Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hipogonadotropic hypogonadism

hypogonadotropic hypogonadism

 • Login to see the comments

Hipogonadotropic hypogonadism

 1. 1. HHYYPOGONADOTROPICPOGONADOTROPIC HYPOGONADISMHYPOGONADISM ÇÇok dok düşüüşük yada saptanamayacak seviyede serum LHk yada saptanamayacak seviyede serum LH ve FSH seviyelerive FSH seviyeleri veve bunun sonucu olarakbunun sonucu olarak dada folikulerfolikuler geligelişşimin durmasimin durmasına bağlı olarakına bağlı olarak amenore ve damenore ve düşüüşük estrojenk estrojen seviyeleri ile karakterize nadir bir hastalseviyeleri ile karakterize nadir bir hastalıktııktırr
 2. 2. İnsidansİnsidans  Erkeklerde kadErkeklerde kadıınlara oranla 5 katnlara oranla 5 kat dahadaha fazlafazla ggörülüörülür.r.  Genel insidans kadGenel insidans kadıınlarda 50.000 de 1 dir.nlarda 50.000 de 1 dir.  HastalarHastalarıın %90n %90 ıında Hipothalamik olaraknda Hipothalamik olarak GnRHGnRH’ı’ın pulsatil saln pulsatil salınımıınımı bozulmubozulmuşşturtur  %10%10 hastada isehastada ise Pituiter BezPituiter Bez fonksiyonlarındafonksiyonlarında bozulma vardırbozulma vardır  Olguların %90 ı sekonder olarak gelişirOlguların %90 ı sekonder olarak gelişir
 3. 3. NedenleriNedenleri  Differential Diagnosis of HypogonadotropicDifferential Diagnosis of Hypogonadotropic Hypogonadism (HH)Hypogonadism (HH) Congenital HHCongenital HH Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism (IHH)Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism (IHH) Kallmann syndromeKallmann syndrome Adult onset IHHAdult onset IHH Fertile eunuch syndromeFertile eunuch syndrome Adrenal Hypoplasia CongenitaAdrenal Hypoplasia Congenita Genetic defects of the gonadotropin subunitsGenetic defects of the gonadotropin subunits HH associated with other pituitary hormone deficienciesHH associated with other pituitary hormone deficiencies HH associated with obesityHH associated with obesity Prader-Willi syndromePrader-Willi syndrome Laurence- Moon-Biedl syndromeLaurence- Moon-Biedl syndrome
 4. 4.  Acquired HHAcquired HH StructuralStructural TumorsTumors CraniopharyngiomasCraniopharyngiomas Pituitary adenomas (e.g. prolactinoma, non functioning tumor)Pituitary adenomas (e.g. prolactinoma, non functioning tumor) Germinoma, glioma, meningiomaGerminoma, glioma, meningioma Infiltrative disordersInfiltrative disorders Sarcoidosis, hemochromatosis, histiocytosis XSarcoidosis, hemochromatosis, histiocytosis X Head traumaHead trauma Radiation therapyRadiation therapy Pituitary apoplexyPituitary apoplexy FunctionalFunctional ExerciseExercise DietingDieting Anabolic steroidsAnabolic steroids Glucocorticoid therapyGlucocorticoid therapy NarcoticsNarcotics Critical illnessCritical illness
 5. 5.  Foliküler gelişimde Hipothalamik pulsatifFoliküler gelişimde Hipothalamik pulsatif GnRH salınımı şarttır.Bu şekilde HipofizdenGnRH salınımı şarttır.Bu şekilde Hipofizden FSH ve LH salınımı uyarılırFSH ve LH salınımı uyarılır  Pulsativite bozulduğunda Hipofizden FSH vePulsativite bozulduğunda Hipofizden FSH ve LH salınımı bozulurLH salınımı bozulur
 6. 6. GnRH salınımıGnRH salınımı
 7. 7. Menstrüel DöngüMenstrüel Döngü
 8. 8. FFOLİKÜOLİKÜL MATURASYONUL MATURASYONU FolikFoliküüler geliler gelişşimin erken safhasimin erken safhasıı Gonadatropinlerden baGonadatropinlerden bağımsızdırğımsızdır.. Barnes RB, Namnoum AB, Rosenfield RL, Layman LC. The role of LH and FSH inBarnes RB, Namnoum AB, Rosenfield RL, Layman LC. The role of LH and FSH in ovarian androgen secretion and ovarian follicular development: clinical studies in aovarian androgen secretion and ovarian follicular development: clinical studies in a patient with isolated FSH deficiency and multicystic ovaries. Hum Reprod.patient with isolated FSH deficiency and multicystic ovaries. Hum Reprod. 2002;17(1):88–912002;17(1):88–91
 9. 9. FOLIKULER FAZFOLIKULER FAZ-FSH etkisi-FSH etkisi  Luteal fazın sonunda nörotransmitterler GnRH’ın pulsatilLuteal fazın sonunda nörotransmitterler GnRH’ın pulsatil salınımını etkiler bu da FSH salınımını uyarırsalınımını etkiler bu da FSH salınımını uyarır  FSH artFSH artışıışına bana bağlığlı olarak folikolarak foliküül apopitozdan kal apopitozdan kaççar vear ve bbüyüüyümeye devam edermeye devam eder  FSH’FSH’ın primer etkin olduğu safhadıın primer etkin olduğu safhadır.r.  FSH’in etkisi ile Granuloza hFSH’in etkisi ile Granuloza hüücrelerinde androjenlerdencrelerinde androjenlerden Estradiol sentezlenirEstradiol sentezlenir  Normal Androjen üretimi için FSH gereklidirNormal Androjen üretimi için FSH gereklidir  Foliküler fazın başlangıcında FSH salınımı yüksektir ancakFoliküler fazın başlangıcında FSH salınımı yüksektir ancak foliküler fazın sonuna doğru artan Esradiole bağlı olarakfoliküler fazın sonuna doğru artan Esradiole bağlı olarak düşmeye başlardüşmeye başlar  FSH Folikülogenezde katılım-seleksiyon ve dominansda rolFSH Folikülogenezde katılım-seleksiyon ve dominansda rol oynaroynar
 10. 10. LH’ın ETKİSİLH’ın ETKİSİ  LH’ın alfa ve beta sub ünitesi vardır alfa FSH-TSH-LH’ın alfa ve beta sub ünitesi vardır alfa FSH-TSH- HCG ile ortak iken beta kendine özgüdürHCG ile ortak iken beta kendine özgüdür  HCG de FSH/LH oranı HMG ye benzer şekilde 1/1HCG de FSH/LH oranı HMG ye benzer şekilde 1/1 dirdir  Foliküler fazın başında LH seviyesi düşüktür ancakFoliküler fazın başında LH seviyesi düşüktür ancak devamlı artmaya başlardevamlı artmaya başlar..  ArtArtışış preovulatuar dpreovulatuar döönemde olunemde oluşacşacak olan LH pikineak olan LH pikine kadar devam eder.kadar devam eder.  GnRH ampGnRH amputudu foliküler fazın sonuna doğru artarutudu foliküler fazın sonuna doğru artar LH pikini uyarLH pikini uyarıır.r.
 11. 11.  Artan LH seviyesine baArtan LH seviyesine bağlığlı olarak Teka holarak Teka hüücrelerindencrelerinden androjen salandrojen salınımıınımı artar ve buartar ve bu da granulosada granulosa hhüücrelerinde Estradiole dcrelerinde Estradiole dönüşüönüşür.(FSH etkisi ile)r.(FSH etkisi ile)  Intrafolikuler androjen seviyeside artarIntrafolikuler androjen seviyeside artar intrafolikülerintrafoliküler androjen varlığıandrojen varlığı folikuler gelisim ve oosit kalitesifolikuler gelisim ve oosit kalitesi icin onemlidir.icin onemlidir.  LH steroid biyosentezinde –Foliküler büyümedeLH steroid biyosentezinde –Foliküler büyümede Oositin final maturasyonunda ve ovulasyonda rolOositin final maturasyonunda ve ovulasyonda rol oynaroynar
 12. 12.  FolikFoliküül gelil gelişşimindeki bu basamaklara 2 himindeki bu basamaklara 2 hüücrecre 2 Gonadotropin teorisi denir2 Gonadotropin teorisi denir  FolikFoliküüler geliler gelişşimde hem FSH hemde LHimde hem FSH hemde LH öönemli rol oynar.nemli rol oynar.  Folikuler geliFolikuler gelişşimin ilk basamaimin ilk basamağığında FSHnda FSH etkinken LH final maturasyondaetkinken LH final maturasyonda öönemli rolnemli rol oynar.oynar.
 13. 13. Yüksek LH ve Down RegülasyonYüksek LH ve Down Regülasyon  YYüüksek LH seviyesi hem prematur ovulasyona sebebksek LH seviyesi hem prematur ovulasyona sebeb olur hemde granulosa holur hemde granulosa hüücrelerinincrelerinin çoğalmasınıçoğalmasını inhibeinhibe eder.eder.(>10 ü/l)(>10 ü/l)  Agonist uygulanarak Down regulasyon yapAgonist uygulanarak Down regulasyon yapıılanlan rejimlerde HMG ile yaprejimlerde HMG ile yapıılan stimulasyonlara oranlalan stimulasyonlara oranla sadece FSH sikluslarsadece FSH sikluslarıında gebelik oranlarnda gebelik oranlarıı dahadaha yyüüksekksek bulunmuşturbulunmuştur..  Yim SF, Lok IH, Cheung LP, Briton-Jones CM, Chiu TTY, Haines CJ. Dose-finding study for the use ofYim SF, Lok IH, Cheung LP, Briton-Jones CM, Chiu TTY, Haines CJ. Dose-finding study for the use of long-acting gonadotrophin-releasing hormone analogues prior to ovarian stimulation for IVF. Humlong-acting gonadotrophin-releasing hormone analogues prior to ovarian stimulation for IVF. Hum Reprod. 2001;16(3):492–494Reprod. 2001;16(3):492–494
 14. 14.  GnRH analogu kullanGnRH analogu kullanımıımı sonucu LH salsonucu LH salınımıınımı baskbaskılanırılanır ancakancak yinede saptanabilir oranda LH vardyinede saptanabilir oranda LH vardıır.r.  0,5-1 U/L Seviye0,5-1 U/L Seviyesinsindeki LHdeki LH’ı’ın oosit kalitesine etkisi olmadn oosit kalitesine etkisi olmadığıığı ggöösterilmisterilmişştir.Pure FSH ile yaptir.Pure FSH ile yapıılan induksiyonda foliklan induksiyonda foliküülerler geligelişşim etkilenmez.im etkilenmez.  0,5 U/L seviyesinin alt0,5 U/L seviyesinin altıındaki dendaki değğerlerde erken gebelikerlerde erken gebelik kaykayıplarııpları artarartar  Serum Estradiol seviyeleri ve Endometrial kalSerum Estradiol seviyeleri ve Endometrial kalınlıınlıkda azalkda azalıırr Westergaard LG, Laursen SB, Andersen CY. Increased risk of early pregnancy loss by profound suppression of luteinizingWestergaard LG, Laursen SB, Andersen CY. Increased risk of early pregnancy loss by profound suppression of luteinizing hormone during ovarian stimulation in normogonadotrophic women under-going assisted reproduction. Hum Reprod.hormone during ovarian stimulation in normogonadotrophic women under-going assisted reproduction. Hum Reprod. 2000;15(5):1003–10082000;15(5):1003–1008..
 15. 15. DOWN REGULASYONDOWN REGULASYON&& HYPOGONADOTROPİCHYPOGONADİSHYPOGONADOTROPİCHYPOGONADİS MM  Down regülasyon uygulanan IVF hastalarında LHDown regülasyon uygulanan IVF hastalarında LH seviyeleri HH kadınlara oranla daha yüksektirseviyeleri HH kadınlara oranla daha yüksektir  Çünkü bu kadınlar çoğunlukla normal siklusa sahiptirÇünkü bu kadınlar çoğunlukla normal siklusa sahiptir ve LH baskılanma dönemi HH kadınlara göre çokve LH baskılanma dönemi HH kadınlara göre çok kısa bir süredir.kısa bir süredir.  İntraovarian androjenik ortam normal folikülİntraovarian androjenik ortam normal folikül maturasyonu ve farklılaşması için gereklidir.maturasyonu ve farklılaşması için gereklidir.  İstenen LH seviyesi 1-6 u/L aralığındadır.İstenen LH seviyesi 1-6 u/L aralığındadır. Lossl K, Andersen AN, Loft A, et al. Androgen priming using aromatase inhibitor and hCG during early-Lossl K, Andersen AN, Loft A, et al. Androgen priming using aromatase inhibitor and hCG during early- follicular-phase GnRH antagonist down-regulation in modified antagonist protocols. Hum Reprodu.follicular-phase GnRH antagonist down-regulation in modified antagonist protocols. Hum Reprodu. 2006;21(10):2593–26002006;21(10):2593–2600..
 16. 16. TEDAVİTEDAVİ  GnRH pompasıGnRH pompası  Gonadotropin TedavisiGonadotropin Tedavisi
 17. 17. GnRH pompasGnRH pompasıı  GnRH pompasi fizyolGnRH pompasi fizyoloojik ve efektif bir tedavijik ve efektif bir tedavi sasağğlayarak normal ovarian fonksiyonu restore eder.layarak normal ovarian fonksiyonu restore eder.  Fizyolojik ve monofolikFizyolojik ve monofoliküüler geliler gelişşim saim sağğlarlar  HMG tedavisine oranla gebelik oranlarHMG tedavisine oranla gebelik oranlar hafifcehafifce yyüüksektir.ksektir.  Ancak uzun sAncak uzun süüre kullanre kullanıımmıı hasta ahasta açısıçısından problemlindan problemli olduolduğğundan kullanundan kullanımı kısıtlıdırımı kısıtlıdır.. Martin KA, Hall JE, Adams JM, Cowley WF., Jr Comparison of exogenous gonadotropins and pulsatileMartin KA, Hall JE, Adams JM, Cowley WF., Jr Comparison of exogenous gonadotropins and pulsatile gonadotropin-releasing hormone for induction of ovulation in hypogonadotropic amenorrhea. J Clingonadotropin-releasing hormone for induction of ovulation in hypogonadotropic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab. 1993;77(1):125–129Endocrinol Metab. 1993;77(1):125–129
 18. 18. GONADOTROPINGONADOTROPIN KULLANIMIKULLANIMI  GGüünlnlüük gonadotropin enjeksiyonu ovulasyonk gonadotropin enjeksiyonu ovulasyon induksiyonu icin hem kolayinduksiyonu icin hem kolay uygulanabiliruygulanabilir hemde kolay tolere edilebilecek bir kullanhemde kolay tolere edilebilecek bir kullanıımm yoludur.yoludur.  FSH yalnFSH yalnıız yada LH ilez yada LH ile kombine kullanılabilirkombine kullanılabilir veya HMG kullanveya HMG kullanılabiliılabilir.r.  Ancak GnRH pompasAncak GnRH pompasıı gibi fizyolojikgibi fizyolojik olmadolmadığıığından multifolikuler gelindan multifolikuler gelişşim veim ve çoğçoğulul gebelik riski vardgebelik riski vardıır.r.
 19. 19.  EErken drken döönem yapnem yapıılanlan çalışçalışmalardamalarda yalnızyalnız FSH veyaFSH veya Higly Puririfiye HMG kullanHigly Puririfiye HMG kullanılmışılmış..  LH’in 1u/l altLH’in 1u/l altıında oldunda olduğğu 7 hastada hP HMGu 7 hastada hP HMG kullankullanılmışılmış 4 hastada folikuler geli4 hastada folikuler gelişşim yetersiz veim yetersiz ve ovulasyon olmazken 3 hastada dovulasyon olmazken 3 hastada düşüüşük Estradiolk Estradiol seviyelerine raseviyelerine rağğmen ovulasyon olmustur.men ovulasyon olmustur.  hP HMG %0,9 oranhP HMG %0,9 oranıında LH aktivitesi inda LH aktivitesi iççerdierdiğğinden 3inden 3 hastadahastada oluşanoluşan folikuler gelifolikuler gelişşim ve ovulasyonim ve ovulasyon bunabuna bağlanmıştırbağlanmıştır..  Schoot DC, Harlin J, Shoham Z, et al. Recombinant human follicle-stimulating hormone and ovarianSchoot DC, Harlin J, Shoham Z, et al. Recombinant human follicle-stimulating hormone and ovarian response in gonadotrophin-deficient women. Hum Reprod. 1994;9(7):1237–1242response in gonadotrophin-deficient women. Hum Reprod. 1994;9(7):1237–1242
 20. 20.  Sadece FSH in kullanSadece FSH in kullanıldığııldığı 22 ggönüllüönüllüde yapde yapıılan bir callan bir calışışmada isemada ise yetersiz folikyetersiz foliküüler geliler gelişşim dim düşüüşükk Estradiol seviyeleri gEstradiol seviyeleri görülmüşörülmüş veve oosit gelioosit gelişşimi olmamimi olmamıştııştır.r. Shoham Z, Mannaerts B, Insler V, Coelingh-Bennink H. Induction of follicular growth usingShoham Z, Mannaerts B, Insler V, Coelingh-Bennink H. Induction of follicular growth using recombinant human follicle-stimulating hormone in two volunteer women withrecombinant human follicle-stimulating hormone in two volunteer women with hypogonadotropic hypogonadism. Fertil Steril. 1993;59(4):738–742hypogonadotropic hypogonadism. Fertil Steril. 1993;59(4):738–742
 21. 21. HH da FHS kullanHH da FHS kullanımıımı  Sadece FSH kullanSadece FSH kullanımıımında foliknda foliküül boyutlarl boyutlarıındanda yetersiz geliyetersiz gelişşimim  DDüşüüşük Esradiol seviyelerik Esradiol seviyeleri  DDüşüüşük Endometrial kalk Endometrial kalınlıınlıkk  LH seviyesinin dLH seviyesinin düşüklüğüüşüklüğüne bane bağlığlı olarak kullanolarak kullanıılanlan FSH ampul sayFSH ampul sayısında artışısında artış  LH’in <1 u/l oldugu durumlarda sadece FSH ileLH’in <1 u/l oldugu durumlarda sadece FSH ile folikfoliküüler geliler gelişşim mim müümkmküün gn görüörülmemektedir.lmemektedir. Burgues S. The effectiveness and safety of recombinant human LH to support follicular development inducedBurgues S. The effectiveness and safety of recombinant human LH to support follicular development induced by recombinant human FSH in WHO group I anovulation: evidence from a multicentre study in Spain.by recombinant human FSH in WHO group I anovulation: evidence from a multicentre study in Spain. Hum Reprod. 2001;16(12):2525–2532Hum Reprod. 2001;16(12):2525–2532
 22. 22.  LH kaynaLH kaynağığı olarak HMGolarak HMG –– HCGHCG ve Rec.LHve Rec.LH kullankullanılabilirılabilir  HMG de sabit bir LH ve FSH olduHMG de sabit bir LH ve FSH olduğğundanundan stimulasyonda oran ayarlamastimulasyonda oran ayarlama şansışansı yoktur.yoktur.  Recombinant FSH ve LH kullanRecombinant FSH ve LH kullanımıımındanda ayarlama yapayarlama yapıılabilir.labilir.
 23. 23.  38 hasta ile yap38 hasta ile yapıılan birlan bir ççalalışışmadamada hastalarhastalar 4 gruba ayr4 gruba ayrıılarak.larak. (plasebo-25-75(plasebo-25-75 veve 225 unite LH) kullan225 unite LH) kullanılmışılmış.FSH 150 unite.FSH 150 unite sabit verilmişsabit verilmiş  Ilk iki grupta yetersiz folikuler geliIlk iki grupta yetersiz folikuler gelişşimim düşükdüşük ovulasyon oranovulasyon oranıı ve gebelik elde edilemeve gebelik elde edilemezkenzken..  3 ve 4 grupta yeterli folik3 ve 4 grupta yeterli foliküüler geliler gelişşim gim görülmüşörülmüş ve 3 gebelikve 3 gebelik elde edilmielde edilmişştir.tir.  Ancak 225 unite LH kullanAncak 225 unite LH kullanıılan grupta ylan grupta yüüksek Estradiolksek Estradiol seviyelerine raseviyelerine rağğmen daha az saymen daha az sayııda folikul elde edilmida folikul elde edilmişştir.tir. The European Recombinant Human LH Study Group. Recombinant human luteinizing hormone (LH) toThe European Recombinant Human LH Study Group. Recombinant human luteinizing hormone (LH) to support recombinant human follicle-stimulating hormone (FSH)-induced follicular development in LH-support recombinant human follicle-stimulating hormone (FSH)-induced follicular development in LH- and FSH-deficient anovulatory women: A dose- finding study. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83(5):1507–and FSH-deficient anovulatory women: A dose- finding study. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83(5):1507– 1514. [1514. [PubMedPubMed]]
 24. 24.  39 Hastal39 Hastalıık birk bir çalışçalışmada FSH ilemada FSH ile FHS/LH stimulasyonuFHS/LH stimulasyonu karkarşılaştırılmışşılaştırılmış (FSH 150 U)(FSH 150 U)  FSH/LH grubunda daha bFSH/LH grubunda daha büyüüyükk folikfoliküüler bler büyüüyümeme ve daha fazlave daha fazla folikül gelişimifolikül gelişimi ggörülmüştüörülmüştür.r.  Shoham Z, Smith H, Yeko T, O’Brien F, Hemsey G, O’Dea L. Recombinant LHShoham Z, Smith H, Yeko T, O’Brien F, Hemsey G, O’Dea L. Recombinant LH (lutropin alfa) for the treatment of hypogonadotrophic women with profound LH(lutropin alfa) for the treatment of hypogonadotrophic women with profound LH deficiency: a randomized,doubleblind, placebo-controlled, proof-of-efficacydeficiency: a randomized,doubleblind, placebo-controlled, proof-of-efficacy study.Clinstudy.ClinicicEndocrinol.2008;69(3):471–478Endocrinol.2008;69(3):471–478..
 25. 25.  Bu ikiBu iki çalışçalışmada gmada gööstermistermişştir ki foliktir ki foliküüler geliler gelişşim icinim icin LH verilmesiLH verilmesi şşarttarttıır.LHr.LH kullanıldığında:kullanıldığında:  KullanılanKullanılan FSH ampul sayFSH ampul sayısıısı azaltmakta,azaltmakta,  Preovulatuar daha yPreovulatuar daha yüüksek Estradiol seviyesiksek Estradiol seviyesi  Daha kalDaha kalıın bir endometrium gelin bir endometrium gelişşimiimi  Daha iyi bir ovDaha iyi bir ovarian cevaparian cevap  Mid luteal progesteron seviyesi sadece FSH grubMid luteal progesteron seviyesi sadece FSH grubaa oranla iki kat fazla olmaktaoranla iki kat fazla olmaktadırdır
 26. 26.  Siklus baSiklus başışına gebelik oranna gebelik oranıı %22 olup 3%22 olup 3 siklusdasiklusda totaltotal %74 d%74 düür.r.  HMG ye oranla daha dHMG ye oranla daha düşüküşük OHHS riski veOHHS riski ve daha ddaha düşüüşükk çoğçoğul gebelik riskiul gebelik riski
 27. 27.  Bazal LH seviyesi <1 u/l ise 75Bazal LH seviyesi <1 u/l ise 75 üünite LH ile banite LH ile başşlanmalanmasısı ve LHve LH miktarmiktarınınının artartırılmamasıırılmaması önerilmektedirönerilmektedir.(FSH 150).(FSH 150) Burgues S. The effectiveness and safety of recombinant human LH to support follicular development inducedBurgues S. The effectiveness and safety of recombinant human LH to support follicular development induced by recombinant human FSH in WHO group I anovulation: evidence from a multicentre study in Spain.by recombinant human FSH in WHO group I anovulation: evidence from a multicentre study in Spain. Hum Reprod. 2001;16(12):2525–2532Hum Reprod. 2001;16(12):2525–2532
 28. 28.  YYüüksek LH seviyesiksek LH seviyesi:: (225(225üü)) üüststüündende LHLH kullanılırsakullanılırsa ceiling etkiye baceiling etkiye bağlığlı olarak geolarak geçç folikfoliküüler fazdaler fazda LH’ınLH’ın granulgranuloosa hsa hüücrecre geligelişşimini inhibe ettigi ileri simini inhibe ettigi ileri sürülmüştürürülmüştür  Ancak bir calAncak bir calıısmada bu etkininsmada bu etkinin şüşüphelipheli olduolduğğunu poor responder bir olguda 600 uniteunu poor responder bir olguda 600 unite LH (HMG)a raLH (HMG)a rağğmen folikulmen folikulerer geligelişşimdeimde problem olmadproblem olmadığıığı ifade edilmektedirifade edilmektedir What is the LH ceiling level for follicular growth arrest in late follicular phase?What is the LH ceiling level for follicular growth arrest in late follicular phase?  Jason Yen-Ping Ho1, Jiann-Loung Hwang2, Ming-Jer Chen1,3, Hwa-Feng Guu1 and Esther Shih-Chu Ho1Jason Yen-Ping Ho1, Jiann-Loung Hwang2, Ming-Jer Chen1,3, Hwa-Feng Guu1 and Esther Shih-Chu Ho1Human Reproduction, Vol. 19, No.Human Reproduction, Vol. 19, No. 2, 463-464, February 20042, 463-464, February 2004 © 2004© 2004 European Society of Human Reproduction and EmbryologyEuropean Society of Human Reproduction and Embryology
 29. 29. ÖZETÖZET  HH de ovulasyon indüksiyonunda en fizyolojikHH de ovulasyon indüksiyonunda en fizyolojik model GnRH pompası kullanımıdır.Ancak kullanımımodel GnRH pompası kullanımıdır.Ancak kullanımı kısıtlıdır.kısıtlıdır.  Foliküler gelişim için FSH ve LH şarttırFoliküler gelişim için FSH ve LH şarttır  Düşük LH gibi yüksek LH değerleride folikülerDüşük LH gibi yüksek LH değerleride foliküler gelişimde sorun oluştururgelişimde sorun oluşturur  Tek başına FSH kullanımı ile yeterli foliküler gelişimTek başına FSH kullanımı ile yeterli foliküler gelişim ve gebelik elde edilemezve gebelik elde edilemez  Foliküler Fazın başında FSH/LH ‘ın 2/1 oranındaFoliküler Fazın başında FSH/LH ‘ın 2/1 oranında kullanımı daha fizyoljik olup Foliküler fazın sonundakullanımı daha fizyoljik olup Foliküler fazın sonunda FSH/LH oranı artırılabilir.FSH/LH oranı artırılabilir.
 30. 30.  HMG 1/1 oranında FSH/LH içerdiğinden dozHMG 1/1 oranında FSH/LH içerdiğinden doz ayarlamasında sıkıntı yaşanabilir.ayarlamasında sıkıntı yaşanabilir.  Recombinant FSH ve LH kullanımında dozRecombinant FSH ve LH kullanımında doz ayarlaması yapılabilir.ayarlaması yapılabilir.  HMG kullanımı cost efektivite bakımındanHMG kullanımı cost efektivite bakımından Recombinant FSH/LH kullanımına üstündür.Recombinant FSH/LH kullanımına üstündür.  Ancak HMG kullanımında batch to batch etki- düşükAncak HMG kullanımında batch to batch etki- düşük saflık bir problemdir.saflık bir problemdir.  225 Ünite üzerinde LH kullanımında ceiling(tavan)225 Ünite üzerinde LH kullanımında ceiling(tavan) etki oluşarak oosit maturasyonunu negatifetki oluşarak oosit maturasyonunu negatif etkileyebiliretkileyebilir
 31. 31.  Antral folikül oluşumuna kadar olan süreç GonadotropinlerdenAntral folikül oluşumuna kadar olan süreç Gonadotropinlerden bağımsız olduğundan HH olan hastalarda aynı zamandabağımsız olduğundan HH olan hastalarda aynı zamanda Polikistik yapı olabilir ve OHSS riski vardırPolikistik yapı olabilir ve OHSS riski vardır  Recombinant FSH ile birlikte düşük doz HCG kullanımı ileRecombinant FSH ile birlikte düşük doz HCG kullanımı ile HH hastalarda foliküler gelişim sağlanabilirHH hastalarda foliküler gelişim sağlanabilir  Tedaviye zayıf yanıt veren veya vermeyen HH hastalardaTedaviye zayıf yanıt veren veya vermeyen HH hastalarda indüksiyon hemen kesilmemeli 60 gün sonra tedaviye cevapindüksiyon hemen kesilmemeli 60 gün sonra tedaviye cevap veren hasta görülmüştürveren hasta görülmüştür  HH nadir bir hastalık olduğundan yeterli çift kör çalışmaHH nadir bir hastalık olduğundan yeterli çift kör çalışma yapmak zordur.Bu nedenle optimum tedaviye ulaşmaktayapmak zordur.Bu nedenle optimum tedaviye ulaşmakta sorunlar yaşanmaktadır.sorunlar yaşanmaktadır.
 32. 32. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERDİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER OpDr.Mehmet KOÇOpDr.Mehmet KOÇ

×