Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בעז ליבוביץ

690 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

בעז ליבוביץ

 1. 1. ‫הועידה השנתית לניהול סיכונים‬ ‫2102.4.03‬‫בעז ליבוביץ‬
 2. 2. ‫באזל ‪III‬‬ ‫באזל ‪ III‬היא הוראה שנועדה להסדיר את התקלות והעיוותים‬ ‫שהתגלו במשבר הפיננסי האחרון.‬ ‫משבר זה היווה הפתעה רבה לרגולטורים, שסברו כי השכילו‬ ‫להסדיר מסגרת רגולטורית נאותה לניהול סיכונים, כבר בהוראת‬ ‫באזל ‪.II‬‬ ‫יתר על כן, וכדברי יו"ר הוועדה, הוועדה צריכה להתמודד עם ההבנה‬ ‫כי: "היינו האמפליפייר של המשבר".‬‫2‬
 3. 3. ‫המסגרת של ניהול הסיכונים השתבשה‬Strategic Active Risk Optimization Risk ControlTactical Measurement Passive Communication3
 4. 4. ‫באזל ‪III‬‬ ‫התגובה היא "נחרצת" – מעוגנת בבאזל ‪.III‬‬ ‫באזל ורגולטורים נוספים מצאו כי למעשה, נפגעה משוואת היסוד:‬ ‫הון‬ ‫יחס הון מזערי >‬ ‫סיכון )נכסי סיכון(‬ ‫מסגרת באזל ‪ III‬נועדה לטפל בכמה היבטים עיקריים:‬ ‫טיפול בסיכון שנזנח, אך איננו זניח: סיכון הנזילות.‬ ‫יותר הון. יותר הון איכותי.‬ ‫חיזוק תרבות ניהול הסיכונים, וסגירת הפרצות שהתגלו במשבר‬ ‫במגוון יישומים, שהתפתחו בשנים האחרונות, ככל שהתחום של‬ ‫ניהול הסיכונים התפתח והתקדם.‬‫4‬
 5. 5. ‫באזל ‪III‬‬ ‫להוראה השפעה משמעותית ביותר על מערכת הבנקאות, בעיקר‬ ‫באירופה, כולל השפעה על ה – ‪ GDP‬ופגיעה בשיעורי התשואה של‬ ‫הבנקים באירופה – "שיעורי תשואה נמוכים הם עדות לחיזוק הבנקים‬ ‫בטווח הבינוני – ארוך, מה שצריך להגדיל את אטרקטיביות מניותיהן,‬ ‫ולאותת על סיכוי גדול יותר להתמודד עם המשבר הבא, שבוא יבוא".‬ ‫הוועדה עוקבת באופן סדיר, ע"י סקרי השפעה כמותיים, על משמעות‬ ‫ההוראות החדשות )בפעם האחרונה – נכללים בסקר 212 בנקים(.‬‫5‬
 6. 6. ‫באזל ‪III‬‬ ‫באפריל 2102 פירסמה הוועדה את הנתונים המעודכנים:‬ ‫לבנקים הגדולים חסר כ – 684 ביליון אירו )לעמידה ביחס הון של %7(.‬ ‫סכום זה גבוה בכ – %63 מהרווח השנתי הכולל שלהם.‬ ‫המשמעות בבנקים הקטנים יותר היא נמוכה יותר, עדות לשורש" המשבר.‬ ‫יחס הון רובד 1, 1‪ ,CET‬יורד מ – %2.01 ל – %1.7.‬ ‫עלייה של כ – %02 בנכסי הסיכון.‬‫הבנקים נמצאים בממוצע, מתחת ליחסי הנזילות החדשים הנדרשים: הסכום החסר‬‫)הכולל( מגיע לכ – 67.1 טריליון אירו )%3 מהנכסים של הבנקים במדגם( ו – 87.2‬ ‫טריליון אירו, בהתאמה.‬‫6‬
 7. 7. ‫מבחני מצוקה של ה – ‪ IMF‬על הבנקים בישראל‬ ‫באמצע אפריל, פירסמה ה – ‪ IMF‬את תוצאות מבחני המצוקה שערכה לבנקים בישראל.‬ ‫המבחנים כללו תרחישים רחבים לבחינת עמידות הבנקים באירועים קיצוניים, כולל‬ ‫נזילות. שני תרחישים קיצוניים )אחד פנימי, השני חיצוני(.‬ ‫המסקנות העיקריות:‬ ‫לבנקים הגדולים יש מספיק הון ומספיק כריות הון, כדי לשרוד את התרחישים‬ ‫הקיצוניים.‬ ‫לבנקים תנאי הון ורווח התחלתיים – "‪."Relatively Comfortable‬‬ ‫אחוזי כשל נמוכים ביותר, ‪ ,Very Low‬בתחום הדיור, הודות ל – ‪ LTV‬נמוך,‬ ‫והעובדה כי המשכנתאות מגובות בנכסים.‬ ‫שיפור ניכר בביצועי החברות בעת האחרונה )לאחר המשבר(, מקטין את מידת‬ ‫הרגישות שלהן לתרחישים.‬ ‫חשיפה זניחה לסיכון מדינות ובנקים באירופה.‬ ‫לחלק מהבנקים, סיכון ריכוזיות כנגד נפילת שלושה לווים גדולים.‬ ‫כל הבנקים עומדים ביחסי נזילות, תחת התרחיש החזק יותר.‬ ‫אין שינוי בנכסי הסיכון, כתוצאה מהשימוש בשיטה הסטנדרטית להערכת סיכון‬ ‫האשראי, במונחי באזל ‪.II‬‬‫7‬
 8. 8. ‫מודלים מתקדמים באזל ‪II‬‬ ‫בנק מזרחי טפחות התניע בתחילת שנת 2102 פרויקט לפיתוח‬ ‫מודלים מתקדמים, ‪.IRB‬‬ ‫ה – ‪ IRB‬הינה השיטה המתקדמת להערכת סיכון האשראי של לווה‬ ‫ושל תיק האשראי.‬ ‫שלוש תוכניות: פיתוח המודלים, תיקוף המודלים, ויישומם ביחידות‬ ‫הבנק.‬ ‫שלושה פרמטרים:‬ ‫‪" – PD‬איכות" הלווה.‬ ‫‪" – LGD‬איכות" הביטחונות.‬ ‫‪ – EAD‬חשיפה בכשל.‬‫8‬
 9. 9. ‫מודלים מתקדמים באזל ‪II‬‬ ‫פיתוח מודלים מתקדמים יאפשר לבנק להעריך, לנתח ולנטר טוב יותר‬ ‫את סיכון האשראי. יתר על כן, למודלים המתקדמים שימושים נרחבים‬ ‫ביותר, ביניהם:‬ ‫מדידה נכונה יותר של סיכון = תמחור נכון יותר של העסקה.‬ ‫מדידה נכונה יותר של הסיכון = הגדלת הסיכוי לעמידת תיק האשראי‬ ‫באירוע קיצון.‬ ‫מדידה נכונה יותר של הסיכון = מתן אפשרות למקבלי ההחלטות בבנק‬ ‫"לנווט" את התיק על מרכיביו השונים, לאור תנאי המאקרו.‬‫9‬

×