Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אבנר פלור

923 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אבנר פלור

 1. 1. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫מצב קיים ועיקרי השינויים‬ ‫הוועידה לניהול מוסכים‬ ‫אוקטובר 3102‬ ‫מהנדס אבנר פלור‬ ‫מנהל בכיר אגף הרכב‬ ‫מס"ד 31260561‬ ‫1‬
 2. 2. ‫רמת המינוע‬ ‫רמת מינוע בישראל על פני שנים‬ ‫רמת המינוע בישראל בהשוואה למדינות נבחרות‬ ‫)כלי רכב לכל 000,1 תושבים - שנת 0102(‬ ‫2‬
 3. 3. ‫מצב השוק‬ ‫גיל הרכב בישראל‬ ‫ארצות המקור של יבוא רכב לישראל‬ ‫3‬
 4. 4. ‫פילוח השוק- רכישות רכב חדש‬ ‫4‬
 5. 5. ‫פילוח השוק- כלי רכב פרטיים‬ ‫5‬
 6. 6. ‫כשלים בענף הרכב‬ ‫להלן רשימה חלקית מהכשלים:‬ ‫‪ ‬בעיות תחרותיות בכלי רכב החדשים.‬ ‫‪ ‬הקשר בין יבואני הרכב למוסכים המורשים יוצר התערבות לרעת הצרכן‬ ‫בתחום החלפים, ומהווה חסם כניסה עבור יבואנים חדשים בבואם למכור‬ ‫רכב המיוצר על ידי מתחרה.‬ ‫‪ ‬שוק החלפים המקוריים נשלט על ידי יבואני הרכב.‬ ‫‪ ‬שוק החלפים סגור וקיימים פערי מחירים עצומים בין סוגי חלקי החילוף.‬ ‫‪ ‬העדר מגוון מוצרים בקטגוריות הרכב השונות עקב חסמי תקינה.‬ ‫‪ ‬מיסוי רכב.‬ ‫‪ ‬סבסוד צולב בענף הרכב.‬ ‫6‬
 7. 7. ‫הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב‬ ‫מכירת רכב‬ ‫ע"י בעל תו‬ ‫סוחר‬ ‫מוסך‬ ‫מומחה‬ ‫הגברת‬ ‫תחרותיות‬ ‫בענף‬ ‫קודי דגם‬ ‫סיבסוד‬ ‫צולב‬ ‫מוצרי‬ ‫תעבורה‬ ‫הסדרת‬ ‫ערוצי ייבוא‬ ‫7‬
 8. 8. ‫היבטים חוקיים:‬ ‫ייצור מוצרי‬ ‫תעבורה והסחר י‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ש וא‬ ‫וסכי ים‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫בהם‬ ‫מ פעל כב‬ ‫רותי כב‬ ‫ומ י ר‬ ‫ומ‬ ‫כל‬ ‫ם לר תן‬ ‫ל‬ ‫כב‬ ‫צור‬ ‫יי‬ ‫רכב‬ ‫ש‬ ‫מאי‬ ‫רכב‬ ‫רישום‬ ‫ציוד הנדסי‬ ‫חוק רישוי‬ ‫שירותים לרכב‬ ‫יבוא ויצוא‬ ‫יבוא חופשי‬ ‫8‬
 9. 9. ‫ערוצי היבוא הקיימים‬ ‫יצרן הרכב‬ ‫סוכן‬ ‫מורשה יצרן‬ ‫הרכב‬ ‫יבוא ישיר‬ ‫)מייבא רכב‬ ‫ישירות מהיצרן(‬ ‫יבוא מקביל‬ ‫)מייבא באמצעות‬ ‫דילר/סוכן מורשה(‬ ‫דילר/‬ ‫סוכן/אדם‬ ‫פרטי בחו"ל‬ ‫יבוא אישי‬ ‫)לצרכים פרטיים‬ ‫ע"י יחיד(‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ערוצי היבוא המוצעים‬ ‫יצרן הרכב‬ ‫סוכן‬ ‫מורשה יצרן‬ ‫הרכב‬ ‫יבוא ישיר‬ ‫דילר/‬ ‫סוכן/אדם‬ ‫פרטי בחו"ל‬ ‫יבוא‬ ‫מקביל‬ ‫יבוא אישי‬ ‫דילר/‬ ‫סוכן/אדם‬ ‫פרטי בחו"ל‬ ‫יבוא זעיר‬ ‫01‬
 11. 11. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫ייבוא רכב‬ ‫יבוא ישיר‬ ‫מצב קיים‬ ‫יבוא רכב על ידי‬ ‫הסכם עם יצרן‬ ‫הרכב, מתן‬ ‫אחריות, "קריאה‬ ‫חוזרת" ושירותי‬ ‫תחזוקה‬ ‫יבוא מקביל‬ ‫יבוא אישי‬ ‫יבוא כלי רכב מסוג פרטי שני כלי רכב‬ ‫ומסחרי עד 5.3 טון, יבוא בשנתיים לשימוש‬ ‫אישי או משפחתי‬ ‫תוצר המיובא ע"י יבואן‬ ‫הגבלת העברת‬ ‫ישיר,‬ ‫בעלות לשנתיים‬ ‫שני כלי רכב‬ ‫פתיחת סוגי כלי הרכב‬ ‫מצב חדש הטלת מתן‬ ‫בשנה, הגבלת‬ ‫אחריות ו"קריאה והתוצרים ליבוא, ללא‬ ‫חוזרת" לכל תוצר תלות ביבוא הישיר. יבוא העברת בעלות‬ ‫רכב הנרשם על שם סוכן לשנה יבוא אישי‬ ‫המיובא על ידי‬ ‫ועסקי, הסדרת‬ ‫מורשה‬ ‫היבואן גם אם‬ ‫מתווך לייבוא‬ ‫בפועל לא יבא‬ ‫רכב‬ ‫אותו‬ ‫יבוא זעיר‬ ‫לא קיים‬ ‫יבוא עד 02 כלי‬ ‫רכב בשנה )רכב‬ ‫עד גיל שנה(‬ ‫11‬
 12. 12. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫שווק רכב‬ ‫מצב קיים‬ ‫מצב חדש‬ ‫בעל תו סחר אשר יאושר למכירת רכב‬ ‫יבואן הרכב מייבא ומוכר כלי רכב חדשים‬ ‫לכלל הלקוחות בשוק. המשך מכירת הרכב שלא היה בשימוש, יוכל למכור רכב אשר‬ ‫נרכש מהיבואן ולא נעשה בו שימוש , ללא‬ ‫מוסיפה "יד"‬ ‫רישום "יד" לרכב.‬ ‫בעל תו סחר יחויב בהעברת הדרכה ,‬ ‫הוראות שימוש והאחריות של הרכב.‬ ‫חוק גילוי נאות חל על כלי רכב משומשים‬ ‫בלבד.‬ ‫החלת תנאי חוק גילוי נאות על בעל תו‬ ‫סחר המוכר רכב שלא נעשה בו שימוש.‬ ‫21‬
 13. 13. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫מוצרי תעבורה‬ ‫מצב קיים‬ ‫מצב חדש‬ ‫רגולציה ודרישות ישראליות ייחודיות של‬ ‫משרד התחבורה ושל מכון התקנים‬ ‫הישראלי‬ ‫ביטול הדרישות הישראליות הייחודיות‬ ‫והתאמתם לדרישות התקינה הבינלאומית‬ ‫השפעת יבואני הרכב על הרכבת מוצרי‬ ‫התעבורה בכלי רכב, ע"י התניית הביטוח‬ ‫בהרכבתם ועוד.‬ ‫הגברת השקיפות בענף החלפים, איסור‬ ‫התניית אחריות בהרכבת מוצרי תעבורה‬ ‫מקוריים בלבד, חיוב המוסך להציג מס'‬ ‫חלופות של מוצרי תעבורה לתיקון הרכב‬ ‫מתן הנחות של עד %07 על מוצרי‬ ‫התעבורה ע"י העלאת המחיר לצרכן‬ ‫חיוב יבואני מוצרי תעבורה להציג מחירון‬ ‫מוצרי התעבורה, ולמכור אותו לכל דורש.‬ ‫חובת הצגת המחירון באתר אינטרנט.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫מוסכים ותחזוקה‬ ‫מצב קיים‬ ‫מצב חדש‬ ‫מוסך כללי ומוסך שירות של יבואן רכב‬ ‫הוספת סוג נוסף של מוסך- מוסך מומחה,‬ ‫אשר יתמחה בתוצרי רכב להם יאושר.‬ ‫קביעת קריטריונים מקשים על מוסכים‬ ‫אשר ברצונם להצטרף לרשת היבואן‬ ‫פרסום קריטריונים שווים על ידי היבואן‬ ‫לכל מוסך אשר ירצה להצטרף לרשתו.‬ ‫חוסר בהירות בעלויות התיקון הסופיות‬ ‫הגברת השקיפות, חובת מתן הצעת מחיר‬ ‫והצגת חלופות לבחירת הלקוח.‬ ‫פיקוח חסר‬ ‫הגברת הפיקוח וביצוע פיקוח מקצועי,‬ ‫הגברת סמכויות המפקחים ותוספת כ"א‬ ‫41‬
 15. 15. ‫חוק רישוי שירותים לרכב‬ ‫מוצרי תעבורה‬ ‫מצב קיים‬ ‫לא קיימת בדיקת תחרותיות‬ ‫מצב חדש‬ ‫בבואו לתת רישיון ליבואן רכב או לקבוע‬ ‫בו תנאים, תישקל, בין היתר, תרומת מתן‬ ‫הרישיון לתחרות בתחום יבוא הרכב ורמת‬ ‫השירותים לציבור, וזאת לאחר התייעצות‬ ‫עם הממונה על ההגבלים העסקיים‬ ‫הרשות רשאית לקבוע ברישיון תנאים אם‬ ‫הממונה על ההגבלים עסקיים קבע לגבי‬ ‫בעל הרישיון כי פגע בתחרות, וכל זאת‬ ‫לשם קידום התחרות‬ ‫עיצומים כספיים יוטלו לאחר התייעצות עם‬ ‫הממונה על ההגבלים העסקים‬ ‫51‬
 16. 16. ‫מוסך מומחה‬ ‫‪‬‬ ‫מוסך אשר יעמוד בדרישות משרד התחבורה‬ ‫בהתבסס על מידע, ציוד וחומר של יצרני הרכב למתן‬ ‫שרותי תחזוקה לכלי הרכב בעלי טכנולוגיות‬ ‫מתקדמות.‬ ‫‪‬‬ ‫יישום האמור ישדרג את המוסכים הקיימים בהיבט‬ ‫ציוד, מכשור, כוח אדם.‬ ‫61‬
 17. 17. ‫רפידות- 09 ‪ECE‬‬ ‫רפידות- 09 ‪ECE‬‬ ‫דסקת בלם-ת"י 006‬ ‫דסקת בלם-ת"י 006‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫מע' בלמים‬ ‫מגבר בלם‬ ‫מגבר בלם‬ ‫3‬ ‫משאבת מים‬ ‫משאבת מים‬ ‫4‬ ‫רדיאטור‬ ‫רדיאטור‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫מע' היגוי‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫תפוח הגה-ת"י 012‬ ‫תפוח הגה-ת"י 012‬ ‫תיבת הגה‬ ‫תיבת הגה‬ ‫ציריות הנעה‬ ‫ציריות הנעה‬ ‫רכב‬ ‫מדחס‬ ‫מדחס‬ ‫מע' קירור ומיזוג‬ ‫4‬ ‫אחר ברכב‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫מגבים‬ ‫מגבים‬ ‫רצועת תזמון‬ ‫רצועת תזמון‬ ‫מצת‬ ‫מצת‬
 18. 18. ‫המלצות צוות בין משרדי שיושמו‬ ‫מס'‬ ‫המלצה‬ ‫סטאטוס‬ ‫עיקר ההמלצה‬ ‫4‬ ‫הסדרת דרישות משרד התחבורה להון עצמי‬ ‫וערבויות כתנאי לקבלת רישיון ייבוא.‬ ‫הותאם לפי כמות הייבוא החל מ-‬ ‫21.3.92‬ ‫8‬ ‫ייבוא רכב מסחרי עד 5.3 טון ואופנועים בייבוא אישי‬ ‫ומקביל וכן יבוא מקביל של משאיות ואוטובוסים.‬ ‫החל ממאי .2102‬ ‫יבוא אישי של רכב סיור ותיור‬ ‫)לעיסוק(, וכן סוגי רכב נוספים‬ ‫לשימוש נכים.‬ ‫31‬ ‫ייבוא רכב המיוצר על בסיס תקינה אמריקאית‬ ‫והמיוצר מחוץ למדינות נפט"א.‬ ‫החל מ-21.4.1‬ ‫61‬ ‫ביטול במכרזי רכש ציבורי רכישה מיבואן ישיר בלבד.‬ ‫החל ממאי 2102.‬ ‫23‬ ‫פרסום שמות, כתובות וטלפונים של בעלי רישיונות‬ ‫ייבוא חלקי חילוף.‬ ‫החל ממאי 2102‬ ‫52‬ ‫ביטול נוהל חלקי מרכב.‬ ‫החל מיוני 2102‬ ‫83‬ ‫חיוב חברות הביטוח להודיע מראש בנוסח הפוליסה‬ ‫על המחירון עליו התבססו.‬ ‫מיושם‬ ‫81‬
 19. 19. ‫המלצות צוות בין משרדי שיושמו‬ ‫מס'‬ ‫המלצה‬ ‫05‬ ‫עיקר ההמלצה‬ ‫ייסוד מועצה שתפקידה לייעץ לאגף הרכב במשרד‬ ‫התחבורה.‬ ‫שינוי תקנה 662 הגדרת שווי רכב.‬ ‫04,93‬ ‫)73,63( קביעת קוד דגם אחיד לכלל דגמי הרכב )יבוא‬ ‫מסחרי ואישי( והשימוש בו לכלל הגורמים‬ ‫)מאגר מחירונים(‬ ‫סטאטוס‬ ‫מיושם‬ ‫החל מ 31.3.1‬ ‫נושא הקמת מאגר מחירונים יבוצע‬ ‫לאחר שימוש בקודי דגם אחידים.‬ ‫44‬ ‫עדכון הנחה על מס קנייה במסגרת "מיסוי ירוק"‬ ‫לרכב חשמלי כולל מנוע עזר והמוגדר כיום כרכב‬ ‫היברידי.‬ ‫החל מחודש יוני 2102.‬ ‫35‬ ‫הקמת קרן סיוע לתביעות ייצוגיות בענף הרכב.‬ ‫החל ממאי 2102.‬ ‫12‬ ‫ביטול רישום "יד שניה" אצל חברות ליסינג אשר‬ ‫מוכרות רכב חדש.‬ ‫החל מ 31.6.1‬ ‫91‬
 20. 20. ‫צעדים נוספים ליישום ההמלצות‬ ‫‪‬‬ ‫מתן מידע על היסטוריית הרכב.‬ ‫‪‬‬ ‫ציון ברישיון הרכב על נזק תאונתי.‬ ‫‪‬‬ ‫הגברת מודעות הצרכנים לשימוש בחוות דעת‬ ‫נוספת או במנגנון שמאי מכריע.‬ ‫‪‬‬ ‫ייעול ושיפור התהליכים לערעור השומות.‬ ‫02‬

×