Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עדי נוב, בססח

154 views

Published on

הוועידה השנתית ה- 7 לניהול סיכונים, 25.5.2016, מידע כנסים

Published in: Business
 • Be the first to comment

עדי נוב, בססח

 1. 1. ‫מאי‬2016 ‫הסמויים‬ ‫הסיכונים‬‫מהעין‬ ‫בניהול‬‫אשראי‬‫לקוחות‬ ‫עדי‬‫נוב‬–‫סמנכ‬"‫עסקי‬ ‫ופיתוח‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬
 2. 2. ‫מנצח‬ ‫מוצר‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫בלוחות‬ ‫עמדתם‬‫הזמנים‬ ‫ענק‬ ‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫עסקה‬ ‫סגרתם‬ ‫סחורה‬ ‫שלחתם‬ ‫בע‬ ‫ישראלי‬ ‫ישראל‬ ‫חברת‬"‫מ‬
 3. 3. 3 ‫ו‬... ‫לתשלום‬ ‫מחכים‬ ‫שוטף‬+? ‫למעשה‬: ‫בע‬ ‫ובנק‬ ‫ישראלי‬ ‫ישראל‬ ‫חברת‬"‫מ‬
 4. 4. ‫מול‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬ ‫חדשים‬ ‫ושווקים‬ ‫לקוחות‬ ‫סיכונים‬ ‫פוליטיים‬ ‫ניהול‬ ‫אשראי‬ ‫לקוחות‬ ‫קיימים‬ ‫מכירות‬ ‫הרחבת‬ ‫אשראי‬ ‫ימי‬ ‫והארכת‬ ‫חוב‬ ‫ניהול‬ ‫אפקטיבי‬ ‫סנקציות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מהעין‬ ‫הסמויים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לקוחות‬ ‫אשראי‬ ‫בניהול‬
 5. 5. ‫מול‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬‫לקוחות‬‫חדשים‬ ‫ושווקים‬ ‫למי‬‫אתם‬‫מוכרים‬? ‫מדוע‬‫פנה‬‫לחפש‬‫ספק‬? ‫האם‬‫הסביבה‬‫רלוונטית‬/‫חשובה‬?
 6. 6. 6 ‫הסביבה‬-‫פוליטיים‬ ‫סיכונים‬ ‫חדלות‬‫פירעון‬‫של‬‫מדינה‬,‫איסור‬‫העברת‬ ‫מט‬''‫ח‬,‫מלחמה‬,‫הפיכה‬,‫פעולות‬‫איבה‬, ‫הלאמה‬,‫החרמה‬‫וכו‬'
 7. 7. ‫מול‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬ ‫חדשים‬ ‫ושווקים‬ ‫לקוחות‬ ‫סיכונים‬ ‫פוליטיים‬ ‫ניהול‬ ‫אשראי‬ ‫לקוחות‬ ‫קיימים‬ ‫מכירות‬ ‫הרחבת‬ ‫אשראי‬ ‫ימי‬ ‫והארכת‬ ‫חוב‬ ‫ניהול‬ ‫אפקטיבי‬ ‫סנקציות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מהעין‬ ‫הסמויים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לקוחות‬ ‫אשראי‬ ‫בניהול‬
 8. 8. ‫ותיק‬ ‫ללקוח‬ ‫אשראי‬ ‫מתן‬ ‫בעת‬ ‫שיקולים‬? "‫אני‬‫אותו‬ ‫מכיר‬","‫עליו‬ ‫סומך‬" "‫ארוכים‬ ‫יחסים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬" "‫פיגור‬ ‫ללא‬ ‫תמיד‬ ‫משלם‬ ‫עכשיו‬ ‫עד‬" "‫פעילות‬ ‫להרחיב‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬" "‫תיפול‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫בגודל‬ ‫חברה‬" ‫עוצרים‬ ‫מתי‬? ‫כלכליים‬ ‫פרמטרים‬ ‫בטחונות‬ ‫והתראות‬ ‫גלוי‬ ‫מידע‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫התשלומים‬ ‫מוסר‬ ‫היסטוריית‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬ ‫קיימים‬ ‫לקוחות‬ ‫אשראי‬ ‫ניהול‬
 9. 9. 9 ‫אשראי‬ ‫ימי‬ ‫והארכת‬ ‫המכירות‬ ‫הרחבת‬ ‫האשראי‬ ‫להרחיב‬ ‫נכון‬ ‫מתי‬? ‫האשראי‬ ‫להרחיב‬ ‫מבקשים‬ ‫למה‬? ‫ימים‬ ‫הארכת‬ ‫מחזור‬ ‫הגדלת‬ ‫לספק‬ ‫אחרים‬ ‫שיקולים‬ ‫בודד‬ ‫בלקוח‬ ‫תלות‬ ‫בשוק‬ ‫מקובלים‬ ‫תנאים‬ ‫המתחרה‬ ‫התנהגות‬ ‫השפעת‬ ‫החוזר‬ ‫ההון‬ ‫מימון‬ ‫לשיקולים‬ ‫והבסיס‬...? ‫כלכליים‬ ‫פרמטרים‬ ‫בטחונות‬ ‫והתראות‬ ‫גלוי‬ ‫מידע‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫התשלומים‬ ‫מוסר‬ ‫היסטוריית‬ ‫אחר‬ ‫מידע‬
 10. 10. ‫מול‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬ ‫חדשים‬ ‫ושווקים‬ ‫לקוחות‬ ‫סיכונים‬ ‫פוליטיים‬ ‫ניהול‬ ‫אשראי‬ ‫לקוחות‬ ‫קיימים‬ ‫מכירות‬ ‫הרחבת‬ ‫אשראי‬ ‫ימי‬ ‫והארכת‬ ‫חוב‬ ‫ניהול‬ ‫אפקטיבי‬ ‫סנקציות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מהעין‬ ‫הסמויים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לקוחות‬ ‫אשראי‬ ‫בניהול‬
 11. 11. ‫אפקטיבי‬ ‫חוב‬ ‫ניהול‬ ‫בתשלום‬ ‫מפגר‬ ‫לקוח‬,‫עושים‬ ‫מה‬? ‫הפיגורים‬ ‫עילת‬ ‫זיהוי‬: ‫מסחרי‬ ‫תפעולי‬ ‫פיננסי‬/‫פוליטי‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫התנהלות‬ ‫דרכי‬ ‫חוב‬ ‫פריסת‬ ‫בעת‬ ‫מקצועית‬ ‫והנחיה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
 12. 12. ‫בינלאומיות‬ ‫סנקציות‬ ‫הסנקציות‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫אנו‬‫שהוטלו‬‫איראן‬ ‫על‬– ‫ליצואנים‬ ‫הסיכון‬ ‫מה‬??? ‫סנקציות‬ ‫המטילים‬ ‫הגורמים‬ ‫מי‬? ‫בינלאומיות‬ ‫סנקציות‬ ‫של‬ ‫ההיקפים‬ ‫מה‬? ‫בפועל‬ ‫הסנקציות‬ ‫מוטלות‬ ‫מי‬ ‫על‬? ‫סנקציות‬ ‫להטלת‬ ‫הסיבות‬ ‫מה‬? ‫לסנקציות‬ ‫מציית‬ ‫שאינו‬ ‫למי‬ ‫הענישה‬ ‫מנופי‬ ‫מהם‬? ‫לחברה‬ ‫שולחים‬ ‫שאתם‬ ‫בטוחים‬ ‫להיות‬ ‫תוכלו‬ ‫כיצד‬ ‫בינלאומיות‬ ‫סנקציות‬ ‫עליה‬ ‫מוטלות‬ ‫שלא‬?
 13. 13. ‫מול‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬ ‫חדשים‬ ‫ושווקים‬ ‫לקוחות‬ ‫סיכונים‬ ‫פוליטיים‬ ‫ניהול‬ ‫אשראי‬ ‫לקוחות‬ ‫קיימים‬ ‫מכירות‬ ‫הרחבת‬ ‫אשראי‬ ‫ימי‬ ‫והארכת‬ ‫חוב‬ ‫ניהול‬ ‫אפקטיבי‬ ‫סנקציות‬ ‫בינלאומיות‬ ‫מהעין‬ ‫הסמויים‬ ‫הסיכונים‬ ‫לקוחות‬ ‫אשראי‬ ‫בניהול‬
 14. 14. ‫ישראלי‬ ‫ישראל‬ ‫חברת‬‫ובנק‬‫בע‬"‫מ‬??? ‫הספק‬ ‫על‬ ‫האשראי‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬: ‫באופן‬ ‫מתומחר‬ ‫האשראי‬ ‫סיכון‬‫גלוי‬ ‫האשראי‬ ‫בניהול‬ ‫זרים‬ ‫שיקולים‬ ‫אין‬: ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫אסטרטגית‬ ‫חשיבות‬ ‫לשוק‬ ‫חדירה‬ ‫אטרקטיבי‬ ‫מוצר‬ ‫לפעילות‬ ‫פיזית‬ ‫קירבה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫פיננסי‬ ‫מידע‬
 15. 15. 15 ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫מגדרים‬ ‫איך‬ ‫אז‬? ‫במזומן‬ ‫תשלום‬ ‫בבטוחות‬ ‫שימוש‬ ‫ערבויות‬ ‫אשראי‬ ‫מכתבי‬ ‫אשראי‬ ‫סיכוני‬ ‫וניהול‬ ‫אשראי‬ ‫ביטוח‬
 16. 16. ‫עדי‬‫נוב‬ Tel. 972-3-7962411 Adi.Nov@icic.co.il www.icic.co.il

×