Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הוועידה ה-6 לניהול סיכונים‬
‫22 באוקטובר 3102‬

‫ניהול סיכונים משפטיים –‬
‫הכרח ויתרון‬
‫עו"ד רם א. גמליאל‬

‫© כל הזכויו...
‫מה זה ניהול סיכונים משפטיים‬
‫ולמה זה טוב לכל חברה וארגון?‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ניהול סיכונים משפטיים משמעו:‬
‫‪‬צמצום החשיפה של החברה לסיכונים משפטיים (ואחרים!);‬

‫‪ ‬חיסכון, כספי, משמעותי בהוצאות ...
‫ובמילים אחרות:‬

‫לחסוך זמן וכסף אגב התייעלות‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫הסיבה שבגינה סיכון משפטי‬
‫מתגבש לאירוע ולנזק מצוי, ברוב‬
‫המקרים, מצויה לא במה שאתם‬
‫עושים או לא עושים אלא במה‬
‫שאתם ל...
‫מהו "סיכון משפטי"?‬
‫מי אמר שיש הכרח לנהלו?‬
‫ומה היתרונות שבניהולו?‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫סיכון משפטי הינו למעשה כל‬
‫סיכון שהתגבשותו (לאירוע‬
‫ולאחר מכן לנזק) הינה גם‬
‫במישור המשפטי‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫3 סיבות, טובות, לנהל סיכונים‬
‫משפטיים:‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫א':‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫סיכון הוא סיכון הוא סיכון!‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ב':‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫בניגוד למרבית הסיכונים‬
‫האחרים הרי שסיכון משפטי‬
‫גורר נזק, ולעיתים אף חלק ניכר‬
‫מהנזק, כבר בשלב התגבשותו‬
‫לאירוע!‬
‫©...
‫הנזק בסיכון משפטי אינו רק‬
‫ה"ההפסד במשפט" ולעיתים אף‬
‫אינו בעיקר ההפסד במשפט‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫הנזק של הסיכון המשפטי כולל:‬
‫‪ ‬שעות בכירים;‬
‫‪ ‬שעות עבודה של גורמים לא-הכרחיים;‬
‫‪ – )Water Cooler Time( WTC ‬זמן...
‫במקרים רבים, ובוודאי בסיכונים‬
‫שנזקיהם הישירים אינם עולים על כמה‬
‫מאות אלפי ש"ח, העלות הכוללת של‬
‫הנזקים העקיפים והסמו...
‫ג':‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫זהו אחד הסיכונים הקלים ביותר‬
‫לניהול, בעל יכולת הצפיות וצמצום‬
‫החשיפה לסיכון הטובה ביותר ובעל‬
‫ההחזר היתרוני הטוב ביות...
‫ולמה?‬
‫כי בניגוד לרוב שאר דוקטרינות ניהול‬
‫הסיכונים הרי שבניהול הסיכונים‬
‫המשפטיים אנו יכולים לצפות, ברמת‬
‫וודאות סבי...
‫הכרח‬

‫ויתרון‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ההכרח - רגולציה‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫כל גוף הפועל בשוק, גדול או קטן,‬
‫פרטי או ציבורי, לרבות אנשי עסקים‬
‫פרטיים, כפוף לרגולציה כלשהי‬

‫לדוגמא:‬

‫© כל הזכוי...
‫‪ ‬ראשית – החוק! החוקים, תקדימי בית-המשפט והנחיות של גופים מפקחים הינם רגולציה‬
‫לכל דבר ועניין. הדוגמא הפשוטה ביותר - ד...
‫אז הכרח יש!‬
‫אבל איפה היתרונות?‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫כאשר ניהול הסיכונים המשפטיים‬
‫נעשה נכון, ועל יסוד מתודות‬
‫עבודה נכונות, הוא כולל מיטוב‬
‫של 3 יתרונות אינהרנטיים:‬

‫© ...
‫ניהול - ממשל תאגידי‬
‫הסיכונים – צמצום החשיפה לסיכונים והפחתת‬
‫הזמן הארגוני המושקע בניהול אירועי הסיכון‬
‫לייעוץ המשפטי ...
‫למשפט המונע®, מתודת ניהול הסיכונים‬
‫המשפטיים שפותחה על ידי והמשמשת את‬
‫המשרד, 3 כלים עיקריים להשגת צמצום‬
‫החשיפה לסיכו...
‫יצויין כי המשפט המונע® פועל מתוך גישה‬
‫כלכלית-רציונאלית ועל יסוד מודלים ייחודיים‬
‫שפותחו במשרד לכימות והערכה של‬
‫הסיכו...
‫אז איך אנחנו עושים את זה?‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ראשית "אנחנו" כי לא מדובר בפעולה‬
‫הנעשית "על הארגון" או "עבור הארגון"‬
‫אלא בשיתוף הגורמים המקצועיים‬
‫בארגון ובהתבסס על...
‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ממשל תאגידי –‬
‫לחברות ציבוריות בלבד ! ?‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫בהחלט לא !‬
‫ממשל תאגידי, מערכת הגדרות‬
‫ונהלים ברורה ומוסדרת המותאמת‬
‫אישית לאופי הארגון וצרכיו, יש יתרון‬
‫ניהולי והתנ...
‫למעשה ממשל תאגידי נועד על‬
‫מנת שהארגון יעבוד באופן יעיל,‬
‫אחיד ומושכל תוך מיזעור הצורך‬
‫הצורך "לאלתר" תפקיד והגדרות‬

...
‫ממשל תאגידי נועד לשרת מספר מטרות:‬
‫‪ ‬לייעל את דרך התנהלות הארגון בשוטף;‬
‫‪ ‬לקבוע נהלי עבודה מושכלים בזמן רגיעה שיאפ...
‫‪ ‬ממשל תאגידי חייב לייצג את אופיו של הארגון וצרכיו – לא ניתן‬
‫"להעתיק" הגדרות ונהלים ממקום למקום;‬

‫‪ ‬ממשל תאגידי מ...
‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬
‫‪ ‬מיטוב וייעול מערכת החוזים וההסכמים‬
‫הארגונית‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫המערכת ההסכמית והחוזית ככלי לניהול סיכונים:‬

‫בניגוד למחשבה המקובלת, והשגויה, חוזה‬
‫הינו כלי משפטי ולא מטרה משפטית.‬
‫ה...
‫בעיה של הגדרה:‬
‫באופן מקובל אנו מסתכלים על "חוזה" או‬
‫"הסכם" ככלי משפטי‬
‫הצעה – קיבול – ביצוע – סיום עסקה‬
‫ב-%09 מהמק...
‫מכיוון שההסכם דורש המשך וקיום של‬
‫מערכת היחסים בין הצדדים והסתמכות‬
‫הדדית הרי שכלי הניתוח הנכונים,‬
‫והמתאימים, ביותר ל...
‫בעיה של הגדרה:‬
‫באופן מקובל אנו מסתכלים על "חוזה" או‬
‫"הסכם" ככלי משפטי‬
‫הצעה – קיבול – ביצוע – סיום עסקה‬

‫ב-%09 מהמ...
‫לנוחות הדיון תרשו לי ליצור הבחנה, מלאכותית,‬
‫בין "חוזה" ו"הסכם":‬

‫חוזה – עסקה חד-פעמית שלאחריה אין עוד כל‬
‫התקשרות, ת...
‫מכיוון שההסכם דורש המשך של מערכת‬
‫היחסים בין הצדדים והסתמכות הדדית הרי‬
‫שכלי הניתוח הנכונים, והמתאימים, ביותר‬
‫לגביו ה...
‫ההסכם חייב להוות מסמך משפטי-עסקי שתפקידו:‬
‫‪ ‬תיאום ציפיות הצדדים והסדרת מערכת היחסים בין הצדדים‬
‫(בהקשר נושא ההסכם) ע...
‫משכך – הסכם חייב לקיים את התנאים‬
‫הבאים:‬
‫‪ ‬הסכם ממוקד ומצמצם כל מרווח לפרשנות‬
‫או אי-הבנה‬
‫‪‬ההסכם הינו לעולם איש...
‫הסכם הוא לא פרשת השבוע - אין מקום לפרשנות:‬
‫הסכם שנתון לפרשנות נתון לשלוש פרשנויות (לפחות) בכל רגע נתון:‬
‫שלכם,‬

‫של ה...
‫ההסכם הינו לעולם אישי וייחודי‬
‫במהלך ההסכם עליכם בראש ובראשונה להכיר ולהבין את הצדדים‬
‫המעורבים, האינטרסים, הרחבים והצר...
‫ההסכם כ- ‪Manual‬‬

‫צרו "מדריך נוח למשתמש"‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ההסכם כ- ‪Manual‬‬
‫ההסכם לא נועד לשרת את עורכי-הדין אלא את הגורמים המקצועיים‬
‫בהפעלתו – משכך ההסכם נועד להם. אם הגורמים...
‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬
‫‪ ‬מיטוב וייעול מערכת החוזים וההסכמים‬
‫הארגונית‬
‫‪ ‬ייעוץ משפטי שוטף, על יסוד ...
‫הייעוץ המשפטי השוטף‬

‫העדיפו תשובות פשוטות והנחיות על‬
‫חוות-דעת בלתי שמישות‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫ככלל אצבע במרבית המקרים אינכם זקוקים‬
‫לחוות דעת משפטית להצגה לגורם חיצוני‬
‫אלא במענה פשוט לשאלה פשוטה – כן או‬
‫לא? מה ...
‫ברוב הארגונים השתרשה תרבות‬
‫של "הזמנת חוות דעת" משפטיות‬
‫חלף שאלת שאלות פשוטות.‬

‫חמור מכך – רוב הארגונים לא יוצרים‬
‫...
‫ניהול הסיכונים המשפטיים הינו‬
‫ייעוץ מלווה המוזמן ומנוהל על-‬
‫ידי היועץ המשפטי של הארגון‬

‫ניהול הסיכונים המשפטיים לא נ...
‫כאן אנחנו נכנסים לדילמה שאני אוהב‬
‫להגדירה כדילמה בין שיטה "לביאתית"‬
‫(‪ )Lioness‬ושיטה "נמרית" (‪)Tiger‬‬
‫‪ ‬מחד איר...
‫נמר (‪ -(Tiger‬מ-0 ל-001 ב-4 שניות‬
‫מרגע שאיתר את טרפו משקיע הנמר רק דקות ספורות במעקב וברדיפה אחר טרפו.‬
‫הנמר מתבסס על...
‫הלביאה ( ‪ –)Lioness‬לאט אבל בטוח‬
‫הלביאה (כי גם בטבע הנשים עושות את כל העבודה) צדה תוך תכנון מוקדם וקפדני של‬
‫מסלול הצ...
‫אנחנו רוצים "גם וגם", גם נמר וגם‬
‫אריה, גם מהיר וגם שקול‬
‫אפשרי...?‬
‫© כל הזכויות שמורות‬
‫הטבע, בעזרתו היצירתית של‬
‫האדם, מצא פתרון גם לזה‬

‫© כל הזכויות שמורות‬
‫‪ – Liger‬השילוב בין השניים‬
‫צאצאם של אריה ונמרה (אחיו למחצה של ה-‪ Tigon‬צאצאם של נמר‬
‫ולביאה).‬
‫הגדולים במשפחת החתול...
‫החוכמה וההכרח הם לעשות‬
‫שימוש בשניים – כל אחד בהתאם‬
‫ליכולותיו והמענה שהוא מסוגל‬
‫לתת ובמקום ובזמן המתאים‬

‫© כל הזכו...
‫המשמעות – אתם צריכים את השניים: יועץ‬
‫משפטי ויועץ לניהול סיכונים משפטיים – כל‬
‫אחד בתפקידו‬
‫בדרך הזו ניהול הסיכונים המ...
‫איך מתחילים?‬
‫ניהול סיכונים משפטי מתחיל בסקר סיכונים‬
‫משפטיים בארגון.‬
‫הסקר נעשה הן מול מסמכי הארגון אבל, ובעיקר,‬
‫מו...
‫סקר סיכונים לא נעשה על "חברה" או "ארגון"‬
‫אלא על תחום בהם – כל אחד לגופו‬
‫כך ולשם משל:‬

‫‪ ‬סקר ממשל תאגידי;‬
‫‪ ‬סק...
‫קביעת תוכנית עבודה חייבת להתבצע ביחס‬
‫לתעדוף נקודות הסיכון העיקריות והערכת‬
‫יכולת ההטמעה הארגונית המהירה ביותר‬
‫מכיוון...
‫לסקר הסיכונים 4 מטרות עיקריות:‬

‫‪ ‬מיפוי הסיכונים המשפטיים בארגון;‬
‫‪ ‬הערכת תוחלת הסיכון ביחס ל"משפחות הסיכונים" הש...
‫המצגת כוללת את הנקודות שיועלו לדיון בלבד.‬
‫נקודות אלו יורחבו ויודגמו במהלך ההרצאה.‬

‫ר.א. גמליאל, עורכי-דין‬
‫משפט מונע...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ניהול סיכונים משפטיים - הכרח ויתרון, עו"ד רם גמליאל

312 views

Published on

מתוך הכנס לניהול סיכונים של מידע כנסים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ניהול סיכונים משפטיים - הכרח ויתרון, עו"ד רם גמליאל

 1. 1. ‫הוועידה ה-6 לניהול סיכונים‬ ‫22 באוקטובר 3102‬ ‫ניהול סיכונים משפטיים –‬ ‫הכרח ויתרון‬ ‫עו"ד רם א. גמליאל‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 2. 2. ‫מה זה ניהול סיכונים משפטיים‬ ‫ולמה זה טוב לכל חברה וארגון?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 3. 3. ‫ניהול סיכונים משפטיים משמעו:‬ ‫‪‬צמצום החשיפה של החברה לסיכונים משפטיים (ואחרים!);‬ ‫‪ ‬חיסכון, כספי, משמעותי בהוצאות המשפטיות והנלוות;‬ ‫‪ ‬צמצום משמעותי בזמן ניהולי וארגוני יקר הנלווה לטיפול‬ ‫באירועים משפטיים (ואחרים!);‬ ‫‪ ‬ייעול תהליכים משפטיים ומיטובם.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 4. 4. ‫ובמילים אחרות:‬ ‫לחסוך זמן וכסף אגב התייעלות‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 5. 5. ‫הסיבה שבגינה סיכון משפטי‬ ‫מתגבש לאירוע ולנזק מצוי, ברוב‬ ‫המקרים, מצויה לא במה שאתם‬ ‫עושים או לא עושים אלא במה‬ ‫שאתם לא יודעים שאתם עושים או‬ ‫לא עושים‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 6. 6. ‫מהו "סיכון משפטי"?‬ ‫מי אמר שיש הכרח לנהלו?‬ ‫ומה היתרונות שבניהולו?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 7. 7. ‫סיכון משפטי הינו למעשה כל‬ ‫סיכון שהתגבשותו (לאירוע‬ ‫ולאחר מכן לנזק) הינה גם‬ ‫במישור המשפטי‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 8. 8. ‫3 סיבות, טובות, לנהל סיכונים‬ ‫משפטיים:‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 9. 9. ‫א':‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 10. 10. ‫סיכון הוא סיכון הוא סיכון!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 11. 11. ‫ב':‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 12. 12. ‫בניגוד למרבית הסיכונים‬ ‫האחרים הרי שסיכון משפטי‬ ‫גורר נזק, ולעיתים אף חלק ניכר‬ ‫מהנזק, כבר בשלב התגבשותו‬ ‫לאירוע!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 13. 13. ‫הנזק בסיכון משפטי אינו רק‬ ‫ה"ההפסד במשפט" ולעיתים אף‬ ‫אינו בעיקר ההפסד במשפט‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 14. 14. ‫הנזק של הסיכון המשפטי כולל:‬ ‫‪ ‬שעות בכירים;‬ ‫‪ ‬שעות עבודה של גורמים לא-הכרחיים;‬ ‫‪ – )Water Cooler Time( WTC ‬זמן פריון עבודה שאובד עקב העיסוק החברתי באירוע;‬ ‫‪ ‬נזקי מוניטין ישירים;‬ ‫‪ ‬נזקי מוניטין עקיפים;‬ ‫‪ ‬הוצאות עקיפות;‬ ‫‪ ‬נזקי ביניים;‬ ‫‪ ‬הגדלת ההוצאות המשפטיות הקבועות;‬ ‫‪ ‬ועוד.‬ ‫וכל אלו מתחילים להתגבש כבר ברגע שהסיכון הופך לאירוע!‬ ‫חמור מכך – כל אלו לא מופיעים בדו"חות החשבונאיים שלכם‬ ‫באופן המוצמד לסיכון הספציפי וניתן לשיוך לו‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 15. 15. ‫במקרים רבים, ובוודאי בסיכונים‬ ‫שנזקיהם הישירים אינם עולים על כמה‬ ‫מאות אלפי ש"ח, העלות הכוללת של‬ ‫הנזקים העקיפים והסמויים עולה על עלות‬ ‫הנזק הישיר (פיצוי ושכ"ט עו"ד)‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 16. 16. ‫ג':‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 17. 17. ‫זהו אחד הסיכונים הקלים ביותר‬ ‫לניהול, בעל יכולת הצפיות וצמצום‬ ‫החשיפה לסיכון הטובה ביותר ובעל‬ ‫ההחזר היתרוני הטוב ביותר‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 18. 18. ‫ולמה?‬ ‫כי בניגוד לרוב שאר דוקטרינות ניהול‬ ‫הסיכונים הרי שבניהול הסיכונים‬ ‫המשפטיים אנו יכולים לצפות, ברמת‬ ‫וודאות סבירה, את התוצאה הסופית‬ ‫בקירוב ומראש!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 19. 19. ‫הכרח‬ ‫ויתרון‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 20. 20. ‫ההכרח - רגולציה‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 21. 21. ‫כל גוף הפועל בשוק, גדול או קטן,‬ ‫פרטי או ציבורי, לרבות אנשי עסקים‬ ‫פרטיים, כפוף לרגולציה כלשהי‬ ‫לדוגמא:‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 22. 22. ‫‪ ‬ראשית – החוק! החוקים, תקדימי בית-המשפט והנחיות של גופים מפקחים הינם רגולציה‬ ‫לכל דבר ועניין. הדוגמא הפשוטה ביותר - דיני העבודה‬ ‫‪‬התקשרויות חוזיות – דיני החוזים‬ ‫‪‬שוק ההון‬ ‫‪‬תקינה בינלאומית (באזל וסולבנסי)‬ ‫‪‬רשות משפט וטכנולוגיה – הגנת הפרטיות מגיעה כיום לאחוזים הולכים וגדלים (ובלתי‬ ‫מודעים) של שחקנים במשק)‬ ‫‪‬קניין רוחני‬ ‫‪‬בדיקות נאותות‬ ‫‪‬תפקוד ואחריות נושאי המשרה‬ ‫‪‬חשיפה לדין זר ורגולציה זרה (גם בהתקשרות "פשוטה" יחסית)‬ ‫‪‬נוהג שוקי‬ ‫וזו רק ההתחלה!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 23. 23. ‫אז הכרח יש!‬ ‫אבל איפה היתרונות?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 24. 24. ‫כאשר ניהול הסיכונים המשפטיים‬ ‫נעשה נכון, ועל יסוד מתודות‬ ‫עבודה נכונות, הוא כולל מיטוב‬ ‫של 3 יתרונות אינהרנטיים:‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 25. 25. ‫ניהול - ממשל תאגידי‬ ‫הסיכונים – צמצום החשיפה לסיכונים והפחתת‬ ‫הזמן הארגוני המושקע בניהול אירועי הסיכון‬ ‫לייעוץ המשפטי נוסף רובד פרו-אקטיבי ויוזם‬ ‫ביחס לטווחי הזמן הבינוניים והארוכים ותוך‬ ‫מטרה לצמצום החשיפה לסיכונים‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 26. 26. ‫למשפט המונע®, מתודת ניהול הסיכונים‬ ‫המשפטיים שפותחה על ידי והמשמשת את‬ ‫המשרד, 3 כלים עיקריים להשגת צמצום‬ ‫החשיפה לסיכונים המשפטיים והגברת‬ ‫היעילות הארגונים אגב צמצום ההוצאה‬ ‫המשפטית‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 27. 27. ‫יצויין כי המשפט המונע® פועל מתוך גישה‬ ‫כלכלית-רציונאלית ועל יסוד מודלים ייחודיים‬ ‫שפותחו במשרד לכימות והערכה של‬ ‫הסיכונים ומציאת נקודת האיזון והכדאיות‬ ‫בהפעלת האמצעים לצמצום החשיפה אליהם‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 28. 28. ‫אז איך אנחנו עושים את זה?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 29. 29. ‫ראשית "אנחנו" כי לא מדובר בפעולה‬ ‫הנעשית "על הארגון" או "עבור הארגון"‬ ‫אלא בשיתוף הגורמים המקצועיים‬ ‫בארגון ובהתבסס עליהם להתאמה‬ ‫מקסימאלית לצרכי הארגון הספציפי‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 30. 30. ‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 31. 31. ‫ממשל תאגידי –‬ ‫לחברות ציבוריות בלבד ! ?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 32. 32. ‫בהחלט לא !‬ ‫ממשל תאגידי, מערכת הגדרות‬ ‫ונהלים ברורה ומוסדרת המותאמת‬ ‫אישית לאופי הארגון וצרכיו, יש יתרון‬ ‫ניהולי והתנהלותי עצום לכל גוף‬ ‫פועל – קטן כגדול‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 33. 33. ‫למעשה ממשל תאגידי נועד על‬ ‫מנת שהארגון יעבוד באופן יעיל,‬ ‫אחיד ומושכל תוך מיזעור הצורך‬ ‫הצורך "לאלתר" תפקיד והגדרות‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 34. 34. ‫ממשל תאגידי נועד לשרת מספר מטרות:‬ ‫‪ ‬לייעל את דרך התנהלות הארגון בשוטף;‬ ‫‪ ‬לקבוע נהלי עבודה מושכלים בזמן רגיעה שיאפשרו ניהול תקין בזמן‬ ‫רגיעה ומניעת התדרדרות מיותרת בזמן אירוע;‬ ‫‪ ‬להגדיר את התפקידים בארגון ו"חלוקת הגזרות" באופן ברור הגדרת‬ ‫התפקידים בחברה;‬ ‫‪ ‬ליצור תרבות ארגונית ברורה, ודאית ובטוחה;‬ ‫‪ ‬לשמש "קו מנחה" של רגיעה בעיתות לחץ או משבר;‬ ‫‪ ‬לאפשר "זמן התאוששות" קצר ככל האפשר בהחלפת בעלי תפקיד‬ ‫"בהולה".‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 35. 35. ‫‪ ‬ממשל תאגידי חייב לייצג את אופיו של הארגון וצרכיו – לא ניתן‬ ‫"להעתיק" הגדרות ונהלים ממקום למקום;‬ ‫‪ ‬ממשל תאגידי מגיע מהשטח, מאנשי המקצוע, ומשקף נאמנה‬ ‫את ההבנה שלהם את הסביבה בה הם פועלים – כלפי פנים וחוץ‬ ‫כאחד;‬ ‫‪ ‬נהלים נועדו להיות בשימוש בגורמים המבצעים ולא "קישוט"‬ ‫משפטי – אם הגורמים המבצעים לא מבינים אותם בשפה הפשוטה‬ ‫ביותר – נכשלנו;‬ ‫‪ ‬נהלים נועדו לצמצם את החשיפה לסיכון ולא להגביר אותה –‬ ‫נהלו את הסיכונים המשפטיים שלכם, כמו האחרים, במסגרת נהלי‬ ‫הארגון;‬ ‫‪ ‬הטמעה כלל ארגונית. כתבת ולא ביצעת – יצרת סיכון חדש‬ ‫וחמור‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 36. 36. ‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬ ‫‪ ‬מיטוב וייעול מערכת החוזים וההסכמים‬ ‫הארגונית‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 37. 37. ‫המערכת ההסכמית והחוזית ככלי לניהול סיכונים:‬ ‫בניגוד למחשבה המקובלת, והשגויה, חוזה‬ ‫הינו כלי משפטי ולא מטרה משפטית.‬ ‫החוזה לא נועד לשמש את עורכי-הדין ב"יום‬ ‫שאחרי ההפרה" אלא את הדרגים המקצועיים‬ ‫בשלב הביצוע!‬ ‫הסכם שלא מנהל סיכונים הינו כלי ריק!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 38. 38. ‫בעיה של הגדרה:‬ ‫באופן מקובל אנו מסתכלים על "חוזה" או‬ ‫"הסכם" ככלי משפטי‬ ‫הצעה – קיבול – ביצוע – סיום עסקה‬ ‫ב-%09 מהמקרים זו תפיסה שגויה שמובילה‬ ‫להתגבשות סיכונים!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 39. 39. ‫מכיוון שההסכם דורש המשך וקיום של‬ ‫מערכת היחסים בין הצדדים והסתמכות‬ ‫הדדית הרי שכלי הניתוח הנכונים,‬ ‫והמתאימים, ביותר לגביו הינם כלי הניתוח‬ ‫מתחום תורת המשחקים – ועליהם‬ ‫מבוססות רובן המכריע של מתודות היסוד‬ ‫במשפט המונע®‬ ‫צרו הסכם שמקדם קיום ולא "מגן הפרות"‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 40. 40. ‫בעיה של הגדרה:‬ ‫באופן מקובל אנו מסתכלים על "חוזה" או‬ ‫"הסכם" ככלי משפטי‬ ‫הצעה – קיבול – ביצוע – סיום עסקה‬ ‫ב-%09 מהמקרים זו תפיסה שגויה שמובילה‬ ‫להתגבשות סיכונים!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 41. 41. ‫לנוחות הדיון תרשו לי ליצור הבחנה, מלאכותית,‬ ‫בין "חוזה" ו"הסכם":‬ ‫חוזה – עסקה חד-פעמית שלאחריה אין עוד כל‬ ‫התקשרות, תלות או יחסים בין הצדדים‬ ‫הסכם – חוזה שלאחריו המשך מערכת יחסים,‬ ‫כלשהי, או מערכת ביצועית של הקבוע בו‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 42. 42. ‫מכיוון שההסכם דורש המשך של מערכת‬ ‫היחסים בין הצדדים והסתמכות הדדית הרי‬ ‫שכלי הניתוח הנכונים, והמתאימים, ביותר‬ ‫לגביו הינם כלי הניתוח מתחום תורת‬ ‫המשחקים – ועליהם מבוססות רובן המכריע‬ ‫של מתודות היסוד במשפט המונע®‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 43. 43. ‫ההסכם חייב להוות מסמך משפטי-עסקי שתפקידו:‬ ‫‪ ‬תיאום ציפיות הצדדים והסדרת מערכת היחסים בין הצדדים‬ ‫(בהקשר נושא ההסכם) על בוריה;‬ ‫‪ ‬מטרתו של ההסכם הינה להסדיר מראש את מערכת היחסים‬ ‫העסקית והמשפטית בין הצדדים באופן המצמצם את חשיפת שני‬ ‫הצדדים הן לכשלים והן להפיכתם לסכסוך במידה והתגלו;‬ ‫‪‬כוחו של ההסכם ככלי לניהול סיכונים מגיע רק כאשר ההסכם‬ ‫מוכן בקפידה ומתוך ניתוח קפדני הן של מערכת הציפיות ההדדית‬ ‫והן של נקודות הכשל הצפויות ומציאת הפתרונות היעילים ביותר‬ ‫למניעתם או צמצומן.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 44. 44. ‫משכך – הסכם חייב לקיים את התנאים‬ ‫הבאים:‬ ‫‪ ‬הסכם ממוקד ומצמצם כל מרווח לפרשנות‬ ‫או אי-הבנה‬ ‫‪‬ההסכם הינו לעולם אישי וייחודי‬ ‫‪ ‬ההסכם כ- ‪Manual‬‬ ‫רק אחרי כל אלו מגיע השלב המשפטי ככוח‬ ‫עזר ולא מטרה עיקרית‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 45. 45. ‫הסכם הוא לא פרשת השבוע - אין מקום לפרשנות:‬ ‫הסכם שנתון לפרשנות נתון לשלוש פרשנויות (לפחות) בכל רגע נתון:‬ ‫שלכם,‬ ‫של הצד השני‬ ‫ושל ביהמ"ש‬ ‫הפרשנות הקובעת בסופו של יום היא של בית המשפט וזו, לצערנו הרב,‬ ‫לא תמיד עולה בקנה אחד עם כוונתנו המקורית ובכל מקרה מגלם נזק‬ ‫ועלויות בעצם הצורך בפניה לערכאות.‬ ‫נסחו את ההסכם ב"עברית" ולא ב"משפטית" והיו מדויקים‬ ‫וממוקדים ככל האפשר.‬ ‫השאירו כמה שפחות מקום לפרשנות וצרו וודאות!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 46. 46. ‫ההסכם הינו לעולם אישי וייחודי‬ ‫במהלך ההסכם עליכם בראש ובראשונה להכיר ולהבין את הצדדים‬ ‫המעורבים, האינטרסים, הרחבים והצרים, שלהם והעמדות, הגלויות‬ ‫והסמויות, שלהם.‬ ‫שיטת ה- ‪ Copy-Paste‬מגלמת יותר סיכונים מיתרונות!‬ ‫ככל שההסכם סבוך יותר ובעל משמעות רבה יותר לארגון כך יש‬ ‫להגדיל את חשיבות ייחודו והתאמתו לזהות הצדדים בעריכתו.‬ ‫ועדיין – יחסו יתרון וחשיבות לאחידות ארגונית הכפופה לקווי היסוד‬ ‫של הממשל התאגידי בארגון.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 47. 47. ‫ההסכם כ- ‪Manual‬‬ ‫צרו "מדריך נוח למשתמש"‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 48. 48. ‫ההסכם כ- ‪Manual‬‬ ‫ההסכם לא נועד לשרת את עורכי-הדין אלא את הגורמים המקצועיים‬ ‫בהפעלתו – משכך ההסכם נועד להם. אם הגורמים המקצועיים לא היו‬ ‫מעורבים בהכנת ההסכם ואינם מבינים כיצד לפעול לפיו – זה לא הסכם!‬ ‫‪ Exit Points‬הינה אסטרטגיה חשובה ובסיסית אבל אל תכינו את ההסכם‬ ‫רק לצורך "היום שלאחר ההפרה" – התמקדו בהפעלתו.‬ ‫על ההסכם לעגן את הסכמות הצדדים ואת דרך קיום וביצוע ההסכם באופן‬ ‫ברור, קריא והמסיר ספקות. מרבית הסכסוכים החוזיים מקורם בפערים‬ ‫בציפיות הצדדים ובהתדרדרות מצב פשוט ועובדתי לכדי סיטואציה‬ ‫אמוציונאלית-משפטית.‬ ‫צרו "מדריך נוח למשתמש"‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 49. 49. ‫‪ ‬ממשל תאגידי יעיל, אפקטיבי ומותאם‬ ‫‪ ‬מיטוב וייעול מערכת החוזים וההסכמים‬ ‫הארגונית‬ ‫‪ ‬ייעוץ משפטי שוטף, על יסוד המשפט‬ ‫המונע®, שמטרתו מתן מענה בזמן אמת‬ ‫לשאלות אגב יצירת מאגר ידע ארגוני המקצר‬ ‫את זמני התגובה ומפחית את הסיכוי לטעויות‬ ‫תוך כדי ניהול הסיכונים המשפטיים בארגון‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 50. 50. ‫הייעוץ המשפטי השוטף‬ ‫העדיפו תשובות פשוטות והנחיות על‬ ‫חוות-דעת בלתי שמישות‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 51. 51. ‫ככלל אצבע במרבית המקרים אינכם זקוקים‬ ‫לחוות דעת משפטית להצגה לגורם חיצוני‬ ‫אלא במענה פשוט לשאלה פשוטה – כן או‬ ‫לא? מה לעשות ואיך? מותר או אסור? וכד'‬ ‫להיפך, ריבוי חוות-דעת ארוכות וסבוכות מונע‬ ‫הפנמה של הידע ויצירה של מאגר ידע פנים‬ ‫ארגוני.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 52. 52. ‫ברוב הארגונים השתרשה תרבות‬ ‫של "הזמנת חוות דעת" משפטיות‬ ‫חלף שאלת שאלות פשוטות.‬ ‫חמור מכך – רוב הארגונים לא יוצרים‬ ‫ומתחזקים מאגר ידע פנים ארגוני‬ ‫המקדם את מטרות הארגון וחוסך‬ ‫משאבים רבים.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 53. 53. ‫ניהול הסיכונים המשפטיים הינו‬ ‫ייעוץ מלווה המוזמן ומנוהל על-‬ ‫ידי היועץ המשפטי של הארגון‬ ‫ניהול הסיכונים המשפטיים לא נועד‬ ‫להחליף את הייעוץ המשפטי השוטף‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 54. 54. ‫כאן אנחנו נכנסים לדילמה שאני אוהב‬ ‫להגדירה כדילמה בין שיטה "לביאתית"‬ ‫(‪ )Lioness‬ושיטה "נמרית" (‪)Tiger‬‬ ‫‪ ‬מחד אירועים העוברים על הארגון מצריכים זמני‬ ‫תגובה מהירים ונחרצים.‬ ‫‪ ‬מנגד – ניהול סיכונים ותכנון מצריכים זמן ועבודה‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 55. 55. ‫נמר (‪ -(Tiger‬מ-0 ל-001 ב-4 שניות‬ ‫מרגע שאיתר את טרפו משקיע הנמר רק דקות ספורות במעקב וברדיפה אחר טרפו.‬ ‫הנמר מתבסס על מהירותו, כוחו המתפרץ ויעילות ההשקעה במרדף.‬ ‫תשומת לבכם - נמר מצליח לתפוס את טרפו רק ב-1 מ-02-01 מקרים אולם כישלון עבור‬ ‫הנמר זניח יחסית וביכולתו להתארגן לניסיון נוסף במהירות.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 56. 56. ‫הלביאה ( ‪ –)Lioness‬לאט אבל בטוח‬ ‫הלביאה (כי גם בטבע הנשים עושות את כל העבודה) צדה תוך תכנון מוקדם וקפדני של‬ ‫מסלול הציד, מעקב אחר הטרף ושיכלול כל המקרים והתגובות האפשריים. הלביאה‬ ‫לא תצא להסתערות עד שלא תהיה בטוחה, ברמת ודאות סבירה, כי תשיג את הטרף.‬ ‫מסע הציד של הלביאה יכול לארוך שעות של מעקב והלביאה תשקיע בו את רוב כוחה‬ ‫וזמנה.‬ ‫ללביאה אחוזי הצלחה מרשימים של %06-%07 אולם כישלון עבורה הינו צורב ומשמעותי.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 57. 57. ‫אנחנו רוצים "גם וגם", גם נמר וגם‬ ‫אריה, גם מהיר וגם שקול‬ ‫אפשרי...?‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 58. 58. ‫הטבע, בעזרתו היצירתית של‬ ‫האדם, מצא פתרון גם לזה‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 59. 59. ‫‪ – Liger‬השילוב בין השניים‬ ‫צאצאם של אריה ונמרה (אחיו למחצה של ה-‪ Tigon‬צאצאם של נמר‬ ‫ולביאה).‬ ‫הגדולים במשפחת החתולים ומגיעים עד 008 קילו‬ ‫הם נוהמים כנמרים ושואגים כאריות‬ ‫אבל... הם ככל הנראה קיימים רק בשבי‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 60. 60. ‫החוכמה וההכרח הם לעשות‬ ‫שימוש בשניים – כל אחד בהתאם‬ ‫ליכולותיו והמענה שהוא מסוגל‬ ‫לתת ובמקום ובזמן המתאים‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 61. 61. ‫המשמעות – אתם צריכים את השניים: יועץ‬ ‫משפטי ויועץ לניהול סיכונים משפטיים – כל‬ ‫אחד בתפקידו‬ ‫בדרך הזו ניהול הסיכונים המשפטיים משלים‬ ‫את הייעוץ המשפטי הכללי ומעניק כיסוי מלא‬ ‫לארגון גם לצרכים בטווח הזמן המיידי וגם‬ ‫לתכנון והסתכלות קדימה על הטווחים‬ ‫הבינוניים והארוכים‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 62. 62. ‫איך מתחילים?‬ ‫ניהול סיכונים משפטי מתחיל בסקר סיכונים‬ ‫משפטיים בארגון.‬ ‫הסקר נעשה הן מול מסמכי הארגון אבל, ובעיקר,‬ ‫מול הדרגים המבצעים ודרגי מקבלי ההחלטות‬ ‫ומעצבי המדיניות בארגון.‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 63. 63. ‫סקר סיכונים לא נעשה על "חברה" או "ארגון"‬ ‫אלא על תחום בהם – כל אחד לגופו‬ ‫כך ולשם משל:‬ ‫‪ ‬סקר ממשל תאגידי;‬ ‫‪ ‬סקר סיכוני דיני עבודה;‬ ‫‪ ‬סקר התקשרויות חוזיות;‬ ‫‪ ‬סקר הטמעה והפנמה;‬ ‫‪ ‬סקר שמירת זכויות קניין רוחני;‬ ‫‪ ‬וכד'‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 64. 64. ‫קביעת תוכנית עבודה חייבת להתבצע ביחס‬ ‫לתעדוף נקודות הסיכון העיקריות והערכת‬ ‫יכולת ההטמעה הארגונית המהירה ביותר‬ ‫מכיוון שלארגונים יש נטייה, מובנת, לסלוד‬ ‫משינויים הרי שהתחלה ב"מקום הקל‬ ‫לספיגה" ישרת גם את המשך תוכנית העבודה‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 65. 65. ‫לסקר הסיכונים 4 מטרות עיקריות:‬ ‫‪ ‬מיפוי הסיכונים המשפטיים בארגון;‬ ‫‪ ‬הערכת תוחלת הסיכון ביחס ל"משפחות הסיכונים" השונות וביחס‬ ‫לכל סיכון בנפרד;‬ ‫‪ ‬מיפוי הצרכים והאילוצים של הארגון הספציפי;‬ ‫‪ ‬מציאת נקודות שיווי המשקל בין הצרכים והאילוצים תחת ניהול‬ ‫הסיכונים המשפטיים.‬ ‫אם יש לכם את זה – כבר יש לכם הרבה!‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬
 66. 66. ‫המצגת כוללת את הנקודות שיועלו לדיון בלבד.‬ ‫נקודות אלו יורחבו ויודגמו במהלך ההרצאה.‬ ‫ר.א. גמליאל, עורכי-דין‬ ‫משפט מונע - ניהול סיכונים משפטיים, ליטיגציה, משפט מסחרי ודיני עבודה‬ ‫‪w w w . r a g a m l i e l . c o . i l‬‬ ‫טלפון: 9967575-30 פקס: 8967575-30 דואל: ‪office@ragamliel.co.il‬‬ ‫© כל הזכויות שמורות‬

×