Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Türkiye Ekonomisi
Kazanımlar ve Görünüm
11 Şubat 2014
Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
Sunum Planı
2
Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar
Kısa Vadeli Görünüm
Yapısal Reformlar ve Öncelikler
Uzun Vadeli Görün...
Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar
3
Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü
4
15 Ay
135 Ay
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1950-2002 2003-2013
1923-2002
Hükü...
Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları
5
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
4.5
3.1
5.1
5.5
2
3
4
5
6
1924-2002 1993-2002 2003-2...
Kişi Başına GSYH
Source: TURKSTAT
6
8 667
18 125
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
2002 2012
Kişi Başın...
Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz
7
22.7
35.5
37.0
58.6
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
2002 2013
Türkiye/ABD
Türkiye/Avr...
Mali Disiplin
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık.
8
10.8
7....
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: %60
2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz...
10
(%)
Faiz Oranları
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
62.7
7.7
25.4
0.2
-5
5
15
25
35
45
55
65
2002 2003 2004 2005 2006 2007 20...
11
(%)
Faiz Giderleri
85.7
14.9
43.2
11.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2...
Enflasyon
12Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16)
107.2
125.5
99.1
0
20
40
60
80
100
120
140
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987...
Enflasyon: Riskler
TL’de Değer
Kaybı
Yüksek
Emtia
Fiyatları
Yukarı
Yönlü Çıktı
Açığının
Artması
Aşağı
Yönlü
13
Kısa Vadeli Görünüm
14
Sürdürülebilir Büyümeye Geçiş
Kaynak:TÜİK, OVP
3.7
5.1
3.1
6.9
3.2
4.4
6.0
4.0
5.1
3
4
5
6
7
8
1973-1982 1983-1992 1993-20...
17
İstihdam
Kaynak: TÜİK
(MilyonKişi,m.a)
25.5
20
21
22
23
24
25
26
Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Ocak11...
İşgücü Göstergeleri
45
46
47
48
49
50
51
52
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ocak08
Temmuz08
Ocak09
Temmuz09
Ocak10
Temmuz10
Ocak1...
İşsizlikOranı,m.a.
(Aralık2007=100)
Kaynak: Eurostat, TÜİK
İşsizlik Oranı
19
80
100
120
140
160
180
200
220
Ocak08
Ocak09
...
Büyüme: Aşağı Yönlü Riskler
Parasal sıkılaştırma
Zayıf dış talep
Jeopolitik gerginlikler
Uluslararası enerji fiyatlarının ...
21
Para Politikası
8,0
12,0
10.0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ekim11
Ekim11
Aralık11
Aralık11
Ocak12
Şubat12
Mart12
Nisan12
M...
(%)
22
Kaynak: TCMB
Kredi Faiz Oranları
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Ocak08
Nisan08
Temmuz08
Ekim08
Ocak09
Nisan09
Temm...
23
Ilımlı Kredi Büyümesi(13HaftalıkHareketliOrtalama,Yıllık%Değişim)
* Kur Etkisinden Arındırılmış Kredi Büyümesi
20.0
5
1...
Makro İhtiyati Tedbirler
• Limit sınırlaması
• Daha yüksek asgari ödeme tutarı
• Taksit sınırlaması
Kredi kartları
• Konut...
25
• Cari Açık
Cari Açık
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Tasarruflar
26
-5
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
K...
Cari Denge: Altın Etkisi
Kaynak: TCMB
27
Net Altın Ticareti
• 2011: -4.8 milyar $
• 2012: +5,7 milyar $
• 2013 Kasım: -10,...
Cari Açığın Finansmanı
28
(12AylıkKümülatif,Milyar$)
Kaynak: TCMB,
Net Döviz Pozisyonu
Kaynak: TCMB, BDDK
*Aralık 2013 verileri
**Kasım 2013 verileri
***Mart 2013 verileri
****24.01.2014
(m...
Makroekonomik Temeller Sağlam
İhracatta Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi
Esnek Döviz Kuru ve Güçlü Rezerv Politikası
Düşük Ka...
8
34
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2013
Pazar Çeşitlendirmesi
1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı
31
Kay...
AB
% 56,6
Diğer
% 43,4
2002
AB’ye İhracat Geriliyor
AB
% 41,5
Diğer
% 58,5
2013
32
Kaynak: TÜİK
MENA’ya İhracat Artıyor(MENA’yaihracatıntoplamiçindekipayı%)
12.1
27.3
5
10
15
20
25
30
2002 2013
33
Kaynak: TÜİK
9
33
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2013
1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ürün sayısı
Ürün Çeşitlendirmesi
34
Kaynak:...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Esnek Döviz KuruKurOynaklığı(%)
Kaynak: Bloomberg
*Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolo...
Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100)
36
Kaynak: TCMB
88.4
-75.8
25.2
-5.0
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2...
Sağlam Bankacılık Sektörü
Kaynak: BDDK
38
SermayeYeterlilikOranı(%)
2002 Aralık 13
17.6
2.7
KredilerinTakibeDönüşümOranı(%...
39
Hanehalkı Yükümlülükleri
65
23
0 20 40 60 80 100 120 140
Danimarka
Hollanda
İrlanda
İngiltere
Portekiz
İsveç
İspanya
Fi...
40
• Cari Açık
İşsizlik
İşsizlik Oranı
9.9
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Almanya
Brezilya
Rusya
Çek Cumhuriyeti
ABD
Danimarka
Belçika
Macaristan
TÜRK...
İşgücüne Katılım Oranı
42
50.6
45 50 55 60 65 70 75 80
Danimarka
Almanya
İngiltere
Japonya
İspanya
Portekiz
Çek Cumhuriyet...
43
İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi
Kadınlarda işgücü katılım oranının artırılması
Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlend...
Ortalama Emeklilik Yaşı
41.0
44.9
61.9
63.3
30
35
40
45
50
55
60
65
Kadın Erkek
Türkiye OECD
44
Kaynak: OECD
Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı
Kaynak: TÜİK, OECD
EğitimDurumunaGöreİşgücüneKatılımOranı
(2013Ekim)
45
23.3
30.6
17.1
2...
Kayıt Dışı İstihdam
46Kaynak:TÜİK
52.1
51.7
50.1
48.2
47.0
45.4
43.5 43.8
43.3
42.1
39.0
36.3
30
35
40
45
50
55
2002
2003
...
Yapısal Reformlar ve Öncelikler
47
Fasıl - 1
Katma Değer
Zincirinde
Yukarı Çıkmak
Sermaye
Piyasalarının
Derinleştirilmesi
Kayıt Dışılıkla
Mücadele
Fiziki Alt...
Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak
49
Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz
1400 kg domates=1 Tablet
Bilgi Yoğun Ürünler
50
İhracatta Yüksek Katma Değer
Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin
katma değer zincirin...
Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ?
Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı
Üretim ve İhracatta Düşük
Ar- Ge Faaliyetlerin...
Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz
53
Kanuni Düzenlemelerimiz:
• Buluşların ticari işlemlere konu edilmesinden elde edile...
Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı
54
•%3,02023
•%1,82018
• %0,922012
• %0,532002
Ar-GE Harcamaları
Endüstriyel Tasarım Başvuruları
2013’de 45.129 başvuru
2002’ye göre % 122 arış
Kaynak: TPE
Marka Başvuruları
Kaynak: TPE
• 107.832
2012
• 36.429
2002
Marka Başvuruları
57
(2012,Bin)
108
86
64
54
44
41
17 16 14 14
0
20
40
60
80
100
120
Türkiye*
Fransa
Almanya
İtalya
İspany...
Patent Başvuruları
1,874
12,080
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
2002 201...
59
Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu
60
Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve
•Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması
...
BİST’in yeniden yapılandırılması
61
Bölgesel Liderlik
Piyasa
değeri/GSYH
oranının
%80’e
çıkarılması
1.000 yeni
şirket
31
44
66
68
71
73
77
20
30
40
50
60
70
80
Rio de Jeneiro İSTANBUL Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte
Kaynak: Küresel...
Bireysel Emeklilik
63
%25 Devlet Katkısı
Sistemden Erken Çıkma
Cezası
2013 başından
itibaren 1 milyon
yeni katılımcı ve 5
...
Küresel Fonlar İçin Teşvikler
Küresel fonlar için vergisiz bir
ortam
Türkiye’de varlık yönetiminin
kolaylaştırılması
64
Girişim Sermayesi İçin Teşvikler
Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda
belirtilen oranlarda girişim sermayesi indir...
Melek Yatırımcılar için Teşvikler
66
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
67
Kayıt Dışı İstihdam
68Kaynak:TÜİK
52.1
51.7
50.1
48.2
47.0
45.4
43.5 43.8
43.3
42.1
39.0
37.2
30
35
40
45
50
55
2002
2003
...
Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32.2
31.5
30.7
30.4
29.1
28.4
28.9
28.3
27.7
27.2
26.5
26
27
28
29
30
31
32
33 20...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
31.2
28.4
28.4
28.0
27.6
26.5
25.5
25.2
24.3
23.8
23.6
23.1
22.1
21.1
19.0
18.6
18.4
16.4
...
Vergi Kaybı
7.8
7.3
7.4
7.5
7.5
7.1
6.8
6.3
5.7
5.3
5.3
5.7
3.6
3.4
3.4
3.4
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.8
2
3
4
5
6
7
8
...
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Kayıt Dışılıkla Mücadele
Stratejisi Eylem Planı
Vergi Denetim Kapasitesinin
Güçlendirilmesi...
Altyapıyı Güçlendiriyoruz
73
1.714 Km
Otoyol Toplamı
4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı
6.101 Km
Toplam
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)
2.2...
Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz
İSTANBUL
EDİRNE
ESKİŞEHİR
Polatlı
ANKARA
KONYA
İZMİR
SİVAS
AFYONKARHİSAR
KAYSERİ
BURSA
ERZİ...
Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanlarımız
2003
2013
Tarifeli Sefer Düzenlenen
Havaalanları(52)
Yapımı Devam Eden
Havaalan...
Fasıl - 2
77
Beşeri
Sermayenin
Kalitesinin
Artırılması
Enerjide Dışa
Bağımlılığın
Azaltılması
Demokratik
Standartların
İyi...
78
Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması
Öğrenci Sayısı
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat
Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas...
Eğitim Yatırımları
Geçtiğimiz 11 yıl
boyunca,
• 205.000 derslik açtık
• 400.000 öğretmen
atadık
Kaynak: MEB
80
Okullaşma Oranları
81
(BrütOranlar,%)
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
11.7
96.5
80.8
35.8
44.0
107.6
96.8
92.1
10
30
50
70
90
1...
Eğitim Bütçesinin Payı(EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı,%)
9.4
18
7
9
11
13
15
17
19
2002 2014
82
Kaynak: Maliye Bakanlı...
83
PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark
Kaynak: OECD
76
74
47
51
38
46
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Fen Matematik
2...
Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
Fatih Projesi ile öğrencilerimize,
İnternet Erişimi
Akıllı Tahtalar
Tablet Bilgisayarla...
Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
85
Enerjide Dışa Bağımlılık
% 72
Toplam Enerji
% 92
Petrol
% 98
Doğalgaz
86
Enerji Faturası
(Brent,varil/$)
(Enerjiİthalatı,Milyar$)
87
Kaynak: TÜİK,Bloomberg
Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü
88
Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
MW
Mevcut Kurulu Gücümüz 2013 64.044
Mevcut Ku...
Nükleer santraller yapmaya devam ediyoruz
Akkuyu Sinop
3. Santral çalışmaları devam ediyor
89
Enerji verimliliğini artırıyoruz
Sanayi
% 20
Ulaşım
% 15
Konut
% 30
90
Demokratik Standartların Güçlendirilmesi
91
New Democratization Package
Çözüm Süreci
Demokratikleşme Paketi
Yeni Anayasa
4...
92
Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
Bölgesel Kalkınma
26 Kalkınma Ajansı
GAP Eylem Planı
• GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık.
• İşsizlik o...
Uzun Vadeli Görünüm
94
Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri
Kurumsal Kalite
Demografi
Verimlilik
95
Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi
Yolsuzluk Algı:
2013: 177 ülkede 53.
2002: 102 ülkede 65.
İş Yapma Kolaylığı:
2013: 189 ...
Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
(102 ülke arasında 65. sırada)
31
44 45
58 59
65
70
73 74
96
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İta...
(177 ülke arasında 53. sırada)
53
69
72
80 80
94
106 106
114
127
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
TÜRKİYE
İtalya
Brez...
Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada)
...
(148 ülke arasında 44. sırada)
29
38
42 44
49 51
55
56
60
63
64
76 78
84
91
104
25
35
45
55
65
75
85
95
105
Çin
Endonezya
...
(175 ülke arasında 84. sırada)
Kaynak: Dünya Bankası
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006)
62
69 70
71
84
93
97
108
111
122
13...
(189 ülke arasında 69. sırada)
İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013)
53
65
69
72 73
88 89
92
96
112
116
120 126
134
20
40
60
8...
Kaynak: Eurostat
103
16.6
7 9 11 13 15 17 19 21
İtalya
İspanya
Andora
Slovenya
Yunanistan
Portekiz
Almanya
Bulgaristan
Çek...
2.0
1.0
0.3
0.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Türkiye ABD AB-27 OECD
YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-11)
Çalışma ...
Büyük Hedefler
Kaynak: IMF
1. ABD
2. Çin
3. Hindistan
4. Japonya
5. Almanya
6. Rusya
8. İngiltere
7. Brezilya
9. Fransa
10...
GSYH
2002
2050
2002
230 Milyar $
2050
5 Trilyon $
2012
786 Milyar $
2023
2 Trilyon $
106
Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
Kişi Başına Milli Gelir
2002
2050
2002
3,492 $
2012
10,497 $
2023
25,000 $
2050
50,000 $
107
Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl
Değerlendiriyor?
108
Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
109
Doğrudan Yatırım Girişleri(Milyar$)
14.8
133.7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1980-2002 2003-Kasım 2013
110
Kaynak: TCMB
Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100)
111
Kaynak: TCMB
Teşekkürler…
112
Vergi Sempozyumu Sunumu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vergi Sempozyumu Sunumu

476 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vergi Sempozyumu Sunumu

 1. 1. Türkiye Ekonomisi Kazanımlar ve Görünüm 11 Şubat 2014 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
 2. 2. Sunum Planı 2 Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar Kısa Vadeli Görünüm Yapısal Reformlar ve Öncelikler Uzun Vadeli Görünüm
 3. 3. Siyasi İstikrar ve Ekonomik Kazanımlar 3
 4. 4. Siyasi İstikrar-Hükümetlerin Ortalama Ömrü 4 15 Ay 135 Ay 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1950-2002 2003-2013 1923-2002 Hükümetlerin ortalama ömrü: 17 ay 2002-13 Siyasi İstikrar 2023 Hedefleri
 5. 5. Ortalama Reel GSYH Büyüme Oranları 5 Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı 4.5 3.1 5.1 5.5 2 3 4 5 6 1924-2002 1993-2002 2003-2012 2014-2018 %
 6. 6. Kişi Başına GSYH Source: TURKSTAT 6 8 667 18 125 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 2002 2012 Kişi Başına Gelir (SGP) 1 099 1 572 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2002 2012 Kişi Başına Gelir (₺, Reel) 3 492 10 497 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 2002 2012 Kişi Başına Gelir ($)
 7. 7. Gelişmiş Ülkelerle Farkı Kapatıyoruz 7 22.7 35.5 37.0 58.6 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2002 2013 Türkiye/ABD Türkiye/Avrupa Birliği KişiBaşınaGelir(SAGP,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, IMF
 8. 8. Mali Disiplin Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. 8 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.0 1.0 1.1 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Maastricht Kriteri: %3
 9. 9. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: %60 2004’ten bu yana Maastricht Kriterini sağlıyoruz. Kamu Borçlarını Azalttık 9 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.3 39.1 36.2 35.0 33.0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 10. 10. 10 (%) Faiz Oranları Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 62.7 7.7 25.4 0.2 -5 5 15 25 35 45 55 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DİBS Faiz Oranı İç Borç Stokunun Reel Faizi
 11. 11. 11 (%) Faiz Giderleri 85.7 14.9 43.2 11.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri Faiz Giderleri/Bütçe Giderleri
 12. 12. Enflasyon 12Kaynak: TÜİK, OVP (2014-16) 107.2 125.5 99.1 0 20 40 60 80 100 120 140 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (TÜFE,Yıllık,%)
 13. 13. Enflasyon: Riskler TL’de Değer Kaybı Yüksek Emtia Fiyatları Yukarı Yönlü Çıktı Açığının Artması Aşağı Yönlü 13
 14. 14. Kısa Vadeli Görünüm 14
 15. 15. Sürdürülebilir Büyümeye Geçiş Kaynak:TÜİK, OVP 3.7 5.1 3.1 6.9 3.2 4.4 6.0 4.0 5.1 3 4 5 6 7 8 1973-1982 1983-1992 1993-2002 Kriz Öncesi (2003-07) Kriz Sonrası (2008-12) Orta Vade (2014-16) Uzun Vade (2016-23) AK Parti Öncesi Dönem AK Parti Sonrası Dönem %
 16. 16. 17 İstihdam Kaynak: TÜİK (MilyonKişi,m.a) 25.5 20 21 22 23 24 25 26 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13
 17. 17. İşgücü Göstergeleri 45 46 47 48 49 50 51 52 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ocak08 Temmuz08 Ocak09 Temmuz09 Ocak10 Temmuz10 Ocak11 Temmuz11 Ocak12 Temmuz12 Ocak13 Temmuz13 İşsizlik Oranı (Sol Eksen) İşgücüne Katlım Oranı (Sağ Eksen) Kaynak: TÜİK (m.a,%) (m.a.,%)
 18. 18. İşsizlikOranı,m.a. (Aralık2007=100) Kaynak: Eurostat, TÜİK İşsizlik Oranı 19 80 100 120 140 160 180 200 220 Ocak08 Ocak09 Ocak10 Ocak11 Ocak12 Ocak13 ABD AB-28 Türkiye
 19. 19. Büyüme: Aşağı Yönlü Riskler Parasal sıkılaştırma Zayıf dış talep Jeopolitik gerginlikler Uluslararası enerji fiyatlarının artması 20
 20. 20. 21 Para Politikası 8,0 12,0 10.0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ekim11 Ekim11 Aralık11 Aralık11 Ocak12 Şubat12 Mart12 Nisan12 Mayıs12 Haziran12 Temmuz12 Ağustos12 Eylül12 Ekim12 Kasım12 Aralık12 Ocak13 Şubat13 Mart13 Nisan13 Mayıs13 Mayıs13 Haziran13 Temmuz13 Ağustos13 Eylül13 Ekim13 Kasım13 Aralık13 Ocak13 TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Borç Alma Borç Verme Politika Faiz Oranı Kaynak: TCMB (%)
 21. 21. (%) 22 Kaynak: TCMB Kredi Faiz Oranları 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Ocak08 Nisan08 Temmuz08 Ekim08 Ocak09 Nisan09 Temmuz09 Ekim09 Ocak10 Nisan10 Temmuz10 Ekim10 Ocak11 Nisan11 Temmuz11 Ekim11 Ocak12 Nisan12 Temmuz12 Ekim12 Ocak13 Nisan13 Temmuz13 Ekim13 Ocak14 Nakit Taşıt Konut Ticari
 22. 22. 23 Ilımlı Kredi Büyümesi(13HaftalıkHareketliOrtalama,Yıllık%Değişim) * Kur Etkisinden Arındırılmış Kredi Büyümesi 20.0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ocak11 Şubat11 Mart11 Nisan11 Mayıs11 Haziran11 Temmuz11 Ağustos11 Ağustos11 Eylül11 Ekim11 Kasım11 Aralık11 Ocak12 Şubat12 Mart12 Nisan12 Mayıs12 Haziran12 Temmuz12 Ağustos12 Ağustos12 Eylül12 Ekim12 Kasım12 Aralık12 Ocak13 Şubat13 Mart13 Nisan13 Mayıs13 Haziran13 Temmuz13 Ağustos13 Eylül13 Ekim13 Kasım13 Kasım13 Aralık13 Ocak14 Kaynak: TCMB
 23. 23. Makro İhtiyati Tedbirler • Limit sınırlaması • Daha yüksek asgari ödeme tutarı • Taksit sınırlaması Kredi kartları • Konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinde ihtiyat payı artışı Tüketici kredileri • Peşinat şartı • Taşıt ve ihtiyaç kredilerine vade sınırlaması Taşıt ve ihtiyaç kredileri • KOBİ ve ihracat kredilerine teşvik Diğer
 24. 24. 25 • Cari Açık Cari Açık
 25. 25. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Tasarruflar 26 -5 0 5 10 15 20 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kamu Tasarrufu/GSYH Özel Tasarruf/GSYH
 26. 26. Cari Denge: Altın Etkisi Kaynak: TCMB 27 Net Altın Ticareti • 2011: -4.8 milyar $ • 2012: +5,7 milyar $ • 2013 Kasım: -10,2 milyar $
 27. 27. Cari Açığın Finansmanı 28 (12AylıkKümülatif,Milyar$) Kaynak: TCMB,
 28. 28. Net Döviz Pozisyonu Kaynak: TCMB, BDDK *Aralık 2013 verileri **Kasım 2013 verileri ***Mart 2013 verileri ****24.01.2014 (milyar $) Varlık Yükümlülük Net Pozisyon Bankacılık* 513,2 513,8 -0,6 Reel Sektör** 93,0 263,2 -170,2 Kısa Vadeli 78,2 95,1 -16,9 Hanehalkı*** 191,0 0,5 190,5 YP Mevduat**** 76,5
 29. 29. Makroekonomik Temeller Sağlam İhracatta Pazar ve Ürün Çeşitlendirmesi Esnek Döviz Kuru ve Güçlü Rezerv Politikası Düşük Kamu Borçları Sağlıklı Bankacılık Sistemi Düşük Hanehalkı Borçları
 30. 30. 8 34 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2002 2013 Pazar Çeşitlendirmesi 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 31 Kaynak: TÜİK
 31. 31. AB % 56,6 Diğer % 43,4 2002 AB’ye İhracat Geriliyor AB % 41,5 Diğer % 58,5 2013 32 Kaynak: TÜİK
 32. 32. MENA’ya İhracat Artıyor(MENA’yaihracatıntoplamiçindekipayı%) 12.1 27.3 5 10 15 20 25 30 2002 2013 33 Kaynak: TÜİK
 33. 33. 9 33 0 5 10 15 20 25 30 35 2002 2013 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ürün sayısı Ürün Çeşitlendirmesi 34 Kaynak: TÜİK
 34. 34. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Esnek Döviz KuruKurOynaklığı(%) Kaynak: Bloomberg *Gelişmekte Olan Ülkeler: Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Malezya, Meksika, Filipinler, Polonya, Romanya, Güney Afrika, Kore ve Türkiye. Gelişmekte Olan Ülkeler* Türkiye
 35. 35. Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100) 36 Kaynak: TCMB
 36. 36. 88.4 -75.8 25.2 -5.0 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ç3 Kamu Net Dış Borç Stoku (Sol Eksen) Kamu Net Dış Borç Stoku/GSYH(Sağ Eksen) (%) (MilyarTL) 37 Kamu Net Dış Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
 37. 37. Sağlam Bankacılık Sektörü Kaynak: BDDK 38 SermayeYeterlilikOranı(%) 2002 Aralık 13 17.6 2.7 KredilerinTakibeDönüşümOranı(%) 15.3 0 5 10 15 20 25 Ocak08 Mayıs08 Eylül08 Ocak09 Mayıs09 Eylül09 Ocak10 Mayıs10 Eylül10 Ocak11 Mayıs11 Eylül11 Ocak12 Mayıs12 Eylül12 Ocak13 Mayıs13 Eylül13 Hedef oran: %12 Yasal sınır: %8
 38. 38. 39 Hanehalkı Yükümlülükleri 65 23 0 20 40 60 80 100 120 140 Danimarka Hollanda İrlanda İngiltere Portekiz İsveç İspanya Finlandiya Avro Bölgesi Yunanistan Malta Almanya Fransa Belçika Lüksemburg Avusturya İtalya Estonya Polonya Letonya Çek Cumh. Macaristan Slovenya Slovakya Litvanya TÜRKİYE (Haziran2013,%,GSYH) Kaynak: TCMB, ECB
 39. 39. 40 • Cari Açık İşsizlik
 40. 40. İşsizlik Oranı 9.9 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Almanya Brezilya Rusya Çek Cumhuriyeti ABD Danimarka Belçika Macaristan TÜRKİYE Slovenya Polonya Fransa Avro Bölgesi İrlanda İtalya Slovakya Portekiz İspanya Yunanistan (2013*,m.a.,%) Kaynak: Eurostat, EIU, TÜİK * Ülkelerin son açıklanan verileri kullanılmıştır. 41
 41. 41. İşgücüne Katılım Oranı 42 50.6 45 50 55 60 65 70 75 80 Danimarka Almanya İngiltere Japonya İspanya Portekiz Çek Cumhuriyeti ABD Avro Bölgesi Fransa Slovenya İrlanda Slovakya Belçika Yunanistan Polonya Macaristan İtalya Hırvatistan TÜRKİYE (2013,m.a.,%) Kaynak: Eurostat, OECD, TÜİK * Ülkelerin son açıklanan verileri kullanılmıştır.
 42. 42. 43 İşgücü piyasasının esnekleştirilmesi Kadınlarda işgücü katılım oranının artırılması Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü Piyasasında Esnekliğin Artırılması
 43. 43. Ortalama Emeklilik Yaşı 41.0 44.9 61.9 63.3 30 35 40 45 50 55 60 65 Kadın Erkek Türkiye OECD 44 Kaynak: OECD
 44. 44. Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı Kaynak: TÜİK, OECD EğitimDurumunaGöreİşgücüneKatılımOranı (2013Ekim) 45 23.3 30.6 17.1 26.3 31.3 37.8 71.6 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 Toplam Okuryazar olmayanlar Lise altı Lise Mesleki ve teknik lise Yüksekokul OECD Ort.:62,3
 45. 45. Kayıt Dışı İstihdam 46Kaynak:TÜİK 52.1 51.7 50.1 48.2 47.0 45.4 43.5 43.8 43.3 42.1 39.0 36.3 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ekim (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
 46. 46. Yapısal Reformlar ve Öncelikler 47
 47. 47. Fasıl - 1 Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi Kayıt Dışılıkla Mücadele Fiziki Altyapının Güçlendirilmesi 48
 48. 48. Katma Değer Zincirinde Yukarı Çıkmak 49
 49. 49. Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz 1400 kg domates=1 Tablet Bilgi Yoğun Ürünler 50
 50. 50. İhracatta Yüksek Katma Değer Bilimsel, teknolojik ve tasarım çalışmalarının ticarileşmesi Türkiye’nin katma değer zincirinde yukarılara çıkmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye $1,58 Güney Kore $3,0 Japonya $3,5 Almanya $4,1 İhracata konu olan ürünlerin kilo bazında değerleri
 51. 51. Ar-Ge Bizim İçin Neden Önemli ? Orta ve Yüksek Teknolojili Sektörlerin Payı Üretim ve İhracatta Düşük Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 52 27.6 72.4 35.6 64.4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Yüksek ve Ortanın Üstü Teknoloji Düşük ve Ortanın Altı Teknoloji Üretim İhracat
 52. 52. Ar- Ge Faaliyetlerini Destekliyoruz 53 Kanuni Düzenlemelerimiz: • Buluşların ticari işlemlere konu edilmesinden elde edilen kazancın % 50’si gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecek. • Kesinti yoluyla alınan vergilerde % 50 indirimli uygulanacak. • Ar-Ge Merkezlerine sağlanan destekler için gereken 50 Ar-Ge personeli sayısını 30’a kadar indirme ve sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.
 53. 53. Kaynak: TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı 54 •%3,02023 •%1,82018 • %0,922012 • %0,532002 Ar-GE Harcamaları
 54. 54. Endüstriyel Tasarım Başvuruları 2013’de 45.129 başvuru 2002’ye göre % 122 arış Kaynak: TPE
 55. 55. Marka Başvuruları Kaynak: TPE • 107.832 2012 • 36.429 2002
 56. 56. Marka Başvuruları 57 (2012,Bin) 108 86 64 54 44 41 17 16 14 14 0 20 40 60 80 100 120 Türkiye* Fransa Almanya İtalya İspanya İngiltere Portekiz İsviçre Norveç Polonya Kaynak: TPE *Türkiye 2013 rakamıdır
 57. 57. Patent Başvuruları 1,874 12,080 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 2002 2012 Kaynak: TPE
 58. 58. 59 Sermaye Piyasalarının Derinleştirilmesi
 59. 59. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu 60 Dünya standartlarında yeni yasal çerçeve •Finansal derinleşme ve inovasyonun arttırılması •Yatırımcı haklarının güçlendirilmesi •Şirket yönetiminin geliştirilmesi
 60. 60. BİST’in yeniden yapılandırılması 61 Bölgesel Liderlik Piyasa değeri/GSYH oranının %80’e çıkarılması 1.000 yeni şirket
 61. 61. 31 44 66 68 71 73 77 20 30 40 50 60 70 80 Rio de Jeneiro İSTANBUL Meksika Mauritius Varşova Prag Budapeşte Kaynak: Küresel Finans Merkezleri Endeksi (2013) 2009 72’inci 2013 44’üncü 2018 25’inci Küresel Finans Merkezleri Endeksi
 62. 62. Bireysel Emeklilik 63 %25 Devlet Katkısı Sistemden Erken Çıkma Cezası 2013 başından itibaren 1 milyon yeni katılımcı ve 5 milyar TL fon artışı
 63. 63. Küresel Fonlar İçin Teşvikler Küresel fonlar için vergisiz bir ortam Türkiye’de varlık yönetiminin kolaylaştırılması 64
 64. 64. Girişim Sermayesi İçin Teşvikler Kurumlar ve Gelir Vergisi Matrahında aşağıda belirtilen oranlarda girişim sermayesi indirimi yapılmaktadır • Girişim Sermayesi Gelirlerinin %10’u • Girişim Sermayesinin %20’si Temettüde Vergi İndirimi 65
 65. 65. Melek Yatırımcılar için Teşvikler 66
 66. 66. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele 67
 67. 67. Kayıt Dışı İstihdam 68Kaynak:TÜİK 52.1 51.7 50.1 48.2 47.0 45.4 43.5 43.8 43.3 42.1 39.0 37.2 30 35 40 45 50 55 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Eylül (Kayıtdışıistihdam/Toplamİstihdam,%)
 68. 68. Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kaynak: Schneider, 2013 69 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana yaklaşık 6 puan azaldı
 69. 69. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 31.2 28.4 28.4 28.0 27.6 26.5 25.5 25.2 24.3 23.8 23.6 23.1 22.1 21.1 19.0 18.6 18.4 16.4 15.5 15.0 13.9 13.6 13.0 13.0 13.0 12.2 9.9 9.7 9.1 8.0 7.5 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya TÜRKİYE Letonya G.Kıbrıs Malta Polonya Yunanistan Slovenya Macaristan İtalya Portekiz İspanya ABOrtalaması Belçika ÇekCumh. Slovakya İsveç Norveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2013,%,GSYH) Kaynak: Schneider, 2013 AB Ortalaması AB’de En Düşük Oranlar
 70. 70. Vergi Kaybı 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 VergiKaybı(%,GSYH) 71
 71. 71. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Kayıt Dışılıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı Vergi Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Reformu 72
 72. 72. Altyapıyı Güçlendiriyoruz 73
 73. 73. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 2.244 Km Otoyol Toplamı 20.807 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 23.051 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (Ocak 2014) 74
 74. 74. Yüksek Hızlı Tren Projelerimiz İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR Polatlı ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYONKARHİSAR KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN Bandırma VAN MUŞ BİLECİK ÇANKIRI KIRIKKALE TEKİRDAĞ İZMİT BALIKESİR AYDIN DENİZLİ BURDUR ISPARTA UŞAK MANİSA KARAMAN NİĞDE OSMANİYE K.MARAŞ AMASYA BATMAN MARDİN Yerköy KARABÜK Yenişehir 405 km 212 km 533 km 624 km 105 km İnşaatı tamamlananlar (888 km) İnşaatı Devam Edenler (1796 km) Yapım İhalesi aşamasında olanlar (454 km) Proje Yapımı Devan Edenler (354 km) GAZİANTEP Çobanbey
 75. 75. Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanlarımız 2003 2013 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları(52) Yapımı Devam Eden Havaalanları (3) Planlanan Havaalanları (1) Aktif Havalimanı=52 Aktif Havalimanı=26 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları (26)
 76. 76. Fasıl - 2 77 Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması Demokratik Standartların İyileştirilmesi Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
 77. 77. 78 Beşeri Sermayenin Kalitesinin Artırılması
 78. 78. Öğrenci Sayısı Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, Eurostat Not: Pay hesaplanırken ‘yaygın eğitim dahil’ öğrenci sayısı esas alınmıştır. 79 (ToplamNüfusİçindekiPay,ı%) 39 22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Türkiye AB
 79. 79. Eğitim Yatırımları Geçtiğimiz 11 yıl boyunca, • 205.000 derslik açtık • 400.000 öğretmen atadık Kaynak: MEB 80
 80. 80. Okullaşma Oranları 81 (BrütOranlar,%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 11.7 96.5 80.8 35.8 44.0 107.6 96.8 92.1 10 30 50 70 90 110 130 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2012-13
 81. 81. Eğitim Bütçesinin Payı(EğitimBütçesininToplamİçindekiPayı,%) 9.4 18 7 9 11 13 15 17 19 2002 2014 82 Kaynak: Maliye Bakanlığı
 82. 82. 83 PISA Sonuçları, Türkiye-OECD arası fark Kaynak: OECD 76 74 47 51 38 46 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Fen Matematik 2006 2009 2012
 83. 83. Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi Fatih Projesi ile öğrencilerimize, İnternet Erişimi Akıllı Tahtalar Tablet Bilgisayarlar Diğer Bilgi Teknolojileri Ekipmanları sağladık 84
 84. 84. Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması 85
 85. 85. Enerjide Dışa Bağımlılık % 72 Toplam Enerji % 92 Petrol % 98 Doğalgaz 86
 86. 86. Enerji Faturası (Brent,varil/$) (Enerjiİthalatı,Milyar$) 87 Kaynak: TÜİK,Bloomberg
 87. 87. Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 88 Kaynak: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı MW Mevcut Kurulu Gücümüz 2013 64.044 Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 2013 25.596 İnşa Halindeki Santraller 14.338 İnşa Halindeki Santrallerdeki Yenilenebilir Enerji 10.804
 88. 88. Nükleer santraller yapmaya devam ediyoruz Akkuyu Sinop 3. Santral çalışmaları devam ediyor 89
 89. 89. Enerji verimliliğini artırıyoruz Sanayi % 20 Ulaşım % 15 Konut % 30 90
 90. 90. Demokratik Standartların Güçlendirilmesi 91 New Democratization Package Çözüm Süreci Demokratikleşme Paketi Yeni Anayasa 4.Yargı Reformu Paketi AB Katılım Süreci
 91. 91. 92 Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması
 92. 92. Bölgesel Kalkınma 26 Kalkınma Ajansı GAP Eylem Planı • GAP’a 2003’ten bu yana 36,1 milyar TL kaynak aktardık. • İşsizlik oranını 2012’de % 12,4’e düşürdük. • Son 5 yılda 378 bin yeni istihdam DAP, KOP ve DOKAP Projeleri Cazibe Merkezleri, KÖYDES, BELDES, SUKAP ve SODES Yeni Yatırım Teşvik Sistemi • Bölgesel Teşvikler • Gelir Vergisi Stopajı • Sigorta Primi İşçi Desteği 93
 93. 93. Uzun Vadeli Görünüm 94
 94. 94. Uzun Dönemli Büyümenin Belirleyicileri Kurumsal Kalite Demografi Verimlilik 95
 95. 95. Kurumsal Kalitenin Geliştirilmesi Yolsuzluk Algı: 2013: 177 ülkede 53. 2002: 102 ülkede 65. İş Yapma Kolaylığı: 2013: 189 ülkede 69. 2006: 175 ülkede 84. Küresel Rekabet Gücü: 2013: 148 ülkede 44. 2005: 117 ülkede 71. 96Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası
 96. 96. Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) (102 ülke arasında 65. sırada) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 97
 97. 97. (177 ülke arasında 53. sırada) 53 69 72 80 80 94 106 106 114 127 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 TÜRKİYE İtalya Brezilya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya 98 Yolsuzluk Algı Endeksi (2013) Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
 98. 98. Within the period of 2005-2012, Turkey has ranked higher than Russia, Argentina and Greece.(117 ülke arasında 71. sırada) 31 35 36 38 43 45 47 48 53 54 57 59 67 68 69 71 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Portekiz Macaristan Slovakya İtalya Polonya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Romanya Ukrayna Endonezya TÜRKİYE Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 99
 99. 99. (148 ülke arasında 44. sırada) 29 38 42 44 49 51 55 56 60 63 64 76 78 84 91 104 25 35 45 55 65 75 85 95 105 Çin Endonezya Polonya TÜRKİYE İtalya Portekiz Meksika Brezilya Hindistan Macaristan Rusya Romanya Slovakya Ukrayna Yunanistan Arjantin 100 Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2013) Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
 100. 100. (175 ülke arasında 84. sırada) Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 62 69 70 71 84 93 97 108 111 122 131 132 134 138 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Ukrayna Hırvatistan Hindistan 101
 101. 101. (189 ülke arasında 69. sırada) İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2013) 53 65 69 72 73 88 89 92 96 112 116 120 126 134 20 40 60 80 100 120 140 Meksika İtalya TÜRKİYE Yunanistan Romanya Uruguay Hırvatistan Rusya Çin Ukrayna Brezilya Endonezya Arjantin Hindistan 102Kaynak: Dünya Bankası
 102. 102. Kaynak: Eurostat 103 16.6 7 9 11 13 15 17 19 21 İtalya İspanya Andora Slovenya Yunanistan Portekiz Almanya Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Sırbistan İrlanda İsviçre Hırvatistan Estonya Fransa Letonya Avusturya Macaristan Lüksemburg Hollanda Finlandiya Ukrayna Danimarka Polonya İngiltere İsveç Slovakya Norveç Malta Litvanya Montenegro İzlanda Makedonya Gürcistan Moldova TÜRKİYE Azerbeycan GençNüfusunToplamNüfusİçindekiPayı(%) Avantajlı Demografik Yapı
 103. 103. 2.0 1.0 0.3 0.7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Türkiye ABD AB-27 OECD YıllıkOrtalamaArtışHızı(%,2001-11) Çalışma Çağındaki Nüfusun Artış Hızı Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 104
 104. 104. Büyük Hedefler Kaynak: IMF 1. ABD 2. Çin 3. Hindistan 4. Japonya 5. Almanya 6. Rusya 8. İngiltere 7. Brezilya 9. Fransa 10. İtalya 11. Meksika 12. Güney Kore 13. Kanada 14. İspanya 15. Endonezya 16. TÜRKİYE 17. İran 18. Avustralya 19. Suudi Arabistan 20. Tayvan 2012 (GSYH-SGP) Hedef Dünya’da ilk 10 Avrupa’da ilk 3 Avrupa’da 6. Büyük Ekonomi Dünya’da 16. Büyük Ekonomi 105
 105. 105. GSYH 2002 2050 2002 230 Milyar $ 2050 5 Trilyon $ 2012 786 Milyar $ 2023 2 Trilyon $ 106 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
 106. 106. Kişi Başına Milli Gelir 2002 2050 2002 3,492 $ 2012 10,497 $ 2023 25,000 $ 2050 50,000 $ 107 Kaynak: TÜİK, OVP, PwC
 107. 107. Yatırımcılar Türkiye’yi Nasıl Değerlendiriyor? 108
 108. 108. Uluslararası Sermayeli Şirket Sayısı Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 109
 109. 109. Doğrudan Yatırım Girişleri(Milyar$) 14.8 133.7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1980-2002 2003-Kasım 2013 110 Kaynak: TCMB
 110. 110. Reel Efektif Döviz Kuru(2003=100) 111 Kaynak: TCMB
 111. 111. Teşekkürler… 112

×