Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תמר גולן

356 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תמר גולן

 1. 1. ‫ס‬'4 ‫לא‬‫יטריד‬‫אדם‬‫את‬‫זולתו‬‫ולא‬‫יתנכל‬‫לו‬. ‫ס‬'3(‫א‬)(6) ‫לעובד‬‫במסגרת‬‫יחסי‬‫עבודה‬,‫ולאדם‬‫בשירות‬‫במסגרת‬‫שירות‬–‫תוך‬ ‫ניצול‬‫מרות‬‫ביחסי‬‫עבודה‬‫או‬‫בשירות‬.
 2. 2. ‫מקום‬‫העבודה‬‫מורכב‬‫מבני‬‫אדם‬‫ומטבע‬‫הדברים‬, ‫במקום‬‫עבודה‬‫מתפתחים‬‫גם‬‫קשרים‬‫אישיים‬,‫לעיתים‬ ‫אינטימיים‬,‫נוצרים‬‫חברויות‬,‫מתפתחות‬‫אהבות‬ ‫שלעיתים‬‫אף‬‫מבשילות‬‫לכדי‬‫הקמת‬‫בית‬‫משותף‬. ‫לטעמי‬,‫אין‬‫לשלול‬‫לחלוטין‬‫את‬‫האפשרות‬,‫כי‬‫יתפתחו‬ ‫קשרים‬‫אינטימיים‬‫בין‬‫עובדים‬‫במקום‬‫העבודה‬.‫מקום‬ ‫העבודה‬‫הינו‬‫סביבת‬‫עבודה‬‫אנושית‬‫וקיומם‬‫של‬‫קשרים‬ ‫אישיים‬‫תורם‬‫ליצירת‬‫סביבת‬‫עבודה‬‫נעימה‬‫ופורייה‬, ‫התורמת‬‫הן‬‫לעובדים‬‫והן‬‫למעסיקם‬. ‫עלינו‬‫לשאוף‬,‫כי‬‫מקום‬‫העבודה‬‫יהיה‬‫מקום‬‫נעים‬‫ונוח‬ ‫לעובדים‬,‫משני‬‫המינים‬.‫זוהי‬‫אחת‬‫מתכליותיו‬‫של‬ ‫החוק‬‫למניעת‬‫הטרדה‬‫מינית‬. ‫ע‬"‫ע‬274/06–‫כב‬'‫הנשיא‬,‫אדלר‬ ‫השופט‬
 3. 3. ‫ביה‬"‫ד‬‫האזורי‬‫קבע‬– "‫אנו‬‫משוכנעים‬,‫כי‬‫עניין‬‫לנו‬‫ביחסי‬‫מין‬-‫בהסכמה‬-‫בין‬‫בגירים‬, ‫אשר‬‫רק‬‫בדיעבד‬,‫ומסיבות‬‫הקשורות‬‫בתחושות‬‫תיסכול‬‫ואכזבה‬ ‫של‬‫התובעת‬,‫ניסו‬‫לשוות‬‫להם‬‫כותרת‬‫אחרת‬". ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06
 4. 4. ‫יסוד‬‫ניצול‬‫המרות‬‫ביחסי‬‫העבודה‬‫הוא‬‫היסוד‬‫המייחד‬‫את‬‫איסור‬ ‫ההטרדה‬‫המינית‬‫ביחסי‬‫עבודה‬‫מהטרדה‬‫מינית‬,‫על‬‫סוגיה‬. ‫מהי‬‫מרות‬?-‫כבר‬‫נפסק‬‫כי‬"‫מרות‬‫במשמעותה‬‫הפשוטה‬‫היא‬ ‫שליטה‬‫של‬‫הממונה‬‫על‬‫מי‬‫שכפוף‬‫לו‬.‫מרכיב‬‫המרות‬‫כולל‬‫בחובו‬ ‫גם‬‫השפעה‬‫וסמכות‬‫עקיפה‬‫ואינו‬‫מוגבל‬‫ליחסים‬‫של‬‫מעסיק‬‫או‬ ‫ממונה‬‫ישיר‬‫בלבד‬." ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06
 5. 5. ‫משהוכחו‬‫יחסי‬‫המרות‬‫במסגרת‬‫העבודה‬,‫הנובעים‬‫מיכולתו‬‫של‬ '‫ממונה‬'‫כאמור‬‫להשפיע‬‫במישרין‬‫או‬‫בעקיפין‬‫על‬‫גורלו‬‫של‬ ‫הנפגע‬,‫נלמדת‬‫מכך‬‫המסקנה‬‫כי‬‫אותו‬‫נפגע‬‫או‬‫נפגעת‬‫מודעים‬ ‫למעמדו‬‫של‬‫בעל‬‫הסמכות‬‫במקום‬‫עבודתם‬,‫ולפיכך‬‫מתקיים‬‫יסוד‬ ‫הניצול‬. ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06 ‫המשמעות‬: ‫בכל‬‫מקום‬‫בו‬‫קיימים‬‫יחסי‬‫מרות‬,‫קיימת‬‫חזקת‬‫הניצול‬– "‫השגת‬‫הסכמתו‬‫של‬‫הכפוף‬‫לביצוע‬‫המעשים‬‫שלא‬‫על‬‫פי‬‫רצונו‬ ‫האמיתי‬,‫אלא‬‫כתוצאה‬‫משימוש‬‫לרעה‬‫ביחסי‬‫המרות‬."
 6. 6. ‫חזקת‬‫הניצול‬-‫המשמעות‬: ‫אם‬‫תוכיח‬‫מתלוננת‬‫את‬‫יסודותיו‬‫של‬‫החריג‬‫הקבוע‬‫בסעיף‬ 3(‫א‬()6()‫ג‬)‫לחוק‬‫למניעת‬‫הטרדה‬‫מינית‬,‫הרי‬‫שהנטל‬‫להפריך‬‫את‬ ‫קיומה‬‫של‬"‫הטרדה‬‫מינית‬"‫יועבר‬‫לכתפי‬‫המטריד‬,‫הוא‬‫הממונה‬- ‫בעל‬‫המרות‬.‫אז‬,‫יעבור‬‫נטל‬‫הבאת‬‫הראיות‬‫לממונה‬,‫להוכיח‬‫שלא‬ ‫התקיים‬‫רכיב‬‫מן‬‫הרכיבים‬‫המקימים‬‫עילת‬‫הטרדה‬‫מינית‬,‫כהגדרתה‬ ‫בחוק‬. ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06
 7. 7. ‫חזקת‬‫הניצול‬-‫הרציונל‬: ‫החוק‬‫מבקש‬‫להציב‬‫נורמות‬‫התנהגות‬‫ראויות‬‫ומחמירות‬‫במקום‬‫בו‬ ‫קיימת‬‫מערכת‬‫יחסים‬‫אשר‬‫מעצם‬‫מהותה‬‫וטיבה‬‫מוּעדת‬‫לניצול‬. ‫זאת‬,‫על‬‫מנת‬‫להרתיע‬‫ממונה‬‫במקום‬‫עבודה‬‫מלבצע‬‫בכפוף‬‫או‬ ‫בכפופה‬‫לו‬‫מעשים‬‫אשר‬‫יכולים‬‫לעלות‬‫כדי‬‫הטרדה‬‫מינית‬.‫אולם‬,‫בּה‬ ‫בעת‬‫משהוכחה‬‫העילה‬,‫נתונה‬‫לממונה‬"‫המטריד‬"‫גם‬‫האפשרות‬ ‫להוכיח‬‫כי‬‫לא‬‫בהטרדה‬‫מינית‬‫עסקינן‬. ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06
 8. 8. ‫חזקת‬‫הניצול‬-‫הנורמות‬: ‫מערכת‬‫יחסים‬‫של‬‫בעל‬‫מרות‬‫עם‬‫מי‬‫שכפופה‬‫לו‬,‫המבוססת‬‫על‬‫קיום‬ ‫יחסי‬‫מין‬‫מזדמנים‬‫בחדר‬‫צדדי‬‫ומוסתר‬‫במקום‬‫העבודה‬,‫מדיפה‬‫ריח‬ ‫חריף‬‫של‬‫ניצול‬‫יחסי‬‫מרות‬,‫המאששים‬‫את‬‫הטענה‬‫כי‬‫מדובר‬ ‫בהטרדה‬‫מינית‬. ‫עע‬(‫ארצי‬)274/06
 9. 9. ‫הדין‬‫הפלילי‬‫והאזרחי‬‫קבעו‬‫כי‬,‫על‬‫בעלי‬‫מרות‬‫לדעת‬,‫כי‬ ‫מוטלת‬‫עליהם‬‫אחריות‬‫כלפי‬‫הכפופים‬‫להם‬.‫אחריות‬‫זו‬‫איננה‬ ‫מתמצית‬‫בדל‬"‫ת‬‫אמותיה‬‫של‬‫העבודה‬,‫השירות‬‫הצבאי‬, ‫הלימודים‬‫או‬‫הטיפול‬‫הרפואי‬.‫היא‬‫באה‬‫ליצור‬‫מקום‬‫עבודה‬ ‫מוגן‬‫למי‬‫שכפופים‬‫למרותו‬‫של‬‫בעל‬‫המרות‬,‫ומחייבת‬‫מידה‬ ‫מחמירה‬‫של‬‫זהירות‬. ‫אחריות‬‫זו‬‫תחייב‬‫את‬‫בעל‬‫המרות‬,‫המעוניין‬‫בפיתוח‬‫קשר‬ ‫עם‬‫מי‬‫שכפוף‬‫לו‬,‫לעמוד‬‫בחובת‬‫גילוי‬‫נאות‬,‫ולדווח‬‫על‬‫כך‬ ‫לממונים‬...‫כל‬‫עוד‬‫היחסים‬‫אינם‬‫גלויים‬,‫ידועים‬‫ומוסכמים‬, ‫עלולים‬‫מעשים‬‫הנעשים‬‫מצידו‬‫של‬‫בעל‬‫מרות‬‫להתפרש‬, ‫בשעת‬‫אמת‬,‫כמעשים‬‫לא‬‫רצויים‬,‫ולא‬‫יהיה‬‫די‬‫בטענה‬,‫לפיה‬ ‫ניתנה‬‫להם‬‫הסכמה‬,‫או‬‫שנעשו‬‫מבלי‬‫הבעת‬‫חוסר‬‫עניין‬... ‫מחשבה‬ ‫תחילה‬ ‫גילוי‬ ‫נאות‬ ‫ע‬"‫ע‬274/06
 10. 10. ‫האם‬ ‫עומדים‬ ‫במתחם‬ ‫הסבירות‬? ‫התגוננות‬ = ‫דחייה‬ ‫או‬ ‫ידוע‬ ‫מרות‬ = ‫חזקת‬ ‫הניצול‬ = ‫הטרדה‬ ‫מינית‬
 11. 11. ‫סודיות‬ ‫יחסים‬ ‫אינטימיים‬

×