AK Parti Siyaset Akademisi
Bursa
30 Ocak 2013
Mehmet Şimşek
Maliye Bakanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ
NERDEN… NEREYE!
2
10 Yılda Önemli Başarılara İmza Attık
• Ekonomik İstikrar
• Refah Artışı
• Siyasi İstikrar
• Doğru Politikalar
• Yapısal R...
Siyasi İstikrar
34.3
46.6
49.8
20
25
30
35
40
45
50
55
2002 2007 2011
Her seçimde halkımızın desteği giderek arttı
4
Siyasi İstikrar
0
20
40
60
80
100
120
1983-2002 Arasında Hükümetlerin
Ortalama Ömrü
2002'den Bu Güne Ak Parti Hükümeti1950...
Doğru Politikalar ve Yapısal Reformlar
EĞİTİM
FİNANS
SAĞLIK
TARIM
BÖLGESEL
HİZMETLER
ALTYAPI
ENERJİ
AR-GE ve
İNNOVASYON
KO...
Kaynak: TÜİK
4.5
3.0
5.2
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
1924-2002 1993-2002 2003-2011
Güçlü Büyüme
Ortalama Büyüme Oranla...
Milli Gelirimizi Üçe Katladık…
Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program, PwC
2002
2050
2002’de
milli gelir
230 milyar
dolar…
2050...
Daha Güçlü Bir Türkiye…
Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program,PwC
2002
2050
2002’de
kişi başına
gelir 3.492
dolar
2012’de kişi...
Küresel krize rağmen rekor düzeyde istihdam
yarattık
YıllıkOrtalamaİstihdamArtışı(%,2007-11)
Kaynak: IMF, TÜİK
3.9
-4
-3
-...
80
100
120
140
160
180
200
220
2008-1
2009-1
2010-1
2011-1
2012-1
ABD
AB-27
Türkiye
İşsizlikOranı(Aralık2007=100,m.a.)
Kay...
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 2005-1
4
7
10
2006-1
4
7
10
2007-1
4
7
10
2008-1
4
7
10
2009-1
4
7
10
2010-1
4
7
10
2011-1
4...
Kamu açıklarını düşürdük
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
GenelDevletAçığı/GSYH(%)
10.8
7.9
4.1
0.1
-1.3
0.2
1.6
5.5
3.0
0.4
1.3...
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
KamuBrütBorçStoku/GSYH(%)
Maastricht Kriteri: % 60
74.0
67.7
59.6
52.7
46.5
39.9 40.0
46.1
42....
İç Borç Stoku (Milyon TL)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
1982-1992
1992-2002
2002-12
1992 2002
194
149,870
2002 2012
149,870
...
Toplam Kamu Net Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
ToplamKamuNetBorçStoku/GSYH(%)
61.5
18.0
15
20
25
30
35
40
45
50
55...
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
88.4
-31.3
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
200...
Faiz Yükünü Azalttık
Kaynak: Maliye Bakanlığı
1982-1992
1992-2002
2002-12
Faiz Giderleri (Milyon TL)
1982 1992
0.2
40
1992...
Faiz Bütçesinden Hizmet Bütçelerine
Kaynak: Maliye Bakanlığı
20
14.8
3.4
85.7
17.4
-5
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
0
5
10
...
Kamu Yatırım Harcamaları
KamuYatırımHarcamaları(milyarTL)
Kaynak: Maliye Bakanlığı
7.9 8.0 8.7
11.7
14.7
16.5
21.7
24.4
32...
Özel Sektör Yatırım Harcamaları
100 100
70.6
267.8
50
100
150
200
250
300
1993 2002 2002 2011
AK Parti Öncesi
(1993=100)
A...
Tüm Bunları Yaparken Vergi Oranlarını
Düşürdük
• Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye,
• En yüksek gelir vergisi oran...
Kurumlar Vergisi Oranları
33
20
10
15
20
25
30
35
40
Japonya
ABD
Fransa
Belçika
TÜRKİYE2002
Portekiz
Almanya
Avustralya
Me...
Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları
Kaynak: OECD
0
10
20
30
40
50
60
Hollanda
Avusturya
Belçika
İngiltere
TÜRKİYE2002
Port...
Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları
Kaynak: OECD
0
5
10
15
20
25 Belçika
İtalya
İzlanda
TÜRKİYE2002
Estonya
İrlanda
İngi...
KDV Oranlarını İndirdik
Kaynak: OECD
26
25
25
25
25
23
23
23
23
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
16
16
1...
OECD Ülkeleri Kurum Kazançları Üzerindeki
Vergi Yükü
Kaynak: OECD
Kurum kazançları üzerindeki vergi yükü en düşük 28. OECD...
Ortalama Ücret Üzerindeki Prim ve Vergi Yükü
Kaynak: OECD
42.7
42.3
40.3
38.6
38.5
37.7
37.3
37.1
36.3
34.2
34.0
32.8
31.2...
Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü
İstihdam üzerindeki prim ve vergi yüklerini azalttık!
30
Yani Vergi Yükü Sanıldığı Gibi Yüksek Değil
48.2
45.8
43.8
43.0
42.9
42.8
42.1
42.0
38.4
38.2
37.7
37.6
36.7
36.3
36.3
35....
Enflasyonu Tek Haneye Düşürdük
107.2
125.5
99.1
6,2
0
20
40
60
80
100
120
140
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988...
Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası
Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık.
33
Dış Ticaret Hacmi
Kaynak: TÜİK
(12aylıkkümülatif,milyar$)
87.6
389.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002 2012 Kasım
...
Dünya Ticaret Hacmi İçerisindeki Payımız
Kaynak: TCMB
(%)
0.66
1.02
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
2002 2011
35
İhracat Hedefimiz…
Kaynak: TÜİK, OVP
* 2012 Kasım 12 Aylık Kümülatif
2012’de 152,5
milyar $*
2023’te 500
milyar $.
İhracat...
Kaynak: TÜİK
Önümüzdeki 40 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 4,2
büyüyecek ve yaklaşık 380 trilyon dolar olacak.
9
32
0...
8
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2011
Kaynak: TÜİK
1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptığımız Ülke Sayısı
İhracatta Çeşit...
Küresel Doğrudan Yatırımlar
Kaynak: TCMB
(milyardolar)
14.8
121.1
0
20
40
60
80
100
120
1980-2002 2003-2012 Kasım
39
Döviz Rezervlerimiz
Kaynak: TCMB
*18.01.2013 tarihli haftalık veri
28.1
123.3
0
20
40
60
80
100
120
140
2002 2013*
(milyar...
Kredi notumuz yatırım yapılabilir seviyeye yükseldi
Uluslararası Kredi Notu
Kaynak: Fitch
6 basamak
yükseldi
• BBB-05.11.2...
FİNANS
42
2000-02 döneminde 22 banka
battı, vatandaşa ödettirilen fatura 250
milyar TL (2012 fiyatlarıyla)
Batık Bankamız Yok
43
Bankacılık Sektörü: Güçlü Aktif Kalitesi
Kaynak: BDDK
44
Bankacılık Sektörü: Aktif Büyüklüğü
Bankacılık sektöründe toplam varlıklar 5 kattan fazla arttı
Kaynak: BDDK
45
Bankacılık Sektörü: Özkaynaklar
Hükümetlerimiz
döneminde
sektörün toplam
özkaynakları yaklaşık
6 kat artmıştır.
Güçlü özka...
Bankacılık Sektörü: Sermaye Yeterlilik Oranları
47
0
5
10
15
20
25
30
35
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…
5
9
200…...
Bankacılık Sektörü: Karlılık Oranları
Dünyada birçok bankanın battığı 2007-2011 döneminde, bankacılık
sektörümüzün ortalam...
EĞİTİM
49
Bütçeden Eğitime Ayrılan Kaynak
Kaynak: Maliye Bakanlığı
(milyarTL)
11.3
68.1
10
20
30
40
50
60
70
2002 2013
Eğitimi 1. sı...
9.4
17
8
10
12
14
16
18
2002 2013
Kaynak: Maliye Bakanlığı
Eğitimin Bütçe İçindeki Payı(%)
51
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı
Okullaşma Oranları
11.2
96.5
80.8
35.8
46.4
108.4
92.6
81.6
10
30
50
70
90
110
130
Okul Öncesi ...
Yüksek Öğrenim
Kaynak: MEB
Hükümetlerimiz döneminde toplam üniversite sayısında iki katın üzerinde artış sağladık.
Toplam ...
Eğitimde Nicelik
Kaynak: MEB
Hükümetlerimiz döneminde yapılan toplam
derslik sayısı 181.419.
2003-12 döneminde atanan topl...
2002-03 2011-12
İlköğretim
Derslik başına düşen öğrenci
sayısı
36 30
Öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı
28 20
Ortaöğreti...
Eğitimde Kalite
Eğitimin girdilerinden çok, bu girdilerin çocuklarımızın
yetişmesindeki etkileri ile eğitimdeki başarımızı...
Kızların Eğitimine Destek
2002
100 erkek
öğrenciye karşılık
91 kız öğrenci
2012
100 erkek
öğrenciye karşılık
100,4 kız öğr...
SAĞLIK
58
Kamu Sağlık Harcamaları
Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz, kalitesini artırıyoruz.
Kaynak: Maliye Bakanlığı
Kamu Sağl...
Sağlıkta Dönüşüm
60
Sağlıkta Dönüşüm
Kaynak: Sağlık Bakanlığı
61
Sağlıkta Dönüşüm
Sağlık tesislerinin sayısını 2’ye katladık;
toplam kapalı alanı yaklaşık 5 katına çıkardık.
2 kat
Kaynak:...
112 Acil Hizmetleri
2002 2012
Ambulans 618 2.841
Ambulans Helikopter 0 19
Ambulans Uçak 0 4
Deniz Ambulansı 0 4
Kar Paletl...
Sağlık Göstergeleri
OECD Ülkelerinin bebek ölümlerinde 31 yılda kat ettiği mesafeyi
son 9 yıla sığdırmayı başardık.
64
9 Y...
Ortalama Yaşam Süresi
Türkiye’de vatandaşlarımızın yaşam süresi uzamıştır.
Kaynak: Sağlık Bakanlığı
72
75
70
71
72
73
74
7...
TARIM
66
Toplam Tarım Destekleri
Kaynak: Maliye Bakanlığı
ToplamTarımDestekleriDestekleri(MilyarTL)
67
Tarım Destekleri
• Türkiye 2011 yılında, OECD’de en yüksek tarımsal desteği sağlayan 2. ülkedir.
Kaynak: OECD
• Tarımsal b...
Tarımsal GSYH’de Dünya Yedincisiyiz
Kaynak: World Bank, Tarım Bakanlığı
2002’de 23,7 milyar
dolar tarımsal GSYH ile
dünyad...
Hayvancılık Sektörüne Destekler
Kaynak: Maliye Bakanlığı
83 126
209
345
661
741
1,095
908
1,158
1,727
2,195
0
500
1,000
1,...
AR-GE ve İNOVASYON
71
Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz
1400 kg domates=1 iPad
Bilgi Yoğun Ürünler
72
Bilgi Yoğun Ürünler
1 kg uydu = 6 ton tekstil ürünü
1 ton ilaç = 432 ton demir
1 dizüstü bilgisayar = 2612 kg çimento
1 tı...
Türkiye’nin Marka Değeri Yükseliyor
Kaynak: Brand - Finance
2011 yılında Türkiye
dünyanın en değerli 20 ülkesi
listesinde ...
Ar-Ge’yi
artırıyoruz
İnovasyon
Yeni markalar
yaratıyoruz
Tedarik Zincirinde Yukarı Çıkıyoruz
75
• %3,002023
• % 0,862011
• % 0,532002
Kaynak: TÜBİTAK
Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye
Oranını Artırdık
76
Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, $)
2002 yılında 46 $
2011 yılında 149 $
2002-2011 arasında % 224 artış
Kaynak: TÜBİTAK ...
Ar-Ge Personeli Sayısı
2002 yılında 29 bin kişi
2011 yılında 93 bin kişi
2002-2011 arasında % 221 artış
Kaynak: TÜBİTAK 78
Bilimsel Yayınlarımız
Kaynak: TÜBİTAK
2002 yılında
bilimsel yayın
sayısı 10.807
iken
2010 yılında
28.194’e
yükseldi.
79
Patent Başvuruları
Kaynak: TPE
80
1,874
11,555
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
...
Marka Başvuruları
Kaynak: TPE
• 36.578
2002
• 109.767
2012
81
Endüstriyel Tasarım Başvuruları
2012’de 41.226 başvuru yapıldı
2002’den bu yana başvurularda %103 artış
sağlandı
Kaynak: T...
2012 bütçesinde de yine en büyük payı eğitime ayırdık.
Hepimize düşen sorumluluk, bu kaynağın en verimli, en rasyonel şeki...
Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarı
2002-11 döneminde
Hibe destek miktarı artışı 3,5 kat
0,38 milyar TL
2,08 milyar TL
Ka...
Desteklenen Projelerde KOBİ’lerin Payı
Kaynak: TÜBİTAK 85
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenmeyen İller
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenen İller
Desteklenen Projelerin İlle...
Yeni Teşvik Sistemi
Amaçlar:
* bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak,
* cari açığı azaltmak
* ülke kaynaklarının, doğr...
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Büyük
Ölçekli Yatırımların
Teşviki
Bölgesel Teşvik
Uygulamaları
 KDV İstisnası
 Gümrük Vergisi
Muafi...
Stratejik yatırımları teşvik ediyoruz
Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak
Destek unsurları
Gümrük...
ALTYAPI
90
Son 10 yılda, ulaşım ve erişim altyapısına 140 milyar TL yatırım
yaptık.
Türkiye’yi bölünmüş yollarla kuşattık
Demiryollar...
1.714 Km
Otoyol Toplamı
4.387 Km
Bölünmüş Devlet ve
İl Yolları Toplamı
6.101 Km
Toplam
BÖLÜNMÜŞ
YOL AĞI
(01 Ocak 2003)
2.2...
İZMİR-AYDIN OTOYOLU
BURSA ÇEVREYOLU
Otoyol Hedeflerimiz
93Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı
İZMİR-AYDIN OTOYOLU
BURSA ÇEVREYOLU
Bölünmüş Yol Ağı Hedeflerimiz
94
Bölünmüş Yolların Sağladığı Faydalar
2,33 milyon ton
daha az CO2 salınımı
Bölünmüş yollar 4,5 yılda
kendini amorti ediyor....
CUMHURİYET ÖNCESİ DEMİRYOLU AĞI 4.136 km ANAHAT
CUMHURİYETİN İLK YILLARI (1923-1950) 3.764 km ANAHAT (Ortalama 134 km)
195...
İSTANBUL
ESKİŞEHİR POLATLI
ANKARA
KONYA
SİVAS
212 km
533 km
405 km
YOZGAT
Yerköy
AFYON
İZMİR
MANİSA
624 km
BURSA
BİLECİK
1...
İZMİR-AYDIN OTOYOLU
BURSA ÇEVREYOLU
Yüksek Hızlı Tren Yolu Hedeflerimiz
98
2003 2012 2011 2012
9,147,439
64,548,932
58.258.324
64,548,932
25,296,216
65,408,929
59.362.145
65,408,929
Bilgiyok
672,29...
Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları
2003
2012
Tarifeli Sefer Düzenlenen
Havaalanları(49)
Yapımı Devam Eden
Havaalanlar...
Asrın Projeleri
Marmaray Projesi İstanbul’a Tüp
Geçit
İstanbul’a 3.
Havaalanı
İzmit Körfez Geçişi
Kanal İstanbul
İstanbul-...
Asrın Projesi
151 yıllık rüya gerçekleşiyor.
105 dk’da Gebze’den Halkalı’ya ulaşım sağlanacaktır.
Boğazın iki yakası arası...
İstanbul’a Üçüncü Havalimanı
İstanbul’a yıllık 150 milyon
yolcu kapasiteli havalimanı
için çalışmalara başladık
Havalimanı...
Ulaşım Projeleri ve Yatırımları
Bursa Ray
Uludağ’da
Dünyanın En Uzun
Teleferik Hattı
Yeni Stadyum
104
Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Yatırımları
Çevre Düzeni İmar Planı
Kaçak Yapılaşma ile
Mücadele
Sıcaksu Kentsel Dönüşüm
Proj...
Türkiye’nin Lojistik Üslerinden Biri Olacak
• Yolcu ve yük taşımaya uygun demir
hattı getirilecek
• Gemlik Limanı’na demir...
BÖLGESEL KALKINMA
107
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı
21.3
28.3
15
20
25
30
1990-2002 2003-12
(milyarTL,2012yılıfiyatlarıyla)
...
GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi)
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı
GAP Projesinin
tamamlanmasıyla
yaklaşık...
DAP (Doğu Anadolu Projesi)
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı
DAP Projesinin
1,2 milyon kişiye istihdam yar...
DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi)
111
Yusufeli Barajı
Yollar yapıyoruz, tüneller inşa ediyoruz.
Dünyanın En Yüksek 3. Barajı
KOP (Konya Ovası Projesi)
112
* 14 adet sulama
* 3 adet içme suyu
* 1 adet enerji
18 BÜYÜK PROJE
113
Bağlarbaşı BarajıMavi Tünel
100 yıllık rüya tamamlandı
KOP (Konya Ovası Projesi)
KÖYDES Projesi
• Mevcut köy ve köy altı yerleşimlerinin % 90’ına sağlıklı içme suyu
gönderdik.
• 4.116 susuz köy ve bağlıs...
BELDES Projesi
Belediyelerimiz artık daha güçlü….
Kaynak: Maliye Bakanlığı
BELDES Projesi için 7 yılda toplam 2,1 milyar T...
KONUT
116
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
1984-2003 2003-2012
43,145
562,581
Toplu Konut
TOKİ ile 22 yeni şehir in...
Türk Müteahhitlik Sektörü
2012’de 26,1
milyar dolar
2023 hedefimiz
100 milyar
dolar
2002’de 2,4
milyar dolar
118
TURİZM
119
Turist Sayısını artırdık
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Önümüzdeki 40 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 4,2
büyüyec...
Turizm Gelirlerimizi artırdık
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı
2002’de turizm gelirleri bakımından dünyada 12. sırada ol...
Turizm Sektörü Büyüyor
2023 Hedefimiz
Turist sayısında
50 milyon kişi
Turizm gelirinde
50 milyar dolar
122
ENERJİ
123
Enerji Talebi
Küresel: 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 1,6 artışla yüzde 44 büyüyecek
Türkiye: 2030 yılına kadar yı...
Enerji İthalatının Maliyeti
BrentTipiPetrol(12AylıkOrtalama,dolar/varil)
Enerjiİthalatı(12AylıkKümülatif,milyar$)
125
9.2
...
Yerli - Yenilebilir Enerji
MW %
Mevcut Kurulu Gücümüz (Eylül 2012) 55.663
- Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 2...
Kaynak: Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)
Rüzgar Enerjisi Kapasitesi
2002 2011
Türkiye, rüzgar enerjisi kapasitesi bak...
Her Şey Güllük Gülistanlık mı?
Tabi ki değil…
128
Temel Sorun Alanları
Yüksek cari açık
Eğitimde kalite
Düşük istihdam oranı
Kayıtdışılık
129
Cari Açık
Yetersiz Tasarruf Oranları
Enerjide Dışa Bağımlılık
Düşük Katma Değer
130
-5
0
5
10
15
20
25
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Public Savings/GDP Private Savings/GDP
Düşen Öze...
Enerji İthalatında Dışa Bağımlılık
% 72
Toplam Enerji
% 92
Petrol
% 98
Doğalgaz
133
Kaynak: OECD, PISA 2009
Eğitimde Kalite
PISA Sonuçları – Okuma Yeterliliği
41’inci (65 ülke arasında)
350
375
400
425
450
...
Kaynak : OECD, PISA 2009
Eğitimde Kalite
PISA Sonuçları – Matematik
43’üncü (65 ülke arasında)
136
350
375
400
425
450
475...
Kaynak : OECD, PISA 2009
Eğitimde Kalite
PISA Sonuçları – Fen Bilimleri
43’üncü (65 ülke arasında)
137
350
375
400
425
450...
Eğitimde Teknoloji Devrimi
Fatih Projesi ile öğrencilerimize,
İnternet Erişimi
Akıllı Tahtalar
Tablet Bilgisayarlar
Diğer ...
Düşük İstihdam Oranı
Erken emeklilik
Kadınlarda düşük işgücüne
katılım oranı
İşgücü piyasasındaki
katılıklar
139
Ortalama Emeklilik Yaşı
41.0
44.9
61.9
63.3
30
35
40
45
50
55
60
65
Kadın Erkek
Türkiye OECD
Kaynak: OECD
140
Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı
30.7
17.4
26.8
31.8
37.7
72.6
10
20
30
40
50
60
70
80
Toplam Okuryazar
olmayanlar
Lise a...
Haftalık Ortalama Çalışma Süresi (2011)
Kaynak: OECD
142
48,9
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Türkiye
Kore
Meksika
Yunani...
Part-time İstihdam (%, 2011)
Kaynak: OECD
143
11,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Holladna
İsviçre
İrlanda
Avustralya
İngiltere
...
Ulusal İstihdam Stratejisi
4 Temel Politika
İşgücü piyasası güvence ve esnekliğin sağlanması
Kadınların, gençlerin ve deza...
Kayıt Dışılık
2011 – 13 Kayıt dışılıkla
Mücadele Eylem Planı
Gelir Vergisi Reformu ve
Vergi Usul Kanunu
Gelir İdaresi ve V...
Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32.3
29.6
29.5
29
28.6
27.2
26.5
26
25.8
25
24.3
22.8
21.6
19.4
19.2
19.2
17.1
16.4
16
16
...
Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
32.2
31.5
30.7
30.4
29.1
28.4
28.9
28.3
27.7
27.2
26
27
28
29
30
31
32
33 2003
20...
Vergi Kaybı (% GSYH)
7.8
7.3
7.4
7.5
7.5
7.1
6.8
6.3
5.7
5.3
5.3
5.7
3.6
3.4
3.4
3.4
3.5
3.4
3.3
3.1
2.9
2.6
2.5
2.8
2
3
4...
Basit ve Etkili Bir Vergi Sisteminin
Oluşturulması
• Rekabet gücünün artırılması
• Vergi tabanının genişletilmesi
• Vergi ...
Tamamlanmış Çalışmalar
Kurumlar
Vergisi
Transfer
Fiyatlaması
TTK
SPK
Kanunu
150
Vergi Denetim Altyapısını Güçlendirilmesi
Vergi Denetim Kurulunu kurduk.
Vergi denetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırd...
Mükellef odaklı, Gönüllü uyum
• Yeni Özelge Sistemi
• Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analiz Sistemi
• E-arşiv uygulaması
...
Uzun Vadede Ülkemizin Potansiyeli Yüksek
Kurumsal altyapıyı iyileştiriyoruz
Genç Nüfus
Verimlilik Artışı
153
Reformlar
4. Yargı Paketi
Yeni Anayasa
Yeni Patent Kanunu
154
10
8
2
13
0
2
4
6
8
10
12
14
Taslak Tarama Sonu Raporları Henüz Onaylanmayan Fasıllar
Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri B...
Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi (2002)
31
44
45
58 59
65
70 73 74
96
20
30
40
50
60
70
80
90
100
İtalya
Yunanistan
Bre...
Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü
54
69
72
80
94 94
102
105
118
133
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
TÜRKİYE
Brez...
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005)
38
45
47 48
53 54
57 59
69 71
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
İtalya
Hindistan
Yunanista...
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu
Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2012)
29
41 42 43
48 49
50 53
59 60
67
71 73
78
94 96
20
30
40...
62
69 70
71
84
93
97
108
111
122
131
138
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Meksika
İtalya
Uruguay
Romanya
TÜRKİYE
Arjantin
R...
48
71 72
73
78
84 89
91
112
124 128 130 132
137
20
40
60
80
100
120
140 Meksika
TÜRKİYE
Romanya
İtalya
Yunanistan
Hırvatis...
2.0
1.0
0.3
0.7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
Türkiye ABD AB-27 OECD
YıllıkOrtalamaBüyümeHızı(%,2001-11)
Çalışma...
TÜM BU ÇABALAR DAHA SAYGIN VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN
164
DURMAK YOK
165
YOLA DEVAM
Siyaset akademisi sunum v11  30.01.2013
Siyaset akademisi sunum v11  30.01.2013
Siyaset akademisi sunum v11  30.01.2013
Siyaset akademisi sunum v11  30.01.2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Siyaset akademisi sunum v11 30.01.2013

463 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
115
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 2011’in ilk 9 ayı itibarıyla kamu net dış borç stoku eksi 31,3 milyar TL’ye gerilemiştir. 2002 yılında kamu net dış borcumuz 88,4 milyar TL ile 127,3 milyar TL seviyesinde olan net iç borcumuza denk seviyelerdeydi.
 • 2011 yılında 62.089 sözleşmeli öğretmen 632 Sayılı KHK ile kadrolu öğretmen olarak atanmıştır.
 • Ayrıca, OECD hesaplamalarına göre Türkiye’de toplam tarımsal desteğin GSYH’ye oranı yüzde 2,2’dir. Bu oran ile ülkemiz, OECD’de en yüksek tarımsal desteği sağlayan 2. ülkedir.Sağladığımız doğrudan ve dolaylı desteklerle 2002’de 23,7 milyar dolar olan tarımsal GSYH, 2011 yılında 61,8 milyar dolara ulaşmıştır. Böylece, tarımsal büyüklük itibarıyla Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise yedinci büyük ülkesi olduk. Tarımda kişi başına düşen milli geliri ise 1.000 dolardan 3.602 dolara çıkardık.
 • GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin istihdam yaratma potansiyeli oldukça yüksektir. Bu nedenle Hükümetimiz son yıllarda bu projelere giderek artan oranda kaynak ayırmaktadır. Örneğin, GAP projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon kişiye doğrudan istihdam, millî ekonomiye ise yıllık 6,6 milyar dolar katkı sağlanması beklenmektedir. Benzer şekilde, DAP projesinin de 1,2 milyon kişiye istihdam yaratacağı ve ekonomiye yıllık 1,4 milyar dolar katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
 • GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin istihdam yaratma potansiyeli oldukça yüksektir. Bu nedenle Hükümetimiz son yıllarda bu projelere giderek artan oranda kaynak ayırmaktadır. Örneğin, GAP projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon kişiye doğrudan istihdam, millî ekonomiye ise yıllık 6,6 milyar dolar katkı sağlanması beklenmektedir. Benzer şekilde, DAP projesinin de 1,2 milyon kişiye istihdam yaratacağı ve ekonomiye yıllık 1,4 milyar dolar katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
 • GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin istihdam yaratma potansiyeli oldukça yüksektir. Bu nedenle Hükümetimiz son yıllarda bu projelere giderek artan oranda kaynak ayırmaktadır. Örneğin, GAP projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon kişiye doğrudan istihdam, millî ekonomiye ise yıllık 6,6 milyar dolar katkı sağlanması beklenmektedir. Benzer şekilde, DAP projesinin de 1,2 milyon kişiye istihdam yaratacağı ve ekonomiye yıllık 1,4 milyar dolar katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
 • AB'ye katılım müzakereleri sürecinde, her aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek zorundadır. AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. AB Müktesebatı, 1 Ekim 2009 tarihi itibarıyla 14.607 adet mevzuata ulaşmıştır. Ancak tıpkı herhangi bir ülkenin iç mevzuatı gibi AB Müktesebatı da dinamik bir yapıya sahip olup, zaman içerisinde değişikliklere uğramaktadır. Mevzuatın her sene ortalama 5.000 sayfa arttığı ve hâlihazırda yürürlükte bulunan AB mevzuatının yaklaşık 110.000 sayfadan oluştuğu tahmin edilmektedir. Katılım müzakereleri kapsamında AB müktesebatı 35 başlık (fasıl) altında ele alınmaktadır. Türkiye için 3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası Konferans ile resmen müzakere süreci başlamıştır. Tarama süreci: Bu dönemde AB müktesebatı kapsamındaki mevzuat hakkında bilgi verilmekte, AB müktesebatı ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum sürecinin çok genel bir takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak muhtemel sorunlar saptanmaya çalışılmaktadır. Tarama Sonu Raporları: Buradaki değerlendirme ve öneriler, o fasılda müzakerelerinin açılmasına temel teşkil etmektedir. Fasılların müzakereye açılması: Değerlendirme raporu vasıtasıyla önelir, Konsey'de tüm üye ülkelerin bu öneriyi oybirliği ile kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde fasıl müzakerelere açılamaz. Aynı süreç bir faslın kapanması için de geçerlidir.
 • Siyaset akademisi sunum v11 30.01.2013

  1. 1. AK Parti Siyaset Akademisi Bursa 30 Ocak 2013 Mehmet Şimşek Maliye Bakanı
  2. 2. TÜRKİYE EKONOMİSİ NERDEN… NEREYE! 2
  3. 3. 10 Yılda Önemli Başarılara İmza Attık • Ekonomik İstikrar • Refah Artışı • Siyasi İstikrar • Doğru Politikalar • Yapısal Reformlar 3
  4. 4. Siyasi İstikrar 34.3 46.6 49.8 20 25 30 35 40 45 50 55 2002 2007 2011 Her seçimde halkımızın desteği giderek arttı 4
  5. 5. Siyasi İstikrar 0 20 40 60 80 100 120 1983-2002 Arasında Hükümetlerin Ortalama Ömrü 2002'den Bu Güne Ak Parti Hükümeti1950-2002 Arasında Hükümetlerin Ortalama Ömrü 15 Ay 123 Ay 5 Hedef 2071 Kuruluşun 1000'inci Yılı
  6. 6. Doğru Politikalar ve Yapısal Reformlar EĞİTİM FİNANS SAĞLIK TARIM BÖLGESEL HİZMETLER ALTYAPI ENERJİ AR-GE ve İNNOVASYON KONUT TURİZM MAKROEKONOMİ 6
  7. 7. Kaynak: TÜİK 4.5 3.0 5.2 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 1924-2002 1993-2002 2003-2011 Güçlü Büyüme Ortalama Büyüme Oranları 7
  8. 8. Milli Gelirimizi Üçe Katladık… Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program, PwC 2002 2050 2002’de milli gelir 230 milyar dolar… 2050’de milli gelirimiz 5 trilyon dolar… 2012’de milli gelirimiz 799 milyar dolar… 2023’de milli gelirimiz 2 trilyon dolar… 8
  9. 9. Daha Güçlü Bir Türkiye… Kaynak: TÜİK, Orta Vadeli Program,PwC 2002 2050 2002’de kişi başına gelir 3.492 dolar 2012’de kişi başına gelir 10.673 dolar 2023’de kişi başına gelir 25.000 dolar. 2050’de kişi başına gelir 50.000 dolar. 9
  10. 10. Küresel krize rağmen rekor düzeyde istihdam yarattık YıllıkOrtalamaİstihdamArtışı(%,2007-11) Kaynak: IMF, TÜİK 3.9 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 İrlanda İspanya Yunanistan İzlanda Danimarka Portekiz Estonya ABD Slovenya Japonya İtalya Finlandiya G.Kıbrıs Fransa İngiltere Slovakya ÇekCumhuriyeti Hollanda YeniZelanda HongKong Avusturya Kanada Almanya Kore Belçika Tayvan Norveç İsviçre Avustralya Lüksemburg Malta İsrail Singapur Türkiye 10
  11. 11. 80 100 120 140 160 180 200 220 2008-1 2009-1 2010-1 2011-1 2012-1 ABD AB-27 Türkiye İşsizlikOranı(Aralık2007=100,m.a.) Kaynak: Eurostat, TÜİK İşsizlik oranını kriz öncesi düzeyin de altına indirdik 11
  12. 12. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2005-1 4 7 10 2006-1 4 7 10 2007-1 4 7 10 2008-1 4 7 10 2009-1 4 7 10 2010-1 4 7 10 2011-1 4 7 10 2012-1 4 7 10 Mevsimsellikten Arındırılmış Manşet (%) İşsizlik Oranı Kaynak: TÜİK 12
  13. 13. Kamu açıklarını düşürdük Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GenelDevletAçığı/GSYH(%) 10.8 7.9 4.1 0.1 -1.3 0.2 1.6 5.5 3.0 0.4 1.3 1.5 1.2 0.9 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maastricht Kriteri: % 3 OVP (2013-15) 2009 yılı hariç Maastricht Kriterini sağladık. 13
  14. 14. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı KamuBrütBorçStoku/GSYH(%) Maastricht Kriteri: % 60 74.0 67.7 59.6 52.7 46.5 39.9 40.0 46.1 42.4 39.2 36.0 35.0 33.0 31.0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OVP (2013-15) 2004 yılından beri Maastricht Kriterini sağladık. Kamu Borçlarını Azalttık 14
  15. 15. İç Borç Stoku (Milyon TL) Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 1982-1992 1992-2002 2002-12 1992 2002 194 149,870 2002 2012 149,870 386,542 1982 1992 1 194 15
  16. 16. Toplam Kamu Net Borç Stoku Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ToplamKamuNetBorçStoku/GSYH(%) 61.5 18.0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ç3 16
  17. 17. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 88.4 -31.3 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Ç3 Devletimiz Dünyadan Alacaklı KamuNetDışBorcu(MilyarTL) 17
  18. 18. Faiz Yükünü Azalttık Kaynak: Maliye Bakanlığı 1982-1992 1992-2002 2002-12 Faiz Giderleri (Milyon TL) 1982 1992 0.2 40 1992 2002 40 51,728 2002 2012 51,728 48,416 19
  19. 19. Faiz Bütçesinden Hizmet Bütçelerine Kaynak: Maliye Bakanlığı 20 14.8 3.4 85.7 17.4 -5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 0 5 10 15 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Faiz Giderleri/GSYH (%) (Sol Eksen) Faiz Giderleri/Vergi Gelirleri (%) (Sağ Eksen) OVP (2013-15)
  20. 20. Kamu Yatırım Harcamaları KamuYatırımHarcamaları(milyarTL) Kaynak: Maliye Bakanlığı 7.9 8.0 8.7 11.7 14.7 16.5 21.7 24.4 32.8 37.6 40.2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 21 Yatırımlara çok ciddi miktarda ilave kaynak aktardık.
  21. 21. Özel Sektör Yatırım Harcamaları 100 100 70.6 267.8 50 100 150 200 250 300 1993 2002 2002 2011 AK Parti Öncesi (1993=100) AK Parti Dönemi (2002=100) Kaynak: TÜİK 22 (sabitfiyatlarla)
  22. 22. Tüm Bunları Yaparken Vergi Oranlarını Düşürdük • Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye, • En yüksek gelir vergisi oranını (fon payı dâhil) % 49,5’ten % 35’e, • En düşük gelir vergisi oranını ise % 22’den % 15’e, • Eğitim, sağlık, turizm ve tekstil gibi sektörlerde KDV oranını % 8’e, bazı gıda ürünlerinde ise % 1’e indirdik. 23
  23. 23. Kurumlar Vergisi Oranları 33 20 10 15 20 25 30 35 40 Japonya ABD Fransa Belçika TÜRKİYE2002 Portekiz Almanya Avustralya Meksika İspanya Lüksemburg YeniZelanda Norveç İtalya İsveç Kanada Avusturya Danimarka İsrail Hollanda Finlandiya Kore İngiltere İsviçre Estonya Yunanistan İzlanda Slovenya TÜRKİYE ÇekCumhuriyeti Macaristan Polonya Slovakya Şili İrlanda (2012,%) Kaynak: OECD Kurumlar vergisi oranını % 30’dan % 20’ye indirdik. 24
  24. 24. Gelir Vergisi En Üst Dilim Oranları Kaynak: OECD 0 10 20 30 40 50 60 Hollanda Avusturya Belçika İngiltere TÜRKİYE2002 Portekiz Avustralya Almanya Yunanistan İsrail İtalya İrlanda Slovenya Fransa Japonya Şili Lüksemburg YeniZelanda Kore TÜRKİYE ABD İzlanda Macaristan Polonya Finlandiya Meksika Kanada İspanya İsveç Norveç Estonya Slovakya Danimarka ÇekCumh. İsviçre 52 50 50 50 50 46 45 45 45 45 43 41 41 40 40 40 38 36 35 35 35 33 32 32 30 30 29 27 25 25 21 19 19 15 13 OECD ülkeleri arasında en üst dilim vergi oranı açısından 19. sıraya indik. (2011,%) 25
  25. 25. Gelir Vergisi En Düşük Dilim Oranları Kaynak: OECD 0 5 10 15 20 25 Belçika İtalya İzlanda TÜRKİYE2002 Estonya İrlanda İngiltere Slovakya Polonya Macaristan Slovenya Kanada ÇekCumh. TÜRKİYE Norveç İspanya Portekiz YeniZelanda İsrail ABD Kore Şili Japonya Danimarka Meksika Hollanda Avustralya Avusturya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Lüxemburg İsveç İsviçre TÜRKİYEAGİ… 22 15 (2011,%) Uygulamya koyduğumuz Asgari Geçim İndirimi sonrası, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu bir çalışan için Gelir Vergisi «0»dır. TÜRKİYEAGİ 26
  26. 26. KDV Oranlarını İndirdik Kaynak: OECD 26 25 25 25 25 23 23 23 23 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 18 18 16 16 15 15 10 10 8 5 5 0 10 20 30 İzlanda Danimarka Macaristan Norveç İsveç Finlandiya Yunanistan Polonya Portekiz AB-27 Belçika İrlanda Avusturya ÇekCumh. Estonya İtalya Slovakya Slovenya İngiltere Fransa Şili Almanya Hollanda OECDOrt. İspanya TÜRKİYE İsrail Meksika Lüksemburg YeniZelanda Avusturalya Kore İsviçre Kanada Japonya (2011,%) • Sağlık, eğitim, turizm, tekstilde %8 • Birçok gıda ürününde %1 27
  27. 27. OECD Ülkeleri Kurum Kazançları Üzerindeki Vergi Yükü Kaynak: OECD Kurum kazançları üzerindeki vergi yükü en düşük 28. OECD ülkesiyiz 65.0 59.4 56.5 52.1 51.4 51.0 50.5 48.9 48.6 48.6 48.4 48.4 48.2 47.9 47.5 46.5 45.6 43.8 43.8 42.7 42.0 41.4 40.0 40.0 36.9 36.0 36.0 34.4 34.0 33.0 32.2 31.2 30.0 21.0 19.0 10 20 30 40 50 60 70 TÜRKİYE2002 Fransa Danimarka ABD İngiltere Kore Belçika İspanya Portekiz Almanya İsveç İrlanda Norveç Kanada İsrail Avustralya Japonya Avusturya Hollanda Lüksemburg İtalya Finlandiya Şili Yunanistan İsviçre İzlanda Slovenya Polonya TÜRKİYE YeniZelanda Macaristan ÇekCum. Meksika Estonya Slovakya (2012,%,GSYH) 28
  28. 28. Ortalama Ücret Üzerindeki Prim ve Vergi Yükü Kaynak: OECD 42.7 42.3 40.3 38.6 38.5 37.7 37.3 37.1 36.3 34.2 34.0 32.8 31.2 31.0 30.7 29.2 28.4 27.4 26.4 25.0 25.0 23.2 23.0 21.7 21.0 18.9 18.2 17.9 16.2 16.0 15.2 13.4 8.4 7.1 7.0 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2008öncesiTÜRKİYE Fransa Belçika İtalya Yunanistan Finlandiya İsveç Avusturya TÜRKİYE İspanya Almanya Macaristan Estonya Norveç Hollanda Portekiz Polonya Danimarka İngiltere OECDOrt. Slovakya Slovenya Japonya ÇekCum. İzlanda Kanada ABD Kore Meksika İsrail Avusturalya Lüksemburg İsviçre İrlanda Şili (2011,%) 29
  29. 29. Asgari Ücret Üzerindeki Gelir Vergisi Yükü İstihdam üzerindeki prim ve vergi yüklerini azalttık! 30
  30. 30. Yani Vergi Yükü Sanıldığı Gibi Yüksek Değil 48.2 45.8 43.8 43.0 42.9 42.8 42.1 42.0 38.4 38.2 37.7 37.6 36.7 36.3 36.3 35.0 34.9 34.0 33.9 32.4 31.8 31.7 31.3 31.3 31.0 30.9 29.8 28.4 28.0 26.9 26.0 25.9 25.1 24.8 20.9 18.1 15 25 35 45 Danimarka İsveç Belçika İtalya Fransa Norveç Finlandiya Avusturya AB-27 Hollanda Slovenya Macaristan Lüksemburg Almanya İzlanda İngiltere ÇekCumh. Estonya OECDOrt. İsrail Polonya İspanya YeniZelanda Portekiz Kanada Yunanistan İsviçre Slovakya İrlanda Japonya TÜRKİYE Avustralya Kore ABD Şili Meksika OECDÜlkeleriToplamVergiYükü(2010,%,GSYH) Kaynak: OECD Not: Sosyal Güvenlik Primleri Dahil 31
  31. 31. Enflasyonu Tek Haneye Düşürdük 107.2 125.5 99.1 6,2 0 20 40 60 80 100 120 140 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Son 44 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu Kaynak: TÜİK 32
  32. 32. Bol Sıfırlı Değil, Saygın Türk Lirası Paramızdan altı sıfır atarak Türk Lirasına saygınlık kazandırdık. 33
  33. 33. Dış Ticaret Hacmi Kaynak: TÜİK (12aylıkkümülatif,milyar$) 87.6 389.8 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2002 2012 Kasım 34
  34. 34. Dünya Ticaret Hacmi İçerisindeki Payımız Kaynak: TCMB (%) 0.66 1.02 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 2002 2011 35
  35. 35. İhracat Hedefimiz… Kaynak: TÜİK, OVP * 2012 Kasım 12 Aylık Kümülatif 2012’de 152,5 milyar $* 2023’te 500 milyar $. İhracatımız 2002’te 36,1 milyar $ 36
  36. 36. Kaynak: TÜİK Önümüzdeki 40 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 4,2 büyüyecek ve yaklaşık 380 trilyon dolar olacak. 9 32 0 5 10 15 20 25 30 35 2002 2011 İhracatta Çeşitlilik-I 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptığımız Ürün Sayısı 37
  37. 37. 8 30 0 5 10 15 20 25 30 35 2002 2011 Kaynak: TÜİK 1 Milyar Doların Üzerinde İhracat Yaptığımız Ülke Sayısı İhracatta Çeşitlilik-II 38
  38. 38. Küresel Doğrudan Yatırımlar Kaynak: TCMB (milyardolar) 14.8 121.1 0 20 40 60 80 100 120 1980-2002 2003-2012 Kasım 39
  39. 39. Döviz Rezervlerimiz Kaynak: TCMB *18.01.2013 tarihli haftalık veri 28.1 123.3 0 20 40 60 80 100 120 140 2002 2013* (milyardolar) 40
  40. 40. Kredi notumuz yatırım yapılabilir seviyeye yükseldi Uluslararası Kredi Notu Kaynak: Fitch 6 basamak yükseldi • BBB-05.11.2012 • BB+03.12.2009 • BB-13.01.2005 • B+09.02.2004 • B25.09.2003 • B-06.08.2003 41
  41. 41. FİNANS 42
  42. 42. 2000-02 döneminde 22 banka battı, vatandaşa ödettirilen fatura 250 milyar TL (2012 fiyatlarıyla) Batık Bankamız Yok 43
  43. 43. Bankacılık Sektörü: Güçlü Aktif Kalitesi Kaynak: BDDK 44
  44. 44. Bankacılık Sektörü: Aktif Büyüklüğü Bankacılık sektöründe toplam varlıklar 5 kattan fazla arttı Kaynak: BDDK 45
  45. 45. Bankacılık Sektörü: Özkaynaklar Hükümetlerimiz döneminde sektörün toplam özkaynakları yaklaşık 6 kat artmıştır. Güçlü özkaynak yapısının korunması amacıyla sektörün kar dağıtımı sınırlandırılmış ve yüksek tutarlı karlar bünyede bırakılarak önemli miktarda yedek akçe oluşumu sağlanmıştır. Kaynak: BDDK 46
  46. 46. Bankacılık Sektörü: Sermaye Yeterlilik Oranları 47 0 5 10 15 20 25 30 35 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 200… 5 9 201… 5 9 201… 5 9 201… 5 9 Hedef oran yüzde 12 Yasal sınır yüzde 8 Kaynak: BDDK SermayeYeterlilikOranı(%)  Sermaye yeterlilik oranı, yasal sınır olan yüzde 8’in, 2 katından fazladır.
  47. 47. Bankacılık Sektörü: Karlılık Oranları Dünyada birçok bankanın battığı 2007-2011 döneminde, bankacılık sektörümüzün ortalama yıllık özkaynak karlılık oranı yüzde 20,4 olmuştur. * Son veriler, aylık Kaynak: IMF 16.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Kanada Avustralya ÇekCumhuriyeti TÜRKİYE Brezilya Finlandiya Almanya ABD Fransa Japonya Avusturya ispanya Hollanda İngiltere Danimarka Portekiz Belçika İtalya Yunanistan ÖzkaynakKarlılığı*(%) 48
  48. 48. EĞİTİM 49
  49. 49. Bütçeden Eğitime Ayrılan Kaynak Kaynak: Maliye Bakanlığı (milyarTL) 11.3 68.1 10 20 30 40 50 60 70 2002 2013 Eğitimi 1. sıraya taşıdık 50
  50. 50. 9.4 17 8 10 12 14 16 18 2002 2013 Kaynak: Maliye Bakanlığı Eğitimin Bütçe İçindeki Payı(%) 51
  51. 51. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Okullaşma Oranları 11.2 96.5 80.8 35.8 46.4 108.4 92.6 81.6 10 30 50 70 90 110 130 Okul Öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim 2002-03 2011-12 52
  52. 52. Yüksek Öğrenim Kaynak: MEB Hükümetlerimiz döneminde toplam üniversite sayısında iki katın üzerinde artış sağladık. Toplam Üniversite Sayısı Kurulan Yüksekokul, Enstitü ve Fakülte Sayısı 53 23 76 103 65 168 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Devlet Vakıf Toplam 2002 2012 460 567 1,383 200 400 600 800 1000 1200 1400 2002-12 Yüksekokul Enstitü Fakülte 53
  53. 53. Eğitimde Nicelik Kaynak: MEB Hükümetlerimiz döneminde yapılan toplam derslik sayısı 181.419. 2003-12 döneminde atanan toplam öğretmen sayısı 357.048. 54
  54. 54. 2002-03 2011-12 İlköğretim Derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 30 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 20 Ortaöğretim Derslik başına düşen öğrenci sayısı 31 31 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 18 16 Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı 39 17 Derslik-Öğretmen ve Bilgisayar Başına Düşen Öğrenci Sayıları Kaynak: MEB 55
  55. 55. Eğitimde Kalite Eğitimin girdilerinden çok, bu girdilerin çocuklarımızın yetişmesindeki etkileri ile eğitimdeki başarımızı ölçeceğiz. Eğitimin yaygınlığı yanında kalitesinin de artırılması öncelikli gündem maddemiz arasında. 56
  56. 56. Kızların Eğitimine Destek 2002 100 erkek öğrenciye karşılık 91 kız öğrenci 2012 100 erkek öğrenciye karşılık 100,4 kız öğrenci 57
  57. 57. SAĞLIK 58
  58. 58. Kamu Sağlık Harcamaları Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz, kalitesini artırıyoruz. Kaynak: Maliye Bakanlığı Kamu Sağlık Harcamaları 59
  59. 59. Sağlıkta Dönüşüm 60
  60. 60. Sağlıkta Dönüşüm Kaynak: Sağlık Bakanlığı 61
  61. 61. Sağlıkta Dönüşüm Sağlık tesislerinin sayısını 2’ye katladık; toplam kapalı alanı yaklaşık 5 katına çıkardık. 2 kat Kaynak: Sağlık Bakanlığı 62
  62. 62. 112 Acil Hizmetleri 2002 2012 Ambulans 618 2.841 Ambulans Helikopter 0 19 Ambulans Uçak 0 4 Deniz Ambulansı 0 4 Kar Paletli Ambulans 0 224 Motosikletli Acil Müdahale Ekibi 0 52 Kaynak: Sağlık Bakanlığı 63
  63. 63. Sağlık Göstergeleri OECD Ülkelerinin bebek ölümlerinde 31 yılda kat ettiği mesafeyi son 9 yıla sığdırmayı başardık. 64 9 Yıl
  64. 64. Ortalama Yaşam Süresi Türkiye’de vatandaşlarımızın yaşam süresi uzamıştır. Kaynak: Sağlık Bakanlığı 72 75 70 71 72 73 74 75 76 2002 2011 OrtalamaYaşamSüresi(yıl) 65
  65. 65. TARIM 66
  66. 66. Toplam Tarım Destekleri Kaynak: Maliye Bakanlığı ToplamTarımDestekleriDestekleri(MilyarTL) 67
  67. 67. Tarım Destekleri • Türkiye 2011 yılında, OECD’de en yüksek tarımsal desteği sağlayan 2. ülkedir. Kaynak: OECD • Tarımsal büyüklük itibarıyla Avrupa’nın en büyük ülkesi olduk. • Tarımda kişi başına düşen milli geliri 1.000 dolardan 3.602 dolara çıkardık. 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 2.2 2.3 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Avusturya YeniZelanda Şili İsrail Kanada Meksika AB-27 Norveç OECD ABD İzlanda İsviçre Japonya TÜRKİYE Kore ToplamTarımDestekleri(%,GSYH) 68
  68. 68. Tarımsal GSYH’de Dünya Yedincisiyiz Kaynak: World Bank, Tarım Bakanlığı 2002’de 23,7 milyar dolar tarımsal GSYH ile dünyada 11. sıradaydık 2011’de 61,8 milyar dolar ile 7. sıradayız… 2023’de 150 milyar dolar ile ilk 5 ekonomi içinde olacağız 69
  69. 69. Hayvancılık Sektörüne Destekler Kaynak: Maliye Bakanlığı 83 126 209 345 661 741 1,095 908 1,158 1,727 2,195 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 HayvancılıkDestekleri(MilyonTL) 70
  70. 70. AR-GE ve İNOVASYON 71
  71. 71. Rekabet avantajı için bilgi-yoğun teknoloji-yoğun ürünlere geçeceğiz 1400 kg domates=1 iPad Bilgi Yoğun Ürünler 72
  72. 72. Bilgi Yoğun Ürünler 1 kg uydu = 6 ton tekstil ürünü 1 ton ilaç = 432 ton demir 1 dizüstü bilgisayar = 2612 kg çimento 1 tır ilaç = 2088 tır krom cevheri 1 tomografi cihazı = 25 tır mermer 7 kg domates tohumu = 1 tır domates 1 kg uçak yedek parçası = 49 tır fındık 73
  73. 73. Türkiye’nin Marka Değeri Yükseliyor Kaynak: Brand - Finance 2011 yılında Türkiye dünyanın en değerli 20 ülkesi listesinde marka değerini bir önceki yıla göre; % 19,8 artırarak 373 milyar dolara yükseltmiştir. 74
  74. 74. Ar-Ge’yi artırıyoruz İnovasyon Yeni markalar yaratıyoruz Tedarik Zincirinde Yukarı Çıkıyoruz 75
  75. 75. • %3,002023 • % 0,862011 • % 0,532002 Kaynak: TÜBİTAK Ar-Ge Harcamalarının GSYH’ye Oranını Artırdık 76
  76. 76. Kişi Başına Ar-Ge Harcaması (SAGP, $) 2002 yılında 46 $ 2011 yılında 149 $ 2002-2011 arasında % 224 artış Kaynak: TÜBİTAK 77
  77. 77. Ar-Ge Personeli Sayısı 2002 yılında 29 bin kişi 2011 yılında 93 bin kişi 2002-2011 arasında % 221 artış Kaynak: TÜBİTAK 78
  78. 78. Bilimsel Yayınlarımız Kaynak: TÜBİTAK 2002 yılında bilimsel yayın sayısı 10.807 iken 2010 yılında 28.194’e yükseldi. 79
  79. 79. Patent Başvuruları Kaynak: TPE 80 1,874 11,555 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 2002 2012
  80. 80. Marka Başvuruları Kaynak: TPE • 36.578 2002 • 109.767 2012 81
  81. 81. Endüstriyel Tasarım Başvuruları 2012’de 41.226 başvuru yapıldı 2002’den bu yana başvurularda %103 artış sağlandı Kaynak: TPE 82
  82. 82. 2012 bütçesinde de yine en büyük payı eğitime ayırdık. Hepimize düşen sorumluluk, bu kaynağın en verimli, en rasyonel şekilde kullanılmasıdır. TÜBİTAK’a Ayrılan Kaynak (Milyon TL) TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri olmak üzere, üniversite ve sanayi kesimi Ar-Ge projelerini destekliyoruz. Kaynak: Maliye Bakanlığı 2013 yılında TÜBİTAK’a aktardığımız ödenekleri, 2002 yılına göre yaklaşık 10 kat artırdık. 83
  83. 83. Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarı 2002-11 döneminde Hibe destek miktarı artışı 3,5 kat 0,38 milyar TL 2,08 milyar TL Kaynak: TÜBİTAK 84
  84. 84. Desteklenen Projelerde KOBİ’lerin Payı Kaynak: TÜBİTAK 85
  85. 85. Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenmeyen İller Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenen İller Desteklenen Projelerin İllere Göre Dağılımı Kaynak: TÜBİTAK 86
  86. 86. Yeni Teşvik Sistemi Amaçlar: * bölgesel kalkınmışlık farklarını azaltmak, * cari açığı azaltmak * ülke kaynaklarının, doğru yatırım alanlarına tahsisini teşvik etmek Genel teşvik sistemi Bölgesel teşvik sistemi Büyük projeler Stratejik yatırımlar 87
  87. 87. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti Stratejik Yatırımların Teşviki  KDV İstisnası  Gümrük Vergisi Muafiyeti  Vergi İndirimi  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Yatırım Yeri Tahsisi  Faiz Desteği  KDV İadesi Genel Teşvik Uygulamaları 6. Bölge için • Gelir Vergisi Stopajı Desteği • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki 88
  88. 88. Stratejik yatırımları teşvik ediyoruz Stratejik Yatırımlara Bölge Ayrımı Yapılmaksızın Uygulanacak Destek unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası 7 Yıl Süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6. Bölgede ise 10 yıl) Yatırıma katkı oranı % 50 olmak üzere % 90 vergi indirimi Faiz Desteği (sabit yatırımın tutarının % 5’ini aşmamak kaydıyla azami 50 Milyon TL) Yatırımı Yeri Tahsisi Bina inşaat harcamalarına KDV iadesi (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) Gelir Vergisi Stopajı Desteği ( Sadece 6. Bölgedeki yatırımlar için 10 yıl) 89
  89. 89. ALTYAPI 90
  90. 90. Son 10 yılda, ulaşım ve erişim altyapısına 140 milyar TL yatırım yaptık. Türkiye’yi bölünmüş yollarla kuşattık Demiryollarımız çağ atladı Türkiye uçuşa geçti Ulaştırma 91
  91. 91. 1.714 Km Otoyol Toplamı 4.387 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 6.101 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (01 Ocak 2003) 2.236 Km Otoyol Toplamı 19.968 Km Bölünmüş Devlet ve İl Yolları Toplamı 22.204 Km Toplam BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI (1 Aralık 2012) Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı
  92. 92. İZMİR-AYDIN OTOYOLU BURSA ÇEVREYOLU Otoyol Hedeflerimiz 93Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı
  93. 93. İZMİR-AYDIN OTOYOLU BURSA ÇEVREYOLU Bölünmüş Yol Ağı Hedeflerimiz 94
  94. 94. Bölünmüş Yolların Sağladığı Faydalar 2,33 milyon ton daha az CO2 salınımı Bölünmüş yollar 4,5 yılda kendini amorti ediyor. 95 2003-12 / 16.103 km Akaryakıt ve İşgücü Tasarrufu (Yıllık) 10.6 milyar TL 1923-2012 / 22.204 km Akaryakıt ve İşgücü Tasarrufu (Yıllık) 14.6 milyar TL
  95. 95. CUMHURİYET ÖNCESİ DEMİRYOLU AĞI 4.136 km ANAHAT CUMHURİYETİN İLK YILLARI (1923-1950) 3.764 km ANAHAT (Ortalama 134 km) 1951’DEN 2003’E KADAR 945 km ANAHAT (Ortalama 18 km) İNŞAATI DEVAM EDEN 3.434 km ANAHAT 2004’DEN 2011’E KADAR 1.086 km ANAHAT (Ortalama 136 km) İSTANBUL EDİRNE ESKİŞEHİR POLATLI ANKARA KONYA İZMİR SİVAS AFYON KAYSERİ BURSA ERZİNCAN ERZURUM KARS MERSİN ADANA GAZİANTEP DİYARBAKIR ELAZIĞ MALATYA ZONGULDAK SAMSUN BANDIRM A VANTATVAN 12.000 km ( Konvansiyonel + Yüksek Hızlı ) Adapazarı BİLECİK 96 Demiryollarının Tarihsel Gelişimi
  96. 96. İSTANBUL ESKİŞEHİR POLATLI ANKARA KONYA SİVAS 212 km 533 km 405 km YOZGAT Yerköy AFYON İZMİR MANİSA 624 km BURSA BİLECİK 110 km Yüksek Hızlı Demiryolu Hatları 97 İnşaatı Devam Eden YHT Hatları Tamamlanan YHT Hatları İhale aşamasındaki YHT Hatları 97
  97. 97. İZMİR-AYDIN OTOYOLU BURSA ÇEVREYOLU Yüksek Hızlı Tren Yolu Hedeflerimiz 98
  98. 98. 2003 2012 2011 2012 9,147,439 64,548,932 58.258.324 64,548,932 25,296,216 65,408,929 59.362.145 65,408,929 Bilgiyok 672,293 671,531 672,293 34,443,655 130,630,154 118,292,000 130,630,154 İÇ HAT DIŞ HAT DİREKT TRANSİT TOPLAM Havalimanları Yolcu Trafiği Havalimanları Uçak Trafiği 2003 2012 2011 2012 156,582 599,670 579,488 599,670 218,405 490,962 462,881 490,962 154,218 283,008 292,816 283,008 529,205 1,373,640 1,335,185 1,373,640 İÇ HAT DIŞ HAT OVERFLIGHT TOPLAM 99
  99. 99. Sivil Hava Trafiğine Açık Havalimanları 2003 2012 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları(49) Yapımı Devam Eden Havaalanları (5) Planlanan Havaalanları (2) Aktif Havalimanı=49 Aktif Havalimanı=26 Tarifeli Sefer Düzenlenen Havaalanları (26) 100
  100. 100. Asrın Projeleri Marmaray Projesi İstanbul’a Tüp Geçit İstanbul’a 3. Havaalanı İzmit Körfez Geçişi Kanal İstanbul İstanbul-İzmir Otoyolu Hızlı Tren Ankara Bursa İstanbul 101
  101. 101. Asrın Projesi 151 yıllık rüya gerçekleşiyor. 105 dk’da Gebze’den Halkalı’ya ulaşım sağlanacaktır. Boğazın iki yakası arasındaki ulaşım 4 dakika olacaktır. Tek yönde 75.000 yolcu/saat 102
  102. 102. İstanbul’a Üçüncü Havalimanı İstanbul’a yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanı için çalışmalara başladık Havalimanının tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte 120 bin kişiye istihdam sağlayacağız 103
  103. 103. Ulaşım Projeleri ve Yatırımları Bursa Ray Uludağ’da Dünyanın En Uzun Teleferik Hattı Yeni Stadyum 104
  104. 104. Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Yatırımları Çevre Düzeni İmar Planı Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi 105
  105. 105. Türkiye’nin Lojistik Üslerinden Biri Olacak • Yolcu ve yük taşımaya uygun demir hattı getirilecek • Gemlik Limanı’na demiryolu bağlantısı yapılacak • Havaalanı, uluslararası yük taşımacılığına uygun hale getirilecek • Lojistik köy planlaması ve fizibilitesi gerçekleştirilecek Ülkemizin 2. büyük ihracatçı ili olan Bursa’nın, 2023 yılı ihracat hedeflerini yakalaması için lojistik açıdan önemli yatırımlar yapılacak 106
  106. 106. BÖLGESEL KALKINMA 107
  107. 107. Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı 21.3 28.3 15 20 25 30 1990-2002 2003-12 (milyarTL,2012yılıfiyatlarıyla) GAP’a sadece 2008-12 döneminde 20,1 milyar TL kaynak aktardık. Bölgesel Kalkınma Projeleri GAP Kamu Yatırımları 108
  108. 108. GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı GAP Projesinin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon kişiye doğrudan istihdam ekonomiye ise yıllık 6,6 milyar $ katkı sağlanması beklenmektedir. GAP bölgesinde 2007 yılında 1 milyon 161 bin kişi istihdam edilirken, 2011 yılında bu rakam 1 milyon 555 bin kişiye çıkmış. Son 4 yılda yaklaşık 400 bin istihdam artışı 109
  109. 109. DAP (Doğu Anadolu Projesi) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresi Başkanlığı DAP Projesinin 1,2 milyon kişiye istihdam yaratacağı Ekonomiye yıllık 1,4 milyar $ katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 110
  110. 110. DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) 111 Yusufeli Barajı Yollar yapıyoruz, tüneller inşa ediyoruz. Dünyanın En Yüksek 3. Barajı
  111. 111. KOP (Konya Ovası Projesi) 112 * 14 adet sulama * 3 adet içme suyu * 1 adet enerji 18 BÜYÜK PROJE
  112. 112. 113 Bağlarbaşı BarajıMavi Tünel 100 yıllık rüya tamamlandı KOP (Konya Ovası Projesi)
  113. 113. KÖYDES Projesi • Mevcut köy ve köy altı yerleşimlerinin % 90’ına sağlıklı içme suyu gönderdik. • 4.116 susuz köy ve bağlısına yeni şebekeli içme suyu tesisi yaptık. • 43.345 suyu yetersiz köy ve bağlısının içme suyu tesisi yeniledik. • Susuz ve suyu yetersiz toplam 47.461 köy ve bağlısında yaşayan yaklaşık 13 milyon vatandaşa içme suyu hizmeti verdik. Kaynak: Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesidir. 9 yılda toplam 8,2 milyar TL kaynak ayırdık. 114
  114. 114. BELDES Projesi Belediyelerimiz artık daha güçlü…. Kaynak: Maliye Bakanlığı BELDES Projesi için 7 yılda toplam 2,1 milyar TL kaynak kullandık. 115
  115. 115. KONUT 116
  116. 116. 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 1984-2003 2003-2012 43,145 562,581 Toplu Konut TOKİ ile 22 yeni şehir inşa ettikKonutSayısı Kaynak: TOKİ 117117
  117. 117. Türk Müteahhitlik Sektörü 2012’de 26,1 milyar dolar 2023 hedefimiz 100 milyar dolar 2002’de 2,4 milyar dolar 118
  118. 118. TURİZM 119
  119. 119. Turist Sayısını artırdık Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Önümüzdeki 40 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 4,2 büyüyecek ve yaklaşık 380 trilyon dolar olacak.2002’de turist sayısı bakımından dünyada 17. sırada olan Türkiye, 2011 yılında 6. sıraya yükseldi. 13,2 (17. sıra) 31,4 (6. sıra) 10 15 20 25 30 35 2002 2011 (milyonkişi) 120
  120. 120. Turizm Gelirlerimizi artırdık Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2002’de turizm gelirleri bakımından dünyada 12. sırada olan Türkiye, 2011 yılında 9. sıraya yükseldi. 8,5 (12. sıra) 23,0 (9. sıra) 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2002 2011 (milyardolar) 121
  121. 121. Turizm Sektörü Büyüyor 2023 Hedefimiz Turist sayısında 50 milyon kişi Turizm gelirinde 50 milyar dolar 122
  122. 122. ENERJİ 123
  123. 123. Enerji Talebi Küresel: 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 1,6 artışla yüzde 44 büyüyecek Türkiye: 2030 yılına kadar yılda ortalama yüzde 4 artışla yüzde 146 büyüyecek Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 124
  124. 124. Enerji İthalatının Maliyeti BrentTipiPetrol(12AylıkOrtalama,dolar/varil) Enerjiİthalatı(12AylıkKümülatif,milyar$) 125 9.2 48.3 54.1 60.0 23,4 111.8 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 70 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kasım Enerji İthalatı (Milyar $) Petrol Fiyatları ($) Kaynak: TÜİK, Bloomberg
  125. 125. Yerli - Yenilebilir Enerji MW % Mevcut Kurulu Gücümüz (Eylül 2012) 55.663 - Mevcut Kurulu Gücümüzde Yenilenebilir Enerji 20.963 37.7 İnşa Halindeki Santraller 23.396 - İnşa Halindeki Santrallerdeki Yenilenebilir Enerji 15.879 67.9 Toplam 79.029 - Yenilenebilir Enerji 36.843 46.6 126
  126. 126. Kaynak: Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) Rüzgar Enerjisi Kapasitesi 2002 2011 Türkiye, rüzgar enerjisi kapasitesi bakımından Avrupa`da 2002’de 35’inci sırada iken, 2011 yılında 10’uncu sırada yer aldı. 35. 10. 127
  127. 127. Her Şey Güllük Gülistanlık mı? Tabi ki değil… 128
  128. 128. Temel Sorun Alanları Yüksek cari açık Eğitimde kalite Düşük istihdam oranı Kayıtdışılık 129
  129. 129. Cari Açık Yetersiz Tasarruf Oranları Enerjide Dışa Bağımlılık Düşük Katma Değer 130
  130. 130. -5 0 5 10 15 20 25 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Public Savings/GDP Private Savings/GDP Düşen Özel Tasarruflar (%) Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Kamu Tasarrufları/ GSYH Özel Tasarruflar/ GSYH 132
  131. 131. Enerji İthalatında Dışa Bağımlılık % 72 Toplam Enerji % 92 Petrol % 98 Doğalgaz 133
  132. 132. Kaynak: OECD, PISA 2009 Eğitimde Kalite PISA Sonuçları – Okuma Yeterliliği 41’inci (65 ülke arasında) 350 375 400 425 450 475 500 525 550 135
  133. 133. Kaynak : OECD, PISA 2009 Eğitimde Kalite PISA Sonuçları – Matematik 43’üncü (65 ülke arasında) 136 350 375 400 425 450 475 500 525 550
  134. 134. Kaynak : OECD, PISA 2009 Eğitimde Kalite PISA Sonuçları – Fen Bilimleri 43’üncü (65 ülke arasında) 137 350 375 400 425 450 475 500 525 550
  135. 135. Eğitimde Teknoloji Devrimi Fatih Projesi ile öğrencilerimize, İnternet Erişimi Akıllı Tahtalar Tablet Bilgisayarlar Diğer Bilgi Teknolojileri Ekipmanları sağladık 138
  136. 136. Düşük İstihdam Oranı Erken emeklilik Kadınlarda düşük işgücüne katılım oranı İşgücü piyasasındaki katılıklar 139
  137. 137. Ortalama Emeklilik Yaşı 41.0 44.9 61.9 63.3 30 35 40 45 50 55 60 65 Kadın Erkek Türkiye OECD Kaynak: OECD 140
  138. 138. Kadınlarda İşgücüne Katılım Oranı 30.7 17.4 26.8 31.8 37.7 72.6 10 20 30 40 50 60 70 80 Toplam Okuryazar olmayanlar Lise altı Lise Mesleki ve teknik lise Yüksekokul Türkiye EğitimDurumunaGöreİşgücüneKatılımOranı (%,2012Ekim) OECD Ortalaması: 62,3 Kaynak: TÜİK, OECD 141
  139. 139. Haftalık Ortalama Çalışma Süresi (2011) Kaynak: OECD 142 48,9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 Türkiye Kore Meksika Yunanistan ÇekCumhuriyeti Slovakya Polonya İzlanda Macaristan Slovenya Portekiz Şili Estonya İspanya Fransa Avusturya İtalya YeniZelanda Finlandiya Lüksemburg Belçika İsveç İngiltere Avustralya Almanya İsviçre İrlanda Norveç Danimarka Hollanda OECD ülkeleri arasında en yüksek
  140. 140. Part-time İstihdam (%, 2011) Kaynak: OECD 143 11,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Holladna İsviçre İrlanda Avustralya İngiltere Almanya YeniZelanda Japonya Norveç Kanada Danimarka Avusturya Belçika Meksika Şili İzlanda İtalya Lüksemburg İsveç İsrail Fransa Kore İspanya Finlandiya ABD Türkiye Portekiz Yunanistan Estonya Slovenya Polonya Macaristan Slovakya ÇekCumhuriyeti OECD ülkeleri arasında en düşük 9. ülke
  141. 141. Ulusal İstihdam Stratejisi 4 Temel Politika İşgücü piyasası güvence ve esnekliğin sağlanması Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamının artırılması Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi 144
  142. 142. Kayıt Dışılık 2011 – 13 Kayıt dışılıkla Mücadele Eylem Planı Gelir Vergisi Reformu ve Vergi Usul Kanunu Gelir İdaresi ve Vergi Denetimde Altyapının Güçlendirilmesi 145
  143. 143. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.3 29.6 29.5 29 28.6 27.2 26.5 26 25.8 25 24.3 22.8 21.6 19.4 19.2 19.2 17.1 16.4 16 16 14.8 14.7 13.8 13.7 13.5 12.8 11 10.5 9 8.2 7.9 7.8 5 10 15 20 25 30 35 Bulgaristan Romanya Hırvatistan Litvanya Estonya Türkiye Letonya KıbrısRusKesimi Malta Polanya Yunanistan Macaristan İtalya Portekiz Ortalama İspanya Belçika ÇekCumhuriyeti Slovenya Slovakya Norveç İsveç Danimarka Finlandiya Almanya İrlanda Fransa İngiltere Hollanda Lüksemburg Avusturya İsviçre Kaynak: Schneider, 2012 146 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(2012,%,GSYH)
  144. 144. Türkiye: Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26 27 28 29 30 31 32 33 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kaynak: Schneider, 2012 147 KayıtDışıEkonomininBüyüklüğü(%,GSYH) 2003 yılından bu yana 5 puan azalış
  145. 145. Vergi Kaybı (% GSYH) 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 2 3 4 5 6 7 8 9 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye 38 Ülke Ortalaması Türkiye’de vergi kaybı AB ortalamasının 3 puan üzerinde Kaynak: Schneider, 2012 148 VergiKaybı(%,GSYH)
  146. 146. Basit ve Etkili Bir Vergi Sisteminin Oluşturulması • Rekabet gücünün artırılması • Vergi tabanının genişletilmesi • Vergi öngörülebilirliğinin artırılması • Yatırımların ve İstihdamın Desteklenmesi Vergi Sisteminin Basitleştirilmesi 149
  147. 147. Tamamlanmış Çalışmalar Kurumlar Vergisi Transfer Fiyatlaması TTK SPK Kanunu 150
  148. 148. Vergi Denetim Altyapısını Güçlendirilmesi Vergi Denetim Kurulunu kurduk. Vergi denetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırdık. Bu sayede; Vergi denetiminde uzmanlaşma ve işbölümünü sağladık. Daha etkin vergi denetim hizmetleri sunuyoruz. Mükellef haklarını azami ölçüde gözetiyoruz. Kayıt dışılık ile daha etkin mücadele ediyoruz. 151
  149. 149. Mükellef odaklı, Gönüllü uyum • Yeni Özelge Sistemi • Katma Değer Vergisi İadesi Risk Analiz Sistemi • E-arşiv uygulaması • Elektronik Beyan • Mükellef Hakları Bildirgesi • Borç Sorgulama Hizmeti • Sosyal Medya Ortamında Sunulan Hizmetler Mikro Vergi Reformları 152
  150. 150. Uzun Vadede Ülkemizin Potansiyeli Yüksek Kurumsal altyapıyı iyileştiriyoruz Genç Nüfus Verimlilik Artışı 153
  151. 151. Reformlar 4. Yargı Paketi Yeni Anayasa Yeni Patent Kanunu 154
  152. 152. 10 8 2 13 0 2 4 6 8 10 12 14 Taslak Tarama Sonu Raporları Henüz Onaylanmayan Fasıllar Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar Müzakere Pozisyonu Vermeye Davet Edildiğimiz Fasıllar Açılan Fasıllar AB ile Müzakere Sürecinde Mevcut Durum (Fasıllar İtibarıyla) Kurumsal Altyapımızı AB Seviyesine Getiriyoruz Kaynak: AB Bakanlığı 155
  153. 153. Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi (2002) 31 44 45 58 59 65 70 73 74 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 İtalya Yunanistan Brezilya Meksika Çin TÜRKİYE Arjantin Hindistan Rusya Endonezya 102 ülke arasında 65. sırada Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 156
  154. 154. Kaynak: Uluslararası Saydamlık Örgütü 54 69 72 80 94 94 102 105 118 133 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 TÜRKİYE Brezilya İtalya Çin Yunanistan Hindistan Arjantin Meksika Endonezya Rusya Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi (2012) 157 176 ülke arasında 54. ülke 1 yılda 7 basamak atladık
  155. 155. Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2005) 38 45 47 48 53 54 57 59 69 71 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 İtalya Hindistan Yunanistan Çin Rusya Arjantin Brezilya Meksika Endonezya TÜRKİYE 117 ülke arasında 71. sırada Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu 158
  156. 156. Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü Endeksi (2012) 29 41 42 43 48 49 50 53 59 60 67 71 73 78 94 96 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Çin Polonya İtalya TÜRKİYE Brezilya Portekiz Endonezya Meksika Hindistan Macaristan Rusya Slovakya Ukrayna Romanya Arjantin Yunanistan 159 144 ülke arasında 43. ülke 1 yılda 16 basamak atladık, en hızlı yol alan 2. ülke olduk
  157. 157. 62 69 70 71 84 93 97 108 111 122 131 138 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Meksika İtalya Uruguay Romanya TÜRKİYE Arjantin Rusya Çin Yunanistan Brezilya Endonezya Hindistan 175 ülke arasında 84. sırada Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2006) 160
  158. 158. 48 71 72 73 78 84 89 91 112 124 128 130 132 137 20 40 60 80 100 120 140 Meksika TÜRKİYE Romanya İtalya Yunanistan Hırvatistan Uruguay Çin Rusya Arjantin Endonezya Brezilya Hindistan Ukrayna İş Yapma Kolaylığı Endeksi (2012) 185 ülke arasında 71. sırada Kaynak: Dünya Bankası 161
  159. 159. 2.0 1.0 0.3 0.7 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Türkiye ABD AB-27 OECD YıllıkOrtalamaBüyümeHızı(%,2001-11) Çalışma Çağındaki Nüfusun Büyüme Hızı Kaynak: OECD, Eurostat, TÜİK 163
  160. 160. TÜM BU ÇABALAR DAHA SAYGIN VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN 164
  161. 161. DURMAK YOK 165 YOLA DEVAM

  ×