Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blockchain and Bitcoin for Dummies - بلاک چین و بیت کوین به زبانی ساده

معرفی و بررسی مفاهیم پیچیده Blockchain و Bitcoin به زبانی بسیار ساده

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Blockchain and Bitcoin for Dummies - بلاک چین و بیت کوین به زبانی ساده

 1. 1. ‌‫‌کوین‬‫ت‬‫‌چین‌و‌بی‬‫ک‬‫بال‬‫به‌زبانی‌ساد‬‫ه‬ Presented by: Mehrdad Khoddami Date: 2017/08/16
 2. 2. Blockchain:‫داریم‬ ‫نیاز‬ ‫ای‬‫پیچیده‬ ‫مفهوم‬ ‫همچین‬ ‫به‬ ‫چرا‬‫؟‬ ”‫برای‌هر‌مشکل‌پیچیده،‌یک‌پاسخ‌واضح،‌ساده‌و‌اشتباه‌وجود‌د‬‫ارد‬!“ H. L. Mencken ‫از‌مشکل‌شروع‌کنیم‬....
 3. 3. ‫رفیق‬ ‫هی‬!‫بدی؟‬ ‫قرض‬ ‫داری‬ ‫پول‬
 4. 4. ‫بانک‬ ‫مسئول‬... ‫نکته‬:‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫ساده‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫کنیم؛‬‫نمی‬ ‫صحبت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫دنیای‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬
 5. 5. ‫چطور‬ ‫اما‬ ‫شد؛‬ ‫منتقل‬ ‫پول‬....
 6. 6. ‫چیه؟‬ ‫مشکلش‬ ،‫خب‬! ‫برای‌اینکه‌اعتماد‌بین‌خودمون‌ایجاد‌کنیم،‌به‌شخص‌سوم‌نیاز‌داریم‬!
 7. 7. ‫مشکلش‬ ‫نمیفهمم‬ ،‫سوم‬ ‫نفر‬ ‫خوبه‬ ‫اینکه‬‫رو‬!‫؟‬ ‫تعدادشون‌محدوده‬! •‫اگر‌به‌هر‌دلیلی‌هرج‌و‌مرج‌بشه،‌چه‌از‌رو‌عمد‌چه‌غیر‌عمد،‌چی‌میشه‌؟‬ •‫ورشکست‌بشه‬ •‫پولمونو‌باال‌بکشه؟‬ •‫‌سوزی‌از‌بین‌بره،‌چی‌میشه؟‬‫ش‬‫‌ام‌روی‌سروری‌باشه‌که‌تو‌آت‬‫ش‬‫الگ‌تراکن‬ •‌‫اگه‌به‌جای‬۱,۰۰۰‌‫دالر‌بزنه‬۱۰,۰۰۰‫دالر‌چی؟‬ •‫و‬...
 8. 8. ‫و‬... ‫‌ذاریم‬‫ی‬‫‌هامون‌رو‌توی‌یک‌سبد‌م‬‫غ‬‫‌مر‬‫م‬‫خیلی‌ساله‌که‌ما‌داریم‌تمام‌تخ‬.......... ‫دیگه‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫سبد‬!
 9. 9. ‫برای‌حل‌این‌مشکل‌باید‌از‌خودمون‌این‌سوال‌رو‌بپرسیم‬: ...‫سوال‬ ‫از‬ ‫وقتی‬‫پول‬ ‫انتفال‬‫زنیم؟‬‫می‬ ‫حرف‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫دقیقا‬ ،‫کنیم‬‫می‬ ‫صحبت‬ *‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫رکورد‬ ‫یک‬*
 10. 10. ...‫بهتر‬ ‫سوال‬ ‫‌مون‌رو‌اصالح‌و‌یک‌سوال‌بهتر‌مطرح‌کنیم‬‫ل‬‫حاال‌بهتره‌که‌سوا‬ ‫توسط‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫رکورد‬ ‫این‬ ‫هست‬ ‫راهی‬ ‫آیا‬ ‫شود‬ ‫مدیریت‬ ‫ما‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ،‫شود‬ ‫داری‬‫نگه‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫دیگری‬ ‫شخص‬‫؟‬ ‫حاال‌این‌سوال‌ارزش‌وقت‌گذاشتن‌و‌اکتشاف‌بیشتر‌را‌دارد‬
 11. 11. ‫پاسخ‬ ‫اما‬ ‫و‬ Blockchain
 12. 12. ‫مواد‌الزم‬: •۱-‫چند‌نفر‌که‌برای‌انتقال‌وجه‌به‌شخص‌سومی‌وابسته‌نبوده‌و‌رکورد‌انتقال‌ر‬‌‫ا‌خودش‬ ‫ثبت‌کنند‬ ‫کنه؟‬‫می‬ ‫کار‬ ‫چطور‬ ‫چند‌نفر؟‬‌‫حداقل‬۳‫نفر‬
 13. 13. ‫کنیم‬ ‫اصلاح‬ ‫رو‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫بریم‬ •‌‫خب‌ما‌برای‌شروع‌اصالح،‌با‬۱۰‫نفر‬‫‌کنیم؛‌افرادی‌که‌حاضر‌شدن‌بیخال‌بانک‌ی‬‫ی‬‫آغاز‌م‬‌‫ا‬ ‫‌هاشون‌رو‌براشون‌منیج‌کنن‬‫ل‬‫‌هایی‌بشن‌که‌پو‬‫م‬‫شخص‌سو‬. •‫این‌افراد‌حاضر‌شدن‌که‌باهم‌توافق‌کنن؛‌توافقی‌که‌همه‌این‌افراد‌از‌میزان‌حساب‬‌‫همه‬ ‫افراد‌با‌خبر‌هستن‌بدون‌آنکه‌از‌هویت‌افراد‌باخبر‌باشن‬
 14. 14. ۱-‫خالی‬ ‫پوشه‬ ‫یک‬ •‌‫تمام‌افراد‌این‌گروه‬۱۰‫نفره‌یک‌پوشه‌خالی‌دارن‬ •‫‌هایی‌رو‌به‌پوشه‌خودشون‌اض‬‫ه‬‫با‌گذشت‌زمان‌این‌کاربران‌به‌صورت‌مشترک‌برگ‬‌‫افه‬ ‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬ •‌‫‌ها‌بین‌این‬‫ش‬‫‌ای‌از‌لیست‌تراکن‬‫ه‬‫‌ها‌مجموع‬‫ه‬‫هر‌کدام‌از‌این‌برگ‬۱۰‫نفر‌است‬.
 15. 15. ۲-‫میفت‬ ‫اتفاق‬ ‫تراکنش‬ ‫یک‬ ‫وقتیکه‬‫ه‬ •‫همه‌این‌افراد‌با‌یک‌برگه‌خالی‌و‌یک‌خودکار‌دور‌یک‌میز‌میشینند‬. •‌‫‌شون‬‫ه‬‫همه‌آماده‌هستن‌که‌به‌محض‌اتفاق‌افتادن‌یک‌تراکنش،‌اون‌رو‌توی‌برگ‬ ‫یادداشت‌کنن‬
 16. 16. ۲-‫میفت‬ ‫اتفاق‬ ‫تراکنش‬ ‫یک‬ ‫وقتیکه‬‫ه‬
 17. 17. ۲-‫میفت‬ ‫اتفاق‬ ‫تراکنش‬ ‫یک‬ ‫وقتیکه‬‫ه‬ ‌‫خانم‌شماره‬۲‌‫میخواد‬۱۰‫دالر‌بفرسته‬ ‌‫به‌آقای‌شماره‬۹
 18. 18. ۲-‫میفت‬ ‫اتفاق‬ ‫تراکنش‬ ‫یک‬ ‫وقتیکه‬‫ه‬ ‌‫خانم‌شماره‬۲‫اینو‌فریاد‌میزنه‬: “‌‫میخوام‬۱۰‫دالر‌رو‌انتقال‌بدم‌به‬ ‌‫آقای‬‫شماره‬۱۰‫؛‌پس‌لطفا‬ ‫‌تون‌یادداشت‌کنید‬‫ه‬‫هم‬”
 19. 19. ۲-‫میفت‬ ‫اتفاق‬ ‫تراکنش‬ ‫یک‬ ‫وقتیکه‬‫ه‬ ‌‫‌کنن‌که‌خانم‌شماره‬‫ی‬‫همه‌افراد‌بررسی‌م‬۲‌‫به‌اندازه‬۱۰‌‫‌خواد‌انتقال‌بده؟‌اگر‬‫ی‬‫دالر‌داره‌که‌م‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫اوکی‌بود،‌تراکنش‌رو‌ثبت‌م‬.
 20. 20. ۳-‫ها‬‫تراکنش‬ ‫ادامه‬ •‫‌خوان‌که‌انتقال‌پول‌بدن‬‫ی‬‫با‌گذشت‌زمان‌افراد‌بیشتری‌م‬ •‫هر‌کسی‌خواست‌انتقال‌بده‌مبلغ‌و‌شخصی‌مورد‌نظر‌رو‌فریاد‌میزنه‬ •‌‫بقیه‌افراد‌هم‌به‌محض‌شنیدن‬: •‫‌کنن‌که‌شخص‌مبدا‌مبلغ‌موردنظر‌رو‌دارن‬‫ی‬‫اول‌بررسی‌م‬ •‫‌کنن‬‫ی‬‫اگر‌مبلغ‌رو‌داشت،‌یادداشت‌م‬
 21. 21. ۳-‫ها‬‫تراکنش‬ ‫ادامه‬ •‌‫فرض‌کنیم‌که‌هر‌برگه‌جای‬۱۰‫تا‌تراکنش‌رو‌داره‬ •‫به‌محض‌اینکه‌صفحه‌دیگه‌جای‌نوشتن‌تراکنش‌نداشت،‌به‌پوشه‌منتقل‌ش‬‌‫ده‌و‌یک‬ ‫برگه‌جدید‌برداشته‌شده‌و‌ادامه‌فرآیند‬
 22. 22. ۴-‫داخل‬ ‫برگه‬ ‫گذاشتن‬ ‫کنار‬ ‫اما‬.... ‌‫قبل‌از‌اینکه‌برگه‌به‌داخل‌پوشه‌منتل‌بشه،‌باید‌توسط‌یک‬‫ف‬‫به‬‫منحصر‬ ‫کلید‬‫رد‬‌‫که‌توسط‬ ‌‫تمام‌افراد‌مورد‬‫تایید‬‌،‫است‬‫مهر‬‫بشه‬! ۲ ۱ 1. unique key 2. seal
 23. 23. ۴-‫داخل‬ ‫برگه‬ ‫گذاشتن‬ ‫کنار‬ •‫چرا‌مهر‌کردن؟‬! •‫با‌مهر‌کردن‌امکان‌تغییر‌اطالعات‌آن‌در‌آینده‌از‌بین‌میره،‌نه‌امروز،‌نه‌فردا‌و‌نه‌حت‬‌‫ی‬ ‫یک‌سال‌دیگه‬ •‫‌فرد‌توافق‌دارن،‌پس‌از‌اون‌لحظه‌به‌ب‬‫ه‬‫‌ب‬‫ر‬‫به‌عالوه‌وقتی‌همه‌افراد‌روی‌کلید‌منحص‬‌‫عد‌به‬ ‫تمام‌محتوای‌داخل‌برگه‌ممهور‌هم‌اعتماد‌دارن‬.‌‫دستکاری‬->‫مهر‌رو‌از‌بین‌میبره‬
 24. 24. ‫مهم‬ ‫نکته‬! ‌‫اسم‌اصلی‌این‌اکشن‬‌‫مهر‌کردن‬‌،Mining‫است‬.‌‫‌سازی‌مفاهیم‌بهش‬‫ه‬‫ولی‌ما‌برای‌ساد‬ ‫میگیم‌مهر‌کردن‬... ‫‌داد‬‫ی‬‫در‌سازوکار‌سنتی،‌این‌شخص‌سوم‌با‌قولی‌که‌به‌ما‌م‬‫این‌اعتماد‬ ،‫‌ها‌به‌درستی‌ثبت‌بشوند‬‫ش‬‫‌کرد‌که‌تراکن‬‫ی‬‫را‌ایجاد‌م‬ ‫این‌فرآیند‌ایجاد‌اعتماد،‌تو‌سیستمی‬‫که‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫داریم‌معرفی‌م‬‌‫با‌فرآیند‬ ‫کردن‬ ‫مهر‬‫اتفاق‌میفته‬
 25. 25. ‫کنیم؟؟‬ ‫مهر‬ ‫چطوری‬ ‫قبل‌از‌اینکه‌یاد‌بگیریم‌چطوری‌صفحه‌رو‌مهر‌کنیم،‌بریم‌ببینیم‌که‬ ‌‫اصال‬‌‫سازوکار‌مهر‌کردن‬‫چطوریه‬!
 26. 26. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‌‫تصور‌کنید‌که‌یک‌ماشین‬‫طرفه‬ ‫یک‬‫با‌دو‌دیوار‌نازک‌احاطه‌شده‬ ‌‫‌ای‌با‬‫ه‬‫هر‌جعب‬‫مشخص‬ ‫محتوای‬‌‫که‌سمت‌چپ‬‫وارد‬،‫این‌دستگاه‌میشه‬ ‌‫با‬‫مشخص‬ ‫محتوای‬‌‫دیگه‌از‌سمت‌راست‬‫خارج‬‫میشه‬!
 27. 27. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‌‫ماشین‌جادویی‌رو‌یک‬‫ریاضی‬ ‫تابع‬Hash‫در‌نظر‌بگیرید‬ ‌‫فرض‌کنید‌که‌از‌سمت‌چپ‌عدد‬۴‫‌کنیم‬‫ی‬‫رو‌وارد‌ماشین‌جادویی‌م‬ ‌‫و‌از‌سمت‌چپ‌رشته‬dcbea‫‌کنیم‬‫ی‬‫را‌دریافت‌م‬
 28. 28. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‌‫حاال‌بجای‬۴‌‫عدد‬۲۶‫‌فرستم‬‫ی‬‫رو‌م‬.‫ببینیم‌چی‌میشه‬... ‫نتیجه‌میشه‬:hash(26) == 94c8e
 29. 29. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫حاال‌بیایم‌برعکس‌فکر‌کنیم‬..... ‫‌ای‌به‌این‌ماشین‌جادویی‌بگیم‌که‌خروجی‌اون‌حتما‌با‌سه‌تا‌عدد‌ص‬‫ی‬‫خب‌ما‌چه‌ورود‬‌‫فر‬ ‫شروع‌بشه‬.‫مثال‬:000ab‌‫یا‬00098‌‫یا‬000fa‫و‬...
 30. 30. ‫کن‬ ‫صبر‬ ‫لحظه‬ ‫یک‬... ‫یک‌لحظه‌صبر‌کن‬.............‫‌ست،‌پس‌چطور‌جواب‌ای‬‫ه‬‫مگه‌نمیگی‌که‌ماشین‌یه‌طرف‬‌‫ن‬ ‫سوالت‌رو‌بدم؟‬!‌‫عجبااااااا‬......
 31. 31. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫‌های‌مختلف‌به‌جواب‌ک‬‫ی‬‫بیایم‌خوشبین‌باشیم‌و‌بعد‌از‌هزاران‌بار‌تالش‌و‌دادن‌ورود‬‌‫ه‌نیاز‬ ‫ما‌رو‌پاسخ‌بده‌رسیدیم‬
 32. 32. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫دوباره‌برگردیم‌همین‌سمت‌ورودی‬. ‫فک‌کنید‌بدونیم‌خروجی‌چی‌هست،‌و‌یه‌ورودی‌هم‌به‌ما‌داده‌بشه‬ ‫حاال‌کار‌بسیار‌راحتیه‌که‌ورودی‌رو‌بدیم‌به‌ماشین‌جادویی‌و‌خروجی‌رو‌با‌خروجی‌مو‬‌‫رد‬ ‫انتظار‌مقایسه‌کنیم‬.
 33. 33. ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‌‫با‌ماشین‌جادویی‬(‌‫تابع‬Hash)‫حساب‌کردن‌ورودی‌از‌روی‌خروجی‌خیلی‌سخته‬!‫خیلی‬... ‌،‫ولی‌با‌داشتن‌خروجی‌موردانتظار‌و‌ورودی‬Validate‌‫کردن‌خروجی‌از‌ورودی‌و‌مقایسه‬ ‫‌ایه‬‫ه‬‫آن‌با‌خروجی‌موردنظر‌کار‌بسیار‌ساد‬.‫کافیه‌ورودی‌رو‌بدیم‌به‌ماشین‌جادویی‬.‫ب‬‫ووم‬!
 34. 34. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‌یک‌مثال‌این‌موضوع‌رو‌تشریح‌کنیم‬ ‌‫فرض‌کنیم‌با‌همون‌ماشین‌مجازی،‌حاال‌ما‌دو‌تا‌جعبه‌داریم،‌یکی‌از‌اونها‌عدد‬۲۰۸۹۳ ‌‫‌شون‌یک‌خروجی‌مشخص‌خواهیم‌داشت‌که‌سه‌کاراکتر‌اولش‬‫ب‬‫است‌و‌با‌ترکی‬000‫است‬
 35. 35. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‌رسیم‬‫ی‬‫مثل‌قبل،‌بعد‌از‌هزاران‌بار‌تالش‌و‌جمع‌کردن‌دو‌ورودی‌به‌خروجی‌دلخواه‌م‬. ‌‫درواقع‌به‌دست‌میاریم‌که‌وقتی‬۲۰۸۹۳‌‫رو‌با‬۲۱۱۹۱‫جمع‌کنیم‌و‌به‌ماشین‌جادویی‌بدیم‬ ‌‫خروجی‌ما‌با‬000‫شروع‌میشه‬
 36. 36. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‌‫حاال‌عدد‬۲۱۱۹۱‌‫که‌پیدا‌کردیم،‌به‌عنوان‬‫مهر‬‌‫عدد‬۲۰۸۹۳‫‌کنه‬‫ی‬‫عمل‌م‬.
 37. 37. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‌‌‫فرض‌کنید‌که‌یک‌صفحه‌داریم‌که‌توش‌عدد‬۲۰۸۹۳‫نوشته‌شده‌و‬ ‌‫مهر‌آن‌عدد‬۲۱۱۹۱‫است‬
 38. 38. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‌ست‬‫ه‬‫کار‌ساد‬.‌‫ما‌عدد‬۲۰۸۹۳‌‫رو‌با‬۲۱۱۹۱‌‫‌ای‬‫ه‬‫میدیم‌به‌ماشین‌جادویی،‌اگر‌خروجی‌رشت‬ ‌‫باشه‌که‌سه‌تا‌کاراکتر‌اولش‬000‌‫بود،‌اونوقت‌صفحه‬Valid‫‌هست‬. ‫اگر‌غیر‌این‌بود،‌پس‌صفحه‌رو‌میریزیم‌دور،‌چون‌محتواش‌دستکاری‌شده‬!
 39. 39. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‌خوایم‌براش‌یک‌مهر‌پیدا‌کنیم‌ک‬‫ی‬‫‌ها‌رو‌داریم‌م‬‫ش‬‫حاال‌ما‌یک‌صفحه‌از‌لیست‌تراکن‬‌‫ه‌وقتی‬ ‌‫میدیم‌به‌ماشین‌جادویی،‌خروجی‌ماشین‌با‬000‫شروع‌بشه‬
 40. 40. ‫نکته‬ ‌‫اینجا‌برای‌اینکه‌فهم‌کارکرد‌ماشین‌جادویی‌یا‌همان‌تابع‬Hash‌‫آسون‌بشه‌گفتیم‌که‬ ‌‫خروجی‌باید‌با‬000‫‌تر‌از‌اینهاس‬‫ه‬‫شروع‌بشه؛‌وگرنه‌خروجی‌و‌کال‌فرآیند‌خیلی‌پیچید‬‫ت‬
 41. 41. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بعد‌از‌اینکه‌امضای‌صفحه‌با‌کلی‌صرف‌کردن‌زمان‌و‌برق‌پیدا‌شد،‌اگر‌هر‌کسی‌ب‬‌‫خواد‬ ‌‫محتوای‌صفحه‌رو‌تغییر‌بده،‌به‌راحتی‌با‌امضا‌میشه‌فهمید‌که‌دیگه‌محتوا‬Valid‫نیست‬
 42. 42. ‫صفهات‬ ‫مهر‬ ‫در‬ ‫جادویی‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫برگردیم‌به‌همون‌مثال‌تراکن‬... ‫به‬‫محض‬‫اینکه‬‫تراکنش‬‫جدیدی‬‫به‬‫لیست‬‫اضافه‬‫شد‬‫که‬‌‫ه‬‫صفح‬‫کنونی‬‫کامل‬‫ش‬،‫د‬‫همه‬ ‫شروع‬‫‌کنن‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫پیدا‬‫کردن‬‫شماره‬‫امضای‬‫این‬‫صفحه‬.‫اولین‬‫نفری‬‫هم‬‫که‬‫امضا‬‫رو‬‫پ‬‫یدا‬‫کرد‬ ‫به‬‫کل‬‫افراد‬‫و‬‫درواقع‬‫کل‬‫شبکه‬‫اعالم‬‫‌کنه‬‫ی‬‫م‬.
 43. 43. ‫بود‬ ‫اشتباه‬ ‫امضا‬ ‫شماره‬ ‫اگر‬ ‌‫فرض‌کنیم‌آقای‌شماره‬۷‫شماره‌امضا‌رو‌پیدا‌کرده‌و‌اعالم‌کرده‌اما‌با‌بررسی‌توسط‌بقی‬‌،‫ه‬ ‫متوجه‌بشن‌که‌اشتباهه‬.‫پس‌یکی‌از‌احتماالت‌زیر‌وجود‌داره‬: ۱-‌‫آقای‌شماره‬۷‫‌ها‌رو‌اشتباه‌شنیده‬‫ش‬‫یکی‌یا‌چندتا‌از‌تراکن‬ ۲-‌‫آقای‌شماره‬۷‫‌ها‌رو‌اشتباه‌یادداشت‌کرده‬‫ش‬‫یکی‌یا‌چندتا‌از‌تراکن‬ ۳-‌‫آقای‌شماره‬۷‫سعی‌کرده‌که‌تقلب‌کنه‬
 44. 44. ‫بود‬ ‫اشتباه‬ ‫امضا‬ ‫شماره‬ ‫اگر‬ ‌‫هیچ‌فرقی‌نداره‌که‌دلیل‌این‌اشتباه‌چیه،‌ولی‌آقای‌شماره‬۷‌‫باید‌کاغذ‌خودش‌رو‌بندازه‬ ‫دور‌و‌یک‌کپی‌از‌کاغذ‌از‌بقیه‌کاربرها‌دریافت‌کنه‬. ‫‌ای‌رو‌ثبت‌کنه‌یا‌توی‬‫ه‬‫تا‌زمانی‌هم‌که‌این‌کار‌رو‌انجام‌نده،‌اجازه‌نده‌تراکنش‌دیگ‬‌‫فرآیند‬ ‫شرکت‌کنه‬
 45. 45. ‫دلاری‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫سوال‬! ‫‌ام‌رو‌استفاد‬‫ع‬‫خب،‌با‌وجود‌اینکه‌بقیه‌میتونن‌امضای‌رو‌حساب‌کنن،‌من‌چرا‌مناب‬‌‫ه‌کنم‌و‬ ‫من‌هم‌شروع‌کنم‌به‌حساب‌این‌کد‌امضا؟‬ ‫‌مونم‬‫ی‬‫میشینم‌و‌منتظر‌اعالم‌کد‌امضا‌از‌طرف‌بقیه‌م‬.‫واال‬!
 46. 46. ‫دلاری‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫سوال‬ ‫ساده‬ ‫جواب‬! ‌‫اینجاست‌که‌پای‬«‫پاداش‬»‫میاد‌وسط‬! ‌‫هر‌کسی‌که‌توی‬Blockchain‫باشه‌الیق‌گرفتن‌پاداش‌است‬.‫هر‌کسی‌که‌بتونه‌امض‬‌‫ا‌رو‬ ‫اول‌از‌همه‌و‌درست‌حساب‌کنه،‌الیق‌گرفتن‌یک‌پول‌رایگان‌به‌عنوان‌پاداش‬. ‫پاداشی‌در‌ازای‌زمان‌و‌انرژی‌که‌صرف‌کرده‬ ‫پاداش‌باعث‌میشه‌که‌هر‌کسی‌در‌این‌شبکه‌ترغیب‌بشه‌که‌کار‌کنه‬!
 47. 47. ‫مثال‬ ‌‫بیاین‌فرض‌کنیم‌که‌آقای‌شماره‬۵‫تونسته‌شماره‌امضا‌رو‌پیدا‌کنه‬. ‌‫ب،‌چون‌درست‌بوده‌یک‌دالر‬ ُ‫خ‬(‫‌کوین‌یا‬‫ت‬‫یا‌یک‌بی‬)...‫‌دیم‬‫ی‬‫بهش‌جایزه‌م‬. ‫‌شه‌و‬‫ی‬‫‌شه؛‌بلکه‌ساخته‌م‬‫ی‬‫ولی‌این‌جایزه‌از‌حساب‌کسی‌برداشته‌نم‬ ‫‌کنه‬‫ی‬‫آقای‌شماره‌اختصاص‌پیدا‌م‬.‌‫‌گن‬‫ی‬‫واسه‌همینه‌که‌بهش‌م‬Mine‫کردن‬
 48. 48. ‫چین‬‫بلاک‬ •Blockchain‫درواقع‌یک‌دیتابیس‌هست‬. •‫‌تر‌میشه‬‫گ‬‫این‌دیتابیسی‌هست‌که‌برای‌همیشه‌بزرگ‌و‌بزر‬ •‌‫این‌دیتابیس‌هیچ‌وقت‬‌‫نه‌تغییر‌میکنه‬،‫نه‌پاک‌میشه‬! •‫‌چین‌را‌نداره‬‫ک‬‫‌داری‌و‌پشتیبانی‌از‌بال‬‫ه‬‫شخص‌یا‌سازمان‌خاصی‌مسئول‌نگ‬ •‫‌ها‌هستن‬‫ن‬‫‌چی‬‫ک‬‫‌برد‌بال‬‫ش‬‫هزاران‌نفر‌درگیر‌پشتیبانی‌و‌پی‬ •‫هر‌کسی‌هم‌میتونه‌به‌این‌افراد‌ملحق‌بشه،‌حتی‌تو‬! •‫‌تونه‌یک‌کپی‌از‌دیتابیس‌داشته‌باشه‬‫ی‬‫‌چین‌بشه‌م‬‫ک‬‫هر‌کسی‌هم‌وارد‌بال‬
 49. 49. ‫کوین‬‫بیت‬ ...‫‌کوین‌آفریده‌شد‬‫ت‬‫و‌اینگونه‌بود‌که‌بی‬ ‌‫واحد‌پولی‌که‌براساس‬Blockchain‫‌شود‬‫ی‬‫ساخته‌و‌معامله‌م‬
 50. 50. ‫کوین‬‫بیت‬ •‫وقتی‬‫‌های‬‫م‬‫آد‬‫بیشتری‬‫به‬‫دنبال‬‫‌کوین‬‫ت‬‫بی‬،‫‌رن‬‫ی‬‫م‬‫ارزش‬‫‌کوین‬‫ت‬‫بی‬‫میره‬،‫باال‬‫در‬‫نتیجه‬ ‫‌های‬‫م‬‫آد‬‫بیشتری‬‫ترغیب‬‫‌شن‬‫ی‬‫م‬‫که‬‫‌کوین‬‫ت‬‫بی‬‫داشته‬‫باشن‬. •‫افراد‬‫بیشتری‬‫‌کوین‬‫ت‬‫بی‬،‫بخوان‬‫بازهم‬‫ارزش‬‫‌کوین‬‫ت‬‫بی‬‫میره‬‫باال‬. •‫و‬........‫همینطوری‬‫این‬‫چرخه‬‫ادامه‬‫خواهد‬‫داشت‬
 51. 51. ‫کوین‬‫بیت‬ ‫یه‌لحظه‌اینطوری‌تصور‌کن‬: •‌‫هر‌صفحه‬(‫سیاهه‌حساب‬)‌‫یک‬‌‫‌ها‬‫ش‬‫بلوک‌از‌تراکن‬‌‫در‌نظر‌بگیر‬(Block of transactions) •‌‫پوشه‌رو‌هم‌به‌عنوان‬‌‫‌ای‌از‌صفحات‬‫ه‬‫زنجیر‬(Chains) •‌‫در‌نهایت‌هم‌کل‌اینها‌رو‌در‌قالب‌یک‌سیستم‬Blockchain‫در‌نظر‌بگیر‬.‌‫نوع‬ ‌‫‌سازی‌دیتابیسی‌این‌سیستم‌به‌شکل‬‫ه‬‫ذخیر‬Blockchain‫هست‬.
 52. 52. ‫کوین‬‫بیت‬ ‫چقدر‌خفن‬!‫نه؟‬!
 53. 53. ‫کوین‬‫بیت‬ ‫‌‌هم‌بررسی‌کنیم‬‫ه‬‫بیایم‌یه‌چیز‌دیگ‬...... ‌‫اگه‌من‌برم‌صفحه‬۲‫رو‌تغییر‌بدم‌چطور‌میخوای‌جلومو‌بگیری؟‬
 54. 54. ‫یادته؟‬ ‫اینو‬
 55. 55. ‫شکلیه‬ ‫این‬ ‫درواقع‬
 56. 56. ‫تر‬‫واضح‬ ‫یکم‬ Block 1 Block 2 Block 3
 57. 57. ‫زنجیره‬ •‫‌کنیم‬‫ی‬‫اینجاست‌که‌از‌معنای‌واقعی‌زنجیره‌استفاده‌م‬ •‫هر‌مهر‌صفحه‌فعلی‌به‌خروجی‌صفحه‌قبلی‌بستگی‌داره‬ •‫‌ست‬‫ه‬‫خروجی‌صفحه‌قبلی‌هم‌درواقع‌وابسته‌به‌محتوای‌صفحه‌و‌مهر‌پیدا‌شده‌اون‌صفح‬ •‫پس‌ما‌یک‌زنجیره‌داریم‌که‌به‌هم‌وابستگی‌دارن‬ •‫تغییر‌در‌هر‌صفحه‌باعث‌تغییر‌مهر‌تمام‌صفحات‌بعدی‌میشه‬!
 58. 58. ‫میشه؟‬ ‫چی‬ ،‫کنم‬ ‫تقلب‬ ‫بخوام‬ •‌‫من‌برمیگردم‌صفحه‬۲‫‌کنم‌به‌ساختن‌مهر‌جدید‌تمام‌ص‬‫ی‬‫رو‌تغییر‌میدم‌و‌طبیعتا‌شروع‌م‬‌‫فحات‬ ‫بعدی‬ •‌‫‌کنم‬‫ی‬‫یک‌زنجیره‌جدید‌برای‌خودم‌درست‌م‬ •‌‫اما‌سازوکار‬Blockchain‌‫براساس‌اینکه‬‫هستند‬ ‫صادق‬ ‫اکثریت‬‫بنا‌شده‬ •‫دروغ‌من‌توسط‌اکثریت‌صادق‌رد‌میشه‬
 59. 59. 51% Attack •‌‫گفتیم‬Blockchain‌‫براساس‬‫هستند‬ ‫صادق‬ ‫اکثریت‬‌‫بنا‬‫شده‬ •‫حاال‌اگه‌بیشتر‌شبکه،‌همزمان‌یک‌دروغ‌مشترک‌را‌اعالم‌کنن،‌چی؟‬! •‌‫‌تونه‬‫ی‬‫‌ای‌هست‌که‌م‬‫ه‬‫خب،‌این‌درواقع‌نقط‬Blockchain‫رو‌دور‌زد‌و‌اون‌رو‌از‌بین‌برد‬! •‫اما‌تقریبا‌غیرممکنه‌این‌اتفاق‌بیفته‬.‌‫‌روز‌به‬‫ه‬‫مخصوصا‌اینکه‌روزب‬Miner‌‫‌های‌این‌نتورک‌اضافه‬ ‫میشه‬ •‫ولی‌باید‌همه‌ما‌به‌این‌نقطه‌ضعف‌آگاه‌باشیم‬
 60. 60. Source • https://thenextweb.com/evergreen/2017/07/04/ultimate-3500-word-plain-english-guide-blockchain

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • seyedi_es

  Nov. 28, 2017
 • alirezasohrabi2

  Dec. 8, 2017
 • SaeidCh

  Feb. 28, 2018
 • RezaJalalian

  Mar. 17, 2018
 • ssuser8a1cb1

  May. 15, 2018
 • HoomanSanati

  May. 2, 2019

معرفی و بررسی مفاهیم پیچیده Blockchain و Bitcoin به زبانی بسیار ساده

Views

Total views

397

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

82

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×