Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

חזי אופיר

436 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

חזי אופיר

 1. 1. ‫מרץ‬2014 ‫עובד‬ ‫ליחסי‬ ‫השנתית‬ ‫הועידה‬-‫מעסיק‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫ואכיפה‬ ‫הסדרה‬ ‫מנהל‬ ‫כספיים‬ ‫ועיצומים‬ ‫מנהלית‬ ‫לאכיפה‬ ‫האגף‬ ‫אופיר‬ ‫חזי‬ ‫ר‬'‫מנהלית‬ ‫אכיפה‬ ‫אגף‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫העבודה‬,‫תשע‬"‫ב‬-2011
 2. 2. ‫מנהל‬‫על‬ ‫אמון‬ ‫ואכיפה‬ ‫הסדרה‬‫יישום‬ ‫הוראות‬‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫שוק‬ ‫הסדרת‬ ‫ועל‬‫העבודה‬, ‫זאת‬‫הוראות‬ ‫אכיפת‬ ‫באמצעות‬23‫חוקי‬ ‫עבודה‬‫ומתן‬‫ורישיונות‬ ‫היתרים‬‫לפי‬5 ‫חוקים‬. ‫ואכיפה‬ ‫הסדרה‬ ‫מנהל‬
 3. 3. ‫יעדי‬‫המנהל‬ -‫יישום‬‫מנגנונים‬ ‫קיום‬ ‫באמצעות‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫עבודה‬ ‫חוקי‬ ‫ואכיפת‬ ‫רישוי‬ ‫של‬ ‫ואפקטיביים‬ ‫יעילים‬. -‫יצירה‬‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫מעשי‬ ‫בסיס‬ ‫ומיסוד‬ ‫וחיצוניים‬ ‫פנימיים‬ ‫אכיפה‬ ‫שותפי‬. -‫הגברת‬‫להוראות‬ ‫והעובדים‬ ‫המעסיקים‬ ‫מודעות‬ ‫שבאחריות‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬‫המנהל‬.
 4. 4. ‫חוקי‬‫העבודה‬‫על‬‫הוראותיהם‬‫אמון‬‫מינהל‬‫הסדרה‬‫ואכיפה‬ .1‫חוק‬‫שכר‬‫מינימום‬(‫ותקנותיו‬),‫התשמ‬"‫ז‬-1987.- .2‫חוק‬‫עבודת‬‫נשים‬‫התשי‬"‫ד‬,-1954. .3‫חוק‬‫הודעה‬‫לעובד‬(‫תנאי‬‫עבודה‬)‫התשס‬"‫ב‬-2002. .4‫חוק‬‫שעות‬‫עבודה‬‫ומנוחה‬,‫התשי‬"‫א‬-1951. .5‫חוק‬‫הודעה‬‫מוקדמת‬‫לפיטורים‬‫ולהתפטרות‬,‫התשס‬"‫א‬- 2001. .6‫חוק‬‫העסקת‬‫עובדים‬‫ע‬"‫י‬‫קבלני‬‫כח‬‫אדם‬,‫התשנ‬"‫ו‬-1996. .7‫חוק‬‫חופשה‬‫שנתית‬,‫תשי‬"‫א‬–1951. .8‫החוק‬‫למניעת‬‫הטרדה‬‫מינית‬,‫התשנ‬"‫ח‬-1998. .9‫חוק‬‫מידע‬‫גנטי‬,‫התשס‬"‫א‬-2000.(‫סעיף‬29) .10‫חוק‬‫שוויון‬‫ההזדמנויות‬‫בעבודה‬,‫התשמ‬"‫ח‬-1988. .11‫חוק‬‫שירות‬‫התעסוקה‬,‫התשי‬"‫ט‬-1959-‫לשכות‬‫פרטיות‬.
 5. 5. 12.‫חוק‬‫עבודת‬‫הנוער‬(‫ותקנותיו‬),‫התשי‬"‫ג‬1953. 13.‫חוק‬‫שוויון‬‫זכויות‬‫לאנשים‬‫עם‬‫מוגבלות‬,‫התשנ‬"‫ח‬-1998. 14.‫חוק‬‫הגנת‬‫השכר‬,‫התשי‬"‫ח‬-1958. 15.‫חוק‬‫חיילים‬‫משוחררים‬(‫החזרה‬‫לעבודה‬)‫התשס‬"‫ג‬-2003. 16.‫חוק‬‫הסכמים‬‫קיבוציים‬,‫התשי‬"‫ז‬-1957. 17.‫חוק‬‫הגנה‬‫על‬‫עובדים‬‫בשעת‬‫חירום‬,‫התשס‬"‫ו‬-2006. 18.‫חוק‬‫הגנה‬‫על‬‫עובדים‬(‫חשיפת‬‫עבירות‬‫ופגיעה‬‫בטוהר‬‫המידות‬‫או‬ ‫במינהל‬‫התקין‬),‫התשנ‬"‫ז‬-1997. 19.‫חוק‬‫עובדים‬‫זרים‬,‫התשנ‬"‫א‬-1991. 20.‫חוק‬‫איסור‬‫קבלת‬‫ביטחונות‬‫עובד‬,‫התשע‬"‫ב‬-2012 21.‫החוק‬‫להגברת‬‫האכיפה‬‫של‬‫דיני‬‫העבודה‬,‫תשע‬"‫ב‬-2011 22.‫תשלומים‬‫מכוח‬‫צווי‬‫הרחבה‬‫בעניין‬‫פנסיה‬ 23.‫תשלומים‬‫לפי‬‫חוק‬‫העסקת‬‫עובדים‬‫על‬‫ידי‬‫קבלני‬‫שירות‬‫בתחומי‬ ‫השמירה‬‫והניקיון‬‫בגופים‬‫ציבוריים‬,‫התשע‬"‫ג‬-2013,‫בנושאים‬ ‫המנויים‬‫בפרטים‬1‫ו‬-3‫שבתוספת‬‫לחוק‬‫האמור‬.)
 6. 6. ‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬,‫תשע‬"‫ב‬-2011 ‫ביום‬19.06.12‫לתוקף‬ ‫נכנס‬ '‫החוק‬‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫העבודה‬ ‫דיני‬,‫תשע‬"‫ב‬-2011'
 7. 7. ‫החוק‬‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬‫העבודה‬,‫תשע‬"‫ב‬-2012 ‫החוק‬ ‫מטרת‬-‫האכיפה‬ ‫וייעול‬ ‫הגברת‬ ‫הוספת‬‫אכיפה‬‫חלופית‬ ‫תיחום‬‫מזמיני‬ ‫של‬ ‫האחריות‬‫שירות‬ ‫עידוד‬‫עצמית‬ ‫רגולציה‬(‫בודק‬‫שכר‬/‫אחריות‬ ‫מנהל‬) ‫מיקוד‬‫הפלילית‬ ‫האחריות‬ ‫מחויבות‬‫עובדים‬ ‫זכויות‬ ‫לאכיפת‬ ‫משותפת‬-‫ההסתדרות‬ /‫ארגוני‬‫מעבידים‬/‫ממשלה‬
 8. 8. ‫תלונות‬ ‫מעובדים‬ ‫פניות‬,‫ארגונים‬ ‫ובהפרות‬ ‫בעובד‬ ‫התמקדות‬ ‫מתלונתו‬ ‫העולות‬ ‫חשד‬ ‫שעולה‬ ‫ככל‬ ‫הרחבה‬ ‫נוספות‬ ‫להפרות‬,‫כלפי‬ ‫הן‬ ‫רוחביות‬ ‫הפרות‬ ‫והן‬ ‫המתלונן‬ ‫יזומה‬ ‫אכיפה‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫התמקדות‬ ‫מוחלשות‬ ‫ת‬ ‫קביעת‬"‫יזומה‬ ‫לבדיקה‬ ‫ע‬ ‫השונים‬ ‫בענפים‬ ‫התמקדות‬ ‫ב‬"‫חוקים‬‫משפיעי‬‫שכר‬"
 9. 9. ‫החוק‬ ‫ליישום‬ ‫שנה‬–‫נתוני‬ ‫סיכום‬2013 ‫תיקים‬ ‫שנפתחו‬ ‫תיקים‬‫שהתקבלו‬ ‫בהם‬‫החלטות‬ ‫זכות‬ ‫בקשות‬ ‫טיעון‬ ‫ערר‬ ‫ועדת‬‫ערעורים‬ ‫לביה‬"‫ד‬ ‫סה‬"‫כ‬ 2539974186832 ‫הליכים‬‫מינהליים‬‫בשנת‬ ‫מעסיקים‬ ‫כנגד‬ ‫שננקטו‬2013 ‫כ‬ ‫הוטלו‬-217‫על‬ ‫עיצומים‬906‫של‬ ‫בסכום‬ ‫מעסיקים‬15,965,610₪ ‫ניתנו‬3139‫מנהליות‬ ‫התראות‬(‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫במסגרת‬)‫חוקי‬ ‫שהפרו‬ ‫למעסיקים‬ ‫עבודה‬‫ערך‬ ‫בשווי‬‫של‬255,752,470. ‫בשנת‬ ‫מעסיקים‬ ‫כנגד‬ ‫שננקטו‬ ‫פליליים‬ ‫הליכים‬2013 ‫הוגשו‬208‫ע‬ ‫אישום‬ ‫כתבי‬"‫עבודה‬ ‫חוקי‬ ‫שהפרו‬ ‫מעסיקים‬ ‫כנגד‬ ‫המשפטית‬ ‫המחלקה‬ ‫י‬ ‫הוטלו‬257‫של‬ ‫בסכום‬ ‫קנסות‬2,663,200₪ ‫ניתנו‬225‫פליליות‬ ‫התראות‬
 10. 10. ‫מנהלית‬ ‫אכיפה‬-‫לחוקים‬ ‫בחלוקה‬ ‫סנקציות‬ ‫הטלת‬‫מרכזיים‬ ‫לשנת‬2013 ‫חוק‬‫התראות‬ ‫מספר‬ ‫עיצומים‬ ‫מספר‬ ‫כספיים‬ ‫כספיים‬ ‫עיצומים‬ ‫סכום‬ ‫השכר‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬, ‫תשי‬"‫ח‬-1958 881455,195,160 ‫לעובד‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ (‫עבודה‬ ‫תנאי‬), ‫התשס‬"‫ב‬-2002 40915781,560 ‫מוקדמת‬ ‫הודעה‬ ‫חוק‬ ‫ולהתפטרות‬ ‫לפיטורים‬, ‫התשס‬"‫א‬-2001 1096160,320 ‫הנוער‬ ‫עבודת‬ ‫חוק‬, ‫תשי‬"‫ג‬-1953 32010501,000 ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫חוק‬, ‫תשמ‬"‫ז‬-1987 140955,986,460 ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫חוק‬ ‫ומנוחה‬,‫תשי‬"‫א‬-1951 35373,045,590

×