Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BOEDDHISME: hun handen en hun bewegingen(samen)Bhumi-sparsa-mudra: De vingertoppen raken de aarde aan. Dit staat symbool v...
BOEDDHA: HET ONTSTAAN VAN BOEDDHA           (brent)Het levensverhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een voo...
(siebe)Het achtvoudig pad:     De juiste inzichten: de vier edele waarheden begrijpen.     De juiste gedachten: ...
=Boeddhisme=Een praktische levenswijzeAan het begin van deze eeuw was het boeddhisme eigenlijk alleen nog maar bekend in A...
-  De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.Een andere naam voor de drie juwelen is ook wel de drie schuil...
3. Wijsheid (prajna)      -  juist begrip.      -  Juiste kennis.KarmaIn dit leven bestaan grote verschillen...
De voorschriftenDe boeddhistische monniken beloven aan de sangha dat ze zich aan de tien voorschriften zullenhouden die ui...
Belangrijke kenmerken van Zen:      -  afkeer van alle gefilosofeer;      -  het leven is het hier en nu; ...
berusting helpt. Een groot deel van je levensloop ligt immers vast door je naam en het moment vangeboorte.Chinese boeddhis...
Wesak (Boeddha dag)Op de laatste dag (volle maan) van de maand Vaisakha (de zesde maand in de hindoe           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boeddhisme (Siebe & Brent)

2,438 views

Published on

Groepspresentatie van enkele leerlingen van het zesde leerjaar van 't Kompas

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Boeddhisme (Siebe & Brent)

 1. 1. BOEDDHISME: hun handen en hun bewegingen(samen)Bhumi-sparsa-mudra: De vingertoppen raken de aarde aan. Dit staat symbool voor hetmoment waarop boeddha de aarde aanriep als getuige van het zijn ontelbare voorgaandelevens waarin hij alleen maar deugdzaam geweest was. De aarde antwoorde en de god Maradie de Boeddha zijn laatste verleidingen liet zien, verdween. Dit gebaar staat voor deverlichting die Gautama Boeddha bereikte na vier weken meditatie onder de bodhi-boom. Dhyana-mudra: De mudra van meditatie (dhyana). Deze mudra staat voor het bereiken van verlichting. Vitarka mudra: dit handgebaar staat voor discussie, lesgeven en verbreiding van de leer van Boeddha. Dharma Chakra Mudra: Deze mudra staat voor het wiel van de wet dat op zijn beurt symbool staat voor de dharma (leer) van Boeddha. De Boeddha heeft het wiel van de wet in werking gezet bij zijn eerste prediking. Die eerste prediking wordt gezien als heel belangrijk. Het was de eerste keer dat Boeddha de vier edele waarheden en het achtvoudige pad aan de mensheid begon te leren: een uniek moment voor de mensheid, in de Boeddhistische visie op de geschiedenis. mededogen en het vervullen van wensen.
 2. 2. BOEDDHA: HET ONTSTAAN VAN BOEDDHA (brent)Het levensverhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een voorbeeld en inspiratiebron voorhet bereiken van verlichting. Siddharta Gautama werd geboren te Lumbini in het zuiden vanNepal. Zijn moeder zou Māyādevī hebben geheten, wat in het Sanskriet tevens verlichtingbetekent. Boeddha kwam in een tuin in Lumbini ter wereld, na tien maanden in de buik vanzijn moeder te hebben gezeten. Hij wees met de wijsvinger van zijn ene hand naar de hemelen met de wijsvinger van zijn andere hand naar de grond. Boeddhas geboorteland was hetland van de Sakyas. Zijn vader, Śuddhodana, was de koning van dat land. De naamSakyamuni is een verwijzing naar de Sakyas: letterlijk betekent het de wijze van de SakYA4SBOEDDHIST: HET LEVEN VAN BOEDDHISTENBij het leven van een boeddhist gaat het om de ‘vier edele waarheden’, het ‘heiligeachtvoudige pad’ en ‘het wiel van het leven. ‘Bij het wiel van het leven houdt Yama, heer van de Dood, het wiel vast. Dit is hetbelangrijkste symbool voor boeddhisten. Het stelt de cyclus van geboorte, dood enwedergeboorte voor, die ronddraait als een wiel.Op het rand van het wiel staan deverschillende stadia van een mensenleven. Aan de binnenkant zie je de fasen vanwedergeboorte. De drie dieren in het midden staan voor haat, hebzucht enverwarring. Zij belemmeren iemands verlichting.
 3. 3. (siebe)Het achtvoudig pad: De juiste inzichten: de vier edele waarheden begrijpen. De juiste gedachten: het afzien van begeerte, vriendelijkheid, niets of niemand kwetsenDe juiste woorden: het spreken van de waarheid, op een vriendelijke en wijze manier. De juiste daden: niet stelen of bedriegen. Het juiste levensonderhoud: in het levensonderhoud kunnen voorzien op een manierdat er geen bloed vergoten wordt of anderen schade wordt toegebracht. De juiste inspanning: het aanmoedigen en ontwikkelen van een positievegedachtegang. De juiste opmerkzaamheid: zich bewust zijn van gedachten en daden die de huidigeen toekomstige wereld aantasten. De juiste concentratie: de staat van innerlijke vrede die ontstaat door de bewandelingvan het achtvoudige pad.
 4. 4. =Boeddhisme=Een praktische levenswijzeAan het begin van deze eeuw was het boeddhisme eigenlijk alleen nog maar bekend in Azië. Nu ishet boeddhisme een wereldreligie. De meeste boeddhisten die in Nederland wonen zijn afkomstiguit China of Hongkong.Het boeddhisme is een praktische levenswijze zonder dogma of ideologie, waarbij de mens centraalstaat. De leer van Boeddha wordt gesymboliseerd door een wiel. Het aantal spaken duidt opachtvoudige pad dat ieder mens moet gaan om de verlichting te bereiken.Leven en leer van BoeddhaDe drie juwelen van het geloof.De volgelingen hebben van de ideeën van Boeddha een godsdienst gemaakt. Zo ontwikkelden zehet idee van de ‘Drie juwelen’ dat de dagelijkse geloofsbelijdenis van elke boeddhist werd. Dezezijn: - de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond. - De dharma, de leer over het wezen van de dingen.
 5. 5. - De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.Een andere naam voor de drie juwelen is ook wel de drie schuilplaatsen. De twee belangrijkstesamenvattingen van de leer van Boeddha zijn de vier Edele Waarheden en het Edele AchtvoudigePad.De vier waarheden.De vierwaarheden vormen het hart van de leer van Boeddha. Onder de bodhiboom ontdekteGautama de Boeddha vier waarheden over het lijden. 1. Het leven bestaat uit lijden (dukkha)Al het bestaan is moeilijk, ellendig en vol leed. Ook als men vrij zou zijn van ellende, dan nog zietmen anderen lijden en dit veroorzaakt weer verdriet. Ook niet bereiken wat men begeert is lijden. 2. De oorzaak van lijden is begeerte.Het ontstaan van het lijden ligt in 1 bron: de begeerte, de gehechtheid aan het leven en hebzucht. 3. Opheffing van lijden door niet te begeren.Als we de oorzaak weghalen verdwijnt het gevolg. Opheffing vindt plaats, als het besef doorbreektdat men alles loslaat en alle gehechtheid aan het leven laat varen. 4. Opheffing lijden via het Achtvoudige Pad.De vierde waarheid is de weg (marga) die gevolgd moet worden om dit lijden op te heffen, hetAchtvoudige pad.Het achtvoudige padHet Achtvoudige Pad is de weg naar verlossing en bestaat uit acht delen. De is gebaseerd op driepunten. 1. Etnisch gedrag (sila) - juist spreken. - Juist handelen. - Juist leven (de kost verdienen) 2. Geestelijke discipline (samadhi) - juiste inspanningen. - Juiste concentratie. - Juiste meditatie.
 6. 6. 3. Wijsheid (prajna) - juist begrip. - Juiste kennis.KarmaIn dit leven bestaan grote verschillen tussen mensen. Dit is geen ‘goddelijke beschikking’ maar eengevolg van voorgaande handelingen. Ieder schept zijn eigen omstandigheden en kan zijn situatieook verbeteren. Karma is bepalend voor de kwaliteit van de wedergeboorte.WedergeboorteNa de dood verlaat de ziel het stoffelijk lichaam om in een ander lichaam wedergeboren teworden. Dit kan ontelbare keren herhaald worden. Pas als wij beseffen hoe erg wij onszelfverbonden hebben met wereldse zaken zoals geld, jaloezie maken wij een kans om ons los temaken uit de eeuwigdurende kringloop van wedergeboorten.NirvanaNirvana betekent ‘uitwaaien’ van de vlam der begeerte. Het betekent totale verlossing van angsten leed, van spanningen en lijden. Als de onwetendheid en het verlangen naar bestaan zijnvernietigd zal er geen wedergeboorte meer zijn.De SanghaHet derde in de reeks van de ‘Drie Juwelen’, die de boeddhist erkent, is de gemeenschap vanedelen: zij die het pad van dharma bewandelen. Naast de monniken in het klooster zijn er lekendie in de wereld leven en die hen ondersteunen en om raad vragen.Het bedelenIn de Vinaya staat at de monniken (bhikkoes) het leven van een bedelmonnik dienen te leiden. InAziatische landen wordt bedelen beschouwd als een aanvaardbare manier om in jelevensonderhoud te voorzien. Een van de beste eigenschappen is vrijgevigheid en zo gevenmonniken de leken de kans zich verdienstelijk te maken door te geven.IntredeDe toetreding tot de orde staat in principe voor iedereen open, ongeacht rang en stand en kaste.Hij moet zich houden aan een eeuwenlang voorschrift: geen privé-bezit.MonnikenDe monniken volgen een strenge leefwijze. Ze zijn celibatair (ongehuwd), hebben maar een paarnoodzakelijke bezittingen en zijn afhankelijk van leken voor voedsel, kleding en onderdak. Tot deuitrusting van een monnik behoren onder andere: bedelnap, een scheermes, een naald en een zeef.De nap is een teken van Boeddha’s geestelijke heerschappij. Het zeefje dient om insecten uit zijndrinkwater te halen. Niet zozeer om zelf niet ziek te worden maar om die dieren te sparen.
 7. 7. De voorschriftenDe boeddhistische monniken beloven aan de sangha dat ze zich aan de tien voorschriften zullenhouden die uit de tijd van Boeddha komen. De onderstaande principes gelden ook voor de lekenvan de boeddhistische gemeenschap. De leken doen dat omdat ze hopen in een volgend leven eenbeter leven te krijgen. - niet doden, - niet verkeerd spreken, - geen drank en drugs, - niet stelen, - geen ongepaste seksuele relaties.Tibetaans BoeddhismeOngeveer 500 jaar na de dood v anBoeddha ontstond de ‘Mahayana’- school, die het mededogen in het boeddhisme benadrukte. Hetstreefdoel was dat zij die de verlichting bereikt hadden zouden terugkeren naar de aarde om hendie nog steeds leden te onderwijzen en te helpen. Men noemde zo iemand een ‘Bodhisatva’.De Indische leraren die naar Tibet kwamen, legden de nadruk op deze versie van het boeddhisme.Spoedig werden over het gehele land kloosters opgericht, net elk zijn eigen steeds opnieuwgereïncarneerde of welgeboren abt, die in een nieuw lichaam zou terugkeren om het werk van zijnvoorganger voort te zetten. Dat was de situatie in de veertiende eeuw, toen de eerste Dalai Lamawerd geboren.De Dalai Lama wordt als een reïncarnatie beschouwd van de bodhisatva Chenrezig, de Boeddha inzijn kwaliteit van mededogen.In 6e eeuw n.Chr. heeft Bodhidarma, een uit India afkomstige monnik, in China de eerste Zen-schoolgesticht. Het Zen-boeddhisme heeft vooral in Japan een grote bloei doorgemaakt. Zen is een Japanswoord, het betekent innerlijk aanschouwen, meditatie. Dat is niet te bereiken door de weg van hetverstand, maar slechts door de intuïtie. Deze komt bij vlaggen of in de vorm van flitsen van inzicht.
 8. 8. Belangrijke kenmerken van Zen: - afkeer van alle gefilosofeer; - het leven is het hier en nu; - geen godsdienst, maar een levensweg; - direct op de geest gericht.Via de weg van meditatie, koans (raadsels) en soberheid bereikt de leerling iets als Satori(verlichting). Veel Zenleden vertoeven in een Zengemeenschap, een klooster. Leerlingen krijgen vande Zenmeester koans om over te mediteren. Een koan is een onoplosbaar raadsel waarop hetlogisch verstand stuk moet breken. Een bekende koan is: ‘Wanneer je in je handen klapt, hoor jegeluid. Hoe is het geluid van 1 klappende hand?’Een andere techniek is de mondo: een snelle uitwisseling van vragen en antwoorden, terwijl dediscipel onmiddellijk moet antwoorden, zonder de kans te krijgen om na te denken. Het einddoel isdat het verstand zijn pogingen staakt, waardoor de geest vrij is om de verlichting (Satori ) teontvangen.Om te komen tot geestelijke berustwording is de zogenaamde Zazen of meditatie in lotushouding.In Japan wordt het Zenboeddhisme vooral beoefend in de vorm van lichamelijke behendigheid.Naast de kunst van het bloemschikken en de ‘thee-ceremonie’ komt dit vooral tot uiting in sportenals kendo, boogschieten en judo.Het leven is een leerschool waarbij het er niet om gaat wat je doet, maar hoe je het doet.Concentratie is daarbij belangrijk.Chinese BoeddhistenIn Nederland leven 35.000 Chinese Boeddhisten. Ze leven in een hechte en gesloten gemeenschap.De Chinese cultuur leert vooral respect uit te dragen voor de ander. Belangrijk is de piëteit, dit isonder alle omstandigheden gehoorzamen aan de wil van de ouders. Voor hen klaarstaan als ze ietsnodig hebben, zoals ze ook voor jou altijd hebben gedaan. Belangrijk is het begrip schaamte. IedereChinees wordt al jong geleerd hoe zich te gedragen in de sociale omgang, niemand te kwetsen ende naam van de familie niet te schande te maken.Er zijn twee typische kenmerken van hun geloof namelijk verering van voorouders en geloof inkarma, het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartje wierook branden voor devooroudergeesten; men moet ze goed verzorgen, anders brengen ze ziekte en verderf. Debelangrijkste manieren waarop de levenden de doden eer kunnen bewijzen is door: - de familiegraven en altaren te bezoeken; - wierook te branden en te offeren.Chinezen geloven dat mensen onder een goed gesternte geboren kunnen zijn, dat er goede enslechte dagen zijn voor het ondernemen van bepaalde activiteiten en dat bij tegenslag alleen
 9. 9. berusting helpt. Een groot deel van je levensloop ligt immers vast door je naam en het moment vangeboorte.Chinese boeddhisten zijn nogal bijgelovig. Zo blijken spiegeltjes in huis te worden opgehangen omkwade geesten te verjagen, zodat een zieke beter wordt. In het algemeen moeten godengerespecteerd worden, moeten geesten vermeden worden en moet voor voorouders gezorgdworden. Als ze dit niet doen zal dat tot ongeluk en ziekte leiden.FeestdagenDe belangrijkste feestdagen zijn het Chinese Nieuwjaar (in februari) en de Wesak, de dag van deBoeddha (in mei). Deze dag staat geheel in het licht van de drie gebeurtenissen in het leven van deBoeddha: de geboorte, de verlichting en het heengaan.
 10. 10. Wesak (Boeddha dag)Op de laatste dag (volle maan) van de maand Vaisakha (de zesde maand in de hindoe Datum:kalender, meestal in mei) vieren Theravada-boeddhisten overal ter wereld het Wesak- 17 mei 2011 4 juni 2012feest. Op deze dag herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de 24 mei 2013Boeddha. 13 mei 2014 1 juni 2015 Een dag van gedeeltelijk vasten en het doen van goede werken. 20 mei 2016 Lekenvolgelingen eten vaak niet tussen twaalf uur s middags en de 10 mei 2017 volgende ochtend zes uur, zoals monniken en nonnen elke dag doen.Volgens de kronieken werd de koningszoon Siddharta Gautama, later de Boeddha, de verlichte, geboren op devolle maan van Wesak in 624 v. Chr. Op de volle maan van Wesak zou hij zijn verlichting bereiken en na duizendvolle manen zou hij op tachtigjarige leeftijd sterven tijdens dezelfde volle maan van Wesak. Theravada-boeddhisten nemen zijn sterfdag in 544 v. Chr. als beginjaar voor hun jaartelling. Lees meer ⇒Twee prinsenEen prachtig sprookje over twee koninklijke broers uit IndiaTwee koningszonen lopen vanwege hun stiefmoeder van huis weg. Onderweg voorspellen een spreeuw en eenpapegaai dat degene die hen opeten eerste minister en koning zullen worden. De twee broers eten de dieren op en alsnel wordt de oudste broer koning. De jongste broer is echter verdwenen en ondervindt veel pech Daila Lama is de belangrijkste persoon in het Boeddisme

×