Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

רם א גמליאל

488 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

רם א גמליאל

 1. 1. ‫השנתית‬ ‫הוועידה‬ ‫מעסיק‬ ‫עובד‬ ‫ליחסי‬ 20‫במרץ‬2014 ‫העבודה‬ ‫ויחסי‬ ‫דיני‬ ‫סיכוני‬ ‫ניהול‬ ‫וניהולי‬ ‫משפטי‬ ‫ככלי‬ ‫בארגון‬ ‫עו‬"‫ד‬‫א‬ ‫רם‬.‫גמליאל‬ ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬
 2. 2. ‫משפטיים‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫וארגון‬ ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫טוב‬ ‫זה‬ ‫ולמה‬? ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬
 3. 3. ‫משמעו‬ ‫משפטיים‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬: ‫משפטיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫החשיפה‬ ‫צמצום‬(‫ואחרים‬)!; ‫חיסכון‬,‫כספי‬,‫והנלוות‬ ‫המשפטיות‬ ‫בהוצאות‬ ‫משמעותי‬; ‫לטיפול‬ ‫הנלווה‬ ‫יקר‬ ‫וארגוני‬ ‫ניהולי‬ ‫בזמן‬ ‫משמעותי‬ ‫צמצום‬ ‫משפטיים‬ ‫באירועים‬(‫ואחרים‬)!; ‫ומיטובם‬ ‫משפטיים‬ ‫תהליכים‬ ‫ייעול‬. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬
 4. 4. ‫אחרות‬ ‫ובמילים‬: ‫לחסוך‬‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬‫התייעלות‬ ‫אגב‬ ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬
 5. 5. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הסיבה‬‫שבגינה‬‫סיכון‬‫משפטי‬ ‫מתגבש‬‫לאירוע‬‫ולנזק‬‫מצוי‬,‫ברוב‬ ‫המקרים‬,‫מצויה‬‫לא‬‫במה‬‫שאתם‬ ‫עושים‬‫או‬‫לא‬‫עושים‬‫אלא‬‫במה‬ ‫שאתם‬‫לא‬‫יודעים‬‫שאתם‬‫עושים‬‫או‬ ‫לא‬‫עושים‬
 6. 6. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מהו‬"‫משפטי‬ ‫סיכון‬"? ‫לנהלו‬ ‫הכרח‬ ‫שיש‬ ‫אמר‬ ‫מי‬? ‫שבניהולו‬ ‫היתרונות‬ ‫ומה‬?
 7. 7. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫כל‬ ‫למעשה‬ ‫הינו‬ ‫משפטי‬ ‫סיכון‬ ‫שהתגבשותו‬ ‫סיכון‬(‫לאירוע‬ ‫לנזק‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬)‫הינה‬‫גם‬ ‫המשפטי‬ ‫במישור‬
 8. 8. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ 3‫סיבות‬,‫טובות‬,‫סיכונים‬ ‫לנהל‬ ‫משפטיים‬:
 9. 9. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫א‬':
 10. 10. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫סיכון‬ ‫הוא‬ ‫סיכון‬‫הוא‬‫סיכון‬!
 11. 11. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ב‬':
 12. 12. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫למרבית‬ ‫בניגוד‬‫הסיכונים‬ ‫הרי‬ ‫האחרים‬‫משפטי‬ ‫שסיכון‬ ‫גורר‬‫נזק‬,‫רוב‬ ‫את‬ ‫אף‬ ‫ולעיתים‬ ‫הנזק‬,‫התגבשותו‬ ‫בשלב‬ ‫כבר‬ ‫לאירוע‬!
 13. 13. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אינו‬ ‫משפטי‬ ‫בסיכון‬ ‫הנזק‬‫רק‬ ‫ה‬"‫במשפט‬ ‫ההפסד‬"‫ולעיתים‬‫אף‬ ‫אינו‬‫בעיקר‬‫ההפסד‬‫במשפט‬
 14. 14. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הנזק‬‫כולל‬ ‫המשפטי‬ ‫הסיכון‬ ‫של‬: ‫בכירים‬ ‫שעות‬; ‫שעות‬‫גורמים‬ ‫של‬ ‫עבודה‬‫לא‬-‫הכרחיים‬; WTC(Water Cooler Time); ‫נזקי‬‫מוניטין‬‫ישירים‬; ‫נזקי‬‫מוניטין‬‫עקיפים‬; ‫הוצאות‬‫עקיפות‬; ‫נזקי‬‫ביניים‬; ‫הקבועות‬ ‫המשפטיות‬ ‫ההוצאות‬ ‫הגדלת‬; ‫ועוד‬. ‫וכל‬‫להתגבש‬ ‫מתחילים‬ ‫אלו‬‫ברגע‬ ‫כבר‬‫לאירוע‬ ‫הופך‬ ‫שהסיכון‬! ‫מכך‬ ‫חמור‬–‫בדו‬ ‫מופיעים‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫כל‬"‫שלכם‬ ‫החשבונאיים‬ ‫חות‬ ‫הספציפי‬ ‫לסיכון‬ ‫המוצמד‬ ‫באופן‬
 15. 15. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬,‫בסיכונים‬ ‫ובוודאי‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫עולים‬ ‫אינם‬ ‫הישירים‬ ‫שנזקיהם‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬‫ש‬"‫ח‬,‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫העלות‬ ‫הנזקים‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫והסמויים‬ ‫העקיפים‬‫עלות‬ ‫הישיר‬ ‫הנזק‬(‫ושכ‬ ‫פיצוי‬"‫עו‬ ‫ט‬"‫ד‬)
 16. 16. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ג‬':
 17. 17. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ביותר‬ ‫הקלים‬ ‫הסיכונים‬ ‫אחד‬ ‫זהו‬ ‫לניהול‬,‫בעל‬‫וצמצום‬ ‫הצפיות‬ ‫יכולת‬ ‫החשיפה‬‫לסיכון‬‫הטובה‬‫ביותר‬‫ובעל‬ ‫ההחזר‬‫הייתרוני‬‫הטוב‬‫ביותר‬
 18. 18. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ולמה‬? ‫ניהול‬ ‫דוקטרינות‬ ‫שאר‬ ‫לרוב‬ ‫בניגוד‬ ‫כי‬ ‫הסיכונים‬,‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫שבניהול‬ ‫הרי‬ ‫לצפות‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬,‫ברמת‬‫ודאות‬‫סבירה‬,‫את‬ ‫ו‬ ‫בקירוב‬ ‫הסופית‬ ‫התוצאה‬‫מראש‬!
 19. 19. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ניהול‬-‫תאגידי‬ ‫ממשל‬ ‫ה‬‫סיכונים‬-‫והפחתת‬ ‫לסיכונים‬ ‫החשיפה‬ ‫צמצום‬ ‫הסיכון‬ ‫אירועי‬ ‫בניהול‬ ‫המושקע‬ ‫הארגוני‬ ‫הזמן‬ ‫לייעוץ‬‫ה‬‫משפטי‬‫פרו‬ ‫רובד‬ ‫נוסף‬-‫ויוזם‬ ‫אקטיבי‬ ‫הזמן‬ ‫לטווחי‬ ‫ביחס‬‫הבינוניים‬‫ותוך‬ ‫והארוכים‬ ‫החשיפה‬ ‫לצמצום‬ ‫מטרה‬‫לסיכונים‬
 20. 20. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫המונע‬ ‫למשפט‬®,‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫מתודת‬ ‫אותי‬ ‫והמשמשת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שפותחה‬ ‫המשפטיים‬, 3‫החשיפה‬ ‫צמצום‬ ‫להשגת‬ ‫עיקריים‬ ‫כלים‬ ‫היעילות‬ ‫והגברת‬ ‫המשפטיים‬ ‫לסיכונים‬ ‫המשפטית‬ ‫ההוצאה‬ ‫צמצום‬ ‫אגב‬ ‫הארגונית‬
 21. 21. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ב‬ ‫נתחיל‬"‫הקטנים‬ ‫דברים‬"
 22. 22. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫עבירות‬"‫מסמוך‬"
 23. 23. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫עבירות‬"‫מסמוך‬" ‫עבירות‬‫שעיקרן‬‫בהפצת‬‫או‬‫מסירת‬‫מסמכים‬‫או‬ ‫מידע‬‫ואשר‬‫עברו‬,‫לפי‬‫החוק‬‫להגברת‬‫האכיפה‬ ‫בדיני‬‫עבודה‬,‫למשטר‬‫של‬‫קנסות‬‫מנהליים‬‫ו‬/‫או‬ ‫אכיפה‬‫אזרחית‬(‫פיצוי‬‫ללא‬‫הוכחת‬‫נזק‬). . ‫קפידה‬ ‫אחריות‬ ‫של‬ ‫עבירות‬ ‫ברובן‬- ‫ל‬"‫כוונה‬/"‫רשלנות‬/‫אין‬ ‫טעות‬(‫כמעט‬) ‫משמעות‬-"‫נסעת‬ ‫נגעת‬!"
 24. 24. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬
 25. 25. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫הודעה‬‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬ ‫שכר‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬‫מינימום‬
 26. 26. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫הודעה‬‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫תקנון‬‫מינית‬
 27. 27. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫הודעה‬‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫תקנון‬‫מינית‬ ‫ועוד‬...
 28. 28. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫בואו‬‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬
 29. 29. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬
 30. 30. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫מה‬‫זה‬?
 31. 31. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫מה‬‫זה‬? ‫למה‬?
 32. 32. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫מה‬‫זה‬? ‫למה‬? ‫עבודה‬ ‫חוזה‬ ‫לי‬ ‫יש‬–‫אני‬"‫מכוסה‬..."
 33. 33. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫מה‬‫זה‬? ‫למה‬? ‫עבודה‬ ‫חוזה‬ ‫לי‬ ‫יש‬–‫אני‬"‫מכוסה‬..." ‫הפרה‬
 34. 34. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫התעלמות‬‫הסיכון‬ ‫ניהול‬
 35. 35. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫התעלמות‬‫הסיכון‬ ‫ניהול‬ ‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫תביעת‬ ‫כל‬"‫תצמח‬" ‫בכ‬ ‫בממוצע‬-1,000-2,000‫ש‬"‫ח‬ (‫כשהפיצוי‬‫המירבי‬‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫הינו‬15,000‫ש‬"‫ח‬)! ‫מנהלי‬ ‫לקנס‬ ‫סיכון‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הוצאות‬(‫בתביעה‬ ‫בבית‬-‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫או‬ ‫הדין‬) ‫בהתמודדות‬ ‫ארגוניות‬ ‫שעות‬ ‫בזבוז‬ ‫תביעה‬ ‫עם‬/‫תלונה‬
 36. 36. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הודעה‬‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לעובד‬‫לעובד‬ ‫התעלמות‬‫הסיכון‬ ‫ניהול‬ ‫עבודה‬ ‫דיני‬ ‫תביעת‬ ‫כל‬"‫תצמח‬" ‫בכ‬ ‫במוצע‬-1,000-2,000‫ש‬"‫ח‬ ‫מנהלי‬ ‫לקנס‬ ‫סיכון‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הוצאות‬(‫בתביעה‬ ‫בבית‬-‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫או‬ ‫הדין‬) ‫בהתמודדות‬ ‫ארגוניות‬ ‫שעות‬ ‫בזבוז‬ ‫תביעה‬ ‫עם‬/‫תלונה‬ 4.5‫עבודה‬ ‫דקות‬(‫בהגזמה‬)‫של‬ ‫כ‬ ‫מחלקת‬"‫א‬ 1‫דף‬A4(‫מודפס‬)
 37. 37. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫תקנון‬ ‫תליית‬
 38. 38. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫תקנון‬ ‫תליית‬ ‫התעלמות‬‫הסיכון‬ ‫ניהול‬ ‫מנהלי‬ ‫לקנס‬ ‫סיכון‬(‫יש‬ ‫זה‬ ‫ובתחום‬ ‫אקראיות‬ ‫ביקורת‬‫לדיווחים‬ ‫בנוסף‬ ‫ספציפיים‬) ‫תלונה‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬ ‫חבויות‬ ‫הגברת‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫בגין‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הוצאות‬(‫בתביעה‬ ‫בבית‬-‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫או‬ ‫הדין‬) ‫בהתמודדות‬ ‫ארגוניות‬ ‫שעות‬ ‫בזבוז‬ ‫השאלה‬ ‫עם‬"‫תלינו‬ ‫לא‬ ‫למה‬" ‫המשפטיים‬ ‫ובהליכים‬
 39. 39. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫למניעת‬ ‫תקנון‬ ‫תליית‬ ‫התעלמות‬‫הסיכון‬ ‫ניהול‬ ‫מנהלי‬ ‫לקנס‬ ‫סיכון‬(‫יש‬ ‫זה‬ ‫ובתחום‬ ‫אקראיות‬ ‫ביקורת‬‫לדיווחים‬ ‫בנוסף‬ ‫ספציפיים‬) ‫תלונה‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬ ‫חבויות‬ ‫הגברת‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫בגין‬ ‫משפטי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הוצאות‬(‫בתביעה‬ ‫בבית‬-‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫מול‬ ‫או‬ ‫הדין‬) ‫בהתמודדות‬ ‫ארגוניות‬ ‫שעות‬ ‫בזבוז‬ ‫השאלה‬ ‫עם‬"‫תלינו‬ ‫לא‬ ‫למה‬" ‫המשפטיים‬ ‫ובהליכים‬ 2-4‫מודפסים‬ ‫נייר‬ ‫דפי‬ 4-16‫דבק‬ ‫נייר‬ ‫או‬ ‫נעצים‬
 40. 40. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אז‬‫נדבר‬ ‫בואו‬‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬
 41. 41. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ "‫נמנעים‬"‫שיכולות‬ ‫קטנות‬ ‫בהוצאות‬ ‫גדולות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להסתכם‬–‫למה‬?
 42. 42. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ "‫נמנעים‬"‫שיכולות‬ ‫קטנות‬ ‫בהוצאות‬ ‫גדולות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להסתכם‬–‫למה‬? ‫היעדר‬ ‫מודעות‬ ‫היעדר‬ ‫אכיפה‬ ‫כי‬"‫יהיה‬ ‫בסדר‬"
 43. 43. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ "‫נמנעים‬"‫שיכולות‬ ‫קטנות‬ ‫בהוצאות‬ ‫גדולות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להסתכם‬–‫למה‬? ‫היעדר‬ ‫מודעות‬ ‫היעדר‬ ‫אכיפה‬ ‫כי‬"‫יהיה‬ ‫בסדר‬"
 44. 44. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ "‫נמנעים‬"‫שיכולות‬ ‫קטנות‬ ‫בהוצאות‬ ‫גדולות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להסתכם‬–‫למה‬? ‫היעדר‬ ‫מודעות‬ ‫היעדר‬ ‫אכיפה‬ ‫כי‬"‫יהיה‬ ‫בסדר‬"
 45. 45. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ ‫הצער‬ ‫למרבה‬ "‫נמנעים‬"‫שיכולות‬ ‫קטנות‬ ‫בהוצאות‬ ‫גדולות‬ ‫בהוצאות‬ ‫להסתכם‬–‫למה‬? ‫היעדר‬ ‫מודעות‬ ‫היעדר‬ ‫אכיפה‬ ‫כי‬"‫יהיה‬ ‫בסדר‬"
 46. 46. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ב‬ ‫נמשיך‬"‫גדולים‬ ‫היותר‬ ‫דברים‬"
 47. 47. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬:
 48. 48. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬
 49. 49. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫בארגון‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬
 50. 50. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫בארגון‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫הארגון‬ ‫ביטוחי‬
 51. 51. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫בארגון‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫הארגון‬ ‫ביטוחי‬ ‫קיימים‬ ‫נהלים‬ ‫קיום‬
 52. 52. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לדוגמא‬: ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫בארגון‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫הארגון‬ ‫ביטוחי‬ ‫קיימים‬ ‫נהלים‬ ‫קיום‬ ‫ועוד‬...
 53. 53. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ל‬:
 54. 54. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫שצריך‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬(‫גם‬:)
 55. 55. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫שצריך‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬(‫גם‬:) ‫שבדין‬ ‫עילה‬
 56. 56. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫שצריך‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬(‫גם‬:) ‫שבדין‬ ‫עילה‬ ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬
 57. 57. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫שצריך‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬(‫גם‬:) ‫שבדין‬ ‫עילה‬ ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬ ‫הזכויות‬ ‫מלוא‬ ‫ומתן‬ ‫בדיקת‬
 58. 58. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫שצריך‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬(‫גם‬:) ‫שבדין‬ ‫עילה‬ ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬ ‫הזכויות‬ ‫מלוא‬ ‫ומתן‬ ‫בדיקת‬ ‫ספציפיים‬ ‫מאיסורים‬ ‫הימנעות‬
 59. 59. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫א‬
 60. 60. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫יודעים‬‫עושים‬
 61. 61. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫יודעים‬‫עושים‬ ‫עילה‬‫שבדין‬‫אבל‬‫סחור‬ ‫והולכים‬ ‫עילות‬ ‫ממציאים‬ ‫סחור‬‫ולאלץ‬ ‫בכוח‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬"‫עילה‬"
 62. 62. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫יודעים‬‫עושים‬ ‫עילה‬‫שבדין‬‫אבל‬‫סחור‬ ‫והולכים‬ ‫עילות‬ ‫ממציאים‬ ‫סחור‬‫ולאלץ‬ ‫בכוח‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬"‫עילה‬" ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬‫בדרך‬ ‫הטעויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫ועדיין‬ (‫תקין‬ ‫לא‬ ‫הליך‬,"‫מראש‬ ‫הדלפה‬", ‫ה‬ ‫בסוף‬ ‫מיד‬ ‫החלטה‬"‫שימוע‬"‫ועוד‬)...
 63. 63. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫יודעים‬‫עושים‬ ‫עילה‬‫שבדין‬‫אבל‬‫סחור‬ ‫והולכים‬ ‫עילות‬ ‫ממציאים‬ ‫סחור‬‫ולאלץ‬ ‫בכוח‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬"‫עילה‬" ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬‫בדרך‬ ‫הטעויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫ועדיין‬ (‫תקין‬ ‫לא‬ ‫הליך‬,"‫מראש‬ ‫הדלפה‬", ‫ה‬ ‫בסוף‬ ‫מיד‬ ‫החלטה‬"‫שימוע‬"‫ועוד‬)... ‫הזכויות‬ ‫מלוא‬ ‫ומתן‬ ‫בדיקת‬‫ובכשליש‬‫טעויות‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ ‫מהמקרים‬ ‫חישוב‬(‫ולכאן‬ ‫לכאן‬)
 64. 64. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫יודעים‬‫עושים‬ ‫עילה‬‫שבדין‬‫אבל‬‫סחור‬ ‫והולכים‬ ‫עילות‬ ‫ממציאים‬ ‫סחור‬‫ולאלץ‬ ‫בכוח‬ ‫להצדיק‬ ‫כדי‬"‫עילה‬" ‫כדין‬ ‫פיטורים‬ ‫לפני‬ ‫שימוע‬‫בדרך‬ ‫הטעויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫ועדיין‬ (‫תקין‬ ‫לא‬ ‫הליך‬,"‫מראש‬ ‫הדלפה‬", ‫ה‬ ‫בסוף‬ ‫מיד‬ ‫החלטה‬"‫שימוע‬"‫ועוד‬)... ‫הזכויות‬ ‫מלוא‬ ‫ומתן‬ ‫בדיקת‬‫ובכשליש‬‫טעויות‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ ‫מהמקרים‬ ‫חישוב‬(‫ולכאן‬ ‫לכאן‬) ‫ספציפיים‬ ‫מאיסורים‬ ‫הימנעות‬‫אופס‬...‫גילינו‬ ‫שפיטרנו‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫שהוא‬/‫היא‬:‫בהריון‬,‫במילואים‬,‫חולה‬, ‫וכד‬ ‫מוגבלות‬ ‫בעל‬'.
 65. 65. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬?
 66. 66. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬? ‫נהלים‬ ‫אין‬ ‫ברורים‬ ‫ותרבות‬ ‫ארגונית‬ ‫מובנית‬
 67. 67. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬? ‫נהלים‬ ‫אין‬ ‫ברורים‬ ‫ותרבות‬ ‫ארגונית‬ ‫מובנית‬ ‫הפנמה‬ ‫אין‬ ‫הנהלים‬ ‫של‬ ‫הדרגים‬ ‫בכל‬
 68. 68. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ל‬? ‫נהלים‬ ‫אין‬ ‫ברורים‬ ‫ותרבות‬ ‫ארגונית‬ ‫מובנית‬ ‫הפנמה‬ ‫אין‬ ‫הנהלים‬ ‫של‬ ‫הדרגים‬ ‫בכל‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫חלוקת‬ ‫תפקידים‬ ‫גזרה‬ ‫וגבולות‬
 69. 69. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אז‬‫יישום‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫נדבר‬...
 70. 70. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אז‬‫יישום‬ ‫על‬ ‫קצת‬ ‫נדבר‬... ‫על‬ ‫וגם‬‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬...?
 71. 71. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פיטורים‬ ‫מהלך‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫בארגון‬ ‫הארגון‬ ‫ביטוחי‬ ‫נהלים‬ ‫קיום‬ ‫קיימים‬ ‫נהלים‬ ‫אין‬ ‫ברורים‬ ‫ותרבות‬ ‫ארגונית‬ ‫מובנית‬ ‫הפנמה‬ ‫אין‬ ‫הנהלים‬ ‫של‬ ‫הדרגים‬ ‫בכל‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫חלוקת‬ ‫תפקידים‬ ‫גזרה‬ ‫וגבולות‬
 72. 72. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫בהרבה‬ ‫לכם‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬!
 73. 73. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ה‬
 74. 74. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫במה‬ ‫מצוי‬ ‫לא‬ ‫הסיכון‬ ‫כמו‬ ‫עושים‬‫שאתם‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫במה‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫עושים‬
 75. 75. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ה‬
 76. 76. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫בארגון‬ ‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫סיכוני‬ ‫ניהול‬ ‫סקר‬‫סיכונים‬ ‫קביעת‬‫נהלים‬,‫ממשל‬‫תאגידי‬‫ותרבות‬‫ארגונית‬ ‫מיטוב‬‫וייעול‬‫מערכת‬‫החוזים‬‫וההסכמים‬ ‫מעקב‬‫תקופתי‬‫וייעוץ‬‫משפטי‬‫שוטף‬,‫על‬‫יסוד‬ ‫המשפט‬‫המונע‬®,‫שמטרתו‬‫מתן‬‫מענה‬‫בזמן‬‫אמת‬ ‫לשאלות‬,‫אגב‬‫יצירת‬‫מאגר‬‫ידע‬‫ארגוני‬‫המקצר‬‫את‬ ‫זמני‬‫התגובה‬‫ומפחית‬‫את‬‫הסיכוי‬‫לטעויות‬‫תוך‬‫כדי‬ ‫ניהול‬‫הסיכונים‬‫המשפטיים‬‫בארגון‬
 77. 77. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫בארגון‬ ‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫סיכוני‬ ‫ניהול‬ ‫סקר‬‫סיכונים‬ ‫קביעת‬‫נהלים‬,‫ממשל‬‫תאגידי‬‫ותרבות‬‫ארגונית‬ ‫מיטוב‬‫וייעול‬‫מערכת‬‫החוזים‬‫וההסכמים‬ ‫מעקב‬‫תקופתי‬‫וייעוץ‬‫משפטי‬‫שוטף‬,‫על‬‫יסוד‬ ‫המשפט‬‫המונע‬®,‫שמטרתו‬‫מתן‬‫מענה‬‫בזמן‬‫אמת‬ ‫לשאלות‬‫אגב‬‫יצירת‬‫מאגר‬‫ידע‬‫ארגוני‬‫המקצר‬‫את‬ ‫זמני‬‫התגובה‬‫ומפחית‬‫את‬‫הסיכוי‬‫לטעויות‬‫תוך‬‫כדי‬ ‫ניהול‬‫הסיכונים‬‫המשפטיים‬‫בארגון‬
 78. 78. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫הסיכונים‬ ‫לסקר‬4‫עיקריות‬ ‫מטרות‬: ‫בארגון‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫מיפוי‬; ‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫הסיכון‬ ‫תוחלת‬ ‫הערכת‬"‫הסיכונים‬ ‫משפחות‬"‫וביחס‬ ‫השונות‬ ‫בנפרד‬ ‫סיכון‬ ‫לכל‬; ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והאילוצים‬ ‫הצרכים‬ ‫מיפוי‬‫הספציפי‬; ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫המשקל‬ ‫שיווי‬ ‫נקודות‬ ‫מציאת‬‫ניהול‬ ‫תחת‬ ‫והאילוצים‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬. ‫זה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬–‫הרבה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫כבר‬!
 79. 79. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מטרות‬ ‫מספר‬ ‫לשרת‬ ‫נועד‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬ ‫למעשה‬: ‫בשוטף‬ ‫הארגון‬ ‫התנהלות‬ ‫דרך‬ ‫את‬ ‫לייעל‬; ‫לקבוע‬‫בזמן‬ ‫תקין‬ ‫ניהול‬ ‫שיאפשרו‬ ‫רגיעה‬ ‫בזמן‬ ‫מושכלים‬ ‫עבודה‬ ‫נהלי‬ ‫רגיעה‬‫בזמן‬ ‫מיותרת‬ ‫התדרדרות‬ ‫ומניעת‬‫אירוע‬; ‫ו‬ ‫בארגון‬ ‫התפקידים‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬"‫הגזרות‬ ‫חלוקת‬"‫הגדרת‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬ ‫בחברה‬ ‫התפקידים‬; ‫ברורה‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ ‫ליצור‬,‫ובטוחה‬ ‫ודאית‬; ‫לשמש‬"‫מנחה‬ ‫קו‬"‫משבר‬ ‫או‬ ‫לחץ‬ ‫בעיתות‬ ‫רגיעה‬ ‫של‬; ‫לאפשר‬"‫התאוששות‬ ‫זמן‬"‫בהחלפה‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫קצר‬"‫בהולה‬"‫של‬ ‫תפקיד‬ ‫בעלי‬.
 80. 80. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נועד‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫יעבוד‬ ‫שהארגון‬, ‫הצורך‬ ‫מבלי‬ ‫ומושכל‬ ‫אחיד‬ "‫לאלתר‬"‫והגדרות‬ ‫תפקיד‬
 81. 81. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫וצרכיו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫אופיו‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫חייב‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬-‫ניתן‬ ‫לא‬ "‫להעתיק‬"‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫ונהלים‬ ‫הגדרות‬; ‫מהשטח‬ ‫מגיע‬ ‫תאגידי‬ ‫ממשל‬,‫המקצוע‬ ‫מאנשי‬,‫נאמנה‬ ‫ומשקף‬ ‫פועלים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫שלהם‬ ‫ההבנה‬ ‫את‬-‫וחוץ‬ ‫פנים‬ ‫כלפי‬ ‫כאחד‬; ‫ולא‬ ‫המבצעים‬ ‫בגורמים‬ ‫בשימוש‬ ‫להיות‬ ‫נועדו‬ ‫נהלים‬"‫קישוט‬" ‫משפטי‬-‫בשפה‬ ‫אותם‬ ‫מבינים‬ ‫לא‬ ‫המבצעים‬ ‫הגורמים‬ ‫אם‬ ‫ביותר‬ ‫הפשוטה‬-‫נכשלנו‬; ‫אותה‬ ‫להגביר‬ ‫ולא‬ ‫לסיכון‬ ‫החשיפה‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫נועדו‬ ‫נהלים‬– ‫שלכם‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫נהלו‬,‫האחרים‬ ‫כמו‬,‫במסגרת‬ ‫הארגון‬ ‫נהלי‬; ‫ארגונית‬ ‫כלל‬ ‫הטמעה‬.‫ביצעת‬ ‫ולא‬ ‫כתבת‬-‫חדש‬ ‫סיכון‬ ‫יצרת‬ ‫וחמור‬.
 82. 82. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫סיכונים‬ ‫לניהול‬ ‫ככלי‬ ‫והחוזית‬ ‫ההסכמית‬ ‫המערכת‬: ‫המקובלת‬ ‫למחשבה‬ ‫בניגוד‬,‫והשגויה‬,‫חוזה‬ ‫הינו‬‫כלי‬‫ולא‬ ‫משפטי‬‫מטרה‬‫משפטית‬. ‫עורכי‬ ‫את‬ ‫לשמש‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫החוזה‬-‫הדין‬ ‫ב‬"‫שאחרי‬ ‫יום‬"‫המקצועיים‬ ‫הדרגים‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫הביצוע‬ ‫בשלב‬! ‫ריק‬ ‫כלי‬ ‫הינו‬ ‫סיכונים‬ ‫מנהל‬ ‫שלא‬ ‫הסכם‬!
 83. 83. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫פרשת‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הסכם‬‫השבוע‬-‫לפרשנות‬ ‫מקום‬ ‫אין‬: ‫פרשנויות‬ ‫לשלוש‬ ‫נתון‬ ‫לפרשנות‬ ‫שנתון‬ ‫הסכם‬(‫לפחות‬)‫נתון‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬: ‫שלכם‬,‫השני‬ ‫הצד‬ ‫של‬‫ושל‬‫ביהמ‬"‫ש‬ ‫וזה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫הקובעת‬ ‫הפרשנות‬,‫לצערנו‬ ‫הרב‬,‫מסכים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬‫הצורך‬ ‫בעצם‬ ‫ועלויות‬ ‫נזק‬ ‫מגלם‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ‫איתנו‬ ‫לערכאות‬ ‫בפניה‬. ‫ב‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫נסחו‬"‫עברית‬"‫ב‬ ‫ולא‬"‫משפטית‬"‫וממוקדים‬ ‫מדויקים‬ ‫והיו‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬. ‫וצרו‬ ‫לפרשנות‬ ‫מקום‬ ‫שפחות‬ ‫כמה‬ ‫השאירו‬‫ודאות‬!
 84. 84. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫כ‬ ‫ההסכם‬-Manual ‫עורכי‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫ההסכם‬-‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫אלא‬ ‫הדין‬ ‫בהפעלתו‬–‫להם‬ ‫נועד‬ ‫ההסכם‬ ‫משכך‬.‫היו‬ ‫לא‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫אם‬ ‫לפיו‬ ‫לפעול‬ ‫כיצד‬ ‫מבינים‬ ‫ואינם‬ ‫ההסכם‬ ‫בהכנת‬ ‫מעורבים‬–‫לא‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬! Exit Points‫את‬ ‫תכינו‬ ‫אל‬ ‫אבל‬ ‫ובסיסית‬ ‫חשובה‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫הינה‬ ‫לאור‬ ‫רק‬ ‫ההסכם‬"‫ההפרה‬ ‫שלאחר‬ ‫היום‬"–‫בהפעלתו‬ ‫התמקדו‬. ‫על‬‫ההסכם‬ ‫וביצוע‬ ‫קיום‬ ‫דרך‬ ‫ואת‬ ‫הצדדים‬ ‫הסכמות‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ ‫ההסכם‬ ‫ברור‬ ‫באופן‬,‫ספקות‬ ‫והמסיר‬ ‫קריא‬.‫מרבית‬‫מקורם‬ ‫החוזיים‬ ‫הסכסוכים‬ ‫לכדי‬ ‫ועובדתי‬ ‫פשוט‬ ‫מצב‬ ‫ובהתדרדרות‬ ‫הצדדים‬ ‫בציפיות‬ ‫בפערים‬ ‫אמוציונאלית‬ ‫סיטואציה‬-‫משפטית‬. ‫צרו‬"‫למשתמש‬ ‫נוח‬ ‫מדריך‬"
 85. 85. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫ההעסקה‬ ‫הסכמי‬ ‫של‬ ‫תקופתי‬ ‫ועדכון‬ ‫האחדה‬ (‫כאחד‬ ‫וקבלנים‬ ‫עובדים‬:) ‫ה‬ ‫את‬ ‫מקיימים‬ ‫ישנים‬ ‫הסכמים‬"‫אתמול‬ ‫של‬ ‫דין‬"‫סיכונים‬ ‫ומגלמים‬– ‫ו‬ ‫קבלנים‬ ‫מול‬ ‫הסכמים‬ ‫וגם‬ ‫העסקה‬ ‫הסכמי‬ ‫גם‬ ‫לעדכן‬ ‫יש‬"‫פרילנסרים‬" ‫כל‬ ‫שלאחר‬ ‫ובוודאי‬ ‫תקופתית‬‫משמעותי‬ ‫שינוי‬‫בדין‬; ‫לשאוף‬ ‫יש‬‫לשם‬ ‫ותוספות‬ ‫משותף‬ ‫לבסיס‬ ‫העבודה‬ ‫הסכמי‬ ‫של‬ ‫להאחדה‬ ‫המעקב‬ ‫ייעול‬,‫המשפטי‬ ‫והייעוץ‬ ‫הטיפול‬.
 86. 86. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫השוטף‬ ‫המשפטי‬ ‫הייעוץ‬ ‫על‬ ‫והנחיות‬ ‫פשוטות‬ ‫תשובות‬ ‫העדיפו‬ ‫חוות‬-‫שמישות‬ ‫בלתי‬ ‫דעת‬
 87. 87. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫מלווה‬ ‫כייעוץ‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫השוטף‬ ‫המשפטי‬ ‫הייעוץ‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫לו‬ ‫נלווה‬ ‫והוא‬
 88. 88. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫זקוקים‬ ‫אינכם‬ ‫המקרים‬ ‫במרבית‬ ‫אצבע‬ ‫ככלל‬ ‫משפטית‬ ‫דעת‬ ‫לחוות‬‫חיצוני‬ ‫לגורם‬ ‫להצגה‬ ‫ב‬ ‫אלא‬‫פשוטה‬ ‫לשאלה‬ ‫פשוט‬ ‫מענה‬–‫או‬ ‫כן‬ ‫לא‬?‫ואיך‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬?‫אסור‬ ‫או‬ ‫מותר‬?‫וכד‬' ‫להיפך‬,‫חוות‬ ‫ריבוי‬-‫מונע‬ ‫וסבוכות‬ ‫ארוכות‬ ‫דעת‬ ‫פנים‬ ‫ידע‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫ויצירה‬ ‫הידע‬ ‫של‬ ‫הפנמה‬ ‫ארגוני‬.
 89. 89. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫השוטף‬ ‫המשפטי‬ ‫הייעוץ‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫השתרשה‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬"‫הזמנת‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬"‫שאלות‬ ‫שאלת‬ ‫חלף‬ ‫משפטיות‬ ‫פשוטת‬. ‫מכך‬ ‫חמור‬–‫ומתחזקים‬ ‫יוצרים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫מטרות‬ ‫את‬ ‫המקדם‬ ‫ארגוני‬ ‫פנים‬ ‫ידע‬ ‫מאגר‬ ‫רבים‬ ‫משאבים‬ ‫וחוסך‬ ‫הארגון‬.
 90. 90. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫מלווה‬ ‫כייעוץ‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬: ‫הייעוץ‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫נועד‬ ‫לא‬ ‫המשפטיים‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫לו‬ ‫נלווה‬ ‫והוא‬ ‫השוטף‬ ‫המשפטי‬. ‫מהיר‬ ‫מענה‬ ‫מחייבים‬ ‫ארגון‬ ‫כל‬ ‫צרכי‬,‫לאירועים‬ ‫ומיידי‬ ‫יעיל‬ ‫ועכשיו‬ ‫כאן‬ ‫שמתרחשים‬–‫לבלום‬ ‫עלול‬ ‫שיקולים‬ ‫ועודף‬ ‫עצירה‬ ‫ו‬ ‫בהתקדמותו‬ ‫הארגון‬ ‫את‬"‫לשרת‬"‫דרך‬ ‫על‬ ‫הסיכונים‬ ‫ניהול‬ ‫את‬ ‫ה‬"‫שיתוק‬"‫ואי‬-‫העשייה‬.
 91. 91. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אז‬‫נדבר‬(‫עוד‬)‫על‬‫זמן‬‫ו‬‫כסף‬...?
 92. 92. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ... "‫א‬‫ל‬‫ה‬‫ב‬‫ה‬‫א‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ד‬‫ו‬‫ע‬ ‫ו‬‫נ‬‫ר‬‫ב‬‫י‬‫ד‬ ‫ה‬‫פ‬‫ו‬‫ס‬ ‫ל‬‫א‬ ‫ו‬‫נ‬‫ד‬‫ר‬‫י‬ ‫א‬‫ל‬‫ו‬ ‫ר‬‫ב‬‫ד‬ ‫ן‬‫י‬‫א‬,‫ר‬‫ח‬‫מ‬ ‫ר‬‫ס‬‫ח‬‫י‬ ‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫ח‬‫ל‬‫ה‬ ‫א‬‫ו‬‫ב‬ ‫ז‬‫א‬,‫ר‬‫כ‬ ‫ל‬‫ע‬ ‫ך‬‫ש‬‫א‬‫ר‬ ‫ם‬‫י‬‫ש‬‫ו‬..." (‫ם‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬:‫ז‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫א‬"‫ל‬)
 93. 93. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫אז‬ ‫זהו‬... ‫ש‬...
 94. 94. ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬ ‫המצגת‬‫בלבד‬ ‫לדיון‬ ‫שיועלו‬ ‫הנקודות‬ ‫את‬ ‫כוללת‬. ‫ההרצאה‬ ‫במהלך‬ ‫ויודגמו‬ ‫יורחבו‬ ‫אלו‬ ‫נקודות‬. ‫ה‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬! ‫ר‬.‫א‬.‫גמליאל‬,‫עורכי‬-‫דין‬ ‫מונע‬ ‫משפט‬-‫משפטיים‬ ‫סיכונים‬ ‫ניהול‬,‫ליטיגציה‬,‫ודיני‬ ‫מסחרי‬ ‫משפט‬‫עבודה‬ ‫טלפון‬:03-5757699‫פקס‬:03-5757698‫דואל‬:Office@ragamliel.co.il w w w . r a g a m l i e l . c o . i l

×