Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל - ניהול סיכונים בבנק ישראל

1,161 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

חזי כאלו, מנכ"ל בנק ישראל - ניהול סיכונים בבנק ישראל

 1. 1. <ul><li>ניהול סיכונים </li></ul><ul><li>בבנק ישראל </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>חזי כאלו , מנכ &quot; ל </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>13.1.2011 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. תוכן העניינים <ul><li>בנק ישראל - הקדמה . </li></ul><ul><li>ניהול סיכונים בבנק מרכזי . </li></ul><ul><li>פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק . </li></ul><ul><li>המשכיות עסקית . </li></ul>
 3. 3. פרק 1 - בנק ישראל , הקדמה <ul><li>המבנה הארגוני . </li></ul><ul><li>חוק בנק ישראל . </li></ul><ul><li>יעדי בנק ישראל . </li></ul><ul><li>תפקידים עיקריים של הבנק . </li></ul>
 4. 4. בנק ישראל - המבנה הארגוני <ul><li>המועצה המנהלית </li></ul><ul><li>** יו &quot; ר _____ </li></ul>הנגיד פרופ ' סטנלי פישר ביקורת פנים גב ' שולה מישלי הדוברות ד &quot; ר יוסי סעדון המחלקה המשפטית עו &quot; ד טידה שמיר החטיבה למידע ולסטטיסטיקה מר צחי פרנקוביץ חטיבת השווקים מר בארי טאף הפיקוח על הבנקים מר דוד זקן חטיבת המחקר ד &quot; ר קרנית פלוג החטיבה לטכנולוגיית המידע מר דוד טוביאס החטיבה למשאבי אנוש ומינהל מר רפאל לנקרי החשבות , ומערכות התשלומים והסליקה מר רפאל לנקרי מחלקת המטבע מר מרדכי פיין מקרא : כפיפות לנגיד כפיפות למשנה לנגיד כפיפות למנכ &quot; ל האגף להפצת מידע ולקשרים בין - לאומיים ד &quot; ר אוהד בר - אפרת המשנה לנגיד פרופ ' צבי אקשטיין המנכ &quot; ל מר חזי כאלו הוועדה המוניטארית * יו &quot; ר , פרופ ' סטנלי פישר * יו &quot; ר הוועדה המוניטארית הוא הנגיד . בוועדה חברים המשנה לנגיד , חבר הנהלה נוסף ועוד שלושה חברים שאינם עובדי הבנק . ** יו &quot; ר המועצה המנהלית הוא חיצוני לבנק . במועצה עוד ארבעה חברים חיצוניים , וכן הנגיד והמשנה לנגיד . *** בוועדה שלושה חברים מתוך חברי המועצה החיצוניים . ועדת הביקורת *** יו &quot; ר , _____
 5. 5. פרק 1 - חוק בנק ישראל החדש , דגשים <ul><li>עצמאות הבנק המרכזי . </li></ul><ul><li>יעדי בנק ישראל הוגדרו בצורה ברורה ושקופה - תוך יצירת מדרג ביניהם . </li></ul><ul><li>נקבעו מנגנונים לקבלת אחריות הכוללים מעורבות של נציגי ציבור , בתחום המדיניות המוניטרית וניהול הבנק . </li></ul><ul><li>בנק ישראל מחויב במסגרת רחבה של בקרה ציבורית , שקיפות ודיווחים . </li></ul>
 6. 6. פרק 1 – חוק בנק ישראל החדש , יעוד הבנק <ul><li>המטרה המרכזית - שמירה על יציבות המחירים . </li></ul><ul><li>תמיכה במטרות האחרות של המדיניות הכלכלית </li></ul><ul><li>של הממשלה , בדגש על צמיחה , תעסוקה וצמצום </li></ul><ul><li>פערים חברתיים . </li></ul><ul><li>לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובפעילותה </li></ul><ul><li>הסדירה . </li></ul>
 7. 7. פרק 1 – חוק בנק ישראל החדש , תפקידים <ul><li>ניהול המדיניות המוניטרית . </li></ul><ul><li>פיקוח והסדרה על מערכת הבנקאות . </li></ul><ul><li>הסדרת מערך התשלומים והסליקה . </li></ul><ul><li>ניהול יתרות המט &quot; ח של המדינה . </li></ul><ul><li>תמיכה בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ . </li></ul><ul><li>לשמש בנקאי של הממשלה . </li></ul><ul><li>הנפקת מטבע – הסדרת מערך המזומנים . </li></ul><ul><li>הנגיד ישמש כיועץ לממשלה בעניינים כלכליים . </li></ul>
 8. 8. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי <ul><li>סיכון המוניטין הינו סיכון מרכזי בבנק מרכזי ויש לו משמעות רחבה יותר מבגופים אחרים . </li></ul><ul><li>ישנה חשיבות מכרעת לתדמית הבנק המרכזי בעיני הציבור ולציפיות מהבנק המרכזי . </li></ul><ul><li>בבנק מרכזי ישנם סיכונים שלא ניתן לקבלם . </li></ul>
 9. 9. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי סיכון מוניטין <ul><li>המוניטין הינו נכס קריטי בבנק מרכזי . </li></ul><ul><li>בנק מרכזי בעל מוניטין נמוך בקרב בציבור יתקשה מאוד לבצע את תפקידיו . </li></ul><ul><li>בנק מרכזי בעל מוניטין גבוה יוכל להשפיע ולתרום גם מעבר לאחריותו החוקית הישירה . </li></ul>
 10. 10. השוואה לגופים אחרים
 11. 11. השוואה לגופים אחרים
 12. 12. פרק 2 – ניהול סיכונים בבנק מרכזי סיכון מוניטין ישנם סיכונים שגם אם הסבירות להתרחשותם נמוכה מאוד והבקרות חזקות - עדיין מדובר בנושאים קריטיים שחייבים להיות כל הזמן על סדר היום של הבנק המרכזי .
 13. 13. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק <ul><li>הקדמה . </li></ul><ul><li>פעולות פנימיות שבוצעו . </li></ul><ul><li>פעולות בעקבות המשבר הפיננסי . </li></ul><ul><li>חברות בקבוצת עבודה של בנקים מרכזיים העוסקת בניהול סיכונים בבנקים מרכזיים : International Operational Risk Working Group . </li></ul>
 14. 14. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , הקדמה <ul><li>סיכון - אירוע פנימי או חיצוני העלול לפגוע ביכולת הארגון לעמוד ביעדיו . </li></ul><ul><li>סוגי הסיכונים - פיננסי , תפעולי , אסטרטגי וציות . </li></ul><ul><li>צורת הסיכון - נזק כספי , השבתת פעילות ופגיעה תדמיתית במוניטין הבנק . </li></ul>
 15. 15. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , פעולות פנימיות <ul><li>תחום ניהול הסיכונים הוגדר כבעל חשיבות גבוהה . </li></ul><ul><li>בוצע סקר מקיף בכל הבנק בשיטת - &quot; Bottom-Up &quot;, כשלב ראשון בתחום ניהול הסיכונים . </li></ul><ul><li>הערכות פנימית בתחומים שונים : מבנה ארגוני , נהלי עבודה , סדרי דיווח והכנסת הנושא לתוכנית העבודה השוטפת של כל חטיבה . </li></ul><ul><li>טיפול בסיכונים בפרויקטים . </li></ul>
 16. 16. פרק 3 – פעילות בתחום ניהול הסיכונים בבנק , פעולות בעקבות המשבר הפיננסי <ul><li>עבודות מטה להפקת לקחי המשבר הפיננסי . </li></ul><ul><li>מדיניות ” Macro-prudential” . </li></ul><ul><ul><li>מתמקדת בקשרים בין מוסדות פיננסים , שווקים , תשתיות והכלכלה הרחבה , לשם הפחתת הסיכון המערכתי הפיננסי . </li></ul></ul><ul><ul><li>בחינת יציבות המערכת הפיננסית כולה לתרחישים ( קיצוניים ) אפשריים . </li></ul></ul><ul><ul><li>גיבוש מבחני לחץ למוסדות פיננסים בעלי חשיבות מערכתית . </li></ul></ul>
 17. 17. פרק 4 – המשכיות עסקית <ul><li>אחריות להמשך תפקוד המערכת הפיננסית בשעת חירום - הפיקוח על הבנקים . </li></ul><ul><li>הבטחת פעילות תקינה של מערך המזומנים במשק בחירום , מלאי המזומנים ושינועם - מחלקת המטבע . </li></ul><ul><li>נושא ההמשכיות העסקית מקודם באופן שגרתי כחלק אינטגרלי מהתהליך העסקי . </li></ul>
 18. 18. תודה רבה

×