Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תמר גולן

628 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תמר גולן

 1. 1. •"‫מחלה‬"–‫אי‬‫כשרו‬‫הזמני‬‫או‬‫הקבוע‬‫של‬‫העובד‬‫לבצע‬‫עבודתו‬, ‫הנובע‬,‫על‬‫פי‬‫ממצאים‬‫רפואיים‬,‫ממצב‬‫בריאות‬‫לקוי‬; •‫עובד‬‫שנעדר‬‫מעבודתו‬‫עקב‬‫מחלה‬‫יהיה‬‫זכאי‬‫לקבל‬ ‫ממעבידו‬...‫תשלום‬...‫בעד‬‫תקופת‬‫מחלתו‬.
 2. 2. 2(‫א‬)‫עובד‬‫הפונה‬‫למעביד‬‫לקבלת‬‫דמי‬‫מחלה‬‫בעד‬‫ימי‬‫העדרו‬ ‫עקב‬‫מחלה‬,‫ימציא‬‫תעודת‬‫מחלה‬‫מאת‬‫רופא‬‫חתומה‬‫בידו‬,‫שבה‬ ‫מצויינים‬‫הפרטים‬‫כדלקמן‬: (1)‫שם‬‫החולה‬‫ומספר‬‫זהותו‬; (2)‫אבחון‬‫המחלה‬; (3)‫התקופה‬‫שבה‬‫לא‬‫היה‬‫העובד‬‫מסוגל‬‫לעבודה‬‫עקב‬‫מחלה‬; ‫ואם‬‫עדיין‬‫אינו‬‫מסוגל‬‫לחזור‬‫לעבודה‬,‫התקופה‬‫המשוערת‬‫שבה‬ ‫לא‬‫היה‬‫מסוגל‬‫לעבודה‬; (4)‫שם‬‫הרופא‬‫ומענו‬; (5)‫תאריך‬‫הוצאת‬‫התעודה‬.
 3. 3. "‫כבר‬‫מלשון‬‫החוק‬,‫ובוודאי‬‫מתוכנו‬,‫אנו‬‫למדים‬‫שמדובר‬ ‫בזכות‬‫סוציאלית‬‫הנתונה‬‫לעובד‬,‫חוק‬‫המקנה‬‫זכות‬‫לעובד‬. ‫החוק‬‫שייך‬‫למשפחת‬‫החוקים‬‫המעגנת‬‫בתוכה‬‫זכויות‬ ‫חברתיות‬,‫שהחברה‬‫המודרנית‬‫ראתה‬‫בהן‬‫זכויות‬‫יסודיות‬ ‫מינימליות‬‫לחיים‬‫בכבוד‬‫של‬‫האדם‬... ‫זכות‬‫כזו‬‫היא‬‫הזכות‬‫לדמי‬‫מחלה‬.‫החברה‬‫המודרנית‬‫ביקשה‬ ‫לפתור‬‫את‬‫בעייתו‬‫של‬‫העובד‬‫החולה‬,‫כך‬‫שלא‬‫ייווצר‬‫מצב‬,‫בו‬ ‫בגין‬‫מחלתו‬‫וחוסר‬‫יכולתו‬‫לעבוד‬‫בתקופת‬‫המחלה‬,‫הוא‬‫יהיה‬ ‫חסר‬‫הכנסה‬." ‫דב‬"‫ע‬‫נז‬3-18/‫נ‬ ‫שעל‬ ‫גיל‬'‫ויקל‬ ‫נינה‬
 4. 4. •‫תשלום‬‫לעובד‬‫בעת‬‫מחלה‬,‫על‬‫מנת‬‫שלא‬‫יווצר‬‫לו‬‫חסר‬‫בעת‬ ‫מחלתו‬.
 5. 5. ‫מחלה‬ ‫בתחפושת‬ ‫שביתה‬ 35‫נהגי‬‫קטר‬‫חוששים‬‫לנהוג‬‫וחלו‬‫לפתע‬.‫צפויים‬‫שיבושים‬ ‫מחאת‬‫עובדי‬‫רכבת‬‫ישראל‬‫חוזרת‬,‫ומחלה‬‫מסתורית‬‫שוב‬ ‫משביתה‬‫נהגי‬‫קטר‬‫רבים‬.‫כ‬-35‫נהגי‬‫קטר‬‫הודיעו‬‫אמש‬(‫יום‬‫ג‬,' 06.08.13)‫באופן‬‫פתאומי‬‫כי‬‫הם‬‫חלו‬. Ynet,‫פורסם‬07.08.13
 6. 6. ‫הניצול‬ ‫חמישי‬:‫היום‬‫בו‬‫העובדים‬‫חולים‬‫הכי‬‫הרבה‬ ‫חברת‬‫עוקץ‬‫מערכות‬‫ביצעה‬‫לאחרונה‬‫מחקר‬‫שבחן‬‫את‬‫מספר‬‫ימי‬ ‫המחלה‬‫שדווחו‬‫במהלך‬‫שנת‬2011,‫על‬‫ידי‬‫כ‬-294‫חברות‬ ‫ועסקים‬‫מענפי‬‫התעשייה‬‫השונים‬,‫בהתייחס‬‫לנתוני‬‫ההיעדרות‬‫של‬ ‫כ‬-9,500‫עובדים‬. ‫במסגרת‬‫המחקר‬,‫נבדקו‬‫גם‬‫שיעורי‬‫ההיעדרות‬‫בפילוג‬‫יומי‬‫ונמצא‬ ‫כי‬‫כמעט‬‫כרבע‬‫מימי‬‫מההיעדרויות‬‫מפאת‬‫מחלה‬,‫נרשמו‬‫בימי‬ ‫חמישי‬. Ynet,‫פורסם‬:28.01.12
 7. 7. ‫הניצול‬ ‫סבטה‬:‫לא‬,‫מחלה‬ ‫חופש‬ ‫לקחת‬ ‫נאלצתי‬. ‫לנה‬:‫נותנים‬ ‫והרופאים‬ ‫לוקחת‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫את‬? ‫סבטה‬:‫כן‬. ... ‫סבטה‬:‫לרופאה‬ ‫הולכת‬ ‫אני‬.‫לרופאה‬ ‫אומרת‬ ‫אני‬:‫בעיות‬ ‫לי‬ ‫יש‬‫בעבודה‬...‫אני‬ ‫בוכה‬.‫היא‬ ‫אז‬‫נתנה‬...‫אומרת‬ ‫אני‬‫לעבודה‬ ‫ללכת‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫אני‬.‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫אשב‬ ‫שלי‬ ‫לרופאה‬ ‫אומרת‬ ‫אני‬ ‫ככה‬ ‫בבית‬. ‫לנה‬:‫בעיות‬ ‫בלי‬ ‫זה‬ ‫ככה‬? ‫סבטה‬:‫כן‬,‫לה‬‫הכל‬‫להגיד‬ ‫אפשר‬.‫מעיים‬ ‫של‬ ‫וירוס‬-‫לך‬ ‫תבדוק‬ ‫היא‬ ‫איך‬?‫איך‬.‫אז‬ ‫ימים‬ ‫לשלושה‬ ‫לפחות‬ ‫לתת‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬,‫נכון‬. ... ‫זה‬‫לקחת‬ ‫קשה‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬.‫צריכה‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬,‫ולוקחת‬ ‫הולכת‬ ‫אני‬ ‫בבקשה‬.‫היא‬ ‫חולה‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שאני‬ ‫מבינה‬ ‫כבר‬ ‫פשוט‬". ‫דמ‬"‫ש‬2816/09‫יקלצ‬`‫יק‬‫נ‬ ‫סבטלנה‬'‫בע‬ ‫אפרודיטה‬ ‫גרנד‬"‫מ‬
 8. 8. ‫הניצול‬ ‫מחקר‬:‫רופאי‬‫משפחה‬‫רושמים‬‫ימי‬‫מחלה‬‫כדי‬‫לרצות‬‫את‬‫המטופל‬ ‫ולא‬‫משיקול‬‫רפואי‬ "‫הממצאים‬‫במחקר‬‫מראים‬,‫שרוב‬‫הרופאים‬‫מנפיקים‬‫אישורים‬ ‫וחופשות‬‫מחלה‬‫למטופלים‬‫שלהם‬‫על‬‫פי‬‫בקשתם‬...‫המשתנים‬ ‫המשמעותיים‬‫ביותר‬‫המשפיעים‬‫בהנפקת‬‫אישור‬‫חופשת‬ ‫מחלה‬‫הם‬‫בקשת‬‫המטופל‬‫לקבלת‬‫אישור‬... ‫הרפואה‬,‫כרך‬149,‫חוברת‬10,‫אוקטובר‬2010
 9. 9. ‫הניצול‬ ‫מחקר‬:‫רופאי‬‫משפחה‬‫רושמים‬‫ימי‬‫מחלה‬‫כדי‬‫לרצות‬‫את‬‫המטופל‬ ‫ולא‬‫משיקול‬‫רפואי‬ ... ‫רוב‬‫הרופאים‬‫נענים‬‫לבקשות‬‫מטופליהם‬,‫מאחר‬‫שאינם‬‫רואים‬ ‫את‬‫תפקידם‬‫כ‬"‫שומרי‬‫הסף‬"‫בנושא‬‫מתן‬‫אישורי‬‫מחלה‬... ..." ‫הרפואה‬,‫כרך‬149,‫חוברת‬10,‫אוקטובר‬2010
 10. 10. ‫הצעה‬– ‫תקנות‬‫דמי‬‫מחלה‬(‫נהלים‬‫לתשלום‬‫דמי‬‫מחלה‬)(‫תיקון‬),‫התשע‬"‫ג‬ -2013 •‫ביטול‬‫החובה‬‫לכלול‬‫את‬‫אבחון‬‫המחלה‬‫במסגרת‬‫תעודת‬ ‫המחלה‬. ‫הרציונל‬–‫זכות‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬‫וחוק‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬.
 11. 11. ‫הפרמטר‬‫התכליתי‬–‫האם‬"‫האבחון‬"‫תורם‬‫למעסיק‬? ‫האם‬‫האבחון‬‫תורם‬‫לריסון‬? ‫הפרמטר‬‫המשפטי‬–‫מה‬‫משקלם‬‫של‬‫הזכות‬‫לפרטיות‬‫וחוק‬ ‫הגנת‬‫הפרטיות‬?
 12. 12. ‫הפרמטר‬‫המשפטי‬– "‫ככלל‬,‫תובע‬‫אינו‬‫יכול‬‫להישמע‬‫בטענה‬‫כי‬‫זכותו‬‫לפרטיות‬‫גוברת‬‫על‬‫חובתו‬ ‫לחשוף‬‫בפני‬‫הנתבע‬‫ראיות‬‫שהן‬‫רלוונטיות‬‫לבירור‬‫התובענה‬‫ונדרשות‬ ‫לנתבע‬‫לביסוס‬‫הגנתו‬.‫קנה‬-‫המידה‬‫שעל‬-‫פיו‬‫ייקבע‬‫היקף‬‫זכותו‬‫של‬‫התובע‬ ‫לפרטיות‬‫הוא‬‫אפוא‬‫מידת‬‫הרלוונטיות‬‫שבמסמכים‬‫שגילוים‬‫נדרש‬‫לבירור‬ ‫המחלוקת‬. ‫אף‬‫מובן‬‫הוא‬‫כי‬‫בידי‬‫התובע‬‫קיימת‬‫האפשרות‬‫להעדיף‬‫את‬‫ההגנה‬‫על‬ ‫פרטיותו‬‫על‬‫פני‬‫ההכרח‬‫לחשוף‬‫בפני‬‫הנתבע‬‫ראיות‬‫רלוונטיות‬,‫וזאת‬‫על‬- ‫ידי‬‫מחיקת‬‫התביעה‬‫שהגיש‬‫כנגד‬‫הנתבע‬." ‫רע‬"‫א‬8551/00‫א‬‫אפרופים‬‫וייזום‬ ‫שיכון‬(1991)‫בע‬"‫נ‬ ‫מ‬'‫מדינת‬‫ישראל‬–‫הבינוי‬ ‫משרד‬‫והשיכון‬
 13. 13. ‫הפרמטר‬‫המשפטי‬– "‫המדובר‬‫באישור‬‫מחלה‬‫שהוצא‬‫לאחר‬‫שהתובע‬‫התלונן‬‫תלונה‬ ‫סובייקטיבית‬-‫כללית‬‫בדבר‬‫כאבים‬,‫להבדיל‬‫מאישור‬‫שהוצא‬‫על‬‫בסיס‬ ‫מחלה‬‫מאובחנת‬‫כלשהי‬.‫האישור‬‫הוצא‬,‫בעיתוי‬‫שמעורר‬‫באופן‬‫טבעי‬ ‫חשד‬,‫ממש‬‫באותו‬‫יום‬‫חמישי‬‫שבו‬‫זומן‬‫התובע‬‫לשימוע‬‫לפני‬‫פיטורים‬... ‫בנסיבות‬‫אלה‬,‫היתה‬‫בבילון‬‫רשאית‬‫על‬‫פי‬‫דין‬‫להזמין‬‫את‬‫התובע‬‫לבדיקה‬ ‫אצל‬‫רופא‬‫תעסוקתי‬‫מטעמה‬." -‫ביה‬"‫ד‬‫קבע‬‫שיש‬‫לראות‬‫בהתנהגות‬‫התובע‬‫משום‬‫התפטרות‬,‫ללא‬‫זכאות‬ ‫לפיצויי‬‫פיטורים‬‫והודעה‬‫מוקדמת‬. ‫דמש‬(‫ת‬"‫א‬)44820-01-11‫שלומי‬‫נ‬ ‫חמסי‬'‫בבילון‬‫בע‬"‫מ‬
 14. 14. •‫ביטול‬‫חובת‬‫ציון‬‫אבחון‬‫המחלה‬‫בתעודות‬‫המחלה‬‫לא‬‫ישנה‬‫את‬ ‫אופן‬‫הניצול‬‫של‬‫ימי‬‫המחלה‬. •‫אין‬‫פתרון‬‫חד‬‫משמעי‬‫לבעיית‬‫אופן‬‫הניצול‬‫של‬‫ימי‬‫המחלה‬.

×