEZEN DEUTERONOMIUM 17:18-19 18. Wanneer hij nu op de koninklijketroon gezeten is, dan zal hij voor zicheen afschrift laten maken van deze wet,welke bij de levitische priesters berust. 19. Dat zal hij bij zich hebben endaarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven om te leren de HERE, zijn God, te vrezen door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naarstig te onderhouden.
 28. 28. BESTUDEREN Hand.17:11. "en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen endagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren."
 29. 29. MEMORISEREN Matth.4:4-10 "Maar Hij antwoordde en zeide:Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” Jezus zeide tot hem: “Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.” Toen zeide Jezus tot hem: “Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen."
 30. 30. OVERPEINZEN Psalm 1:2. "Welzalig de mensdie aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht."
 31. 31. “Heel de Schrift isdoor God ingegeven en is nuttig voor 1. het onderrichten van de Waarheid 2. het weerleggen van dwalingen 3. het herstellen van fouten en voor 4. de opvoeding tot een recht- schapen leven. Zo zal de mens dieGod dient berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.” 2 Tim.3:16,17
 32. 32. Uw Woord, o God, is liefde en licht is heilig en volmaakt en waar het hart en schreden richt wordt Uw heil gesmaaktHeilig Woord van God, Trooster in ons lot Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn ! Uw heilsbeloften zijn ons brood dat onze zielen voedt zijn levend water, dat uit nood ons herleven doet Heb dank, o God, uw kostb‟re gift maakt rijk voor d‟eeuwigheid waar „t Woord, in „t hart diep ingegrift voor Uw komst bereidt

×