Περιθερική αγγειοπάθεια ζηο
ζακταρώδη διαβήηη
Ν. Τενηολούρης
Α' Προπαιδεσηική Παθολογική Κλινική και
Διδική Νοζολογία Πανε...
Δπιδημιολογικά δεδομένα για ηην ΠΑ ζηο ΣΓ
Jude EB et al, Diabet Med 27: 4-14, 2010
PAD in the UKPDS
Diabetes Care 2002, 25: 894-9
At diagnosis of diabetes,
1.2% had PVD, which increased
to 12.5% by 18 year...
Ο ρόλος ηης σπεργλσκαιμίας
ζηην ΠΑ
Diabetes Care 2002, 25: 894-9
Hyperglycemia, assessed as
HbA1c, was associated with an
...
Απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα ησλ θάησ
άθξσλ αληρλεύεηαη ζην 30 % ησλ
δηαβεηηθώλ ειηθίαο > 50 εηώλ.
Μειέηε ησλ Αζελώλ
(2089 ελ...
Results from Hellas
• N=821
• Mean age: 59.5 ± 7.96 yrs
• Diagnosis of neuropathy: NSS, NDS, VPT
• Type 2: n=781, Type 1: ...
Παράγονηες κινδύνοσ για ΠΑ
ζηο ΣΓ
Νεσροπάθεια και ΠΑ: Η κσριόηερες αιηίες
ελκών
King’s College, London:
62% λεσροηροθηθά
25% λεσροχζταηκηθά
13% ηζταηκηθά
Ma...
Even higher prevalence rates of co-morbidity
in diabetic patients with neuroischaemic foot
ulcers
0
10
20
30
40
50
60
CAD ...
Η ζημαζία ηης επαρκούς αιμάηωζης ζηην
έκβαζη ηων ελκών
International Working Group on the Diabetic Foot, 1999
Γηαθνξέο πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο
κεηαμύ δηαβεηηθώλ θαη κε δηαβεηηθώλ
αηόκωλ
ΓΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ
 Πην ζπρλή, κηθξόηεξε ειηθί...
Κιηληθά ζηάδηα βαξύηεηαο ηεο ΠΑ
Κιηληθά ζηάδηα ηεο πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο
θαηά Fontaine
Σηάδην Χαξαθηεξηζηηθό
 Σηάδην...
Πνιιαπιέο ζηελώζεηο ζε άηνκα
κε δηαβήηε
Γιάγνωζη ηης ΠΑ
• Ιζηορικό διαλείποσζας τωλόηηηας
• Δπιζκόπηζη ηων κάηω άκρων
• Ψηλάθηζη ηων μηριαίων, ιγνσακών και ηων
αρ...
Mετρϊντασ τον ΢ΒΔ
PT = Οπίςθια κνημιαία; DP = Ραχιαία αρτηρία Ποδόσ; ΢ΑΠ = ΢υςτολική Αρτηριακή Πίεςη.
΢ΒΔ-
αριςτερή πλευρά...
ABI
Systolic blood pressure in both ankles
and arms were measured with a hand-
held Doppler device (5-10Hz) and ABI
was ca...
Surgical reconstruction in peripheral arterial disease
Diabetic foot syndrome
24
ABI Index
Ο ΚΒΓ ζηη διάγνωζη ηης ΠΑ
Methods [2]
Toe pressures were measured by
photoplethysmography at the great toe
of both feet and TBI was calculated.
Diag...
Έγχρωμο Υπερηχογράφημα
The Diabetic Foot
H. H., 75 (m.), occlusion of all lower- leg arteries
ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
Κάπληζκα
 Πξνάγεη ηελ αζεξνγέλεζε
 Πεξηνξίδεη ηελ αηκαηηθή ξνή
 Απμάλεη γινηόηεηα θαη πεθηηθόηεηα
 Μεηώλεη επθακπηόηεη...
Άζθεζε
 Η ζπζηεκαηηθή ήπηαο έληαζεο άζθεζε απμάλεη
ηε παξάπιεπξε θπθινθνξία θαη ηελ αηκαηηθή
ξνή ζην κπηθό ηζηό.
 Η πξνγ...
ΠΑ θαη άζθεζε
 Η ζεξαπεία κε άζθεζε (βάδηζε κε
ηαρύηεηα 3,2-4,8 Κm/h) ηνπιάρηζηνλ 3
θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη δηάξθεηαο 1
ώξ...
Management of PAD
Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC)
Eur J Endovasc Surg 2000, 19 (Suppl. A): S66-82
 Αζζελείο...
Σηόρνη -ιηπίδηα
Η ΠΑ ζεσξείηαη ηζνδύλακν ζηεθαληαίαο
λόζνπ
 LDL <100 mg/dl
 HDL
 Τηκέο >40 mg/dl ζηνπο άλδξεο
 Τηκέο >...
Υπέξηαζε θαη ΠΑ
 Μείσζε ηεο ΑΠ (<130/85 mmHg)
ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Joint
National Committee
 Λήςε αληηαηκνπεηαιη...
Φξνληίδα πνδηώλ ζε πάζρνληεο
από δηαβήηε θαη ΠΑ
 Όινη νη αζζελείο κε δηαβήηε θαη ΠΑ
πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο
θξνληί...
Υπεξπεθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη
δηαιείπνπζα ρσιόηεηα
 Αζζελείο κε δηαιείπνπζα ρσιόηεηα θαη
κε ζπλύπαξμε ππεξπεθηηθόηεηαο
(απ...
Screening (ΑΒΙ) για ΠΑ ζηο
διαβήηη
• Όλοι οι αζθενείς με ζσμπηώμαηα ΠΑ
• Όλοι οι αζθενείς ηλικίας > 50 εηών.
• Δθόζολ ο ΑΒ...
Πεληνμπθπιιίλε
 Βειηίσζε ηεο παξακνξθσζηκόηεηαο
ησλ εξπζξνθπηηάξσλ
 ηλσδνγόλν
 ζπζζώξεπζε ησλ ΑΜΠ
 ηελ απόζηαζε βάδηζε...
Αηκνξξενινγηθά
 Σηινζηαδόιε (εγθεθξηκέλν από FDA ην 1999) γηα ζεξαπεία
δηαιείπνπζαο ρσιόηεηαο.
 Αλαζηνιέαο ηεο θσζθνδηεζ...
Σσμπεράζμαηα
Η περιθερική αγγειοπάθεια:
• Δίλαη ζστλή, θσρίφς ζηα ειηθηφκέλα άηοκα, κε
δηαβήηε
•Αποηειεί εθδήιφζε γεληθεσκ...
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη

1,214 views

Published on

Από το webminar της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 3/7/2013 με θέμα:
"Χρόνιες επιπλοκές του ΣΔΤ2: (Πρώτο Μέρος): 1. Το διαβητικό πόδι 2. Η περιφερική αγγειοπάθεια"

Παρουσίαση: Ν. Τεντολούρης

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ede.gr/?cat=137

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Περιφερική αγγειοπάθεια στο σακχαρώδη διαβήτη

 1. 1. Περιθερική αγγειοπάθεια ζηο ζακταρώδη διαβήηη Ν. Τενηολούρης Α' Προπαιδεσηική Παθολογική Κλινική και Διδική Νοζολογία Πανεπιζηημίοσ Αθηνών & Γιαβηηολογικό Κένηρο Γ. Ν. Α. Λαϊκό
 2. 2. Δπιδημιολογικά δεδομένα για ηην ΠΑ ζηο ΣΓ Jude EB et al, Diabet Med 27: 4-14, 2010
 3. 3. PAD in the UKPDS Diabetes Care 2002, 25: 894-9 At diagnosis of diabetes, 1.2% had PVD, which increased to 12.5% by 18 years.
 4. 4. Ο ρόλος ηης σπεργλσκαιμίας ζηην ΠΑ Diabetes Care 2002, 25: 894-9 Hyperglycemia, assessed as HbA1c, was associated with an increased risk for incident PVD, independent of other risk factors including age, increased systolic blood pressure, reduced HDL cholesterol, smoking, prior cardiovascular disease, peripheral sensory neuropathy, and retinopathy. Each 1% increase in HbA1c was associated with a 28% increased risk of PVD (95% CI 12–46), and each 10- mmHg increase in systolic blood pressure with a 25% increase in risk (95% CI 10–43).
 5. 5. Απνθξαθηηθή αξηεξηνπάζεηα ησλ θάησ άθξσλ αληρλεύεηαη ζην 30 % ησλ δηαβεηηθώλ ειηθίαο > 50 εηώλ. Μειέηε ησλ Αζελώλ (2089 ελήιηθεο Αζελαίνη) Τν 23% ησλ αηόκσλ ειηθίαο > 50 εηώλ, κε επξήκαηα ζπκπησκαηηθήο θαη αζπκπησκαηηθήο πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο, ήηαλ δηαβεηηθνί Diamantopoulos E.J., et al. International Angiology, 2000. 5
 6. 6. Results from Hellas • N=821 • Mean age: 59.5 ± 7.96 yrs • Diagnosis of neuropathy: NSS, NDS, VPT • Type 2: n=781, Type 1: n=41 • Prevalence of neuropathy: 33.5% – Men: 35.2% – Women: 32.6% • Painful symptoms: 31.3% • FU: 4.75%, PVD: 12.7% Manes et al, Wounds 14(1):11-15, 2002
 7. 7. Παράγονηες κινδύνοσ για ΠΑ ζηο ΣΓ
 8. 8. Νεσροπάθεια και ΠΑ: Η κσριόηερες αιηίες ελκών King’s College, London: 62% λεσροηροθηθά 25% λεσροχζταηκηθά 13% ηζταηκηθά Manchester: 40% λεσροηροθηθά 45% λεσροχζταηκηθά 15% ηζταηκηθά Λαϊκό: 44% λεσροηροθηθά 28% λεσροχζταηκηθά 28% ηζταηκηθά Νεσροπάθεια: κοινός παρανομαζηής ζηο 70-80% ηων ελκών
 9. 9. Even higher prevalence rates of co-morbidity in diabetic patients with neuroischaemic foot ulcers 0 10 20 30 40 50 60 CAD Retinopathy Nephropathy Prevalence(%) Neuropathic Neuroischaemic Blue columns: Diabetic patients without ulcer (n=152) Red columns: Diabetic patients with ulcer (n=82) Tentolouris N et al., Wounds (2008) * * * *P<0.001
 10. 10. Η ζημαζία ηης επαρκούς αιμάηωζης ζηην έκβαζη ηων ελκών International Working Group on the Diabetic Foot, 1999
 11. 11. Γηαθνξέο πεξηθεξηθήο αγγεηνπάζεηαο κεηαμύ δηαβεηηθώλ θαη κε δηαβεηηθώλ αηόκωλ ΓΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ  Πην ζπρλή, κηθξόηεξε ειηθία έλαξμεο, γξήγνξε εμέιημε  Άλδξεο/γπλαίθεο: 2/1  Απόθξαμε: Σε πνιιά ζεκεία  Παξάπιεπξα αγγεία: Σηελώζεηο  Σεκεία ζηέλωζεο: Ανξηή, ιαγόληεο, κεξηαίεο, αξηεξίεο θλήκεο ΜΗ ΓΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ  Ληγόηεξν ζπρλή, κεγαιύηεξε ειηθία έλαξμεο, βξαδύηεξε εμέιημε  30/1  Σε έλα ζεκείν ή ζε ιίγα ζεκεία  Φπζηνινγηθά  Ανξηή, ιαγόληεο, κεξηαίεο
 12. 12. Κιηληθά ζηάδηα βαξύηεηαο ηεο ΠΑ Κιηληθά ζηάδηα ηεο πεξηθεξηθήο αξηεξηνπάζεηαο θαηά Fontaine Σηάδην Χαξαθηεξηζηηθό  Σηάδην Ι: Αζπκπησκαηηθό  Σηάδην ΙΙ: Γηαιείπνπζα ρσιόηεηα  Σηάδην ΙΙΙ: Άιγνο εξεκίαο  Σηάδην ΙV: Γάγγξαηλα
 13. 13. Πνιιαπιέο ζηελώζεηο ζε άηνκα κε δηαβήηε
 14. 14. Γιάγνωζη ηης ΠΑ • Ιζηορικό διαλείποσζας τωλόηηηας • Δπιζκόπηζη ηων κάηω άκρων • Ψηλάθηζη ηων μηριαίων, ιγνσακών και ηων αρηηριών ηων ποδιών • ΑΒΙ ή ΤΒΙ • Υπερητογράθημα (duplex, Triplex)
 15. 15. Mετρϊντασ τον ΢ΒΔ PT = Οπίςθια κνημιαία; DP = Ραχιαία αρτηρία Ποδόσ; ΢ΑΠ = ΢υςτολική Αρτηριακή Πίεςη. ΢ΒΔ- αριςτερή πλευρά 80/160 = 0.50 Βραχιόνια ΢ΑΠ 160 mmHg PT SBP 120 mmHg DP SBP 80 mmHg Βραχιόνια ΢ΑΠ 150 mmHg PT SBP 40 mmHg DP SBP 80 mmHg ΢ΒΔ – δεξιά πλευρά 120/160 = 0.75 Υψηλότερη Βραχιόνια ΢ΑΠ Υψηλότερη οπίςθια κνημιαία ή ραχιαία ΢ΑΠ ΢ΒΔ (normal >0.90)
 16. 16. ABI Systolic blood pressure in both ankles and arms were measured with a hand- held Doppler device (5-10Hz) and ABI was calculated. Diagnostic criteria for PAD based on ABI: 0.91 – 1.30 normal 0.70 – 0.90 mild obstruction 0.40 – 0.69 moderate obstruction < 0.40 severe obstruction > 1.30 Mönckeberg sclerosis
 17. 17. Surgical reconstruction in peripheral arterial disease Diabetic foot syndrome 24 ABI Index
 18. 18. Ο ΚΒΓ ζηη διάγνωζη ηης ΠΑ
 19. 19. Methods [2] Toe pressures were measured by photoplethysmography at the great toe of both feet and TBI was calculated. Diagnostic criteria for PAD based on TBI: ≤ 0.54 PAD 0.55 – 0.93 normal ≥ 0.94 Mönckeberg sclerosis * ΤΒΙ values < 0.75 or < 0.70 have been used in the literature as indicative of PAD
 20. 20. Έγχρωμο Υπερηχογράφημα
 21. 21. The Diabetic Foot H. H., 75 (m.), occlusion of all lower- leg arteries
 22. 22. ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ
 23. 23. Κάπληζκα  Πξνάγεη ηελ αζεξνγέλεζε  Πεξηνξίδεη ηελ αηκαηηθή ξνή  Απμάλεη γινηόηεηα θαη πεθηηθόηεηα  Μεηώλεη επθακπηόηεηα εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ  Δπεξεάδεη ηε πήμε  Μεηώλεη πιαζκηλνγόλν θαη ηνλ ελεξγνπνηεηή ηνπ  Απμάλεη ην ηλσδνγόλν θαη ηνλ παξάγνληα v. Willebrand
 24. 24. Άζθεζε  Η ζπζηεκαηηθή ήπηαο έληαζεο άζθεζε απμάλεη ηε παξάπιεπξε θπθινθνξία θαη ηελ αηκαηηθή ξνή ζην κπηθό ηζηό.  Η πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζπζηεκαηηθή άζθεζε απμάλεη ζηαδηαθά ηελ απόζηαζε βάδηζεο ρσξίο πόλν.
 25. 25. ΠΑ θαη άζθεζε  Η ζεξαπεία κε άζθεζε (βάδηζε κε ηαρύηεηα 3,2-4,8 Κm/h) ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη δηάξθεηαο 1 ώξαο, απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε δηαιείπνπζα ρσιόηεηα
 26. 26. Management of PAD Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) Eur J Endovasc Surg 2000, 19 (Suppl. A): S66-82  Αζζελείο κε ΣΓ θαη ΠΑ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη επηζεηηθά όζνλ αθνξά ηε ξύζκηζε ηνπ ζαθράξνπ:  Σάθραξν λεζηείαο 80-120mg/dl  Μεηαγεπκαηηθέο ηηκέο <180mg/dl  HBA1c <7%
 27. 27. Σηόρνη -ιηπίδηα Η ΠΑ ζεσξείηαη ηζνδύλακν ζηεθαληαίαο λόζνπ  LDL <100 mg/dl  HDL  Τηκέο >40 mg/dl ζηνπο άλδξεο  Τηκέο >50 mg/dl ζηηο γπλαίθεο ληαζίλε  Τξηγιπθεξηδίσλ <150 mg/dl θηκπξάηε  Lp(a): - Diabetes Care 2004, 27 (Suppl 1): S19
 28. 28. Υπέξηαζε θαη ΠΑ  Μείσζε ηεο ΑΠ (<130/85 mmHg) ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Joint National Committee  Λήςε αληηαηκνπεηαιηαθώλ (δεπηεξνγελήο πξόιεςε) Management of PAD Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) Eur J Endovasc Surg 2000, 19 (Suppl. A): S66-82
 29. 29. Φξνληίδα πνδηώλ ζε πάζρνληεο από δηαβήηε θαη ΠΑ  Όινη νη αζζελείο κε δηαβήηε θαη ΠΑ πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηδηαίηεξεο θξνληίδαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο ειθώλ Management of PAD Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) Eur J Endovasc Surg 2000, 19 (Suppl. A): S66-82
 30. 30. Υπεξπεθηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δηαιείπνπζα ρσιόηεηα  Αζζελείο κε δηαιείπνπζα ρσιόηεηα θαη κε ζπλύπαξμε ππεξπεθηηθόηεηαο (απνδεδεηγκέλε αξηεξηαθή ή θιεβηθή ζξόκβσζε) πξέπεη λα ιακβάλνπλ θνπκαξηληθά αληηπεθηηθά Management of PAD Trans-Atlantic Inter-Society Consensus (TASC) Eur J Endovasc Surg 2000, 19 (Suppl. A): S66-82
 31. 31. Screening (ΑΒΙ) για ΠΑ ζηο διαβήηη • Όλοι οι αζθενείς με ζσμπηώμαηα ΠΑ • Όλοι οι αζθενείς ηλικίας > 50 εηών. • Δθόζολ ο ΑΒΙ είλαη θσζηοιογηθός επαλάιευε ζε 5 τρόληα • Άηομα < 50 εηών με διαβήηη και άλλοσς παράγονηες κινδύνοσ (κάπνιζμα, σπέρηαζη, δσζλιπιδαιμία ή διάρκεια διαβήηη > 10 τρόνια). American Diabetes Association. Consensus Statement. Peripheral Arterial Disease in People With Diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 3333-41
 32. 32. Πεληνμπθπιιίλε  Βειηίσζε ηεο παξακνξθσζηκόηεηαο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ  ηλσδνγόλν  ζπζζώξεπζε ησλ ΑΜΠ  ηελ απόζηαζε βάδηζεο ζε αζζελείο κε ΠΑ
 33. 33. Αηκνξξενινγηθά  Σηινζηαδόιε (εγθεθξηκέλν από FDA ην 1999) γηα ζεξαπεία δηαιείπνπζαο ρσιόηεηαο.  Αλαζηνιέαο ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο ηύπνπ 3 απμάλεη ηα ελδνθπηηάξηα επίπεδα ηνπ cAMP.  Αλαζηέιιεη ηε ζπζζώξεπζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, ην ζρεκαηηζκό αξηεξηαθώλ ζξόκβσλ θαη ηελ ππεξηξνθία ησλ ιείσλ κπηθώλ θπηηάξσλ ηνπ αγγεηαθνύ ηνηρώκαηνο.  Γόζε 100 mg X 2. Κύξηα παξελέξγεηα ε θεθαιαιγία.(34% αζζελώλ)
 34. 34. Σσμπεράζμαηα Η περιθερική αγγειοπάθεια: • Δίλαη ζστλή, θσρίφς ζηα ειηθηφκέλα άηοκα, κε δηαβήηε •Αποηειεί εθδήιφζε γεληθεσκέλες αγγεηοπάζεηας •Στεηίδεηαη κε θαθή πρόγλφζε •Αποηειεί ηζοδύλακο ζηεθαληαίας λόζοσ •Θεραπεία –Γηαθοπή θαπλίζκαηος, άζθεζε –Δπηζεηηθή αληηκεηώπηζε ηφλ παραγόληφλ θηλδύλοσ γηα καθροαγγεηοπάζεηα –Αληηαηκοπεηαιηαθά

×