Pojam preduzeca

1,810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pojam preduzeca

 1. 1. ININŽENJERSKAŽENJERSKAEKONOMIJAEKONOMIJAProf.Prof. dr Vesna Sekulićdr Vesna Sekulić
 2. 2. Pojam i karakteristike preduzećaPojam i karakteristike preduzećaZadovoljenje potreba je uslov opstanka ljudi, kaoZadovoljenje potreba je uslov opstanka ljudi, kaopojedinaca i kao zajednicepojedinaca i kao zajedniceSavremeni čovek nastoji da na što povoljniji načinSavremeni čovek nastoji da na što povoljniji načinzadovolji svoje materijalne potrebezadovolji svoje materijalne potrebeJedan čovek ne može da proizvede sve što mu je potrebnoJedan čovek ne može da proizvede sve što mu je potrebnoU tom cilju pojedinci ili grupe ljudi, osposobljeni zaU tom cilju pojedinci ili grupe ljudi, osposobljeni zaodređene poslove, odlučuju da se bave nekomodređene poslove, odlučuju da se bave nekomprivrednom delatnošću – nabavljaju potrebne mašine iprivrednom delatnošću – nabavljaju potrebne mašine imaterijal i izrađuju proizvode ili pružaju usluge kojimamaterijal i izrađuju proizvode ili pružaju usluge kojimase zadovoljavaju ispoljene potrebese zadovoljavaju ispoljene potrebeOvakav način organizovanja bavljenja privrednomOvakav način organizovanja bavljenja privrednomdelatnošću naziva sedelatnošću naziva se preduzeće.preduzeće.
 3. 3. Uslovi za nastanak preduzeća:Uslovi za nastanak preduzeća: Razvijena društvena i tehnička podela radaRazvijena društvena i tehnička podela rada- društvena podela radadruštvena podela rada je podela rada izmeđuje podela rada izmeđupreduzeća i posledica je raznovrsnih potrebapreduzeća i posledica je raznovrsnih potreba- tehnička podela radatehnička podela rada je podela rada unutarje podela rada unutarpreduzeća i posledica je njegovih ograničenihpreduzeća i posledica je njegovih ograničenihresursaresursa Tržište i konkurencijaTržište i konkurencija Privatna svojina.Privatna svojina.
 4. 4. Preduzeće je osnovni subjekt tržišnePreduzeće je osnovni subjekt tržišneprivrede koji kao samostalnaprivrede koji kao samostalnaorganizacija ljudi i sredstava izvršavaorganizacija ljudi i sredstava izvršavaodređene zadatke usmerene kaodređene zadatke usmerene kazadovoljavanju potreba ljudizadovoljavanju potreba ljudi..
 5. 5. Svoju delatnost preduzeće započinje pribavljanjemSvoju delatnost preduzeće započinje pribavljanjemelemenata proizvodnje – radne snage i sredstavaelemenata proizvodnje – radne snage i sredstavaza proizvodnjuza proizvodnju –– ii razmenom za raspoloživirazmenom za raspoloživinovac - kapital.novac - kapital.
 6. 6. Osnovne karakteristike preduzeća su:Osnovne karakteristike preduzeća su: Preduzeće je osnovni subjekt tržišne privredePreduzeće je osnovni subjekt tržišne privrede Preduzeće je organizaciona celina, odnosno skupPreduzeće je organizaciona celina, odnosno skupljudi i sredstava za proizvodnjuljudi i sredstava za proizvodnju PPrreduzeće je samostalno privredno-pravno lice.eduzeće je samostalno privredno-pravno lice.
 7. 7. Osnovni elementi preduzećaOsnovni elementi preduzećaOsnovni elementi preduzeća predstavljajuOsnovni elementi preduzeća predstavljajuneophodni uslov za njegovo funkcionisanje i toneophodni uslov za njegovo funkcionisanje i tosu:su: Radni kolektiv (radna snaga)Radni kolektiv (radna snaga) Sredstva za proizvodnju (sredstva za rad iSredstva za proizvodnju (sredstva za rad ipredmeti rada)predmeti rada) OrganizacijaOrganizacija Rezultati poslovanja.Rezultati poslovanja.
 8. 8. Radni kolektiv (radna snaga)Radni kolektiv (radna snaga)Radni kolektiv je nosilac radne snageRadni kolektiv je nosilac radne snageRadnu snagu čini skup fizičkih i umnihRadnu snagu čini skup fizičkih i umnihsposobnosti ljudi za odgovarajući rad i onasposobnosti ljudi za odgovarajući rad i onapredstavlja osnovni element proizvodnjepredstavlja osnovni element proizvodnjeRadna snaga je određena:Radna snaga je određena:- Kvantitativno (broj radnika)Kvantitativno (broj radnika)- Kvalitativno (kvalifikaciona strukturaKvalitativno (kvalifikaciona struktura radnikaradnika))- Vremenski.Vremenski.
 9. 9. Sredstva za proizvodnjuSredstva za proizvodnjuSredstva za proizSredstva za proizvodnju kao materijalni elementvodnju kao materijalni elementprocesaprocesa poslovanja preduzeća obuhvataju dveposlovanja preduzeća obuhvataju dvekomponente:komponente:1)1) Sredstva za radSredstva za rad2)2) Predmete rada.Predmete rada.
 10. 10. Sredstva za radSredstva za radSSredstva za rad su stvari koje radnik koristiredstva za rad su stvari koje radnik koristikao oruđe pomoću kojeg prenosi delovanjekao oruđe pomoću kojeg prenosi delovanjesvog rada na predmete radasvog rada na predmete radaNabavljaju se uglavnom na tržištu – kupuju seNabavljaju se uglavnom na tržištu – kupuju seSredstva zaSredstva za rad određuju se:rad određuju se:- KvantitativnoKvantitativno- KvalitativnoKvalitativno- Vremenski.Vremenski.
 11. 11. Prema tehničkim karakteristikama i nameni uPrema tehničkim karakteristikama i nameni uprocesu proizvodnje razlikuju se sledeće vrsteprocesu proizvodnje razlikuju se sledeće vrstesredstava za rad:sredstava za rad: Alati (za obavljanje pretežno ručnih operacija)Alati (za obavljanje pretežno ručnih operacija) Mašine (za obavljanje mehaničkih operacija)Mašine (za obavljanje mehaničkih operacija) Postrojenja (za obavljanje hemijskih tehnološkihPostrojenja (za obavljanje hemijskih tehnološkihprocesa).procesa).
 12. 12. Predmeti radaPredmeti radaPredmeti rada su stvari na koje radnik delujePredmeti rada su stvari na koje radnik delujesredstvima za rad i kroz određenesredstvima za rad i kroz određenetehnološke postupke prevodi ih u gotovetehnološke postupke prevodi ih u gotoveproizvode kojima zadovoljava svoje potrebeproizvode kojima zadovoljava svoje potrebePredmete rada preduzeće takođe nabavljaPredmete rada preduzeće takođe nabavljauglavnom na tržištu.uglavnom na tržištu.
 13. 13. S obzirom na ulogu u procesu proizvodnje razlikuju seS obzirom na ulogu u procesu proizvodnje razlikuju sesledeće vrste predmeta rada:sledeće vrste predmeta rada: Osnovni materijalOsnovni materijal (ulazi u sastav gotovog proizvoda i(ulazi u sastav gotovog proizvoda ibitno određuje njegove karakteristike)bitno određuje njegove karakteristike) Pomoćni materijalPomoćni materijal (doprinosi karakteristikama(doprinosi karakteristikamaproizvoda – boje, začini, ambalaža....)proizvoda – boje, začini, ambalaža....) Režijski materijalRežijski materijal (upotrebljava se na pripremi i(upotrebljava se na pripremi ikontroli proizvoda)kontroli proizvoda)I predmeti rada se određuju kvantitativno, kvalitativno iI predmeti rada se određuju kvantitativno, kvalitativno ivremenski.vremenski.
 14. 14. Organizacija poslovanjaOrganizacija poslovanjaPredstavlja skladno povezivanje delova u celinu uPredstavlja skladno povezivanje delova u celinu ucilju uspešnijeg poslovanja preduzećacilju uspešnijeg poslovanja preduzećaSvodi se na uspostavljanje odnosa među radnicimaSvodi se na uspostavljanje odnosa među radnicimai veštinu kombinovanja elemenata proizvodnje –i veštinu kombinovanja elemenata proizvodnje –rada, predmeta rada i sredstava za rad.rada, predmeta rada i sredstava za rad.
 15. 15. Rezultati poslovanjaRezultati poslovanjaRezultati poslovanja preduzeća predstavljajuRezultati poslovanja preduzeća predstavljajukrajnje efekte njegovog funkcionisanjakrajnje efekte njegovog funkcionisanjaRezultati poslovanja su uslov podmirivanjaRezultati poslovanja su uslov podmirivanjamaterijalnih potreba, koje se zadovoljavajumaterijalnih potreba, koje se zadovoljavajuproizvodnom, razvojnom i opštom potrošnjomproizvodnom, razvojnom i opštom potrošnjomOdređuju se kvantitativno, kvalitativno iOdređuju se kvantitativno, kvalitativno ivremenski.vremenski.
 16. 16. Rezultati preduzeća uključuju:Rezultati preduzeća uključuju: Fizički proizvodFizički proizvod  konkretna upotrebnakonkretna upotrebnavrednost koja služi zadovoljenju neke potrebe,vrednost koja služi zadovoljenju neke potrebe,nastaje u procesu proizvodnjenastaje u procesu proizvodnje Vrednost proizvodnje (prihod)Vrednost proizvodnje (prihod)  vrednostvrednostrealizovanog fizičkog proizvoda, nastaje urealizovanog fizičkog proizvoda, nastaje uprocesu razmene, tj. prodaje na tržištuprocesu razmene, tj. prodaje na tržištu Dobit (profit)Dobit (profit)  razlika između vrednostirazlika između vrednostiproizvodnje i troškova potrebnih za njenoproizvodnje i troškova potrebnih za njenodobijanje.*dobijanje.*
 17. 17. Preduzeće kao ekonomski i poslovniPreduzeće kao ekonomski i poslovnisistemsistemPreduzeće predstavlja određeni skup ljudi iPreduzeće predstavlja određeni skup ljudi isredstava za proizvodnju skladno povezanih usredstava za proizvodnju skladno povezanih ujednu celinujednu celinuTakav skup naziva se sistemTakav skup naziva se sistemPreduzeće je poslovni, ekonomski, organizacioni,Preduzeće je poslovni, ekonomski, organizacioni,pravni sistem.pravni sistem.
 18. 18. Preduzeće kao ekonomski i poslovniPreduzeće kao ekonomski i poslovnisistemsistemPreduzeće kao bazičan ekonomski sistem imaPreduzeće kao bazičan ekonomski sistem ima Elemente ulazaElemente ulaza Transformacione proceseTransformacione procese Elemente izlazaElemente izlaza
 19. 19. Preduzeće kao sistem obuhvata celinu povezanihPreduzeće kao sistem obuhvata celinu povezanihkomponenti koje se sastoje izkomponenti koje se sastoje iz RezultataRezultata UlaganjaUlaganja Ekonomskih principaEkonomskih principa KvalitetaKvaliteta Faktora.Faktora.
 20. 20. KarakteristikeKarakteristike preduzeća kao ekonomskog ipreduzeća kao ekonomskog iposlovnog sistemaposlovnog sistema Preduzeće je bazičan ekonomski sistem – ono jePreduzeće je bazičan ekonomski sistem – ono jeosnovni ekonomski subjekt privrede koji vršeći svojuosnovni ekonomski subjekt privrede koji vršeći svojumisiju pruža doprinos u podmirenju ekonomskihmisiju pruža doprinos u podmirenju ekonomskihdruštvenih potrebadruštvenih potreba Na nivou preduzeća ostvaruje se proizvodnja proizvodaNa nivou preduzeća ostvaruje se proizvodnja proizvodai usluga radi zadovoljenja potreba ljudii usluga radi zadovoljenja potreba ljudi U svojim aktivnostima više ili manje efikasno koristiU svojim aktivnostima više ili manje efikasno koristiresurseresurse Preduzeće ostvaruje ekonomske ciljevePreduzeće ostvaruje ekonomske ciljeve..
 21. 21.  Ekonomska aktivnost preduzeća regulisana jeEkonomska aktivnost preduzeća regulisana jedelovanjem objektivnih ekonomskih zakonadelovanjem objektivnih ekonomskih zakona U svom radu preduzeće poštuje ekonomskeU svom radu preduzeće poštuje ekonomskeprincipe – pravila ekonomskog ponašanjaprincipe – pravila ekonomskog ponašanja Na nivou preduzeća ostvaruje se procesNa nivou preduzeća ostvaruje se procesreprodukcije sa potfazama: proizvodnjom,reprodukcije sa potfazama: proizvodnjom,razmenom, raspodelom i potrošnjomrazmenom, raspodelom i potrošnjom Ostvarivanje ciljeva preduzeće podrazumevaOstvarivanje ciljeva preduzeće podrazumevaodređene transformacione procese koji imajuodređene transformacione procese koji imajutehničko-tehnološki i ekonomski aspekt.tehničko-tehnološki i ekonomski aspekt.
 22. 22.  Preduzeće ima pravnu i poslovnu sposobnostPreduzeće ima pravnu i poslovnu sposobnost Preduzeće funkcioniše kao pravni sistemPreduzeće funkcioniše kao pravni sistem Preduzeće je i organizacioni otvoreni sistem saPreduzeće je i organizacioni otvoreni sistem saelementima ulaza i izlazaelementima ulaza i izlaza..*
 23. 23. Preduzeće kao organizacioni sistemPreduzeće kao organizacioni sistemOrganizacioni sistem preduzeća definišeOrganizacioni sistem preduzeća definišeorganizovanje predmetne delatnosti preduzećaorganizovanje predmetne delatnosti preduzećaBitne karakteristike organizacionog sistemaBitne karakteristike organizacionog sistemapreduzeća su:preduzeća su: složenostsloženost otvorenostotvorenost dinamičnost.*dinamičnost.*
 24. 24. Preduzeće kao pravni sistemPreduzeće kao pravni sistemU našoj privrednoj praksi preduzeće je pravno liceU našoj privrednoj praksi preduzeće je pravno licea pravni subjektivitet i samostalnost stiče upisoma pravni subjektivitet i samostalnost stiče upisomu Registar privrednih društva.u Registar privrednih društva.
 25. 25. Preduzeće kao pravni sistem ima:Preduzeće kao pravni sistem ima: OrganizacijuOrganizaciju DelatnostDelatnost SedišteSedište FirmuFirmu NacionalnostNacionalnost Žiro računŽiro račun Opšte akteOpšte akte Poslovne knjigePoslovne knjige Dobit (gubitak)Dobit (gubitak) Pravni subjektivitet.Pravni subjektivitet. ******
 26. 26. Osnivanje i plan rada preduzeOsnivanje i plan rada preduzećaćaPreduzeće se osniva sa određenim ciljemPreduzeće se osniva sa određenim ciljemPreduzeće (privredno društvo) osnivajuPreduzeće (privredno društvo) osnivajuosnivačkim aktom pravna i fizička lica radiosnivačkim aktom pravna i fizička lica radiobavljanja delatnosti u cilju sticanja dobitiobavljanja delatnosti u cilju sticanja dobitiČinom osnivanja preduzeća obezbeđuju seČinom osnivanja preduzeća obezbeđuju seformalno pravni uslovi (a) i materijalni (b)formalno pravni uslovi (a) i materijalni (b)uslovi.uslovi.
 27. 27. Formalno pravni usloviFormalno pravni uslovi definišu se zakonskimdefinišu se zakonskimpropisimapropisimaOsnivač treba da ispunjava uslove u vidu mestaOsnivač treba da ispunjava uslove u vidu mestaboravka, dokaza o stručnosti i zdravstvenimboravka, dokaza o stručnosti i zdravstvenimuslovima za obavljanje delatnostiuslovima za obavljanje delatnostiSvojstvo pravnog lica stiče se unošenjem podatakaSvojstvo pravnog lica stiče se unošenjem podatakao privrednom subjektu u Registar privredniho privrednom subjektu u Registar privrednihdruštava.društava.
 28. 28. Materijalni usloviMaterijalni uslovi sadržani su prvenstveno usadržani su prvenstveno usredstvima za rad kojima treba raspolagati zasredstvima za rad kojima treba raspolagati zaobavljanje određenih delatnostiobavljanje određenih delatnostiOgledaju se u tehničkoj opremljenosti, zaštiti naOgledaju se u tehničkoj opremljenosti, zaštiti naradu i zaštiti životne sredine i sl.*radu i zaštiti životne sredine i sl.*
 29. 29. Biznis planBiznis planBiznis plan je pisani dokument koji seBiznis plan je pisani dokument koji sesastavlja:sastavlja:- u momentu osnivanja preduzećau momentu osnivanja preduzeća- otpočinjanja neke nove aktivnosti ili razvojaotpočinjanja neke nove aktivnosti ili razvojanovog proizvodanovog proizvoda- donošenja menadžment odluka radidonošenja menadžment odluka radiobezbedjenja potrebnih finansijskihobezbedjenja potrebnih finansijskihsredstava, kontrole poslovanja i sl.sredstava, kontrole poslovanja i sl.
 30. 30. Elementi biznis planaElementi biznis plana Ciljevi, vizija i misija preduzećaCiljevi, vizija i misija preduzeća Tržišna pozicijaTržišna pozicija Marketing planMarketing plan Menadžment planMenadžment plan Plan proizvodnje (operativni plan)Plan proizvodnje (operativni plan) Plan prodajePlan prodaje Finansijski planFinansijski plan Pokazatelji ekonomske opravdanostiPokazatelji ekonomske opravdanosti..
 31. 31. OrganiOrganizovanje i funkcionisanjezovanje i funkcionisanjepreduzećapreduzećaOrganizovanje preduzeća podrazumeva skladno iOrganizovanje preduzeća podrazumeva skladno iefikasno povezivanje njegovih sastavnihefikasno povezivanje njegovih sastavnihelemenataelemenataOrganizovanje obuhvata:Organizovanje obuhvata:• Organizacionu strukturuOrganizacionu strukturu• Organizovanje aktivnosti .Organizovanje aktivnosti .
 32. 32. Organizaciona struktura preduzeća definiše sistemOrganizaciona struktura preduzeća definiše sistemveza i odnosa izmedju elemenata, faktora iveza i odnosa izmedju elemenata, faktora iaktivnosti u preduzećuaktivnosti u preduzećuOrganizaciona struktura obuhvataOrganizaciona struktura obuhvata- Organizaciono ponašanjeOrganizaciono ponašanje- Organizacionu kulturuOrganizacionu kulturu- Stil upravljanja preduzećemStil upravljanja preduzećemDefiniše se putem odgovarajuće upravljačkeDefiniše se putem odgovarajuće upravljačkeodluke.*odluke.*****
 33. 33. TraTransformacioni procesi u preduzećunsformacioni procesi u preduzećuTransformacioni procesi predstavljaju proceseTransformacioni procesi predstavljaju procesenekih odgovarajućih promena u preduzećunekih odgovarajućih promena u preduzećuRazlikuju se:Razlikuju se:1.1. Procesi poslovne transformacijeProcesi poslovne transformacije2.2. Procesi vlasničke transformacije.Procesi vlasničke transformacije.
 34. 34. Poslovna transformacijaPoslovna transformacijaPodrazumeva transformaciju inputa (ulaganja) uPodrazumeva transformaciju inputa (ulaganja) uautpute (rezultate) u obavljanju poslovnihautpute (rezultate) u obavljanju poslovnihaktivnosti preduzećaaktivnosti preduzećaINPUTIINPUTI  TRANSFORMACIONITRANSFORMACIONI  AUTPUTIAUTPUTIrad PROCESI proizvodrad PROCESI proizvodkapital prihodkapital prihoddobit (profit)dobit (profit)
 35. 35. Vlasnička transformacijaVlasnička transformacijaPodrazumeva promenu vlasnika preduzeća.Podrazumeva promenu vlasnika preduzeća.Može biti:Može biti:1)1) Vlasnička transformacija unutar postojećegVlasnička transformacija unutar postojećegekonomskog sistema - berza akcija, kupoprodajaekonomskog sistema - berza akcija, kupoprodajapreduzeća na berzi, u kapitalističkim privredamapreduzeća na berzi, u kapitalističkim privredama2)2) Vlasnička transformacija sa promenom postojećegVlasnička transformacija sa promenom postojećegekonomskog sistema – u postsocijalističkimekonomskog sistema – u postsocijalističkimprivredama, kod nas, uvode se elementi tržišta,privredama, kod nas, uvode se elementi tržišta,privatizacija.privatizacija.
 36. 36. Modeli vlasničke transformacijeModeli vlasničke transformacije Vaučerski model – po osnovu podele vaučeraVaučerski model – po osnovu podele vaučera(akcijskog prava) zaposlenima ili svim(akcijskog prava) zaposlenima ili svimgradjanima zemlje (Poljska, Češka,Slovačka)gradjanima zemlje (Poljska, Češka,Slovačka) Insajderski model – većinsko učešće zaposlenihInsajderski model – većinsko učešće zaposlenihu vlasništvu (primenjivano kod nas od 2001.g.)u vlasništvu (primenjivano kod nas od 2001.g.)
 37. 37.  Kombinovani model, obuhvata:Kombinovani model, obuhvata:- Aukcije - javne ponude, javno nadmetanjeAukcije - javne ponude, javno nadmetanjekupaca i prodavaca preduzeća na određenomkupaca i prodavaca preduzeća na određenommestu, organizuje ih Agencija za privatizaciju,mestu, organizuje ih Agencija za privatizaciju,odnose se na manja preduzećaodnose se na manja preduzeća- Tenderi – javne ponude putem oglasa, odnose seTenderi – javne ponude putem oglasa, odnose sena velika, strateški značajna preduzeća, unapredna velika, strateški značajna preduzeća, unapredse određuju uslove kupovine i obaveze novihse određuju uslove kupovine i obaveze novihvlasnika.**vlasnika.**
 38. 38. Ekonomski principi poslovanjaEkonomski principi poslovanjapreduzećapreduzećaPredstavljajuPredstavljaju pravila ponašanjapravila ponašanja preduzeća upreduzeća unjihovom poslovanjunjihovom poslovanjuOsnovni ekonomski princip glasi:Osnovni ekonomski princip glasi:Ostvariti maksimalne rezultate uz minimalnaOstvariti maksimalne rezultate uz minimalnaulaganja.ulaganja.
 39. 39. Parcijalni ekonomski principi su:Parcijalni ekonomski principi su: Princip produktivnostiPrincip produktivnostiOstvariti određeni proizvod uz minimalnoOstvariti određeni proizvod uz minimalnoulaganje rada (radne snage)ulaganje rada (radne snage) Princip ekonomičnostiOstvariti određenu vrednost (prihod) uzminimalno trošenje vrednosti elemenataproizvodnje (rada i kapitala)
 40. 40.  Princip rentabilnostiPrincip rentabilnostiOstvariti što veću dobit uz minimalnoOstvariti što veću dobit uz minimalnoangažovanje kapitalaangažovanje kapitala
 41. 41. Obeležja ekonomskih principaObeležja ekonomskih principa To su principi krajnjih ekonomskih ciljevaTo su principi krajnjih ekonomskih ciljeva Baziraju na objektivnom delovanju ekonomskihBaziraju na objektivnom delovanju ekonomskihzakonazakona Ekonomski ciljevi se mogu kvantitativno izrazitiEkonomski ciljevi se mogu kvantitativno izraziti Za protekli vremenski period moguće je pratiti iZa protekli vremenski period moguće je pratiti ikontrolisati primenu ovih principakontrolisati primenu ovih principa I sami principi imaju svojstvo zakonitosti uI sami principi imaju svojstvo zakonitosti usmislu da su preduzeća obavezna da ih poštujusmislu da su preduzeća obavezna da ih poštujukako bi uspešno poslovala.***kako bi uspešno poslovala.***

×