Food nl 2

532 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Food nl 2

 1. 1. VOEDINGOntdek de troeven vanonze voedingsindustrieSmaken van bij onsIn het project Fish and Chips werken RURANT, PlattelandscentrumMeetjesland en het Innovatiesteunpunt aan de uitbouw vaneen lokaal distributie-systeem. Zo hopen we dat u kangenieten van al het lekkers uit eigen streek.www.projectfishandchips.euAlternatievenWat is het verschiltussen stevia en suikerKookworkshopKom interactief kokenmet vleeswarenLactose-intolerantieWat zijn volwaardigevervangers?DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARDVOOR EENEVENWICHTIGEVOEDINGVOOR EEN5TIPS
 2. 2. 2 · JUNI 2013UITDAGINGDe uitmuntendheid vande Belgische voeding“DetroevenvandeBelgischevoedingzijnonmiskenbaar,maardikwijlsmiskend,zoalseengoedbewaardgeheim.DaaromheeftdeBelgischevoedingsindustrienoodaaneensterkencoherentconceptomdegroeiteverzekeren.Food.beishetconceptdatbegindezemaandsamenmeteenEngelstaligewebsiteofficieelinLosAngeleswerdgelanceerd”,zegtBernardDeryckere,VoorzittervanFEVIA(FederatieVoedingsindustrie).Ondanksdemoei-lijke economi-sche context, isde voedingsin-dustrie eenster-ke sector en eenessentiëlespelervoor onze economische ontwikke-ling. Niet alleen is de voedingsin-dustriedevoorbijejarensterkerge-groeid dan andere toonaangeven-desectoren.Van2000tot2010steegde omzet van de sector met 47% invergelijking met gemiddeld 18 %voor alle industriesectoren in Bel-gië. Daarenboven groeide de voe-dingsindustrie in België van 2000tot 2009 met 49%,tegenover 28% inNederland,16%inDuitslanden13%inFrankrijk.Export1Hetaandeelvanonzeexportisdevoorbijejarentoegenomen.De totale omzet van de sector be-droeg in 2012 naar schatting 46.6miljardeuro.Hiervanwerderonge-veer 22.3 miljard in Belgiëverkochten werd 24.3 miljard euro geëxpor-teerd. Wij realiseren dus 52 % vanonze omzet in het buitenland,meestal in de omringende landen;Nederland,Frankrijk en Duitsland.In2012stootteNederlandFrankrijkvan de troon als eerste export-markt.Sterke resultaten2Ook de verre export (Japan,VS,Rusland,Azië,…)wintstil-aan aan belang. Onze belangrijk-ste verre exportmarkt is zondertwijfel de Verenigde Staten. Dewaarde van onze export nam tus-sen 2002 en 2012 met 83,7% toe,omin 2012 uit te komen op ongeveer340 miljoen euro.Deze sterke resultaten zijn tedanken aan de uitstekende kwa-liteit van de voedingsmiddelendie in België worden geprodu-ceerd, aan de innovaties die deindustrie heeft doorgevoerd énaan de vakbekwaamheid van de120.000 mensen die vandaag in desectorwerken.Concurrentiekracht3Om de voedingsindustrie ver-der te laten groeien en dewerkgelegenheid te verzekerenpleit FEVIA voor een versterkingvan de concurrentiekracht van devoedingssector en een coherentepromotie van de troeven van dezeindustrie. Daarbij is het cruciaalom de Belgische passie voor voe-ding en de kwaliteit en het innove-rend karakter van onze voedings-producten op een coherente ma-niertepromoten.DaaromheeftFE-VIA het communicatieconceptFOOD.BEgecreëerd,dathetuitstal-raam wordt om de kwaliteit van deBelgische voeding in de kijker tezetten.Een uniek concept4FOOD.BE werd officieel beginjuni gelanceerd in Los Ange-les tijdens de prinselijke handels-missie. Het spreekt echter voorzich dat de inspanningen van devoedingsindustrie alleen niet zul-len volstaan. Om het succes vanonzevoedingsindustrieenhaarte-werkstelling te blijven verzekerenis de geïntegreerde inzet vereistvan alle actoren met de overheidenerzijds en de agro-voedselketenanderzijds.Met het gemeenschappelijkecommunicatieconcept FOOD.BEkunnen we samen de export vanBelgische voedingsproduc-ten wereldwijd een ex-tra boost geven.“Zichtbare vetten zijneen bron van energie,essentiële vetzurenen de vitamines A, Den E”Myriam Van SanVoedingsadviseurPAGINA 7VOEDING, TWEEDE EDITIE, JUNI 2013Managing Director:Christelle RöckertHead of Editorial & Production:Evi VanparysEditorial & Production Manager:Daan De BeckerProject Manager: Dorien MoonensTel: +32 2 421 18 27E-mail:dorien.moonens@mediaplanet.comBusiness DeveloperThijs DelyRedactie: Karel Ronse, Daan De Becker,Philippe Van LilLay-out: I GraphicE-mail: reclamebureau@i-graphic.bePrint: CorelioDistributie: De StandaardMediaplanet contactinformatie:Tel: +32 2 421 18 20Fax: +32 2 421 18 31E-mail: info.be@mediaplanet.comD/2013/12.996/21We make our readers succeed!IN DE KIJKER“Het iscruciaal om deBelgische passievoor voeding ende kwaliteit enhet innoverendkarakter vanonze voedings-producten opeen coherentemanier tepromoten”WWW.FLANDERSFOOD.COMVan inspiratie tot innovatie!@MediaplanetBE/MediaplanetBelgiumMediaplanet ontwikkelt hoogwaardigebijlagen die zich richten op een specifiekthema en de daarbij behorendedoelgroep. Zo brengen wij lezer enadverteerder dichter bij elkaar.Deze bijlage wordt gepubliceerddoor Mediaplanet en valt niet onderde verantwoordelijkheid vande redactie De Standaard.kunnen we samen de export vanBelgische voedingsproduc-ten wereldwijd een ex-tra boost geven.VOEDING, TWEEDE EDITIE, JUNI 2013Managing Director:Christelle RöckertHead of Editorial & Production:Evi VanparysEditorial & Production Manager:Daan De BeckerProject Manager: Dorien MoonensTel: +32 2 421 18 27E-mail:dorien.moonens@mediaplanet.comBusiness DeveloperThijs DelyRedactie: Karel Ronse, Daan De Becker,Philippe Van LilLay-out: I GraphicE-mail: reclamebureau@i-graphic.bePrint: CorelioDistributie: De StandaardMediaplanet contactinformatie:die in België worden geprodu-ceerd, aan de innovaties die deindustrie heeft doorgevoerd énaan de vakbekwaamheid van de120.000 mensen die vandaag in deOm de voedingsindustrie ver-der te laten groeien en dewerkgelegenheid te verzekerenpleit FEVIA voor een versterkingvan de concurrentiekracht van devoedingssector en een coherentepromotie van de troeven van dezeindustrie. Daarbij is het cruciaalom de Belgische passie voor voe-ding en de kwaliteit en het innove-rend karakter van onze voedings-producten op een coherente ma-niertepromoten.DaaromheeftFE-VIA het communicatieconceptFOOD.BEgecreëerd,dathetuitstal-raam wordt om de kwaliteit van deBelgische voeding in de kijker teFOOD.BE werd officieel beginjuni gelanceerd in Los Ange-les tijdens de prinselijke handels-missie. Het spreekt echter voorzich dat de inspanningen van devoedingsindustrie alleen niet zul-Tel: +32 2 421 18 20Fax: +32 2 421 18 31E-mail: info.be@mediaplanet.comD/2013/12.996/21We make our readers succeed!de kwaliteit enhet innoverendkarakter vanonze voedings-producten opeen coherentemanier tepromoten”@MediaplanetBE/MediaplanetBelgiumMediaplanet ontwikkelt hoogwaardigebijlagen die zich richten op een specifiekthema en de daarbij behorendedoelgroep. Zo brengen wij lezer enadverteerder dichter bij elkaar.Deze bijlage wordt gepubliceerdBernard DeryckereVoorzitter FEVIA, Federatie Voedingsindustrie
 3. 3. JUNI 2013 · 3INSPIRATIEHet doel van het project is de eco-nomische ontwikkeling van agro-voedingsbedrijven in de projectre-gio’s. “Als we de handen in elkaarslaan, kunnen we ons als echtevoedingsregio’s profileren”, zegtFeusels.SamenmetAernoutsgeefthij hieronder kort toelichting bijde drie kerndoelen van Fish &Chips,dat ondertussen al een jaarin de uitvoeringsfase zit.Ontwikkeling van nieuweproduct-marktcombinaties(PMC)“We spreken over een geslaag-de PMC als een product een nieu-we functie krijgt en op die maniernieuwe marktsegmenten aan-spreekt. Dit kan onder meer doorlichte wijzigingen aan de voe-dingsproducten aan te brengenof door het product vanuit een an-der perspectief te benaderen.Cre-atief omgaan met deze lokale pro-ducten biedt eveneens oplossin-gen voor nieuwe uitdagingen, zo-als restafvalmanagement en hetvoedseltekort”,zegtAernouts.Feuselsgeefteentoepassingvaneen PMC uit het Meetjesland, datzich profileert als ‘glutenvrije re-gio’. “Veel mensen hebben een al-lergie voor gluten, waardoor zeheel strikt op hunvoeding moetenletten. In het Meetjesland wordtingezet op een glutenarm aanbodin lokale restaurants en logeer-adressen.Zo kunnen toeristen diezich moeten houden aan een glu-tenarm dieet zonder zorgen gaanuiteten of logeren in onze regio.”Daarnaast wordt in de regio ookingezet op spelt, een authentie-ke, gezonde, regionaal gebondengraansoort. In het kader van al-lergieën zijn er sommige men-sen mee gebaat dat ze wel spelt engeen tarwebrood kunnen eten.Versterken vanondernemersNetwerking binnen regiona-le voedingsbedrijven stimuleertde lokale economie en innova-tie,legt Aernouts uit.“Met Fish &Chips is het de bedoeling om eenkader te scheppen voor lokale on-dernemers waarin ze gemakke-lijker kunnen werken. Onderne-mers zijn op zoek naar diversifi-catie in het huidige klimaat, wijproberen hen hierin te begelei-den.Het is belangrijkvoor hen omin een structuur te kunnen wer-ken, zodanig dat logistiek en dis-tributie makkelijker verlopen. Zokunnen ze inspelen op wat leeftin de samenleving, namelijk eengrote vraag naar regionale en eer-lijke producten.”“Eens de structuurvan de distri-butie van hoeve- en streekproduc-ten op punt staat,moet het moge-lijk zijn voor ondernemingen omvia die distributie hun productenop een betere manier af te zetten.Omwille van de idee van duur-zaamheid willen we een renda-bel systeem creëren dat leefbaar iszonder subsidies”,zegt Feusels.Ook wordt een samenwerkings-verband opgezet tussen de parti-ciperende regionale ondernemer-snetwerken en overlegplatfor-men uit de (agro)voedingssector.Een andere maatregel om het re-gionaal ondernemerschap te ver-sterken, is de creatie van een zo-genoemde ‘tijdsbank’ waarbij elkeregio tien expertdagen aanlevert.Deze kunnen vervolgens door departnerregio’s gebruikt wordenomdeeigenexpertiseteverhogen.Vergemakkelijken vanmarkttoegankelijkheid“DerealisatievaneennieuwePMCgarandeert nog niet dat deze pro-ducten succesvol in de markt ge-zet kunnen worden. Fish & Chipsfocust onder andere op een effici-ente distributie en de rol van so-ciale media, deze middelen zul-len in grote mate het succes vanvoedingsproducten bepalen. Hetis bijvoorbeeld veel handiger omeen ondernemer één of twee keerper week de producten bij de land-bouwers te laten ophalen”, aldusAernouts.Daarnaast wordt binnen hetproject ook een zogenoemde‘Smaakacademie’ ontwikkeld. Ditinnovatief concept moet bijdra-gen tot de bewustmaking en voor-lichting rond voeding.“In drie re-gio’s krijgt de ‘Smaakacademie’ook een fysieke invulling, name-lijk de uitbouw van culinaire ate-liers. Zo kunnen lokale inwonersen toeristen kokend en proevendkennismaken met de troeven vandeze regio”,besluit Feusels.“Profileren als echtevoedingsregio’s”Greet AernoutsCoördinatorstreekgebondenproducten RurantLuc FeuselsCoördinatorplattelands-centrumMeetjeslandKAREL RONSEredactie.be@mediaplanet.comIEDERE REGIO ZIJN PRODUCT■ Aan het project zijn zesvoedingsregio’s gelegen aande Noordzee en het Kanaalverbonden.■ Namelijk Midden-West-Vlaanderen, Antwerpse Kempen,Meetjesland, Boulogne-Sur-Mer,East-England en Somerset.■ Elk van de regio’s staatbekend om enkele typischelokale producten.■ In Vlaanderen wordentwee distributienetwerkengerealiseerd.!Voor meer informatie:Kempen: Distrikempen,tel. 014/85.27.07Meetjesland: Distripoint,tel. 0473/54.52.01Met Fish &Chips is het debedoeling om eenkader te scheppenvoor lokaleondernemers waarinze gemakkelijkerkunnen werkenFish & Chips verwijstniet enkel naar eenlekker typisch Britsgerecht, het is ook denaam van een Europeessamenwerkingsproject.“Met Fish & Chips willenwe nieuwe product-marktcombinaties creërenen inzetten op regionalbranding”, zeggen LucFeusels en Greet Aernouts,die nauw betrokken zijn bijhet project.PROJECTEXPERTISEEfficiëntedistributie vanstreek-productenVijf producenten uit deAntwerpse Kempendoen sinds kort eenberoep op een externdispatchingbedrijf omhun verse productente verdelen. “Zo zijn zeverlost van zorgen omtrenttransport en papierwerk”,zegt Patrick Pasgang,mede-initiatiefnemer.DistriKempen, een samenwer-king tussen een melkvee-, gei-ten-, varkens-, fruit- en akker-bouwbedrijf,bestaat al enkele ja-ren. Deze vijf bedrijven zochtennaar een voordelige manier omhun verwerkte en verse produc-ten te leveren aan klanten in dehoreca en de kleinhandel.Enkelemaandengeledenvondenzij eenpartneromditteverwezenlijken.Zowel DistriKempen als de part-ner kwamen tot stand met desteun van het Europese samen-werkingsprojectFish&Chips.DispatchingHet dispatchingbedrijf bestaatuiteenvrouw,diehetpapierwerkvoor haar rekening neemt, eneenman,diemetdebestelwagenrondrijdt om de producten op tehalen en te verdelen. “Wanneerbestellingen vanuit horeca enwinkels binnenkomen, wordendeze doorgegeven aan de produ-centen.Zij zorgen ervoor dat hunbestelling klaarstaat,vervolgenswordt deze opgehaald door hetexterne bedrijf,die binnen de 24uur aan de klanten levert”.Voorhet Meetjesland zal Distripointdit vanaf juli op dezelfde wijzeopnemenzegtPasgang.Minder zorgen“Zo zijn de producenten verlostvan zorgen omtrent transport enpapierwerk en kunnen ze zichconcentreren op hun producten.Daarnaast is het systeem heelwat goedkoper en milieuvrien-delijker. Een ander belangrijkvoordeelisdeonderlingebevoor-rading. Ieder bedrijf beschiktover een eigen hoevewinkel,dienu dus ook de producten van deandere bedrijven kan opnemeninzijnassortiment.”Ook voor de klant biedt de-ze manier van werken heel watvoordelen.Dankzij het gecentra-liseerde distributiesysteem krij-genzijveelverschillendeproduc-tenaangeboden,enkunnenzijinéénkeerallesbestellen.KAREL RONSEredactie.be@mediaplanet.comPatrickPasgangMede-initiatiefnemerCULINAIRE ATELIERSTijdens culinaire ateliers kunnen lokaleinwoners en toeristen kokend en proevendkennismaken met de troeven van een regio.FOTO: KRISTINE VAN NEROMKIES VOORSTREEK-PRODUCTENKIES VOORSTREEK-1TIP
 4. 4. 4 · JUNI 2013Melk,kaas,yoghurt en andere zui-velproducten zorgen voor de na-tuurlijke aanvoer van calcium,ka-lium,mineralen en vitaminen dievan essentieel belang zijn voor deontwikkeling en de groei van hetmenselijk lichaam.Melk en zuiveldragen bij tot de vorming van onzebeenderen,tanden en spieren,on-geachtdeleeftijd.Lactose, ook wel melksuiker ge-noemd,is een van de belangrijkstebestanddelen van melk.Elke mole-cule lactose bestaat uit twee basis-elementen of suikers: een molecu-le glucose en een molecule galacto-se.Om lactose te kunnen afbreken,moeten die twee elementen tij-dens devertering gesplitstworden.Dat gebeurt door het enzym lac-tase, dat in de dunne darm gepro-duceerd wordt en in het slijmvliesvan de darm voorkomt.Maar somsvermindert de lactaseproductie ofstoptzehelemaal.Lactose-intolerantieBij een lactasetekort komt de lac-toseinzijngeheelindedikkedarmterecht. Daar zullen bacteriën destof verteren,wat het evenwicht inde darmflora verstoort. Personendie hiermee af te rekenen hebben,noemen we lactose-intolerant.Ditbetekent dus dat iemand de lactosein melk niet kan verteren.Dat leidttotheelwatonaangenamesympto-men, zoals een opgeblazen gevoel,buikpijn,diarreeenz.Er zijn verschillende gradenvan lactose-intolerantie. Sommi-ge mensen produceren helemaalgeenlactase-enzymenkunnendustotaal geen lactose verteren. An-dere maken wel lactase aan, maarniet genoeg.Zij kunnen wel melk-producten met lactose eten, maaralleen in kleine hoeveelheden.Hierbij moet gezegd worden datveel producten zogezegd lactose-vrij zijn,maar toch nog een kleinehoeveelheid (0,1%) lactose bevat-ten. Het is daarom belangrijk omhet etiketvan hetvoedingsproductgoed te controleren.Daarnaast zijner nog heel wat voedingsmiddelendie lactose bevatten terwijl je hetniet zou verwachten,zoals bepaal-de graanproducten en sommigecharcuteriesoorten.Alternatieve productenIn de westerse wereld staan melken melkproducten vrij centraal inde voeding. Mensen met lactose-intolerantie moeten zich dus heelwat belangrijke levensmiddelenontzeggen: uiteraard melk, maarook ijs, gerechten met saus op ba-sis van melk,zo goed als alle kant-en-klare gerechten,sommige kaas-soortenenz.Gelukkig zijn er alternatieven.Indeeersteplaatsiserdelaatstejarenheel wat geïnvesteerd in de ont-wikkeling van lactosevrije melk-producten.Dezebevatten,integen-stelling tot producten met een la-gere lactosegraad, helemaal geenlactose en zijnvolwaardigevervan-gers van gewone melkproducten.Daarnaast zijn er alternatieven on-der de vorm van bijvoorbeeld soja-gebaseerde producten.Deze bevat-ten eveneens geen lactose, maarverschillen qua smaak en samen-stelling van de traditionele melk-producten.VoedingssupplementOp restaurant of bij vrienden is hetnatuurlijk niet altijd even eenvou-dig om lactosevrije producten teverkrijgen. Een voedingssupple-ment met het enzym lactase is danerg handig.Dit is uiteraard een tij-delijke oplossing.In het dagelijkseleven kunt u beter kiezen voor lac-tosevrijevoeding.Voldoende alternatieven voormensen met lactose-intolerantieKOEMELK. Sommige mensen produceren helemaal geen lactase-enzym en kunnen dus totaal geen lactose (aanwezig in koe-melk) verteren. FOTO: PRIVÉ■ Vraag: Kunnen mensenmet lactose-intolerantie tochvoldoende melkproductenopnemen in hunvoedingspatroon?■ Antwoord: Ja, er bestaanmeerdere alternatieven zoalslactosevrije melkproducten,voedingssupplementen enmelkvervangers.MELK EN LACTOSE■ Een liter koeienmelk bevat0,4 tot 0,5 g lactose■ 7% van de bevolking islactose-intolerant.■ 23% van de bevolking heeftsterke spijsverteringsklachtenzonder de oorzaak te kennen.■ Het is aan te raden dagelijksminstens drie porties zuivel-producten te gebruiken. Met eenportie wordt bedoeld: een glasmelk, 200 g yoghurt of 2 snedenkaas van 20 g.■ Tot de leeftijd van ongeveer30 jaar wordt de botmassaopgebouwd. Daarna begint zegeleidelijk af te nemen.■ Door voldoende zuivel-producten te gebruiken, is hetmogelijk een voldoend grotebotmassa te behouden totop hoge leeftijd, en dusosteoporose en breuken tevermijden.NIEUWSDAAN DE BECKERRedactie.be@mediaplanet.com+ + =-lekkerezuivelnatuurlijke vitamines& mineralenZuivelZonder Zorgenlactose (gegarandeerd100% lactosevrij)Valio Zero Lactose biedt ueen ruim gamma zuivelproducten aan,gegarandeerd 100% lactosevrij.Geniet terug voluit van de goede smaak vanmelk en zuivelproducten en van zijn calcium,natuurlijke vitamines en mineralen, zonderenig risico op verteringsproblemen.Meer info: www.zerolactose.beof www.ikwilmelk.beC2_NL-BL-061307 ZLDeStandaard.indd 1 14/06/13 11:34
 5. 5. JUNI 2013 · 5Aangepaste voeding voor baby’sHet Office National de l’Enfance(ONE),de Franstalige tegenhangervan Kind & Gezin, beveelt aan omeen reeks zeer specifieke stappente volgen op het gebied van baby-voeding.Alles wat een baby vanafdegeboorteeet,zalimmerseenim-pact hebben op zijn acceptatie vanvoedingsmiddelen en op zijn ge-zondheid.Debehoeftenverschillennaargelangdeleeftijd.Verschillende stappenTot op de leeftijd van 4 maandendient een baby uitsluitend metmelk gevoed worden. Slechts van-af dan kan er geleidelijk ook vas-te voeding geïntroduceerd wor-den.Het is raadzaam om,vanaf 4 à5maanden,tebeginnenmetgroen-ten en vervolgens,vanaf vijf maan-den,met fruit.Een baby is immersgeneigd om meer van fruit te hou-den vanwege het suikergehalte;daarmee beginnen zou moeilijkhe-den kunnen geven bij het introdu-ceren van groenten.Het is nog be-ter slechts een groente per keer teintroduceren,om na te gaan of hetkind geen specifieke allergie ont-wikkelt.Rond 6 maanden kunnenvlees en vis geïntroduceerd wor-den,tussen 6 en 8 maanden eierenen rond 10 à 12 maanden meer al-lergene voedingsmiddelen, zoalsaardbeien,kiwi’senananas.Belang van vettenTussen 0 en 1 jaar verdubbelt eenkind in gewicht en verdrievoudigthet in lengte.Deze groeipiek bete-kent dat - in tegenstelling tot bijvolwassenen - de vetinname zeerbelangrijk is. ONE stelde echtervast dat baby’s doorgaans te wei-nig vetten eten, meer bepaald es-sentiële vetten, zoals meervoudigonverzadigde vetzuren.Het wordtdaarom bijvoorbeeld aanbevolenom een of twee eetlepels plantaar-dige olie, rijk aan omega 3, te in-troduceren. Eiwitten zijn ook be-langrijk,maar teveel daarvanvoorde leeftijd van drie jaar kan laterovergewicht veroorzaken. Het isdaarom noodzakelijk hun aandeelin de voeding van peuters in hetoog te houden.Biologisch ritmeNaast de voedingspatronen, is hetvan belang om het biologisch rit-me van kinderen te respecteren.We zijn vaak geneigd om de maal-tijdtijdstippen te laten samenval-len met die van de volwassenen.Dat is echter een vergissing. Kin-deren hebben namelijk niet altijdhonger om stipt twaalf uur, even-min hebben ze soms nood aan eendutje van 14 tot 16 uur.Als we hetkind een schemawillen geven,dankan het voedsel aangeboden wor-denopdemaaltijdtijdenvandevol-wassenen, maar het mag niet op-gedrongen worden.Een baby dientbovendien hetzelfde voedingsmid-del 10 tot 20 keer te proeven om hette herkennen en het vervolgens teaccepteren.De wetgeving inzake babyvoe-ding is heel specifiek en veel stren-ger dan die voor volwassenen. Zozijn sommige pesticiden verbodenof uitsluitend toegelaten in anderedosissendandievoorvolwassenen.Toevoegingsmiddelen en zoetstof-fen zijn evenmin toegelaten. In-dien ouders twijfelen, kunnen depotjesdieindehandelverkrijgbaarzijnweldejuisteoplossingzijn.NIEUWSPHILIPPE VAN LILredactie.be@mediaplanet.comDE VEILIGHEID VANZUIVELPRODUCTEN■ Vraag: Voeding is essentieelvoor de mens, zeker bijkinderen. Waar moeten opgelet worden bij babyvoeding?■ Antwoord: Op deleeftijdspiramide en hetbiologisch ritme van het kind.Maar dat is niet alles...Zuivelproducten voor ba-by’s voldoen aan zeerstrenge veiligheidsnormen,waaronder de Europese regle-mentering.Voorrauwemelk,datwil zeggen melk die nog geenwarmtebehandeling, zoals pas-teurisatie (melk die wordt ver-warmd tot 70°C) of sterilisatie(140°C) heeft ondergaan, zijn erstrenge controles op het gehalteaan van residuen van antibioti-ca en ziektekiemen bij 30°C.Rauwemelk,ofdienuafkomstigis van koeien,ooien,geiten,buf-felkoeien,merries of ezelinnen,is immers gevoeliger voor deontwikkeling van ziektever-wekkers.Zuivelproducten zijnessentiële onderdelen vanonze voeding, vooral vandie van baby’s: ze levereneiwitten, vitaminen enmineralen, waarondercalcium.PHILIPPE VAN LILredactie.be@mediaplanet.comBABYVOEDING. Alles wat een baby vanaf de geboorte eet, zal een impact hebbenop zijn acceptatie van voedingsmiddelen.
 6. 6. 6 · JUNI 2013EXPERTPANELDuurzaamheid dekt vele ladingen.Onzebedrijven werken hieraan volgens de ei-gen mogelijkheden.Zo kan er een steen-tje worden bijgedragen door het afvalbe-heer goed te organiseren en verspillingte vermijden, de verpakkingen te mini-maliseren of biodegradeerbaar te ma-ken, duurzaam geteelde grondstoffente gebruiken en acties te ondernementot een efficiënter gebruik van water enenergie, bijvoorbeeld d.m.v. warmtere-cuperatie bij ovens. Ook het aanbiedenvan lokale werkgelegenheid bevordertduurzaamheid.Onze bedrijven zijn betrok-ken bij tal van duurzaamhei-dinitiatieven,of het nu gaat omcacao, palmolie of hazelnoten. Erbestaan verschillende initiatieven,collectief of individueel, om de econo-mische en sociale omstandigheden vanonze producenten en boeren in ontwik-kelingslanden te verbeteren, met aan-dacht voor het milieu.Daarnaast spelenook continue verbeteringen op het vlakvan verpakkingen, productieprocessenen logistiek een belangrijke rol.D eBelgi-sche aard-appelsector heeft devoorbije jaren ingezet op een duurza-me groei. Nadat voorheen de klemtoonlag op leefmilieu (water, afval, ..) kiezenonze bedrijven en hun federatie nu vooreen breder spectrum met aandacht vooreen duurzamer teelt, valorisatie van debijproducten, energiebesparing en nuook maatschappelijk verantwoord on-dernemen.De sector was ook de eerste inde voedingsindustrie die via overleg eenmoderne functieclassificatie voor de ar-beiders heeft uitgewerkt.Al onze bedrijven zijn met duurzaam-heid bezig. Uiteraard moet er een even-wicht worden gevonden. Om voeding inde winkelrekken te krijgen, is een mi-nimum aan verpakking onvermijdelijk.Daarnaast is het een uitdaging om per-soneel te vinden dat wil werken tijdensde vroege ochtenduren. De veiligheids-en hygiënenormen nemen ook constanttoe, hetgeen in bijkomende kosten re-sulteert. Dé uitdaging is om tegen eentoenemende kostprijs kwalitatief en be-taalbare producten op de marktte blijven brengen.Eenvan degrootste uitda-gingen voor onze sectorde komende periode ligt in het verduur-zamen van productieketens. De voor-bije jaren werden tal van initiatievengestart die stilaan vruchten afwerpen.Een groeiend volume cacao is gecerti-ficeerd dankzij initiatieven voor duur-zame cacao. Als lid van de Belgische al-liantie voor duurzame palmolie streeftde sector ernaar om tegen eind 2015 vol-ledig overgeschakeld te zijn naarduurzame palmolie. Enke-le chocoladeproducentenbundelen hun transpor-ten waardoor zij min-der trucks nodighebben: dit isgoedkoper enbeter voorhet mili-eu!De sectorwerkt samenmet de overheid om nieu-we milieuwetgeving snel om te zet-ten. Ook de sectorale BBT wordt geac-tualiseerd. Projecten rond multimodaaltransport, steun aan kleine aardappel-coöperaties in Ecuador en een MVO pro-ject i.s.m. UNIZO illustreren de inspan-ningen om deze duurzame groei te kade-ren. Ook de teelt van aardappelen metminder gewasbeschermingsmidde-len,mogelijks door cisgenese resisten-te rassen, biedt kansen.Het nog zorgvuldi-ger omspringenmet grond-stoffen staatcentraal.De sterkte van de Belgische bakkerij-sector is zijn traditie,vakmanschap enkwaliteitsproducten.De bedrijven zijnvaak familiebedrijven met een lange-termijnvisie.In onze sector wordt metgoed opgeleide, vakbekwame en crea-tieve medewerkers gewerkt, hetgeenresulteert in producten van topkwa-liteit. Er wordt verder geïnvesteerd engeïnnoveerd in functie van de kwali-teit.Er worden ook meer producten ge-produceerd voor export.Het is een sec-tor in beweging. Er moet im-mers overal brood op deplank komen.De uitmuntende kwa-liteit en het eraan gekoppeldsterk imago is ongetwijfeld één vande belangrijkste troeven van de Belgi-sche voedingsindustrie. De Belgischebedrijven mogen zich dan ook niet la-ten ‘verleiden’ om goedkopere min-derwaardige producten te produceren.Vermits de belangrijkste exportgroeigerealiseerd wordt in de verre landenheeft Choprabisco een onderzoek lo-pen naar de verlenging van de houd-baarheid van pralines.Ook wordt er op-getreden tegen buitenlandse fabrican-ten die op een misleidende wijze ver-wijzen naar Belgische chocolade.De Belgische aardappelsector is ge-bouwd op een rijke traditie van fami-liale bedrijven en intensieve samen-werking binnen de keten. Intussen isde sector in zijn diverse schakels sterkgeprofessionaliseerd en toonaange-vend op wereldvlak.België is de groot-ste exporteur van diepgevroren aard-appelproducten ter werelddankzij deze dynami-sche bedrijven. Metde slogan ‘smallcountry, greatfood’ wil Feviainzetten opeen duurza-me groei.De Bel-g i s c h eaardap-pelsec-tor wilh i e r a a nactief meebouwen.Kathou WagemansSecretaris-generaal Federatievan de Grote Bakkerijen in BelgiëGuy GalletSecretaris-Generaal van ChoprabiscoRomain CoolsAlgemeen secretaris van BelgapomVraag 1Hoekunnenbedrijveninuwsectorhunsteentjebijdragentoteenduurzameremaatschappij?Vraag 2Watiserreedsverwezenlijktopditvlakinuwsectorenwaarliggendeuitdagingenvoordetoekomst?Vraag 3WatzijndesterktesvandeBelgischevoedingsindustrieenhoekunnenbetrokkenbedrijvendezenogverderontwikkelen?ject i.s.m. UNIZO illustreren de inspan-ningen om deze duurzame groei te kade-ren. Ook de teelt van aardappelen metminder gewasbeschermingsmidde-len,mogelijks door cisgenese resisten-te rassen, biedt kansen.Het nog zorgvuldi-ger omspringenmet grond-stoffen staatcentraal.appelproducten ter werelddankzij deze dynami-sche bedrijven. Metde slogan ‘smallcountry, greatfood’ wil Feviainzetten opeen duurza-me groei.De Bel-g i s c h eaardap-pelsec-tor wilh i e r a a nactief meebouwen.teit.Er worden ook meer producten ge-produceerd voor export.Het is een sec-tor in beweging. Er moet im-mers overal brood op deplank komen.De uitmuntende kwa-liteit en het eraan gekoppeldsterk imago is ongetwijfeld één vande belangrijkste troeven van de Belgi-sche voedingsindustrie. De Belgischebedrijven mogen zich dan ook niet la-sulteert. Dé uitdaging is om tegen eentoenemende kostprijs kwalitatief en be-taalbare producten op de marktte blijven brengen.energie, bijvoorbeeld d.m.v. warmtere-cuperatie bij ovens. Ook het aanbiedenvan lokale werkgelegenheid bevordertEenvan degrootste uitda-gingen voor onze sectorde komende periode ligt in het verduur-Onze bedrijven zijn betrok-ken bij tal van duurzaamhei-dinitiatieven,of het nu gaat omcacao, palmolie of hazelnoten. Erbestaan verschillende initiatieven,collectief of individueel, om de econo-Een groeiend volume cacao is gecerti-ficeerd dankzij initiatieven voor duur-zame cacao. Als lid van de Belgische al-liantie voor duurzame palmolie streeftde sector ernaar om tegen eind 2015 vol-ledig overgeschakeld te zijn naarduurzame palmolie. Enke-le chocoladeproducentenbundelen hun transpor-ten waardoor zij min-der trucks nodighebben: dit isgoedkoper enbeter voorhet mili-eu!dacht voor het milieu.Daarnaast spelenook continue verbeteringen op het vlakvan verpakkingen, productieprocessenen logistiek een belangrijke rol.De sectorwerkt samenmet de overheid om nieu-we milieuwetgeving snel om te zet-ten. Ook de sectorale BBT wordt geac-D eBelgi-sche aard-appelsector heeft devoorbije jaren ingezet op een duurza-
 7. 7. JUNI 2013 · 7NIEUWS“De slechte reputatie vanvettenisonterecht”Vetten worden vaak gezien als degrote boosdoener invoeding. Wan-neer het aankomt op diëten,zullenmensen dan ook eerst zo veel mo-gelijk vettige producten uit huneetpatroon schrappen. Maar zijnvetten dan echt zo slecht? We leg-gen drie stellingen voor aan My-riam Van San, die al meer dan 20jaar professioneel voedingsadviesgeeft.Van vettige voedingword je dikNiet noodzakelijk. Wemoeten een onderscheid ma-kentussendeverborgenvetten,diewe onder anderevinden in charcu-terie en gebak,en de zichtbare vet-ten, zoals smeerstoffen en berei-dingsvetten.Deze laatste bevattenvoedingsstoffen die essentieel zijnvoor ons lichaam, wat wil zeggendathetlichaamzenietkanaanma-ken,enkelopnemenviavoeding.Zezijn onder meer een bronvan ener-gie,essentiële vetzuren zoals ome-ga 3 en de vitamines A,D en E.Ookom smaak te geven aan je gerech-ten zijn zichtbare vetten heel ergbelangrijk.Een volwassen persoon heeftongeveer 2000 kcal per dag nodig.Daarvan mag ongeveer 30 procentafkomstig zijnvanvetten,dit komtovereen met zo’n 70 gram vet. Hetmerendeel halen we uit verbor-gen vetten,maar het is vooral cru-ciaal voor het functioneren vanje lichaam om een minimum aanzichtbare vetten in te nemen. Jemag dus zeker en vast op je boter-ham een zachte minarine smerenen plantaardige vetstoffen gebrui-kenbijjewarmemaaltijden.Voor hun groei en ontwikkelinghebben ook kinderen nood aanvol-doendevetten.Hierbij is het echterbelangrijk een degelijke keuze temaken tussen verschillende soor-tenvetten.Omovergewichtbijkin-deren tegen te gaan,is het dus ver-standiger te letten op verborgenvetten dan geen smeervet te ge-bruiken.Je vermijdt betervetten dan suikerDat is een volledig foutidee dat leeft bij sommigemensen. Strikt genomen hebbenwe gewone suikers zelfs niet nodig,terwijl vetten wel essentiële func-tieshebbeninonslichaam.Suikerskunnen we gemakkelijk onrecht-streeks innemen met productendie rijk zijn aan meervoudige kool-hydraten,zoalsaardappelen,groen-ten en granen.Enkelvoudige kool-hydraten,die we onder andere vin-den in snacks en frisdranken,die-nen zo veel mogelijk vermeden teworden. Bovendien geeft suiker jeeen prettige sensatie,waardoor hetmoeilijkisomjesuikerconsumptietebeperken.Onverzadigde vetten zijnbeter dan verzadigde vettenIn de meeste gevallen isdit zeker zo. Alle vettenhebben dezelfde energetische in-houd, de chemische structuur er-van kan echter verschillen, waar-door ze gevolgen kunnen hebbenvoor de cholesterolgehalte in hetbloed.Verzadigdevetten,diewe on-der andere vinden in vlees, melk,snacks, kaas, enz. hebben over hetalgemeen een negatieve invloed ophet bloedcholesterolgehalte. Van-daag de dag lijden veel mensen on-der te hoge bloedcholesterolgehal-ten,wat een grotere kans geeft ophart- en vaataandoeningen. Hetvervangen van verzadigde vettendooronverzadigdevettendaarente-gendraagtbijtothetbehoudenvannormale cholesterolgehalten. Wevinden deze vooral terug in plant-aardige margarines, oliën, noten,lijnzaden,avocado’senpindas.Myriam Van San■ Functie: Voedingsadviseuren diëtiste■ Vraag: Wat is het belang vanvetten in onze voeding?■ Antwoord: “Zichtbarevetten zoals smeerstoffen enbereidingsvetten spelen eencruciale rol in het functionerenvan ons lichaam”, zegt MyriamVan San, nutritioniste endiëtiste.Zichtbare vettenzijn een bronvan energie,essentiële vetzurenen de vitamines A,D en EPROFIELNIEUWSVERMIJD NIETALLE VETTENJUNI 2013 · 7VERMIJD NIET2TIPZO LEKKERkan margarine* zijn! product met 82% vet product met 75% vet
 8. 8. 8 · JUNI 2013NIEUWSVraag: Waaromkennenproductenopbasisvanzoetstoffenuitdesteviaplantveelsucces?Antwoord:Despecifiekeeigenschappenmakenvandezeplanteennatuurlijk,caloriearmalternatiefvoorproductenmettoegevoegdesuikers.Stevia als alternatiefvoor suiker?DAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comWat is stevia?SteviaiseenkruiddatzijnoorsprongvindtinParaguay.Guarani-indianengebruiktenstevia al 1.500 jaar geleden om hun krui-denthee en voedsel mee te zoeten.Tochduurdehettotheteindevande19deeeuwvooraleer de eigenschappen van de planttot de westerse wereld doordrongen.Van-daagwordtsteviawereldwijddoormiljoe-nenconsumentenalsnatuurlijkezoetstofgebruikt. De zoete bestanddelen van hetplantje bevinden zich in de bladeren vande plant en worden tijdens een extractie-proces uit de bladeren gewonnen.De ste-viablaadjesbevattensteviolglycosidendieongeveer300keerzoetersmakendansui-ker.Waarom is het een gezondalternatief voor suiker?Steviaiseen100%natuurlijkezoetstofdiegeen nadelige gezondheidseffecten kentzoals geraffineerde suikers en chemischezoetstoffendatwelkunnenhebben.Inste-violglycosidenzittenbijvoorbeeldgeenca-lorieën en geen koolhydraten.Bovendienblijftdezoetstoftijdensverhittingstabiel,jekanerduszonderproblemenmeekokenenbakken.Wat is het verschil tussenhet opnemen van stevia engewone suiker voor onzebloedsuikerspiegel?Onzebloedsuikerspiegelisconstantinbe-weging.Als deze te laag is,heeft dat aller-eerst een effect op de hersenen,waardoorwe minder energie hebben, moe zijn enons nog moeilijk kunnen concentreren.Het opnemen van voedsel op basis vangewone suiker zorgt weliswaar voor eensnelle piek in de suikerspiegel,maar dezeis slechts tijdelijk en wordt gevolgd dooreen verlangen naar meer suiker.Produc-tenopbasisvanzoetstoffenuitsteviaheb-ben geen effect op de suikerspiegel,waar-doordezegewoonstabielblijft.In welke producten vinden westevia zoal terug?In thee en koffie, maar ook in zui-velproducten, frisdranken en sauzenwordt het reeds gebruikt als suikerver-vanger.Daarnaast is de zoetstof uit ste-via een zeer geschikt zoetmiddel voorchocolade.Zo’n alternatief voor choco-lade komt in Europa trouwens geen dagte vroeg. Studies wijzen namelijk uitdat 96,4% van de westerse consumen-ten meer geraffineerde suikers consu-meren dan geadviseerd wordt door deWereldgezondheidsorganisatie WHO.Mensen gaan steeds bewuster om methun gezondheid omdat ze van een ac-tief,gezond en lang leven willen genie-ten. Dankzij het gebruik van zoetstof-fen uit stevia past chocolade nu ookin een evenwichtig en gevarieerd voe-dingspatroon. Er hoeft namelijk nietlanger glucose,kristalsuiker en fructo-se te worden toegevoegd.De aanwezig-heid van natuurlijke oxidanten, mine-ralen en essentiële vetzuren blijft be-houden. Bovendien wordt het gehalteaan vezels nog verhoogd.NIEUWS■ Lorem ipsum dolor sitamet, consectetuer?– Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing elit,sed diam nonummy nibh eu-ismod tincidunt ut laoreet dut laoreet dolore magna ali-quam ut laoreet dolore magnaaliquam olore magna aliquamerat volutpat,eros et accumsanveniam,quis.–Loremipsumdolorsitamet,consectetuer adipiscing elit,GEZONDE VOEDING: EEN CMensengaan steedsbewusterom met hungezondheidomdat zevan eenactief,gezond enlang levenwillengenieten.Productenop basis vanstevia sluitenhierbij aanwggorvSdkolekvhAan steeds meer productenworden suikers toegevoegden zonder het te weten,nemen we vandaag de dagveel meer suikers in dan inhet verleden. Het is van grootbelang om hier aandacht aante besteden en te kijken naaralternatieven.Iedereen is gebaat bij het eten vanminder suikers.Ons huidigvoedings-patroon bevat veel te veel suikers endit gecombineerd met te weinig be-MET ZOETSTOFFEN UITMET ZOETSTOFFEN UITSTEVIADulciSana – Lovendegem – Belgium – info@dulcisana.be* Verkrijgbaar bij****www.dulcisana.beNATUURLIJKStevia is een kruiddat zijn oorsprongvindt in Paraguay.FOTO: SHUTTERSTOCKDURF TEVARIËRENDURF TEVARIËREN3TIP
 9. 9. JUNI 2013 · 9“TOPKWALITEIT BLIJFTDE NORM”itamet,elit,h eu-eet da ali-agnaquammsanamet,elit,COMBINATIE VAN FACTORENGanda Ham NVHaenhoutstraat 210 9070 DestelbergenT.:09/353.74.16 info@ganda.be www.ganda.beVolg ons op facebook:Puur. Lekker. Belgisch.Ganda Ham is een erkendstreekproduct, gemaakt vanBelgisch varkensvlees én dooreigen vakmensen. Door samen-werking met lokale landbouwersblijft het ganse productieprocesin eigen streek. Onze hammenworden natuurlijk gedroogd enbereid met een snuifje zeezout,zonder bewaarmiddelen of gluten.Zo zuiver als een artisanaalproduct maar zijn kan.Advertentie De Standaard.indd 1 6/06/2013 14:11:42weging leidt tot diabetes en over-gewicht. Bij de term evenwichti-ge voeding wordt niet alleen geletop het verminderen van de suike-rinname,maar is er ook aandachtvoor het vetgehalte en de vezels.Suikers vervangen door vetten isdus geen optie. In de nabije toe-komst zullen ervoedingsprofielenopgesteld worden waarbij opge-legd wordt hoeveel vetten en sui-kers een bepaald product mag be-vatten vooraleer het een ‘gezond-heidsclaim’kanmaken.SuikervervangersOp het gebied van suikervervan-gersissteviaéénvandebelangrijk-stedoorbraken.Hetvoordeelvandesteviablaadjes is dat zij steviolgly-cosidesbevattendie300keerzoetersmaken dan suiker.Dit is een inte-ressant voordeel voor mensen metdiabetes, maar ook voor iedereendieopzijnlijnwilletten.Voeding en bewegingHet aanbod aan gezonde produc-ten vandaag de dag is reeds sterkontwikkeld,denk maar aan koek-jes, chocolade, confituur, snoep-jes,... Om iets fundamenteels teveranderen,is het wel belangrijkdat gezond eten gebeurt in com-binatie met een doordacht voe-dings- en bewegingspatroon.En-kele tips:■ Zorg voor een voldoende geva-rieerd eetpatroon.■ Comineer gezonde en even-wichtige voiding met voldoendebeweging.■ Neem voldoende vocht op:drink minstens anderhalve literwater per dag.■ Eet op regelmatige tijdstippenen sla geen maaltijden over. Hetontbijt blijft hierbij de belang-rijkste maaltijd.■ Een gezond tussendoortje tus-sen de maaltijden kan,maar kiesdan eerder voor een stuk fruit ofeen koekje met minder suikers.tans-ene-DAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comDe consument evolueert steedsmeer naar een flexivoor. Hijeet wel vlees, maar met mateén met aandacht voor hetduurzaamheidsaspect en zijneigen gezondheid.“Dat klopt helemaal”, zegt voe-dingsexpert in de vleesbereidingDirk Cornelis. “De hedendaagse consu-ment eet graag lekker,maar is actief be-zigmethetanalyserenvanzijnvoeding.Inveelgevallenkiesthijofzij(nog)puurvoor de smaak,maar meer en meer ligtde nadruk op een combinatievan lekke-reengezondevoeding.Producentenzijndus verplicht om hierop in te spelen ende hoeveelheid zout en hetvetpercenta-ge zo laag mogelijk te houden, zonderdat dit ten koste van de smaak hoeft tegaan.Topkwaliteitblijftaltijddenorm.”Controlemechanismen“Een correcte etikettering en eenduidelijkecommunicatiezijnhier-voor noodzakelijk: twee factoren die bij-dragen tot een meer transparantievleessector. Het is voor een KMO van-daagvrijwelonmogelijkomopeenmili-eubelastende en ondoorzichtige manierte werken,daarvoor zijn de controlemo-gelijkheden te uitgebreid. Ik denk danniet enkel aan officiële controle-instan-ties, maar ook aan de buren, de eigenwerknemers,hetinternet,blogs,...”“Naast duurzaamheid, gezondheid entransparantie speelt de herkomst vanproductenookeengroterol.Mensenetengraag iets wat uit hun eigen streek,regioof land komt.Investeren in producten uiteigen streek,heeft een positieve invloedop de plaatselijke economie. Je zal ziendatwaar deverkoopvan streekproductendraait,deeconomiebloeit”,aldusCornelis.DAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comCéréal Stevia SweetHeerlijk & natuurlijk zoet*Meer informatie op cereal.be *gezoet met steviolglycosiden uit de steviablaadjesOntdek het volledigeCéréal SteviaSweet gamma!cosiden uit de steviablaadjesdek het volledigeréal Steviaeet gamma!gADVERTENTIE STANDAARD CEREAL.indd 1 18/06/13 11:54
 10. 10. 10 · JUNI 2013NIEUWSBrood is al eeuwenlang een vanonze basisvoedingsmiddelen. Deplatte koek van geplet graan vande Egyptenaren vier eeuwen voorChristus heeft plaatsgemaakt vooreen actueel en modern product.Vertrekkendvan eenvoudige basis-ingrediënten (bloem,water,gist enzout) biedt de bakker vandaag eenrijk assortiment aan verschillendebroodtypes met talrijke gebruik-stoepassingen in het kadervan eengezondevoeding.5 tot 12 sneden per dagDagelijks twee broodmaaltijdeneten naast een warme maaltijd enmaximum 2 tussendoortjes is eengezonde gewoonte. Brood kan ookals tussendoortje of bij de warmemaaltijd.Zo haal je gemakkelijk deaanbevolen hoeveelheid van 5 tot12snedenbroodperdag.Tochblijktdit voor de meeste mensen nietzo eenvoudig: we eten gemiddeldslechts4snedenbroodperdag.Bron van energieBroodlevertenergieindevormvancomplexe koolhydraten (zetmeel)in combinatie met essentiële voe-dingsstoffen zoals voedingsvezels,eiwitten,mineralen en vitaminen(vooral van de B-groep). Naarmatebrood meer van de volledige graan-korrel bevat, zitten er ook meervoedingsvezels, vitaminen en mi-neralen in.Volkorenbrood,waarinnagenoeg de volledige tarwekor-rel is verwerkt,bevat meer essenti-ele voedingsstoffen dan wit brood,dat wordt bereid met meer geraffi-neerdebloem.Devoedingsvezelsinbrood ondersteunen de goede wer-king van onze darmen.Ze versnel-len de passagevan hetvoedsel doorhet maagdarmkanaal en vergrotenhet volume van de ontlasting. Opdie manier helpen ze constipatie tevoorkomen.VetgehalteDemeestebroodsoortenzijnookvet-arm.Een snede brood bevat gemid-deld maar 1 g vet.Van normale por-ties brood op zich word je dus nietdik.Broodbelegdaarentegenkanwelveel vet en calorieën bevatten.Weesdusmatigmetvetteenzoetetoespij-zen,smeer niet te dik en gebruik bij-voorbeeld maar 1 sneetje beleg voor2 sneetjes brood. Luxeversies zoalsmelk-, suiker- en rozijnenbrood be-vatten doorgaans meer calorieënomdatermeerveten/ofsuikerisaantoegevoegd,net als bij koffiekoekenen croissants. Dit zijn dus geen ge-zondebroodvervangers.Glutenvrij broodDe graansoorten die gluten bevat-ten, zijn het best geschikt om erbrood van te maken.Gluten zijn ei-witbestanddelen die voorkomenin graansoorten zoals tarwe, rog-ge,gerst,spelt en in mindere matein haver en zorgen voor de typischeluchtige kruim van het brood.Glu-ten worden door het overgrote deelvan de mensen zonder problemenverteerd,maar ongeveer 1 op de 300mensen lijdt aan coeliakie of glu-tenintolerantie.Zij verteren glutennietgoedenmoetenlevenslangeenglutenvrij dieet volgen.Voor hen iser glutenvrij brood met een aange-paste samenstelling zodat het tochsmakelijkenaantrekkelijkblijft.5 TOT 12 SNEDENBROOD PER DAGIS AANBEVOLENDAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comEet lekker en gezond,eet volkorenbrood!Ganda Ham NVHaenhoutstraat 210 9070 DestelbergenT.:09/353.74.16 info@ganda.be www.ganda.beVolg ons op facebook:Puur. Lekker. Belgisch.Ganda Ham is een erkendstreekproduct, gemaakt vanBelgisch varkensvlees én dooreigen vakmensen. Door samen-werking met lokale landbouwersblijft het ganse productieprocesin eigen streek. Onze hammenworden natuurlijk gedroogd enbereid met een snuifje zeezout,zonder bewaarmiddelen of gluten.Zo zuiver als een artisanaalproduct maar zijn kan.Advertentie De Standaard.indd 1 6/06/2013 14:11:42■ Vraag: Waarom valt broodniet weg te denken uit onsvoedingspatroon?■ Antwoord: Het neemt eenbelangrijke plaats in bij onzedagelijkse voedselopname.Elke Belg eet doorgaanstweemaal brood per dag,wat overeenstemt met deaanbevelingen van hetVIGeZ (Vlaams Instituut voorGezondheidspromotie enziektepreventie).Een snedebrood bevatgemiddeld maar 1gvet. Van normaleporties brood op zichword je dus niet dik.Broodbelegdaarentegen kan welveel vet en calorieënbevattenZORG VOORVOLDOENDEENERGIEZORG VOORVOLDOENDE4TIP
 11. 11. JUNI 2013 · 11Van China over Rusland tot de Ver-enigde Staten,chocolade uit Belgiëwordt wereldwijd gezien als top inzijn categorie.Als je op je chocola-deverpakking ‘Made in Belgium’kan plaatsen,geldt dit als een kwa-liteitssymbool dat de verkoop eenserieuzeboostzalgeven.TablerenBelgische producenten zorgen ersteeds voor dat de ingrediëntendie ze gebruiken van goede kwali-teitzijn.VroegerwarenBelgenspe-cialisten in het tableren van cho-colade. Bij het tableren wordt op-gewarmde chocolade op een koel,meestal marmeren, werkblad ge-goten.Zo worden kleine vetkristal-len gevormd die in grote mate desmaak van de chocolade gaan be-palen.Op die manier kreeg de Bel-gische chocolade zijn goede repu-tatie. Nu is dit proces grotendeelgeautomatiseerd en wordt de ty-pische Belgische smaak verkregendoorconcherenenwalsen.BRIC90%van alle in België geproduceer-de chocolade is bestemd voor ex-port. Nieuwe grote afzetmarktenzijn de zogenoemde BRIC-landen(Brazilië,Rusland,India en China).In deze landen zijn de inkomensde laatste jaren fors gestegen,watde vraag naar luxeproducten heeftverhoogd. Dit zijn meestal kwali-teitsproducten uit Europa en deVS. We mogen echter niet stellendat de consumptie daaromvolledigverschoven is,in de rest van de we-reldblijftchocoladeevenpopulair.MomentgerelateerdEen andere evolutie is het feit datchocoladeproducenten steedsmeer inzetten op momentgerela-teerde verpakkingen. Dit is onderandere het geval tijdens de kerst-,paas- of valentijnperiode.Dan gaathet in se om dezelfde producten,maar vertaalt men deze telkensnaar een ander en vernieuwendconcept.Rode peperOp het vlak van smaak zien we delaatste jaren twee trends.Enerzijdsis er een verbreding van het choco-lade-aanbod. Mensen zoeken naarnieuwe smaaksensaties, zoals ro-depeper,gemberenspecialenoten.Deze worden tegenwoordig doorveel experimentele chocolatiersverwerkt in hun producten.Ander-zijds zien we dat de interesse vanconsumentenverschuiftvanmelk-naarpurechocolade.Dezelaatsteisimmers gezonder dankzij een lagersuikergehalte.Chocolade is een betaalbaar ge-notsproduct.Die eigenschap zorgtervoordatchocoladealtijdpopulairzalblijven,ookintijdenvancrisis.KAREL RONSEredactie.be@mediaplanet.comPRAKTIJKBelgische chocoladepopulairder dan ooitDoordat de snoepjes vrijwelenkelinBelgiëteverkrijgenzijn,worden ze automatisch ge-associeerdmetonsland.Dezebe-perkte verkrijgbaarheid komtdoor het feit dat cuberdons versgegeten moeten worden. Hetduurt slechts drie weken vooral-eerdestroperigemassabinneninbegint te versuikeren. Daardooris het praktisch onmogelijk delekkernij over lange afstand tetransporteren.Arabische gomWij Belgen zijn ook de eni-gen die het delicate produc-tieproces tot in de puntjes be-heersen. In grote ketels wordteen suikermassa gekookt waar-aan Arabische gom en fram-boossmaak is toegevoegd. Destroop wordt in kegelvormigemoules van zetmeel gegoten enten slotte even in de oven aange-bakken zodat er een dun korstjeop komt,en de stroperige massabinneninvastgehoudenwordt.CrumbleDe stroop binnenin wordttegenwoordig ook gebruiktin ijs en pralines of zelfs als top-ping.Een andere nieuwigheid iscuberdoncrumble, die gemaaktwordtvandekorstenkandienenalsdecoratievoortaarten.CUBERDONSWERELDWIJDGESMAAKTPRODUCTIEPROCESBij het tableren wordtopgewarmde chocolade opeen koel, meestal marmeren,werkblad gegoten.FOTO’S: PRIVÉBELGIËConfiserie 2000 - Nieuweweg 12 B-9940 Evergem - Tel: 09 357 42 19Een volledig overzicht van al onze specialiteitenkan U terugvinden op onderstaande website:De échte CuberdonsWWW.CONFISERIE2000.BEB E L G I A NC R A F T S M A N S H I PGeen Duc d’O truffel is het-zelfde. De reden daarvoor isheel simpel. De luchtige choco-lademousse maakt een wilde ritover een groot bed van knapperigechocoladeschilfers. Al dansend overde schilfers vormt zich vanzelf eenwild patroon. Als ze eenmaal uit-gerold zijn, laten we ze rustig evenliggen. En dan pas zijn ze klaar omde weg naar de beschaving te vin-den. Daarom is elke Duc d’O truffelanders. Maar allemaal onfatsoenlijklekker.Binnenkort verkrijgbaar!90% van alle inBelgiëgeproduceerdechocolade isbestemd voor deexport■ Vraag: Wat is het geheimvan Belgische chocolade?■ Antwoord: De kwaliteit vande ingrediënten en het gebruikvan ambachtelijke techniekenzorgen ervoor dat Belgischechocolade een wereldwijdebekendheid geniet.Lekkerbekken van overde hele wereld zijn verzotop snoepgoed uit België.De zoetigheid waar wehet meest bekend omstaan, zijn de ‘neuzekes’ ofcuberdons.
 12. 12. 12 · JUNI 2013NIEUWSVlamingen staan be-kend als Bourgondi-ers,een imago waarwe fier op mogenzijn.Het belichaamtonze diverse enkwaliteitsvolle eet-,drink- en tafelcultuur.Danny VanAssche, afgevaardigd bestuurdervan Horeca Vlaanderen, en SofieVan Den Bossche,directeur van devzw Tafelen in Vlaanderen,leggenuit waarom deze aspecten steedsmeer in de kijker worden gezet omzo meer toeristen en investeerdersnaarVlaanderentelokken.Als we alle positievekritieken mogen geloven,kunnen we zonder meertrots zijn op onze Vlaamsekeuken.Van Assche: “Dat mogen wezeker, het succes van deVlaamse keuken is een combinatievan vakmanschap, hoogwaardigeproducten én van een culinairepassie van de Vlamingen zelf, diehun chefs dwingen tot topkwali-teit.Tochhebbenweeenprobleem:ininternationaleculinairekringenstaan andere landen veel hogeraangeschreven, denk maar aan deScandinavischelanden,Spanje(Ca-talonië en Baskenland), EngelandenzelfsPeruenBrazilië.”Van Den Bossche:“Hetpro-bleemiszekernietverbondenmet de kwaliteit van de keuken.Het verschil met de andere landendie wel hoge toppen scheren, zithem in een perfect uitgewerktmarketingplan.”Van Assche: “De oprichtingvan de vzwVlaanderen LekkerLandvijfjaargeledenwaseenfantas-tisch initiatief,maar omVlaanderenterugopdewereldkaarttezetten,zaler meer nodig zijn.We spreken hierovereenabsoluteprioriteit.Dehore-castaatinVlaandereninvoor35.000bedrijven en ruim 80.000 jobs. Bo-vendienisdegastronomieeenenor-metroefomeenpositieveuitstralingte geven aan ons land en aan onzeproducten. Dit laten liggen in onzeinternationale marketing, zou ge-woondomzijn.”Welke acties zijn dannoodzakelijk om Vlaanderenculinair weer op dewereldkaart te zetten?Van Den Bossche: “Op in-ternationaal vlak is het vooralbelangrijkomtetonenwelkegastro-nomischetroevenerallemaaltevin-den zijn op onze kleine oppervlakte.Dit is een gemeenschappelijke taak,nietvanenkeléénoverheidsdeparte-ment.In Vlaanderen zijn tal van or-ganisatiesbezigmetdepromotievanonzeeet-,drink-entafelcultuur.Hetprobleem is dat er te weinig samen-werkingis,teweiniguniformiteit.”Van Assche: “Dehuidigeini-tiatieven die nu al bijdragenaandepromotievandeVlaamsegas-tronomie zijn vooralsnog te beperktenteversnipperd.Hetmoeteenkor-tetermijndoelstellingzijnomallebe-trokken partners hierrond te latensamenwerken en een gezamenlijkmarketingplanuittewerken.”Aan welke partners denkenjullie dan in de eersteplaats?Van Den Bossche: “Voor deinternationale toeristischepromotie wordt er zeer nauw sa-mengewerkt met Toerisme Vlaan-deren.Het promotenvan deVlaam-se gastronomie én bistronomie iseen extra aantrekkingskracht omVlaanderen een kwaliteitsvol enaantrekkelijkimagotegeven.Zozouhet vanzelfsprekend moeten zijndat de Vlaamse keuken op buiten-landse missies gepromoot wordt.We moeten de internationale persvoeden met interessante verhalen.Zo kunnen de streekproductenmeer zichtbaar worden in het bui-tenland door bijvoorbeeld chefs opmissies te sturen met productenvanhierendoorinVlaanderengroteculinaireevenemententeorganise-ren die opmerkelijk zijn voor inter-nationale pers.Op 30 juni zullen 20internationale chefs,culinaire ‘crè-me de la crème’van ‘World’s 50 bestrestaurants’,inGenteenmenuvoor-schotelen aan een select publiek:GELINAZ! Het is met dergelijke to-pevenementen dat we onze Vlaam-se eetcultuur ook mee in de kijkerkunnenplaatsen.”Van Assche: “Laat ons zekerook de rolvan de private sectornietvergeten.Zowelsectorfederatiesals Horeca Vlaanderen, Fevia en deBelgische Brouwers als belangrijkeindividuele bedrijven kunnen enmoeteneenrolspeleninwateencu-linair publiek-privaat partnerschapmoetworden.Ermoetéénorgaanko-men dat alle initiatieven ter promo-tie van de gastronomie overkoepeltencoördineert.”Zijn ook de beleidsmakershiervan reeds overtuigd?Van Den Bossche: “Vlaamsminister-president en Vlaamsminister van Landbouw en buiten-landsebetrekkingenKrisPeetersenVlaams minister van ToerismeGeert Bourgeois zijn al overtuigd enzulleneencrucialeaanzetgevenomtotdezeelkaarversterkendesamen-werkingtekomen.Heteindproductligt er al, het moet alleen nog ver-kochtworden.”Danny Van Assche■ Functie: Afgevaardigdbestuurder Horeca VlaanderenSofie Van Den Bossche■ Functie: Directeur van de vzwTafelen in VlaanderenPROFIELPROFIEL“Werken aaninternationaalimagovanVlaamsekeuken”
 13. 13. JUNI 2013 · 13“Als we spreken over biologischevoeding, bedoeling we productendie gekweekt zijn op basisvan pre-mium grondstoffen in een omge-ving die in hoge mate rekeninghoudt met het milieu”, zegt San-dra Ruyssinck, evangelist biovoe-ding. “Vroeger werden deze enkeldoor de echte believers gekocht,vandaag neemt vrijwel elke con-sument weleens een bioproductmee in de winkelkar.Het is moei-lijk om hier exacte statistieken opte plakken, maar het is duidelijkdat de verkoop in de lift zit”,aldusRuyssinck.Traceability“Mensen besteden ook veel meeraandachtaangezondevoedingendetraceability: het onderzoek naar deherkomst van de producten.Je ziethier ook dat producten op basis vaningrediënten van eigen bodem hetgoed doen,aangezien de consumentweet dat deze streng gecontroleerdworden.”New consumers“We spreken in dit geval van ‘newconsumers’.Ditzijnmensenmeteenheelnormaalvoedingspatroon,maarzestaanerwelbijstildaterietsmoetveranderen op het gebied van duur-zaamheiden milieu.Het bewustzijnén het engagement nemen enormtoe.”“In Frankrijk en Nederland speeltookdeoverheid eenvooraanstaanderol in dat bewustzijn.In België is datvoorlopig nog minder, maar je zietwel al enkele positieve signalen.Zozie je dat grote overheidsbedrijvener aandacht aan besteden om bio opde kaart te zetten.Dat kan een heeleenvoudige ingreep zijn, zoals hetvervangenvan de koekjes bij de kof-fie door biokoekjes, maar de trendis duidelijk: er is een nivellering opkomst.”Beperkt prijsverschilRuyssinck: “Voorlopig zijn biologi-sche voedingsproducten nog duur-der dan hun conventionele varian-ten. Dat is te wijten aan de hogerekostprijs van de ingrediënten: deoogsten zijn kleiner,waardoor je au-tomatisch een hogere prijs betaalt.Bovendien zijn ook de verpakkings-kostenhoger,aangezienerbiologischafbreekbare inkt en biologisch ge-produceerdkartonwordtgebruikt.”“Aangezien de vraag de komen-de jaren zal blijven stijgen,zullen deprijsverschillen tussen bio- en con-ventionelevoedingdichterbijelkaaraansluiten.Door de stijgende vraagzal er nog meer geïnvesteerd wor-den in knowhow en technologischeontwikkelingen,waardoor het pro-ductieproces efficiënter kan verlo-pen.Bovendienzullenbedrijvenhungrondstoffen in hogere hoeveelhe-den kunnen aankopen,waardoor deprijsdaalt”,bliktRuyssinckvooruit.NIEUWSDAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comGEEF BIOEEN KANSJUNI 2013 · 13GEEF BIOEEN KANS5TIPORGANIC BRAN BISCUITS WITH FRUITORGANIC FRUIT BISCUITSORGANIC FRUIT FILLED BISCUITSORGANIC CARAMELIZED BISCUITS■ Vraag: Waarom is hetpositief om te kiezen voorbiovoeding?■ Antwoord: Biologischgekweekte producten zijngezonder, duurzamer en hetprijsverschil is klein.Aangezien devraag naarbioproducten zalblijven stijgen, zullende prijsverschillentussen bio- enconventionelevoeding dichter bijelkaar aansluitenSandraRuyssinckEvangelistbiovoedingFOTO: YEL RATAJCZAK“Nivellering rondbiologische voeding is ingezet”
 14. 14. 14 · JUNI 2013INSPIRATIE■ Vraag: Waar liggen voorde voedingsindustrie kansenom te innoveren?■ Antwoord: “De bestekansen liggen op het niveauvan productontwikkeling maarook vooral op het gebied vanprocessing is er nog heel watvooruitgang mogelijk”, zegtErwin Lamot van Flanders’FOOD.“De voedingssector heeft de crisisopmerkelijk beter overleefd danveel andere industrietakken. Hetaantal bedrijven is licht gedaald -dat is vooral te wijten aan schaal-vergroting – maar dewerkgelegen-heid is de laatste jaren vrijwel con-stantgebleven.”Sterke basis“De Belgische voedingssector kannatuurlijk terugvallen op een ster-ke basis. We staan wereldwijd be-kend om onze kwaliteitsvolle enveilige producten. Ruim 50% vande omzet halenwe uit onze export-producten,en dit percentage blijftjaarlijks stijgen.Ondanks dit posi-tieve imago heeft de Belgischevoe-dingsindustrie de stempel niet in-novatieftezijn,maardatiswelzeerkortzichtig. We zijn een KMO-in-dustrie.Natuurlijk zijn wij innova-tief,maardanweloponsniveau.”Processing“Bedrijven zijn steeds op zoek naarmanieren om hun kennis te ver-sterken.Op het gebied van proces-sing is er nog heel wat progressie-marge. Vandaag de dag bestaat detechnologie welalompralinedoos-jes te vullen met automatischegrijparmen - deze zijn zo verfijnduitgewerkt dat ze geen schade toe-brengen aan de pralines – maarpas als we dergelijke systemen ookmeer algemeen gaan toepassen,zullen we in staat zijn om snellerén goedkoper te produceren en hetverschil te maken met de buiten-landse concurrentie. Deze trans-formatie moet leiden naar de zoge-noemde “Food Factory of the Futu-re. Daarin passen nieuwe techno-logieën,automatisatie,robotica endigitalisering.”“Deze ontwikkeling hoeft nietten koste van de werkgelegenheidte gaan. Dat is al deels bewezen,aangezien er de laatste jaren al en-kele stappen richting automatisa-tie gezet zijn en de werkgelegen-heid zoals eerder aangehaald ophetzelfde niveau gebleven is. Datis te verklaren doordat de werkne-mers die niet meer achter de bandstaan,opgeleidworden en op ande-re niveaus kunnen ingezetworden,zoals bijvoorbeeld voor het onder-houdvandemachines.”Commercieel oogpunt“Het uiteindelijke doel blijft na-tuurlijk om de producten op eensuccesvolle manier te vermark-ten.Zondercommercieeldraagvlakis er geen toegevoegde waarde. Jekan dit zo samenvatten: het R&D-proces heeft als doel om financi-ele middelen om te zetten in ken-nis, maar het effectief implemen-teren van innovatieve toepassin-genheeftalsdoelomdiekennisop-nieuwomtezetteningeld.”Mentaliteitswijziging“Metdemogelijkhedendieweheb-ben,behalenwemomenteeluitste-kende resultaten,maar verdere in-novatie is nodig om te blijven uit-blinken.Er moet dan wel een eindekomen aan de mentaliteit waarbijelke speler vanop zijn eigen eilandzijn zin doet.We zien de laatste ja-ren zeer zeker een positieve ont-wikkeling, het aantal samenwer-kingsverbanden tussen bedrijvenonderling en bedrijven en onder-zoeksinstellingen neemt toe. Wemoeten vanuit een gezamenlijkeketenwerking inspelen op de inno-vatienoden van de waardeketen enstreven naar een competitieve,in-novatieve en duurzame voedings-industrie.”“Omdezedoelstellingenteberei-ken,mag innovatie zich niet louterbeperkentotdevoedingsproducen-ten.Ookpartnersophetgebiedvangrondstoffen, ingrediënten, trans-port en retail dienen actief bij ditprocesbetrokkenteworden.”Netwerking stimuleren“Eerst en vooral gaan bedrijven opzoek naar manieren voor het ver-sterken van hun interne kennis,anderzijds is er ook nood aan ken-nisverspreiding via bijvoorbeeldstudiedagen en kennisdeling viaonder meer samenwerking metonderzoeksinstellingen. Als over-koepelend innovatieplatform ishet onze rol om die netwerking testimuleren en zo bedrijven en ken-nisinstellingen samen te brengen.Onze primaire doelstelling ligt inhet verhogen van de wetenschap-pelijke en technologische kennisbij de bedrijven uit de voedselke-ten. Al onze activiteiten zoals hetopstarten en coördineren van on-derzoeksprojecten in samenwer-king met kennisinstellingen, hetorganiseren van studiedagen enopleidingen en het commerciali-seren van de onderzoeksresultatenin samenwerking met de bedrij-ven passen binnen deze doelstell-ling.Op internationaal niveau ma-ken we daarom ook deel uit van deEuropean FoodAlliance.Het doel isom onze KMO’s in contact te bren-genmetonderzoeksinstellingenenconcullega’s uit andere landen enzo de uitstraling van de voedings-industrieteversterken.”INNOVATIEPROCESInnovatie mag zich nietlouter beperken tot devoedingsproducenten,iedereen dient actiefbij dit proces betrokkente worden.FOTO: PRIVÉEXPERTISE“De voedingsindustrie is wélinnovatief, maar op haar niveau”DAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comVoedselveiligheiden –kwaliteitDit zijndébelangrijkstepij-lers binnen de voedselin-dustrie.De kwaliteit - en de daar-mee samenhangende veiligheid- van voedsel moet te allen tijdegewaarborgd blijven. Bij studiesnaar manieren om het voedsellanger houdbaar te houden of inte spelen op een evenwichtigevoeding (minder of gezonderevetten,suiker- en zoutgehalte,…)blijven bovenstaande pijlers ab-soluteprioriteit.Hierligtnatuur-lijkookeenbelangrijketaakvoorde consument: deze moet op eencorrecte manier met het voedselomgaan.Voeding en gezondheidEr is nog een hele weg af teleggen in het onderzoeknaar nutritioneel verantwoordevoeding voor doelgroepen,zoalsbijvoorbeeld senioren, hulpbe-hoevenden en rusthuisbewo-ners. Er wordt dan gedacht aanhet inspelen op de wijzigendesmaakprofielen en nutritionelebehoeften, het makkelijkerkauwbaarmakenvanvoedselennatuurlijkhetevenwichttussenlekkere en evenwichtige voe-ding.De smaak,geur en textuurvan voedsel blijven uitermatebelangrijk.DuurzaamheidDemaatschappijheeftnoodaan voedselzekerheid omook met de voorspelde bevol-kingsgroei tegen 2050 alle mon-den te kunnen voeden.We moe-ten de voedselverliezen beper-ken en werken met duurzameregrondstoffen tijdens de voedsel-productie. Daarnaast moet hetwater- en energieverbruik dras-tischdalen.Universelenoden enbehoeftenDe noden en behoeftenvoor de voedselindustriezijn dezelfde over de helewereld. Hierbij wordenverschillende domeinenonderscheiden.DAAN DE BECKERredactie.be@mediaplanet.comWe moetenvanuit eengezamenlijkeketenwerkinginspelen op deinnovatienoden vande waardeketen enstreven naar eencompetitieve,innovatieve enduurzamevoedingsindustrieErwin LamotAlgemeen directeur Flanders’ FOOD
 15. 15. BREYDEL, PROEF GEZELLIGHEID ELKE DAG!!PUBLIREPORTAGEVleeswaren Antonio – beter gekend als Breydel – is een modern en groeiend bedrijf, gespecialiseerd in het vervaardigen vanovengebakken vleeswaren en delicatessen, met als topproducten de Breydelham en het Breydelspek.FamiliebedrijfVleeswaren Antonio is ontstaan in 1979 in deslagerij St.-Pierre aan het Sint-Pietersstation teGent. In combinatie met de slagerij werd in een eersteatelier te Eke (Nazareth) begonnen met de productievan artisanale vleeswaren.De steeds strengere EG-normen zetten Antoine DeKeyser, vader van huidig zaakvoerder Ivan De Keyser,aan tot de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw. Annofebruari 1989 namen zij hun intrek in de nieuwe gebou-wen in Asper (Gavere). Vanaf dan was er een sterkegroei en realiseerde men een stijgende verkoop op zo-wel de binnenlandse als buitenlandse markt.In de nazomer van 1991 werd Antoine De Keyserernstig ziek. Meteen kwam het beleid volledig in han-den van de zoon Ivan, die tot op heden de activiteitengedreven voortzet.Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen,drong een uitbreiding zich op. Begin 2007 kreeg Ivande kans om in de buurt van de bestaande vestiging eenperceel van meer dan 6.000 m2 aan te kopen. Sindsseptember 2009 heeft het voltallig team zijn intrek ge-nomen in de nieuwbouw aan de Legen Heirweg 2 teGavere.OvengebakkenAl de producten zijn vervaardigd uit puur Bel-gisch varkensvlees van de hoogste kwaliteit.Breydel wordt met een geheime kruidenmix bestrooiden ovengebakken in een authentieke warme lucht-oven…de garantie voor een unieke smaak.Breed assortimentOok innovatie & productontwikkeling krijgen devolle aandacht bij Breydel. Dit resulteert in eenuitgebreid gamma kwaliteitsproducten, zoals het Brey-delboutje, Breydelhammouse, Breydelhamkroket,Breydel Côte à l’os, Breydelkoek (vleesbrood natuur,met kaas of met mosterd),...De producten zijn terug te vinden bij de traditioneleslager en/of supermarkt. In het gamma heeft Breydelook twee, door de VLAM, erkende streekproducten: deBreydelham en het Breydelspek. Een bevestiging voorambachtelijkheid en vakmanschap!CulinairDoor het ovengebakken karakter is Breydel veelmeer dan charcuterie alleen. De producten le-nen zich ook uitstekend in culinaire toepassingen enwarme bereidingen. Breydel heeft een scala aan mo-gelijkheden: bij het ontbijt, als tapas, op de barbecue,als volwaardige maaltijd of verwerkt in een salade.Heel wat topchefs, TV-koks, restauranthouders, hore-cazaken en foodbloggers werken met Breydel. Op dewebsite www.kokenmetbreydel.be ontdekken zowelfoodies, hobbykoks als professionals originele gerech-ten en creaties.Sociaal engagementBreydel is meer dan een productiebedrijf. Soci-aal engagement is een belangrijk aspect van debedrijfsmissie. Daarom organiseert Breydel oa. deBreydelfeesten. Een gezellig volksfeest met als hoog-tepunt de bereiding van een maaltijd voor minimum1.000 personen in een speciale Breydelpan met eendiameter van bijna 4 meter. De opbrengsten van deBreydelfeesten worden grotendeels geschonken aande Belgische NGO Trias. Breydel koos voor het langetermijn project Conpapa in het Andesgebergte te Ecua-dor. Zo helpen ze de plaatselijke bevolking met het pro-fessionaliseren van hun kleinschalige aardappelteelt.KookworkshopZoals de merkslogan “Proef gezelligheid, elkedag’’ laat blijken, primeert de gezelligheid bijBreydel.Wekelijks worden in de Breydelgebouwen kookwork-shops georganiseerd. Enerzijds kunnen particulierenindividueel inschrijven op een kooksessie (thema- enseizoensgebonden), anderzijds kunnen groepen, be-drijven en/of verenigingen een gezellige teambuildingreserveren.U kan genieten van een gezellige avond interactiefkoken onder leiding van een Breydelchef of tv-chef.Zo staan er steeds mooie namen op de agenda ondermeer: Felix Alen, Piet Huysentruyt, Albert Verdeyen,Breydelchefs Frédéric Decruyenaere, Stefaan Dae-ninck en Peter Vereecke enz.BedrijfsbezoekenNieuwsgierig naar meer? Tijdens een bedrijfsbe-zoek, dat ongeveer 3 uur duurt, maak je naderkennis met het bedrijf. Dit omvat een bedrijfsfilm, be-zoek aan de productieruimte en aan de ecologischesystemen en, als afsluiter, een lekkere degustatie metBreydelproducten.Bezoeken zijn mogelijk na reservatie, van maan-dag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur, voor groepenvan min. 20 personen en max. 50 personen.Meer weten over Breydel,kookworkshops & bedrijfsbezoeken:WWW.BREYDEL.BERecepten &culinaire tips:WWW.KOKENMETBREYDEL.BEProgrammaBreydelfeesten:ZIE WWW.BREYDEL.BEOp zondag 23 juni 2013 gaan de 9e Breydel-feesten door op de Markt in Gavere.De eerste 10 lezers die een mail sturen naarmarketing@breydel.be met vermelding vanhun adres, telefoon- en GSM nummer, krijgen2 gratis eetkaarten voor de Breydelmaaltijd.GENIET VAN EEN GEZELLIGE KOOKWORKSHOPBREYDELSPEKROLLETJESMET ASPERGES EN KABELJAUWBREYDELKOEK MET MOSTERD HUIDIG BEDRIJFSGEBOUW IN GAVERE
 16. 16. Proef gezelligheid,elke dag!!VLAANDERENOvengebakkenLekker kruidigUnieke smaakAmbachtelijk100% BelgischVerkooppunten:www.breydel.beRecepten:www.kokenmetbreydel.beBreydel BreydelhamNo sugars added. Great Taste. Enjoy.Cavalier nv – 9900 Eeklo – www.cavalier.be – info@cavalier.beDit is een enkele reisnaar de chocoladehemel“ „www.facebook.com/cavalier.be@CavalierChocolacavalier.beLees meer over Cavalier chocolade met zoetstoffen uit Stevia op pagina 8.Verkrijgbaar bij de betere Natuurvoedingswinkel, Delhaize en Bioplanet.

×