Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Excellence In Otolaryngology

1,721 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Excellence In Otolaryngology

 1. 1. National Center of Excellence in Otolaryngology. โรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวาน้นท์
 2. 2. Excellent Center 7. Network. 6. Referal Center. 5. National Body and Policy Advocacy. 4. Reference Center. 3. Training Center. 2. Research and Development Center. 1. Super Tertiary Care. องค์ประกอบ
 3. 3. การประเมินศักยภาพ
 4. 4. Super Tertiary Center. ด้านบุคลากร <ul><li>แพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง จำนวน 11 คน </li></ul><ul><li>พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 21 คน </li></ul><ul><li>นักโสตสัมผัส จำนวน 1 คน </li></ul><ul><li>นักแก้ไขการพูด จำนวน 1 คน </li></ul>
 5. 5. Super Tertiary Center. ด้านสถานที่ <ul><li>OPD จำนวนห้องตรวจ 7 ห้อง </li></ul><ul><li>หอผู้ป่วย จำนวน 31 เตียง </li></ul><ul><li>ห้องผ่าตัดใหญ่ จำนวน 2 ห้อง </li></ul><ul><li>ห้องผ่าตัดเล็ก จำนวน 1 ห้อง </li></ul>
 6. 6. Super Tertiary Center. ด้านผลงาน 3,621 ราย ฟื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถภาพการได้ยิน 1,357 ราย แก้ไขการพูด 1,931 ราย ผู้ป่วยผ่าตัด ระดับ Tertiary 1,237 ราย ผู้ป่วยผ่าตัด ระดับ superTertiary 1,359 ราย ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2546 30,842 ราย ผู้ป่วยนอก
 7. 7. ให้บริการตรวจรักษาโรคหูแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2538-2546. 2,699 2,210 31,947 19 รวม 462 431 6,338 4 ภูฎาน 87 62 1,369 1 สาธารณรัฐประชาชนลาว 347 378 6,166 2 สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม 506 370 5,971 4 กัมพูชา 950 786 7,385 6 สหภาพพม่า 347 183 4,718 2 จีน Audiometer จำนวนผู้ป่วยผ่าตัด จำนวนผู้ป่วย ครั้ง ประเทศ
 8. 8. Research and Development center. <ul><li>วิจัยและป้องกันหูหนวกหูตึงในประเทศไทย ( องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ ) </li></ul><ul><li>วิจัยเนื้องอกในกล่องเสียงเด็ก </li></ul><ul><li>( มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ) </li></ul><ul><li>วิจัยเรื่องผลการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการให้ความรู้แก่บุคลากรของสาธารณสุขในชนบท </li></ul><ul><ul><li>( มูลนิธิหู คอ จมูกและประเทศเยอรมัน ) </li></ul></ul>
 9. 9. Training Center. <ul><li>Residency Training Program. </li></ul><ul><ul><li>รุ่นแรกปีพ . ศ . 2524 ถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 24 จำนวนที่ผลิตได้ 73 คน </li></ul></ul>
 10. 10. Training Center. <ul><li>แพทย์สถาบันต่างๆ ดูงานด้านผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอ เช่น </li></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลรามาธิบดี </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลศิริราช </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลศรนครินทร์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรงพยาบาลภูมิพล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>คณะทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์ / คณะทันตแพทย์มหิดล </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Training Center. <ul><li>อบรมแพทย์ พยาบาลจากประเทศเพื่อนบ้าน 2538-2546 </li></ul>1 เซเนกัล 6 ภูฎาน 6 กัมพูชา 4 สหภาพพม่า 10 จีน 7 สาธารณรัฐประชาชนลาว 14 สาธารณรัฐนิยมเวียดนาม
 12. 12. Training Center. <ul><li>Annual Asian Course in Temporal bone/ Ear surgery. รุ่นที่ 13 </li></ul><ul><li>Annual Head and Neck surgery/ Oncology Course. รุ่นที่ 3 </li></ul><ul><li>Basic and Advance Course in Rigid Fixation in Maxillofacial Region. </li></ul>
 13. 13. Reference Center. <ul><li>เป็นศูนย์ประสานแลกเปลี่ยนความรู้ </li></ul><ul><li>จัดทำรายงานทางระบาดวิทยาของโรคทางด้านโสต ศอ นาสิก </li></ul><ul><li>รวบรวมผลงานวิจัยและรายงานสถิติของระดับประเทศ </li></ul>
 14. 14. National Body and Policy Advocacy. <ul><li>ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ( Royal College of Otolaryngologists of Thailand) </li></ul><ul><li>โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ </li></ul><ul><li>ร่วมมือกับ </li></ul><ul><ul><li>กำหนดหลักสูตรการศึกษาอบรมหลักสูตรระยะยาว / สั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>กำหนดรูปแบบการรักษา ควบคุม และป้องกันโรคเป็นแนวทางเดียวกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul>เพื่อ
 15. 15. Referal Center. <ul><li>ปรับรูปแบบเป็น one stop system </li></ul>
 16. 16. Networking. <ul><li>เป็นจุดสุดท้ายในการรักษาของเครือข่ายบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ </li></ul><ul><li>สนับสนุนทางวิชาการแก่สถานพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ </li></ul><ul><li>จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น </li></ul>
 17. 17. การประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 7. Networking. 6. Referral Center. 5. National Body and Policy Advocacy. 4. Reference Center. 3. Training Center. 2. Research and Development Center. 1. Super Tertiary Care. 5 4 3 2 1 ระดับคะแนน Excellent Center
 18. 18. Roadmap
 19. 19. แผนภูมิพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 20. 20. Short-term goal (2 550 )       ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอของประเทศไทยและภูมิภาค       ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดหูของประเทศไทยและภูมิภาค       ศูนย์ประสาทหูเทียม       เครื่องมืออุปกรณ์       ปรับปรุงหอผู้ป่วย       Sub-ICU จำนวน 5 เตียง       OPD.       Basic Infrastructure. 2550 2549 2548 แผนพัฒนา
 21. 21. Short-term goal (2 550 ) <ul><ul><li>Basic Infrastructure. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>OPD ให้ทันสมัยและครบวงจร เช่น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วย Oto-Neurology, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วย Audiology, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>หน่วย Speech Therapy and Swallowing Clinic, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ห้อง Counselling. </li></ul></ul></ul></ul>
 22. 22. Short-term goal (2 550 ) <ul><ul><li>Basic Infrastructure. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sub-ICU จำนวน 5 เตียง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ปรับปรุงหอผู้ป่วย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เครื่องมืออุปกรณ์ </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Short term goal (25 50 ) <ul><li>จัดตั้ง 3 ศูนย์ </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์ประสาทหูเทียม </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดหูของประเทศไทยและภูมิภาค </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอของประเทศไทยและภูมิภาค </li></ul></ul>
 24. 24. Intermediate goal (2 552 )                     สถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพา ะ ทางการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอ                     พัฒนางานถ่ายทอดเทคโนโลยี                     พัฒนาการวิจัยเพื่อการพัฒนา           1       นักแก้ไขการพูด             1       นักโสตสัมผัส             1       ผู้ช่วยนักวิจัย             1       นักสถิติ             1       นักระบาดวิทยา 10 10 10 10 10 10 4 4 2   พยาบาลวิชาชีพ 3 3 3 3 3 3 2 2   1   แพทย์เฉพาะทาง                     พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550 2549 2548 แผน พัฒนา
 25. 25. Intermediate goal (2 552 ) <ul><li>พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ จัดหา เพิ่ม / ใหม่ </li></ul><ul><ul><li>แพทย์เฉพาะทาง 10 คน เพิ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>พยาบาลวิชาชีพ 49 คน เพิ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>นักระบาดวิทยา 1 คน ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักสถิติ 1 คน ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ช่วยนักวิจัย 1 คน ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักโสตสัมผัส 1 คน ใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักแก้ไขการพูด 1 คน ใหม่ </li></ul></ul>
 26. 26. Intermediate goal (2 552 ) <ul><li>พัฒนาการวิจัยโดย </li></ul><ul><ul><li>ร่วมมือกับกลุ่มวิจัยที่เป็นทียอมรับระดับนานาชาติ เพื่อทำวิจัยที่ทันสมัย </li></ul></ul><ul><ul><li>จัดหาแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา </li></ul></ul><ul><li>ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคทางหู คอ จมูก เพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการควบคุมโรคของประชาชน </li></ul><ul><li>ศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการรักษาและป้องกันโรคทางหู คอ จมูก </li></ul>
 27. 27. Intermediate goal (2 552 ) <ul><li>พัฒนางานถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง </li></ul>
 28. 28. จัดประชุมวิชาการประจำปี
 29. 29. Intermediate goal (2 552 ) <ul><li>จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอ </li></ul>
 30. 30. Long-term goal (25 57 )         Professional Voice Center.         ศูนย์การทดสอบการได้ยิน         ศูนย์ฟื้นฟูการทรงตัว         ศูนย์การทดสอบสมรรถภาพการทรงตัว 2557 2556 2555 2554 แผนพัฒนา
 31. 31. Long-term goal (25 57 ) <ul><li>จัดตั้ง 4 ศูนย์ </li></ul><ul><ul><li>ศูนย์การทดสอบสมรรถภาพการทรงตัว </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์การทดสอบการได้ยิน </li></ul></ul><ul><ul><li>ศูนย์ฟื้นฟูการทรงตัว </li></ul></ul><ul><ul><li>Professional Voice Center. </li></ul></ul>
 32. 32. กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผล
 33. 33. วิธีการในการจัดสรร ทรัพยากร <ul><li>บุคลากร </li></ul><ul><li>งบประมาณ </li></ul><ul><li>วัสดุอุปกรณ์ </li></ul><ul><li>สถานที่ </li></ul>
 34. 34. ข้อเสนอเพื่อบรรลุผล <ul><li>ความชัดเจนของการกำหนดงบประมาณของ Center of Excellence. </li></ul>
 35. 35. 2. ปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการเกิด Center of Excellence. เช่น - เงินนอกงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสามารถใช้เพื่อศึกษาอบรมดูงานยังต่างประเทศได้ - งบประมาณในการทำวิจัยควรเป็น package. - การพัฒนาเกณฑ์ผลตอบแทนตามศักยภาพ เช่น เพื่อให้มีการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ควรเป็นแนวทางเดียวกับโรงเรียนแพทย์
 36. 36. 3. เพื่อพัฒนาเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ที่มุ่งเน้นวิชาการและพันธกิจหลักในการดูแลผู้ป่วยในระดับตติยภูมิ ดังนั้นการให้บริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิจะมีเท่าที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
 37. 37. 4. การรวมกลุ่มกับโรงพยาบาลต่างๆ และสถาบันผลิตแพทย์เพื่อ share resources .
 38. 38. ขอบคุณ

×