Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הפניקס

439 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הפניקס

 1. 1. ‫כיצד נתכונן‬ ‫נכון ליום‬ ‫הפרישה?‬ ‫ירון שמיר // ינואר 4102‬
 2. 2. ‫מה משפיע על הפנסיה שלנו?‬ ‫בעבר // צבירת זכויות והשכר ממנו נגזרת הפנסיה‬ ‫כיום // גובה הצבירה ומקדם הקיצבה‬
 3. 3. ‫על הצבירה ומקדם הקיצבה‬ ‫משפיעים בין היתר:‬ ‫//‬ ‫תאריך תחילת החסכון‬ ‫//‬ ‫תשואה‬ ‫//‬ ‫משיכות‬ ‫//‬ ‫שכר מבוטח ולא מבוטח‬ ‫//‬ ‫סוג מכשיר החסכון‬ ‫//‬ ‫תוחלת חיים‬
 4. 4. ‫השפעת התשואה‬ ‫%0.3‬ ‫00.000,025,1‬ ‫%5.3‬ ‫00.000,286,1‬ ‫%0.4‬ ‫00.000,668,1‬ ‫%5.4‬ ‫00.000,470,2‬ ‫// מין גבר‬ ‫// הפקדה %33.81‬ ‫// גיל כניסה 03 גיל פרישה 76‬ ‫// דמי ניהול מההפקדה %6 מצבירה %1‬ ‫// שכר 000,51‬ ‫// עלות ביטוח %9‬
 5. 5. ‫יחס תחלופה‬ ‫השפעת משיכת חסכון במהלך הדרך‬ ‫גיל‬ ‫53‬ ‫פרישה‬ ‫76‬ ‫שכר‬ ‫000,01‬ ‫גיל‬ ‫53‬ ‫פרישה‬ ‫76‬ ‫שכר‬ ‫000,01‬ ‫גיל‬ ‫53‬ ‫פרישה‬ ‫76‬ ‫שכר‬ ‫000,01‬ ‫תחזית פנסיה‬ ‫000,028,1‬ ‫תחזית‬ ‫ללא פיצויים‬ ‫000,022,1‬ ‫תחזית‬ ‫ללא פיצויים‬ ‫וקרן השתלמות‬ ‫000,506‬ ‫משיכה חודשית‬ ‫001,9‬ ‫יחס תחלופה‬ ‫%19‬ ‫משיכה חודשית‬ ‫001,6‬ ‫יחס תחלופה‬ ‫%16‬ ‫משיכה חודשית‬ ‫520,3‬ ‫יחס תחלופה‬ ‫%03‬ ‫// התחזית בפנסיה לפי הפקדה של %33.81 דמי ניהול %2 ו-%52.0 // ביטוח %9 // תשואה %62.4‬ ‫// התחזית בקרן השתלמות %01 הפקדה // תשואה %4 // דמי ניהול %1‬ ‫// הקיצבה חושבה על פי מקדם 002‬
 6. 6. ‫שכר לא מבוטח‬ ‫גיל‬ ‫//‬ ‫03‬ ‫שכר ברוטו‬ ‫//‬ ‫000,31‬ ‫שכר ברוטו לתנאים סוציאלים‬ ‫//‬ ‫000,8‬ ‫פנסיית נכות‬ ‫//‬ ‫000,6‬ ‫אחוז מהשכר‬ ‫//‬ ‫%51.54‬ ‫פנסיית שארים‬ ‫//‬ ‫008,4‬ ‫אחוז מהשכר‬ ‫//‬ ‫%73‬ ‫פנסיית זיקנה צפויה‬ ‫//‬ ‫286,6‬ ‫אחוז מהשכר‬ ‫//‬ ‫%15‬
 7. 7. ‫הפתרון לשכר לא מבוטח‬ ‫תוספת %61 מהשכר הלא מבוטח‬ ‫על ההפקדה הנוספת יתקבל‬ ‫החזר ממס הכנסה בגובה של‬ ‫סה"כ הפקדה נטו‬ ‫פנסיית נכות נוספת‬ ‫סה"כ % מהשכר כולל שכיר‬ ‫פנסיית שארים נוספת‬ ‫סה"כ % מהשכר כולל שכיר‬ ‫פנסיית זיקנה נוספת‬ ‫סה"כ % מהשכר כולל שכיר‬ ‫//‬ ‫008‬ ‫//‬ ‫כ- %82 (ניכוי+ זיכוי)‬ ‫675‬ ‫057,3‬ ‫%57‬ ‫000,3‬ ‫%06‬ ‫562,3‬ ‫%67‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫//‬ ‫/ הפקדות לתוכנית שכיר %33.81 / %57 נכות לפי מסלול בסיסי / דמי ניהול %4 מההפקדה %52.0 מהצבירה / תשואה %62.4 / פנסיית שארים הוצגה‬ ‫לאלמנה בלבד / הפנסייה בפועל תקבע על פי מקדם הקיצבה אשר יהיה בתוקף בעת היציאה לפנסיה / אין לראות באמור משום המלצה ואין לראות בכך‬ ‫תחליף ליעוץ/או שיווק פנסיוני הניתן לכל אדם לפי נתוניו וצרכיו / הופק במחולל הפניקס פנסיה גירסה יולי 3102‬
 8. 8. ‫מסקנה ראשונה‬ ‫חלק גדול מהמשתנים המשפיעים על‬ ‫הפנסיה שלנו לא נקבעים בגיל הפרישה,‬ ‫אלא הם פרי של תכנון ארוך טווח‬ ‫המתחיל בגילאים צעירים לגיל, לתשואה‬ ‫ול"שימוש" בחסכון הפנסיוני כולל קרנות‬ ‫השתלמות במהלך הדרך השפעה מהותית‬ ‫על הצבירה.‬
 9. 9. ‫תיקון 3 לחוק שרותים פיננסים‬ ‫(קופות גמל)‬ ‫החל מ-8002.1.1 כל ההפקדות למכשירים הפנסיונים:‬ ‫קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה (לא‬ ‫לקרנות השתלמות) למטרת קבלת קיצבה עד קיצבה‬ ‫מינימלית (היום כ-053,4 ש"ח לחודש) לחוסך אין‬ ‫אפשרות לבחור ועליו למשוך את הסכום שנצבר‬ ‫כפנסיה חודשית (כפוף לתקנונים) מעבר לכך יבחר‬ ‫האם למשוך פנסיה או לבצע היוון‬ ‫//////‬
 10. 10. ‫מסקנה שנייה‬ ‫החל משנת 8002 עקב "העלמות"‬ ‫המסלול ההוני קיימת חשיבות רבה עוד‬ ‫יותר לפרמטרים המשפיעים על הקיצבה:‬ ‫1. צבירה‬ ‫2. מקדם קיצבה‬
 11. 11. ‫מה המס שנשלם על הפנסיה שלנו‬ ‫// נוסחת השילוב ונוסחת הקיזוז‬ ‫// נוסחה הקובעת קשר בין פטור על פיצוי פיטורים לבין פטור על‬ ‫קיצבה מזכה‬ ‫// בבדיקת הפטור על קיצבה יילקחו בחשבון מענקי הפרישה‬ ‫הפטורים ממס ששולמו לפורש במהלך 23 השנים שקדמו לגיל‬ ‫הזכאות (בנוסחה הישנה 51 שנה)‬
 12. 12. ‫מסקנה שלישית‬ ‫החלטות המתקבלות במהלך החיים‬ ‫על כספים פנסיונים משפיעים על גובה‬ ‫הקיצבה נטו שתעמוד לטובת הפורש‬
 13. 13. ‫הגדלת גובה הפטור על הפנסיה‬ ‫//‬ ‫החל מ-2102‬ ‫//‬ ‫הגדלת הפטור על קיצבה המשתלמת מאת מעביד או המשתלמת מקופת‬ ‫גמל, כולל קצבת אי כושר עבודה , לא כולל קצבת פנסיית שארים.‬ ‫//‬ ‫הגדרת קצבה מזכה ככל הגמלאות המתקבלות על ידי אדם למעט קצבה‬ ‫מוכרת, תקרת הקצבה עומדת על 074,8 ש"ח לחודש (שנת 4102).‬ ‫//‬ ‫בדיקת הפטור מתקרת הקיצבה המזכה ולא מהקצבה בפועל (הטבה‬ ‫עם מקבלי קצבאות נמוכות) הגדלת הפטור על הקיצבה בהדרגתיות:‬ ‫ // משנת 2102 - %5.8 סה"כ %5.34‬ ‫ // משנת 6102 -%5.5 סה"כ %94‬ ‫ // משנת 0202 - %3 סה"כ %25‬ ‫ // משנת 5202 - %51 סה"כ פטור %76‬
 14. 14. ‫שימוש בנכסים פנסיוניים להגנה מפני‬ ‫עליית תוחלת החיים‬ ‫//‬ ‫הגדרה : קיצבה מוכרת נובעת מכספים ששולם עליהם מס בעת ההפקדה,‬ ‫כספים אשר לא התקבל בגינם ניכוי או זיכוי (כספי נטו), כספי פיצויים אשר‬ ‫הושארו לאחר התחשבנות בקופות, כספי שארים.‬ ‫//‬ ‫החל מ-2102 ה"קיצבה המוכרת" מופרדת לצורך הפטור ממס מהקיצבה‬ ‫המזכה ונוסחת השילוב.‬ ‫//‬ ‫קיצבה מוכרת פטורה ממס החל מגיל 06‬ ‫//‬ ‫מקדמי קיצבה מבטיחי תוחלת חיים בפוליסות ביטוח ניתנים למבוטחים מגיל‬ ‫06 ואילך (במוצרים חדשים משנת 3102).‬
 15. 15. ‫החלטות‬ ‫במהלך החיים‬ ‫יצירת עתודות‬ ‫לקטסטרופות‬ ‫//‬ ‫מציאת פתרונות לקטסטרופות היכולות‬ ‫להשפיע על רמת החיים עד הפרישה ואחריה‬ ‫1 // סיעודי‬ ‫והשתלות‬ ‫//‬ ‫2 //‬ ‫תרופות שאינן בסל‬ ‫קיימת חשיבות לגיל עקב המחיר של קניית‬ ‫הסיכון ורמת הכיסוי‬
 16. 16. ‫תודה!‬ ‫ירון שמיר // ינואר 4102‬

×