Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

רמי אריה

403 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

רמי אריה

 1. 1. ‫פסיקה‬ ‫חידושי‬2013-2014 ‫לעובד‬ ‫מעביד‬ ‫תשלומי‬ ‫במיסוי‬ ‫אריה‬ ‫רמי‬,‫עו‬"‫רו‬ ‫ד‬"‫ח‬ rami@ralc.co.il ‫לעדכוני‬ ‫לדיוור‬ ‫הרשמה‬ ‫ועוד‬ ‫מיסוי‬– ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬ ‫אתר‬ www.ralc.co.il rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 1
 2. 2. ‫ע‬"‫א‬2640/11‫נ‬ ‫חיפה‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬'‫ניסים‬ ‫חיים‬ ‫מיום‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬2.2.2014 ‫לעובד‬ ‫ממעסיק‬ ‫המשולמת‬ ‫הכנסה‬ ‫סוגי‬: •‫הכנסת‬‫עבודה‬-‫מס‬‫שולי‬. •‫הוצאות‬‫בתפקיד‬-‫פטור‬‫ממס‬. •‫עודפות‬ ‫הוצאות‬-‫חברות‬ ‫מס‬. •‫הון‬ ‫רווח‬-25%. •‫נזיקין‬ ‫פיצויי‬-‫ממס‬ ‫פטור‬(‫פס‬"‫ד‬‫דווידוביץ‬.) rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 2
 3. 3. ‫ע‬"‫א‬2640/11‫נ‬ ‫חיפה‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬'‫ניסים‬ ‫חיים‬ ‫מיום‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬2.2.2014 rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 3 ‫כב‬'‫השופט‬‫פוגלמן‬ (‫הרוב‬ ‫דעת‬) ‫כב‬'‫א‬ ‫השופטת‬' ‫חיות‬ ‫נאור‬ ‫מרים‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬: (‫מיעוט‬ ‫בדעת‬) ‫לעובד‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫ממעסיקו‬ ‫לגופו‬ ‫ייבחן‬! ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫הכנסה‬‫פירותית‬ 2(2) ‫הונית‬ ‫הכנסה‬ ‫או‬. ‫ברור‬ ‫כלל‬ ‫אין‬! ‫ותקבול‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫מהותו‬ ‫לפי‬ ‫יבחן‬ ‫לקבוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ברווח‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בהכנסה‬ ‫או‬ ‫הון‬ ‫פירותית‬. ‫ייחשב‬ ‫ממעביד‬ ‫לעובד‬ ‫תשלום‬ ‫עבודה‬ ‫כהכנסת‬,‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫אחרת‬!‫חריגים‬: .1‫נזיקין‬ ‫פיצויי‬–‫ממס‬ ‫פטור‬ .2‫יחסים‬ ‫במסגרת‬ ‫לעובד‬ ‫תשלום‬ ‫אישיים‬(‫סלפותי‬ ‫פרשת‬) .3‫סטטוטורי‬ ‫הסדר‬ ‫כגון‬:‫א‬.‫לעובדים‬ ‫אופציות‬ ‫ב‬.‫פרישה‬ ‫מענק‬
 4. 4. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 4 ‫עבודה‬ ‫הכנסת‬ ‫סוג‬‫המיסוי‬‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מניות‬ ‫מכירת‬/‫אופציות‬‫הוני‬25%‫ע‬"‫א‬6159/05‫לפיד‬ ‫בגין‬ ‫פיצוי‬ "‫שתיקה‬ ‫דמי‬" ‫הוני‬25%‫עמ‬"‫ה‬169/87‫שמחה‬ ‫שנקר‬ ‫נפש‬ ‫עגמת‬ ‫בגין‬ ‫פיצוי‬‫פטורה‬ ‫הכנסה‬‫עמ‬"‫ה‬1146/03‫דוידוביץ‬ ‫שחקן‬ ‫כרטיס‬‫הונית‬ ‫הכנסה‬‫אנגלית‬ ‫פסיקה‬ ‫פרישה‬ ‫מענק‬‫הוני‬25%‫ע‬"‫א‬506/71‫חפץ‬ ‫פוגלמן‬ ‫השופט‬:‫לעובד‬ ‫שניתן‬ ‫לתקבול‬ ‫דוגמאות‬ ‫שאינם‬ ‫ממעבידו‬"‫עבודה‬ ‫הכנסת‬"‫ס‬'2(2: )
 5. 5. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 5 ‫לעובד‬ ‫תחרות‬ ‫אי‬ ‫פיצוי‬ ‫מיסוי‬ ‫נ‬ ‫ברנע‬'‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬–‫ע‬"‫מ‬29425-01-11 ‫ע‬"‫מ‬24270-01-11‫אבידן‬-‫אי‬‫תחרות‬=‫הכנסה‬‫הונית‬ ‫ע‬"‫מ‬6790-01-10‫קרינגל‬–‫התחרות‬‫תהיה‬‫ממשית‬
 6. 6. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 6 ‫פרישה‬ ‫פיצויי‬ ‫מיסוי‬/‫פיטורין‬– ‫מענק‬ ‫מיסוי‬ ‫נושא‬ ‫כי‬ ‫סברו‬ ‫השופטים‬ ‫שלושת‬ ‫כל‬ ‫בפסיקה‬ ‫צרכו‬ ‫די‬ ‫לובן‬ ‫טרם‬ ‫פרישה‬. ‫הונית‬ ‫בהכנסה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫סוברים‬ ‫הם‬ ‫פניו‬ ‫על‬–25%. ‫פירותי‬ ‫עד‬50% ‫שולי‬ ‫מס‬ ‫הוני‬ ‫עד‬25% ‫מס‬ ‫בסעיף‬ ‫ופריסה‬ ‫לפטור‬ ‫בכפוף‬9(7‫א‬)
 7. 7. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 7 ‫ניסים‬ ‫חיים‬ ‫הלכת‬ ‫תוצאות‬ "‫פיצול‬ ‫מענק‬"‫ו‬-"‫הפרטה‬ ‫מענק‬"‫של‬ ‫העובדים‬ ‫שקיבלו‬ ‫בז‬"‫ן‬‫החברה‬ ‫שעברה‬ ‫ההפרטה‬ ‫עבור‬ ‫כפיצוי‬,‫תשלום‬ ‫הם‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫בתנאי‬ ‫אפשרי‬ ‫שינוי‬ ‫בגין‬ ‫רגילים‬ ‫מעביד‬ ‫עובד‬ ‫יחסי‬ ‫עקב‬ ‫לעובד‬ ‫משתלמים‬. ‫לעובד‬ ‫המועבר‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫המסווג‬ ‫כלל‬ ‫לקבוע‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בחוק‬ ‫אחרת‬ ‫נקבע‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫עבודה‬ ‫כהכנסת‬ ‫ממעבידו‬. ‫לקבוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מהותו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ותקבול‬ ‫תקבול‬ ‫כל‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫בהכנסה‬ ‫או‬ ‫הון‬ ‫ברווח‬ ‫מדובר‬ ‫האם‬‫פירותית‬.
 8. 8. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 8 ‫אחריות‬‫פלילית‬‫שכר‬ ‫וחשבי‬ ‫מייצגים‬ ‫של‬ ‫סעיף‬224‫לפק‬'‫הכנסה‬ ‫מס‬–‫דו‬ ‫לעריכת‬ ‫המסייע‬ ‫אחריות‬"‫ח‬: "‫דו‬ ‫לערוך‬ ‫לאחר‬ ‫שסייע‬ ‫מי‬"‫ח‬,"..... ‫סעיף‬224‫א‬‫לפק‬'‫הכנסה‬ ‫מס‬–‫וכו‬ ‫מנהל‬ ‫אחריות‬' "‫העבירה‬ ‫ביצוע‬ ‫בשעת‬ ‫אשר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫גם‬ ‫בעבירה‬ ‫כאשם‬ ‫יראו‬ ‫פעיל‬ ‫מנהל‬ ‫היה‬,‫שותף‬,‫אחראי‬ ‫פקיד‬ ‫או‬ ‫חשבונות‬ ‫מנהל‬"... ‫ת‬"‫גולדברג‬ ‫פ‬12-09-53045- ‫הורשע‬ ‫חשבון‬ ‫רואה‬ ‫בעלים‬ ‫משיכות‬ ‫על‬ ‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫מתן‬ ‫אי‬ ‫בגין‬.
 9. 9. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 9 ‫מס‬ ‫חובות‬ ‫תביעת‬ ‫מהחברה‬ ‫שמשכו‬ ‫משיכות‬ ‫בגין‬ ‫מניות‬ ‫מבעלי‬ ‫סעיף‬119‫א‬(‫א‬()1)-"‫מס‬ ‫חוב‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫לחבר‬ ‫היה‬,‫את‬ ‫העביר‬ ‫או‬ ‫ונתפרק‬ ‫בישראל‬ ‫אמצעים‬ ‫לו‬ ‫שנותרו‬ ‫בלי‬ ‫חלקית‬ ‫בתמורה‬ ‫או‬ ‫תמורה‬ ‫ללא‬ ‫נכסיו‬ ‫האמור‬ ‫החוב‬ ‫לסילוק‬,‫ממי‬ ‫בו‬ ‫חייב‬ ‫שהחבר‬ ‫המס‬ ‫חוב‬ ‫את‬ ‫לגבות‬ ‫ניתן‬ ‫כאמור‬ ‫בנסיבות‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫שקיבל‬." ‫ע‬"‫מ‬11-07-36166‫קופל‬-‫חשיפה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ‫בעלים‬ ‫משיכות‬ ‫בגין‬ ‫בגילום‬ ‫המס‬ ‫לתשלום‬,‫כדיבידנדים‬ ‫או‬ ‫כמשכורות‬,‫כפוטנציאל‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫במקום‬ ‫מיסים‬ ‫ישלמו‬ ‫כי‬ ‫ולדרוש‬ ‫לבעלים‬ ‫לפנות‬ ‫השומה‬ ‫לפקיד‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫החברה‬,‫הבעלים‬ ‫משיכות‬ ‫סכום‬ ‫מלוא‬ ‫גובה‬ ‫עד‬.
 10. 10. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 10 ‫מהלך‬‫של‬‫שלילת‬‫אישורים‬‫על‬‫פטור‬/‫הקטנה‬‫מניכוי‬ ‫מס‬‫במקור‬‫מנישומים‬‫החשודים‬‫בהפצה‬‫של‬ ‫חשבוניות‬‫פיקטיביות‬. ‫כל‬‫משלם‬‫החייב‬‫בניכוי‬‫במקור‬,‫חייב‬‫מעתה‬‫לבדוק‬ ‫לפני‬‫כל‬‫תשלום‬‫לספקים‬‫או‬‫לנותני‬‫השירותים‬‫שלו‬, ‫האם‬‫אישור‬‫הניכוי‬‫במקור‬‫שלהם‬‫עדיין‬‫בתוקף‬. ‫ללא‬‫בדיקה‬,‫צפוי‬‫המשלם‬‫עצמו‬‫לשומות‬‫ניכויים‬ ‫שיוטלו‬‫עליו‬‫בגין‬‫אי‬‫העברת‬‫ניכוי‬‫במקור‬‫כדין‬ ‫ואולי‬‫גם‬‫לסנקציות‬‫פליליות‬. ‫במקור‬ ‫ניכוי‬ ‫על‬ ‫אישורים‬ ‫שלילת‬
 11. 11. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 11 ‫רע‬"‫א‬684/11‫טי‬.‫טי‬.‫אי‬.‫תים‬‫בע‬ ‫אינטרנשיונל‬ ‫טלקום‬"‫נ‬ ‫מ‬' ‫בבימ‬ ‫אייזנברג‬ ‫שלמה‬"‫העליון‬ ‫ש‬. ‫סעיף‬167(‫ב‬)‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לפקודת‬ ‫נקבע‬‫כי‬: ‫לא‬‫ניתן‬‫לשום‬‫שומת‬‫ניכויים‬‫אם‬‫בשומתו‬‫של‬‫האדם‬ ‫שממנו‬‫היה‬‫צריך‬‫לנכות‬‫את‬‫המס‬‫נכלל‬‫אירוע‬‫המס‬ ‫הרלוונטי‬.‫סעיף‬167(‫ב‬)‫לפקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬.
 12. 12. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 12 ‫מאוחד‬ ‫מס‬ ‫חישוב‬/‫נפרד‬–‫חדשות‬ ‫והנחיות‬ ‫עדכונים‬ •‫ביום‬17.12.2013‫בעניין‬ ‫הנחייה‬ ‫ניתנה‬"‫נפרד‬ ‫מס‬ ‫חישוב‬ ‫בתיקי‬ ‫שומות‬/‫מאוחד‬ ‫זוג‬ ‫לבני‬",‫גב‬ ‫ידי‬ ‫על‬'‫המיסים‬ ‫מרשות‬ ‫סביון‬ ‫מירי‬.‫אישורה‬ ‫בעקבות‬ ‫ניתנה‬ ‫ההנחיה‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫של‬,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ ‫ועדת‬ ‫ידי‬ ‫על‬,‫לבני‬ ‫נפרד‬ ‫מס‬ ‫חישוב‬ ‫שתאפשר‬ ‫משותף‬ ‫בעסק‬ ‫יחד‬ ‫העובדים‬ ‫זוג‬,‫מיום‬ ‫החל‬1.1.2014. •‫החקיקה‬ ‫הליך‬ ‫סיום‬ ‫עם‬,‫השומה‬ ‫לפקידי‬ ‫מפורטות‬ ‫הנחיות‬ ‫תפיץ‬ ‫המיסים‬ ‫רשות‬ ‫קודמות‬ ‫בשנים‬ ‫זו‬ ‫בסוגיה‬ ‫הטיפול‬ ‫לגבי‬.‫הקלות‬ ‫לגבי‬ ‫הוראות‬ ‫יכללו‬ ‫ההנחיות‬ ‫בהצמדה‬,‫בריבית‬,‫התשלומים‬ ‫בפריסת‬ ‫וכן‬ ‫בקנסות‬. •‫שהופצו‬ ‫למכתבים‬ ‫בהתאם‬ ‫לנהוג‬ ‫השומה‬ ‫פקידי‬ ‫על‬ ‫עתה‬ ‫לעת‬ ‫כי‬ ‫אומרת‬ ‫ההנחיה‬ ‫בהם‬ ‫האמורות‬ ‫ההקלות‬ ‫את‬ ‫ולתת‬,‫הנובעת‬ ‫המס‬ ‫קרן‬ ‫את‬ ‫לפרוס‬ ‫המשרדים‬ ‫בסמכות‬ ‫הנפרד‬ ‫החישוב‬ ‫מסוגיית‬/‫ל‬ ‫עד‬ ‫מאוחד‬-36‫תשלומים‬.‫לפריסה‬ ‫חריגות‬ ‫בקשות‬ ‫יותר‬ ‫ארוכה‬,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בנציבות‬ ‫הגביה‬ ‫למחלקת‬ ‫יופנו‬. •‫הוצאת‬ ‫עם‬ ‫להמתין‬ ‫מבקשים‬ ‫והנישומים‬ ‫מתיישנות‬ ‫השומות‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬ ‫השומות‬,‫א‬ ‫בשלב‬ ‫שומות‬ ‫יוצאו‬'‫ב‬ ‫בשלב‬ ‫או‬,'‫להתיישן‬ ‫שעומדות‬ ‫בשנים‬ ‫רק‬.
 13. 13. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 13 ‫נפרד‬ ‫מס‬ ‫חישוב‬/‫מאוחד‬ ‫תיקון‬‫סעיף‬661.‫בפקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬(‫להלן‬–‫הפקודה‬),‫בסעיף‬66– (1)‫במקום‬‫סעיף‬‫קטן‬(‫ד‬)‫יבוא‬: (‫ד‬)‫הוראות‬‫סעיף‬‫קטן‬(‫א‬)‫יחולו‬‫לגבי‬‫בני‬‫זוג‬‫שיש‬‫להם‬‫מקור‬‫הכנסה‬‫משותף‬, ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫יגיעתו‬ ‫אם‬ ‫רק‬‫נחוצה‬ ‫המשותף‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקור‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫לייצור‬, ‫הכנסה‬ ‫מקבל‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫וכל‬‫ישיר‬ ‫ביחס‬‫לתרומתו‬ ‫ומתאים‬ ‫מקור‬ ‫מאותו‬ ‫ההכנסה‬ ‫לייצור‬; ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫המגורים‬ ‫בבית‬ ‫הופקה‬ ‫ההכנסה‬ ‫ואם‬,‫את‬ ‫קבע‬ ‫בדרך‬ ‫משמש‬ ‫המגורים‬ ‫שבית‬ ‫בתנאי‬ ‫המגורים‬ ‫בבית‬ ‫נעשית‬ ‫האמור‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקור‬ ‫פעילות‬ ‫מרבית‬ ‫וכי‬ ‫המשותף‬ ‫ההכנסה‬ ‫מקור‬. ‫לעניין‬‫זה‬"‫מקור‬‫הכנסה‬‫משותף‬"–‫מקור‬‫הכנסה‬‫של‬‫בן‬‫הזוג‬‫האחד‬‫שהוא‬‫תלוי‬‫במקור‬‫ההכנסה‬ ‫של‬‫בן‬‫הזוג‬‫השני‬";
 14. 14. ‫פליטים‬ ‫שכר‬ ‫בשל‬ ‫והיטל‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫נקודות‬ ‫ישראל‬ ‫לתושבי‬ ‫מס‬ ‫זיכוי‬ ‫נקודות‬–2.25‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫זיכוי‬ ‫נקודות‬ 34‫ו‬-36‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לפקודת‬. ‫ל‬ ‫זיכוי‬ ‫נקודות‬"‫זר‬ ‫עובד‬"–‫לפי‬"‫זכאי‬ ‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫כללי‬",‫נדרשים‬ ‫תנאים‬ ‫שני‬: .1‫בישראל‬ ‫מותרת‬ ‫שהייה‬–‫מתחדשת‬ ‫זמנית‬ ‫לפחות‬! .2‫בישראל‬ ‫מותרת‬ ‫העסקה‬–‫בג‬"‫לעובד‬ ‫קו‬ ‫צ‬! ‫על‬ ‫היטל‬"‫זרים‬ ‫עובדים‬"–‫שאינו‬ ‫או‬ ‫אזרח‬ ‫שאינו‬ ‫עובד‬"‫תושב‬ ‫ישראל‬"–‫פס‬"‫ישרוטל‬ ‫ד‬–‫הינו‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬"‫ישראל‬ ‫תושב‬" ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫בפקודת‬ ‫כהגדרתו‬. ‫הימים‬ ‫חזקת‬183‫ימים‬–‫מתקיימת‬–‫לפקיד‬ ‫ההוכחה‬ ‫נטל‬ ‫מעבירה‬ ‫השומה‬!‫למבחן‬ ‫כפוף‬"‫החיים‬ ‫מרכז‬",‫המשפחתיים‬ ‫האינטרסים‬, ‫העסקיים‬ ‫האינטרסים‬? rami@ralc.co.il‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 14
 15. 15. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 15 ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫היטל‬,‫פליטים‬–‫זיכוי‬ ‫נקודות‬: •‫בתשלום‬ ‫החובה‬‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫על‬ ‫היטל‬,‫כפליטים‬ ‫לישראל‬ ‫שהגיעו‬ ‫ארעיות‬ ‫שהייה‬ ‫אשרות‬ ‫ומקבלים‬,‫בישראל‬ ‫ארוך‬ ‫לזמן‬ ‫אך‬,‫דייה‬ ‫ברורה‬ ‫לא‬ ‫ביהמ‬ ‫לפי‬ ‫וזאת‬ ‫בחוק‬"‫בעניין‬ ‫שקבע‬ ‫ש‬‫ישרוטל‬(‫ע‬"‫מ‬12-01-53151)‫יש‬ ‫כי‬ ‫מהעובדים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫בפסיקה‬ ‫הקבועים‬ ‫התושבות‬ ‫מבחני‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫הזרים‬,‫בשל‬ ‫היטל‬ ‫תשלום‬ ‫חובת‬ ‫לגביו‬ ‫חלה‬ ‫האם‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬. ‫לעניין‬‫הזיכוי‬ ‫נקודות‬‫התושבות‬ ‫שאלת‬ ‫נבחנת‬: •‫ישראל‬ ‫תושב‬ ‫יחיד‬(‫אזרח‬ ‫ולא‬ ‫תושב‬)‫סעיפים‬ ‫מכוח‬ ‫הזיכוי‬ ‫נקודות‬ ‫יקבל‬: 34‫ו‬-36‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לפקודת‬. •‫ה‬"‫הזר‬ ‫עובד‬"–‫לפי‬ ‫הזיכוי‬ ‫נקודות‬ ‫יקבל‬"‫זכאי‬ ‫חוץ‬ ‫תושב‬ ‫כללי‬( "‫תקנות‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬–‫זכאי‬ ‫חוץ‬ ‫לתושב‬ ‫זיכוי‬ ‫נקודות‬)–‫זרה‬ ‫שאזרחותו‬ ‫אדם‬,‫שאינו‬ ‫בדין‬ ‫מותרות‬ ‫והעסקתו‬ ‫שהייתו‬ ‫אבל‬ ‫תושב‬.
 16. 16. ‫חברות‬ ‫למיסוי‬ ‫המלצות‬"‫ארנק‬"‫ואחרים‬ ‫שכירים‬ ‫של‬ rami@ralc.co.il‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 16 ‫חברת‬‫נושאי‬‫משרה‬/‫חברת‬‫שכירים‬-‫מיסוי‬‫באופן‬‫שוטף‬‫ובמס‬‫שולי‬‫פירותי‬‫של‬ ‫בעל‬‫המניות‬‫נותן‬‫השירות‬‫ו‬/‫או‬‫של‬‫נושא‬‫המשרה‬‫בפועל‬‫ו‬/‫או‬‫של‬‫בעל‬‫המניות‬, ‫אשר‬‫מתקיימים‬‫לגביו‬‫מבחני‬‫יחסי‬‫עובד‬‫מעביד‬. ‫צוברת‬ ‫חברה‬–‫מיסוי‬1%‫המצטברים‬ ‫העודפים‬ ‫הרווחים‬ ‫על‬. ‫חברת‬‫חיץ‬‫שעיקר‬‫הכנסתה‬‫פסיבית‬–‫חיוב‬‫במס‬‫באופן‬‫שוטף‬‫של‬‫רווחי‬‫חברת‬ ‫מעטים‬‫שעיקר‬‫הכנסותיה‬‫פסיביות‬.‫בשיעור‬‫של‬50%‫מההכנסה‬‫החייבת‬. ‫סעיף‬77‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לפקודת‬–‫סעיף‬ ‫ופישוט‬ ‫תיקון‬77‫שלא‬ ‫ברווחים‬ ‫וטיפול‬ ‫חולקו‬,‫דיבידנדים‬ ‫במס‬ ‫בהתאם‬ ‫ולחייבם‬ ‫מס‬ ‫לצרכי‬ ‫חולקו‬ ‫כאילו‬. ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫משיכות‬–‫הוחזרה‬ ‫שלא‬ ‫שבבעלותו‬ ‫מחברה‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫משיכת‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫תוך‬ ‫לחברה‬,‫דיבידנד‬ ‫או‬ ‫כמשכורת‬ ‫תחשב‬,‫העניין‬ ‫לפי‬. ‫יד‬ ‫משלח‬ ‫חברת‬–‫ההמלצות‬ ‫באמצעות‬ ‫אלו‬ ‫בחברות‬ ‫לטפל‬ ‫היא‬ ‫הצוות‬ ‫המלצת‬ ‫ובעתיד‬ ‫שלעיל‬,‫זו‬ ‫בקטגוריה‬ ‫נוספת‬ ‫בחינה‬ ‫תערך‬.
 17. 17. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 17 ‫רק‬"‫חיים‬ ‫מרכז‬"‫מס‬ ‫הטבות‬ ‫מקנה‬ ‫ספר‬ ‫יישובי‬ ‫לתושבי‬ ‫משלא‬‫הוכח‬‫מקום‬‫מגורים‬‫קבוע‬,‫ולא‬‫הוכח‬ "‫מרכז‬‫חיים‬",‫אין‬‫זכאות‬‫להטבות‬‫המס‬ ‫המגיעות‬‫לתושבי‬‫יישוביי‬‫ספר‬,‫לפי‬‫סעיף‬ 11‫לפקודה‬-‫ע‬"‫מ‬28132-04-10‫בלטינסקי‬
 18. 18. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 1818 ‫לחו‬ ‫רילוקיישין‬"‫ל‬ ‫נ‬ ‫ספיר‬ ‫מיכאל‬'‫סבא‬ ‫כפר‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬–‫עמ‬"‫ה‬1072/07 ‫ישראל‬ ‫תושב‬"‫מבחן‬ ‫לפי‬ ‫ייקבע‬"‫היחיד‬ ‫של‬ ‫חייו‬ ‫מרכז‬", ‫הרלבנטית‬ ‫המדינה‬ ‫עם‬ ‫מס‬ ‫כפל‬ ‫למניעת‬ ‫האמנה‬ ‫להוראות‬ ‫כפוף‬ ‫זה‬ ‫מבחן‬ ‫אך‬: ‫ביתו‬ ‫מקום‬ ‫ומקום‬ ‫הקבוע‬ ‫שלו‬ ‫המגורים‬ ‫בני‬ ‫ושל‬ ‫משפחתו‬ ‫מקום‬ ‫פעילותו‬ ‫בארגונים‬, ‫איגודים‬ ‫ומוסדות‬ ‫שונים‬ ‫היא‬ ‫חזקה‬ ‫חייו‬ ‫שמרכז‬ ‫יחיד‬ ‫של‬ ‫המס‬ ‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫הוא‬ ‫שהה‬ ‫בישראל‬ ‫המס‬ ‫בשנת‬ 183‫או‬ ‫ימים‬ ‫יותר‬ ‫מקום‬ ‫האינטרסים‬ ‫הכלכליים‬ ‫הפעילים‬ ‫והמהותיים‬ ‫שלו‬ ‫מקום‬ ‫או‬ ‫עיסוקו‬ ‫העסקתו‬ ‫הקבוע‬ ‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫שהה‬ ‫אם‬ ‫המס‬30‫יותר‬ ‫או‬ ‫ימים‬, ‫שהייתו‬ ‫תקופת‬ ‫כל‬ ‫וסך‬ ‫המס‬ ‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫לה‬ ‫שקדמו‬ ‫ובשנתיים‬ ‫הוא‬425‫יותר‬ ‫או‬ ‫ימים‬
 19. 19. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 19 ‫בתפקיד‬ ‫הוצאות‬ ‫עמ‬"‫ה‬1184-06‫אליל‬2000‫בע‬ ‫וניהול‬ ‫שיווק‬"‫נ‬ ‫מ‬'‫רחובות‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫לעובדים‬ ‫דלק‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫הפרטי‬ ‫ברכבם‬ ‫המשתמשים‬ –‫חייבת‬ ‫הכנסה‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫מס‬ ‫ניכוי‬ ‫חובת‬ ‫עמה‬ ‫הגוררת‬ ‫במקור‬?
 20. 20. rami@ralc.co.il ‫בע‬ ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬"‫מ‬ 20 ‫אריה‬ ‫רמי‬,‫עו‬"‫רו‬ ‫ד‬"‫ח‬ rami@ralc.co.il ‫ועסקים‬ ‫מיסים‬ ‫אתר‬ www.ralc.co.il

×